52η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ αποφάσεις από 359- 376

52η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Στην Άρτα, σήμερα την 27η Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και δια περιφοράς για τους λοιπούς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), την υπ αριθμ. 61 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 20762/23-9-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
359 1 Παράταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν.4831/2021 (ΦΕΚ 170, Α), έντεκα (11) ενεργών συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, που έχουν συναφθεί , σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), μέχρι 31/12/2021 στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
360 2 Αποδοχή δωρεών Κοινωνικού Παντοπωλείου
361 3 Αποδοχή δωρεών Κοινωνικού Φαρμακείου
362 4 “Επί αιτήσεως της εταιρείας TREK DEVELOPMENT A.E. Για παράταση εκπόνησης
Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων(Σ.Φ.Η.Ο)

363 5 Έγκριση 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου Αποκατάσταση οδικού δικτύου Τα.Κ. Γραμμενίτσας
364 1 ”
Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο «παροχές ένδυσης στολές Δημοτικής
Αστυνομίας με Κ.Α. 50-6061.001 ποσού 9.597,97€

365 2 “Πρακτικό Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών Ανοιχτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια με Τίτλο: «Προμήθεια Δημοτικών Ενεργειακά
Αποδοτικών Οχημάτων » με αριθμό συστήματος 108452

366 3 “Πρακτικό Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια με Τίτλο: «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων LED για εκσυγχρονισμό του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου»

367 4 “Επί αιτήσεως του Δημητρίου Φούκα για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις)

368 5 “Επί αιτήσεως της εταιρείας ΤΕΚΑΤ ΟΕ για παράταση συμβατικής προθεσμίας του
έργου Ασφαλτοστρώσεις τσιμεντοστρώσεις και τεχνικά έργα στο Δήμο Αρταίων

369 6 “Επί αιτήσεως του Δημητρίου Φούκα για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου
«Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών – αγροτικών εκμεταλλεύσεων στις Τ.Κ. Καλογερικού Τ.Κ. Ανέζας ΔΕ Αμβρακικού

370 7 “Επί αιτήσεως του Λάμπρου Γεωργούλα για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κλειστού γυμναστηρίου Τ9 στους Κωστακιούς Άρτας

371 8 “Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών – αγροτικών εκμεταλλεύσεων στις Τ.Κ. Καλογερικού Τ.Κ. Ανέζας ΔΕ
Αμβρακικού»

372 9 “Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου Αντικατάσταση συνθετικών δαπέδων και επισκευή περίφραξης στα Γήπεδα τένις στο Δήμο Αρταίων

373 10 “Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου Αποκατάσταση ζημιών που
προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων (Β ΦΑΣΗ)

374 11 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου Κατασκευή πεζοδρομίων
375 12 “Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου Επισκευές και επεκτάσεις
ασφαλτικών οδοστρωμάτων Δήμου Αρταίων

376 13 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. ΑΡΤΑΙΩΝ (2021)

52)27-9-2021 (1)
52)27-9-2021(2)

51η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ αριθ.αποφασης 358

51η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στην Άρτα, σήμερα την 22η Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), την υπ αριθμ. 61 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 20658/22-9-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

358 Έγκριση παράτασης της σύμβασης του έργου: “Καινοτόμες Δράσεις για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό

358

Με εγκαίνια και ειδήσεις η επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού, κας Λίνας Μενδώνη, στην Άρτα

Το Υπόμνημα με τα ανοιχτά ζητήματα του Δημάρχου και οι απαντήσεις της Υπουργού

Ολοήμερη επίσκεψη στην Άρτα, πραγματοποίησε την Κυριακή η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, κα Λίνα Μενδώνη. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του αρχαιολογικού χώρου της Δυτικής Νεκρόπολης Αμβρακίας, ενός από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους στην πόλη της Άρτας.

