ΑΔΑ:Ψ0Ζ3ΩΨΑ-5ΥΔ

 

Άρτα 30-11-2021

Αρ. Πρωτ. 26135

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Αγγελική Χαιρέτη

Τηλ.2681362173

e-mail: chaireti@arta.gr                                         

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΡΤΑΙΩΝ 2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

Διακηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την Προμήθεια υλικών συντήρησης έτους 2021, με  κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 59.999,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr μέχρι την Τετάρτη 15-12-2021 και ώρα 15:00μ.μ. Η ισχύουσα νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν.4155/13, στο άρθρο 11 Υ.Α. Π1/2390/2013, στο Ν. 4412/2016.

Ο αριθμός του συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ είναι ο 143545. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει την Δευτέρα 20-12-2021.

Η διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του δήμου Αρταίων www.artra.gr (Εφημερίδα της υπηρεσίας-προκηρύξεις), στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αρταίων (αρμόδιος υπάλληλος Αγγελική Χαιρέτη τηλ. 2681362173) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕ ΑΡΤΑΙΩΝ 2021