29η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Στην Άρτα σήμερα την 26η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30 το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910/07.10.2021 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και με τηλεδιάσκεψη για τους λοιπούς, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 20808/21-10-2021 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.455 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

163 Ανάκληση της αριθμ.101/2021 προηγούμενης απόφασης ΔΣ η οποία αφορά τα καταστήματα υγ. ενδιαφέροντος στη γέφυρα Άρτας 6ΑΝΘΩΨΑ-ΚΝΩ
164 Έγκριση ή μη της παράτασης για δύο (2) έτη του αρ. 39698/16-10-2017 Συμφωνητικού Μίσθωσης για τη μίσθωση ισόγειου χώρου (για χρήση κυλικείου) εμβαδού 8,42 τ.μ. στο ισόγειο του Δημαρχιακού Μεγάρου από την Μπασιούκα Ξανθή του Ναπολέων με ΑΦΜ 064966827, ιδιοκτήτρια της επιχείρησης με ΚΑΔ 56.10.19.04 –Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης «ΚΥΛΙΚΕΙΟ», σε εφαρμογή του άρθρου 49 του Ν. 4795/21. ΨΝ8ΜΩΨΑ-ΒΜΠ
165 Λήψη απόφασης περί έγκρισης σύναψης νέας τροποποιητικής σύμβασης εκμίσθωσης του εναπομείναντα χρόνου λήξης της αρχικής μίσθωσης (κενωθέντος) περιπτέρου, λόγω θανάτου ιδιοκτήτη, που βρίσκεται στην περιφερειακή οδό πλησίον βενζινάδικο shell στην Κοινότητα Άρτας του Δήμου Αρταίων Ψ6ΓΗΩΨΑ-5Α0
166 Δημιουργία και διαγράμμιση θέσης Α.Μ.ΕΑ. στην οδό Νικ. Σκουφά

167 Δημιουργία δύο θέσεων στάσης Ρ39 έναντι ΚΕΠ στην οδό Κρυστάλλη 9ΟΓ2ΩΨΑ-ΙΤΞ
168 Γνωμοδότηση Δήμου Αρταίων για το ετήσιο πρόγραμμα έργων και εργασιών ανάπτυξης της Δασοπονίας, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας για το έτος 2022 , στα όρια του Δήμου Αρταίων. 6Σ59ΩΨΑ-ΔΛΤ
169 Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδικοφανούς προσφυγής επί της αρ. 789/2021 Απόφασης ΡΑΕ για Άδεια Παραγωγού για φωτοβολταικό σταθμό στην ΤΚ Καμπής Ω8ΤΒΩΨΑ-ΥΚΨ
170 5η τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2021 (αριθμ. 8/2021 αποφ. Ε.Ε.)» ΨΤΞΔΩΨΑ-5ΡΦ
171 Αναμόρφωση προϋπολογισμού αριθμ. 389/2021 αποφ. Οικ. Επιτροπής ΩΣΡΨΩΨΑ-5Μ5
172 Καθορισμός Δημοτικών Τελών έτους 2021 (αριθμ.390/2021 Αποφ. Ο.Ε.) ΨΩΩΘΩΨΑ-ΤΨ4
173 Καταγγελία και λύση της μίσθωσης μεταξύ του Δήμου Αρταίων και του Ζαρκάδα Βησσαρίωνα για την εκμετάλλευση δημοτικού λατομείου στη θέση ‘Στεφάνι Ζέρβα’ λόγω της μη τήρησης των όρων που έχουν τεθεί σύμφωνα με την αριθμ.46/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων 62ΩΛΩΨΑ-9ΨΝ
174 “Απομάκρυνση κουβουκλίου και διατήρηση ή μη θέσης κενωθέντος περιπτέρου(αριθμ. 21/2021 αποφ. ΕΠΖ) ” 6ΙΒ3ΩΨΑ-ΕΓΨ
175 Επί αιτήσεως Δημητρίου Μπριασούλη για κατασκευή νέας καλαίσθητης πέτρινης βρύσης στο νέο κοιμητήριο στη Λιμίνη Άρτας Ω33ΑΩΨΑ-ΛΝΩ

29)25-10-2021