Σημειώνεται, πως ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης, είχε προ της επίσκεψης, υποβάλλει υπόμνημα με τις εκκρεμότητες του Υπουργείου απέναντι στα έργα που εμπλέκουν αρμοδίως το Υπουργείο Πολιτισμού, ζητώντας την επίλυσή τους.

Έτσι σύμφωνα με το υπόμνημα του Δημάρχου και όσα συζητήθηκαν με την Υπουργό, προκύπτουν:

 • Το Υπουργείο Πολιτισμού, είναι θετικό στο αίτημα του Δήμου για την χρηματοδότηση των απαλλοτριώσεων των κτισμάτων που εφάπτονται πέριξ του Κάστρου της Άρτας, καθώς και ενός ακίνητου έμπροσθεν του Κάστρου, προκειμένου να αναπλαστεί και να συνδεθεί το δημοτικό παρκινγκ με την πίσω πύλη του Κάστρου. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία πολιτιστικής περιπατητικής διαδρομής, γύρω από το Κάστρο.
 • Το Υπουργείο Πολιτισμού, είναι θετικό στο αίτημα για την εξαγορά εκ μέρους του Υπουργείου, του Αρχοντικού Παπακώστα προκειμένου εκεί να στεγάσει τα γραφεία της η ΕΦΑ Άρτας.
 • Το Υπουργείο είναι θετικό στην προοπτική, να προστεθεί νέα πτέρυγα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Άρτας στον υφιστάμενο χώρο, για την δημιουργία εκεί του Βυζαντινού Μουσείου.
 • Ο κ. Τσιρογιάννης έθεσε υπόψη της κας. Μενδώνη την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων, σχετικά με την διαμόρφωση δυο (2) υπαίθριων χώρων διενέργειας εκδηλώσεων στο Κάστρο. Συγκεκριμένα ανέφερε πως ο Δήμος έχει υποβάλλει πρόταση στο πρόγραμμα «Τρίτσης» για κατασκευή δυο (2) χώρων εκδηλώσεων με κερκίδες στο Κάστρο, μια στην υφιστάμενη θέση στο θεατράκι και μια στα πρώην γήπεδα τένις, ώστε να εκπληρωθεί η απαίτηση των δημοτών και των φορέων της Άρτας για την  συνέχιση των πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός του Κάστρου. Η κα. Μενδώνη ενημέρωσε πως θα εξετάσει το θέμα με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.
 • Η Περιφέρεια Ηπείρου εκπονεί την μελέτη αποκατάστασης του ΙΝ Παρηγορήτισσας με το Υπουργείο να είναι θετικό για την χρηματοδότηση των απαραίτητων εργασιών που θα προκύψουν από την μελέτη αυτή από το νέο ΕΣΠΑ.
 • Το Υπουργείο ήταν θετικό να προχωρήσουν οι διαδικασίες προς την αποκατάσταση και αξιοποίηση του Ιμαρέτ – Φεϋζούλ, μετά την ολοκλήρωση της μελέτης που εκπονεί η Περιφέρεια Ηπείρου.
 • Θετικό είναι το Υπουργείο ως προς την υλοποίηση του έργου των πολιτιστικών διαδρομών στην πόλη της Άρτας. Όπως ενημέρωσε ο κ. Τσιρογιάννης ο Δήμος Αρταίων έχει υποβάλει πρόταση, στο ΠΕΠ Ηπείρου, για την δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών στην πόλη της Άρτας που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων δημιουργία ποδηλατοδρόμων, σημειακές διαμορφώσεις υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων, κατάλληλη σήμανση κ.α., ώστε αναδειχθούν τα μνημεία της Άρτας.
 • Το Υπουργείο θα συμβάλει από κοινού στην αποπεράτωση του έργου του Ιερού Ναού Κάτω Παναγιάς με το ποσό των 80.000 ευρώ μαζί με την Περιφέρεια Ηπείρου.
 • Το Υπουργείο θα συμβάλει θετικά στην χρηματοδότηση των απαλλοτριώσεων στο «Μικρό» Θέατρο της Αμβρακίας όπου με την ολοκλήρωσή του έργου θα δημιουργηθεί ένας ακόμη σημαντικός αρχαιολογικός χώρος στον ιστό της σύγχρονης πόλης της Άρτας.
 • Στην επίσκεψη της η κα. Μενδώνη στο Ιστορικό Δημαρχείο ήταν θετική στην ανάδειξη και στην διαχείριση των αρχαιολογικών ευρημάτων του Ιστορικού Δημαρχείου, αναφέροντας πως μόλις ολοκληρωθούν τα έργα ανασκαφής και σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Άρτας και την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων, να υποβληθούν οι προτάσεις στο ΚΑΣ, για την διαχείριση και την ανάδειξη των ευρημάτων του Ιστορικού Δημαρχείου, λαμβάνοντας υπόψη το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και την διαθέσιμη χρηματοδότηση.
 • Το Υπουργείο ήταν θετικό για τον φωτισμό πέριξ των μνημείων του Κάστρου, της Παρηγορήτισσας και της Αγίας Θεοδώρας, αλλά και του Ιστορικού Γεφυριού της Άρτας και γενικότερα σε όλα τα σημαντικά μνημεία της περιοχής μας, με τις αντίστοιχες σωστές μελέτες.
 • Το Υπουργείο είναι θετικό στο να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την παραχώρηση της χρήσης του χώρου του Κάστρου και τη συντήρηση και από το Δήμο Αρταίων (εκτός από την ΕΦΑ Άρτας).
 • Το Υπουργείο ήταν θετικό στην απαλλοτρίωση των κτισμάτων που εφάπτονται επί των κελιών της Παρηγορήτριας στην Γεωργίου Βαρδάνη.
 • Το Υπουργείο Πολιτισμού είναι αρνητικό στο αίτημα Δήμου και Μητρόπολης για την τέλεση μυστηρίων και περισσότερων λειτουργιών στον Ι.Ν της Παρηγορήτισσας, μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα αποκατάστασης του ναού.
 • Πρέπει να γίνουν τα κατάλληλα έργα, άντλησης και διοχέτευσης υδάτων στον αρχαιολογικό χώρο της Δυτικής Νεκρόπολης και του Πολυανδρίου. Σημαντικός ο ρόλος της Περιφέρειας Ηπείρου για το συγκεκριμένο έργο.
 • Ένα άλλο θέμα που έθεσε ο Δήμαρχος κ. Τσιρογιάννης είναι η επέκταση ωραρίου λειτουργίας των Μνημείων. Συγκεκριμένα ο Δήμαρχος ανέφερε πως για την ενδυνάμωση της τουριστικής κίνησης την περιοχή μας, επιθυμεί να είναι ανοιχτά και επισκέψιμα τα μνημεία και οι αρχαιολογικοί χώροι της Άρτας, από 8 το πρωί μέχρι 8 το βράδυ. Όποτε θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα για το αναγκαίο προσωπικό όλο το χρόνο και από το Υπουργείο.

Τέλος, ο Δήμαρχος δεν παρέλειψε να αναφερθεί, στο έργο της ανάπλασης που υλοποιείται αυτό το διάστημα στην πλατεία της Παρηγορήτριας, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως προχώρα η δημιουργία 3 θέσεων στάθμευσης για τουριστικά λεωφορεία, ενώ το έργο συνεχίζεται με ανάπλαση από το 2ο Δημοτικό έως την είσοδο του Κάστρου, στο έργο του ΞΕΝΙΑ και στο έργο της ανάπλασης του κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν του μνημείου του Βυζαντινού Ναού της Πολιούχου Αγίας θεοδώρας που υλοποιείται με πόρους του Πράσινου Ταμείου και δημοτικούς πόρους. Επιπλέον ο κ. Τσιρογιάννης ανέφερε πως λόγω των αρχαιοτήτων που βρέθηκαν και την ανάδειξή τους, χρειάστηκε τροποποίηση της μελέτης και εκ νέου εγκρίσεις από το τοπικό συμβούλιο Αρχαιολογίας, ενώ πρόσθεσε πως το έργο ολοκληρώνεται το επόμενο διάστημα.

Σημειώνεται, με πρόσκληση του Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, η Υπουργός προέδρευσε σε σύσκεψη φορέων στο Δημαρχείο. Στη σύσκεψη συμμετείχαν: Ο Υπουργός Γιώργος Στύλιος, ο Αντιπεριφερειάρχης Βασίλης Ψαθάς, η Δήμαρχος Ν. Σκουφά Ροζίνα Βαβέτση, ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων Χρήστος Χασιάκος, ο Δήμαρχος Γ. Καραϊσκάκη Περικλής Μίγδος, ο Δήμαρχος Ζηρού Νίκος Καλαντζής, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κώστας Τράμπας, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Κώστας Χαρακλιάς, η Προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Άρτας Βαρβάρα Παπαδοπούλου, Υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Αρταίων.

Η επίσκεψη της κας Λίνας Μενδώνη, ολοκληρώθηκε με τα εγκαίνια της περιοδικής έκθεσης «Η Άρτα το 1821. Έμποροι, τεχνίτες, εταιριστές επαναστάτες», στο  κτήριο της προσφάτως αναστηλωμένης ακρόπολης του Κάστρου Άρτας (Ιτς Καλέ)».

Στο πέρας της επίσκεψης, ο Δήμαρχος, Χρήστος Τσιρογιάννης, ανέφερε: «Θα πρέπει με τους συνεργάτες μου, τους Αντιδημάρχους και τα υπηρεσιακά στελέχη να κάνουμε μια λεπτομερή αποτύπωση όσων συζητήθηκαν με την κα. Υπουργό. Το βέβαιον είναι, ότι από πλευράς μας παραδώσαμε έναν πλήρη φάκελο με έργα και υποέργα που θα αναδείξουν τον αρχαιολογικό μας πλούτο και θα τον εντάξουν στη ζώσα καθημερινότητά μας. Όμως ο Δήμος δεν έχει σε όλες τις αρμοδιότητες, το πεπόνι και το μαχαίρι. Υπάρχουν συναρμοδιότητες με άλλους φορείς ή όπως γίνεται συχνά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, υπάρχουν έργα που εμείς θέλουμε να γίνουν αλλά τυπικά υπάγονται στην Περιφέρεια ή το Υπουργείο. Όλα αυτά πρέπει τώρα να τα εξετάσουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κα. Μενδώνη για την επίσκεψή της, για την πολύ καλή συνεργασία μας, ήταν μια εποικοδομητική και αποτελεσματική  συνάντηση, για το λόγο ότι η Υπουργός ήταν απόλυτα ενημερωμένη για τις ανάγκες και τον πλούτο της περιοχής μας».

Nέες ασφαλτοστρώσεις 2,6 χιλιομέτρων σε Ανέζα και Καλογερικό

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης δρόμου στην Τοπική Κοινότητα Ανέζας και στην Τοπική Κοινότητα Καλογερικού της Δημοτικής Ενότητας Αμβρακικού. Αυτό διαπιστώθηκε και από την επίσκεψη στο έργο, από τον Δήμαρχο Χρήστο Τσιρογιάννη, τον Αντιδήμαρχο Κώστα Μάρο και τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Καλογερικού, Παύλου Ονούφριο.

Το συγκεκριμένο έργο, που ξεκινάει από το γήπεδο του Καλογερικού και καταλήγει στην επαρχιακή οδό Άρτας – Σαλαώρας, έρχεται να διευκολύνει την προσβασιμότητα σε αγροτικούς δρόμους, οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο εξαιτίας της συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων αλλά και γεωργικών καλλιεργειών και επιχειρήσεων.

Η ασφαλτόστρωση μήκους 2,6 χιλιομέτρων, έχει προϋπολογισμό 352.000,00 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος» και από δημοτικούς πόρους, ενώ η συγκεκριμένη εργολαβία του έργου, συγκαταλέγεται στα 80 χιλιόμετρα ασφαλτοστρώσεων που υλοποιεί ο Δήμος Αρταίων.

«Διάλογος με την τοπική κοινωνία» για την Δημοτική Αρχή στην Κοινότητα Αγίων Αναργύρων

Θέματα που αφορούν την περιοχή των Αγίων Αναργύρων, συζήτησαν ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης σε συνάντηση που πραγματοποίησε πρόσφατα στους Αγίους Αναργύρους, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Δημήτρη Σφήκα, τον Αντιδήμαρχο Κώστα Χαρακλιά, τον Αντιδήμαρχο Παντελή Κωλέτσο, τον Γενικό Γραμματέα Κώστα Ζέρβα, τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αρταίων Αντώνη Καραμπίνα, τον Αντιπρόεδρο Γιώργο Γιαννούλη, τα Μέλη της Κοινότητας, Δημήτρη Χρηστάκη, Στέφανο Σπηλιά, Δημήτρη Σελαμτζόγλου και Νεκτάριο Γιαννούλη. Στην συνάντηση συμμετείχαν και τοποθετηθήκαν και κάτοικοι της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγινε ενημέρωση για όλα τα έργα και τις παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην περιοχή, αλλά και για όσα προγραμματίζονται στο αμέσως επόμενο διάστημα. Αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος για όλα τα θέματα που απασχολούν την Τοπική Κοινότητα των Αγίων Αναργύρων, ενώ οι δημότες  δεν παρέλειψαν να ευχαριστήσουν τον Δήμαρχο κ. Τσιρογιάννη για τα μέχρι τώρα έργα που έχουν υλοποιηθεί στην περιοχή τους.

Στην Τ.Κ. Αγίων Αναργύρων, μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί, εκτελούνται και προγραμματίζονται τα παρακάτω έργα διευκόλυνσης της καθημερινότητας των πολιτών:

 • Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών δρόμων που οδηγούν προς επιχειρήσεις
 • Ασφαλτόστρωση του δρόμου Άγιοι Ανάργυροι προς Νέο Κοιμητήριο Άρτας
 • Ολοκλήρωση της πλακόστρωσης στη κεντρική πλατεία του οικισμού και διαμόρφωση και των υπόλοιπων πλατειών του οικισμού
 • Επισκευή και συντήρηση Παιδικού Σταθμού
 • Βελτίωση των εγκαταστάσεων του γηπέδου ποδοσφαίρου
 • Βελτίωση και διαμόρφωση πεζοδρομίων εντός οικισμού
 • Επέκταση, αποκατάσταση, αναβάθμιση και διευθέτηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην πλατεία
 • Διαμόρφωση ευρυχωρίου έμπροσθεν Δημοτικού Σχολείου
 • Κατασκευή φρεατίων ομβρίων υδάτων
 • Κατασκευή περιφερειακού δρόμου για το γήπεδο (αριστερά του ΚΤΕΟ)
 • Κατασκευή εκκλησίας στο νέο Κοιμητήριο
 • Τοποθέτηση ταχυδρομικών θυρίδων και υπαίθρων οργάνων γυμναστικής
 • Τοποθέτηση ελαστικού τάπητα στο Δημοτικό σχολείο
 • Κοπή βλάστησης, υψίκορμων, καθαρισμός αυλάκων, καθαριότητα, μικρά τεχνικά έργα συντηρήσεις κ.α.

4 Οκτωβρίου Παγκόσμια ημέρα των ζώων: «Υιοθέτησε ένα αδέσποτο! Φρόντισε ένα αδέσποτο! Γίνε εθελοντής!» ενημερωτική εκδήλωση του Δήμου Αρταίων

Με μια ενημερωτική εκδήλωση και δώρα για τους τετράποδους φίλους, τίμησε ο Δήμος Αρταίων και το Φιλοζωικό Σωματείο Άρτας, την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, σήμερα το πρωί στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, στα πλαίσια του εορτασμού της Ημέρας των Ζώων.

Σκοπός της δράσης ήταν να ενημερωθούν οι δημότες για τη σπουδαιότητα της φροντίδας, της στήριξης και της προστασίας όχι μόνο των αδέσποτων αλλά και των δεσποζόμενων ζώων αλλά και για την φροντίδα που παρέχει ο Δήμος Αρταίων.

Μία σημαντική, παράλληλη, δράση ήταν και η προώθηση του Μητρώου Εθελοντών του Δήμου, που περιλαμβάνει πολλές κατηγορίες ενδιαφέροντος, ανάμεσά τους και αυτή που αφορά τα ζώα, μέσω ειδικών φυλλαδίων από τα στελέχη της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας.

Τέλος, σε όλους τους παρευρισκόμενους μοιράστηκαν δώρα, σχετικά με τα ζώα συντροφιάς, μπλουζάκια και μπαλόνια.

Όπως σημείωσε και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Παντελής Κωλέτσος: «Στον Δήμο μας πιστεύουμε σθεναρά πως οι τετράποδοι φίλοι μας και οι ανάγκες τους είναι μια σοβαρή υπόθεση. Η βοήθεια όλων είναι πολύ σημαντική για να ανταπεξέλθουμε στις αυξανόμενες δυσκολίες, αφού το Καταφύγιο Ζώων του Δήμου -αν και τυπικά δεν οφείλει-, εξυπηρετεί ζώα και από άλλους, όμορους Δήμους».

Από τη πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού, Χριστόφορος Σιαφάκας, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα των ζώων, θέλουμε να προάγουμε και να τονίσουμε  την ιδέα του Εθελοντισμού. Μέσω του μητρώου εθελοντών προσπαθούμε να αναδείξουμε  την αξία της ομαδικότητας και της συνεργασίας προς όφελος του Δήμου και των Δημοτών μας.  Μέσω της χάρτας εθελοντών η οποία βρίσκεται στο σάιτ του Δήμου (http://old.arta.gr/ethelontismos/) και συμπληρώνοντας μια αίτηση μπορείς να γίνεις εθελοντής σε διαφόρους τομείς. Όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε τα καλύτερα».

«Χρειαζόμαστε περισσότερους εθελοντές και οι νέοι της πόλης μας μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά. Υπάρχει πολύ καλή δουλειά και συνεργασία με το Δήμο Αρταίων. Αυτό που μας χαροποίει ιδιαίτερα είναι πως αντιμετωπίζουν οι δημότες πλέον τα αδέσποτα. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Η στείρωση είναι μία υπεύθυνη και ανθρώπινη παρέμβαση στην ομαλή εξέλιξη της ζωής του ζώου. Μακροπρόθεσμα είναι ό,τι καλύτερο για όλους στην οικογένεια, αλλά προπάντων για το ίδιο το ζώο», τόνισε μεταξύ άλλων η Πρόεδρος του Φιλοζωικού Σωματείου Άρτας, κα. Μαρία Τζουβάρα.

«Υιοθέτησε ένα αδέσποτο – Φρόντισε ένα αδέσποτο – Γίνε Εθελοντής!» από τον Δήμο Αρταίων και το Φιλοζωικό Σωματείο Άρτας

Με μια ενημερωτική εκδήλωση που απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους θα τιμήσει ο Δήμος Αρταίων και το Φιλοζωικό Σωματείο Άρτας, την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, την Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021, στις 10:30 στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης.

Σκοπός της δράσης είναι αφενός να ενημερωθούν οι δημότες, για τη σπουδαιότητα της φροντίδας, της στήριξης και της προστασίας όχι μόνο των αδέσποτων αλλά και των δεσποζόμενων ζώων αλλά και για τις υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος Αρταίων μέσω του Δημοτικού Καταφυγίου.

Παράλληλα, στόχος της εκδήλωσης είναι να προωθηθεί η αξία του εθελοντισμού και του Μητρώου Εθελοντών του Δήμου.