ΑΔΑ: 6ΔΥΜΩΨΑ-Υ7Λ

                                                                                                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                              Άρτα: 31-12-2021
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                         Αρ.Πρωτ.: 29069

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.: 2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Υποέργο 1)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

            Διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας απορριμματοφόρων οχημάτων συλλογής βιοαποβλήτων (υποέργο 1) (cpv: 34144510-6), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, συνολικού προϋπολογισμού  375.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  Αναλυτικότερα ο προϋπολογισμός για το κάθε τμήμα είναι ο εξής:

ΤΜΗΜΑ 1: «Απορριμματοφόρο βιοαποβλήτων από πλαίσιο μικτού φορτίου 12 τόνων και υπερκατασκευή τύπου πρέσας χωρητικότητας 6m3 και ανυψωτικό μηχανισμό κάδων 80-1.300 λίτρων», συνολικά ένα (1) τεμάχιο εκτιμώμενης αξίας 120.967,74 € πλέον ΦΠΑ 24% (σύνολο 150.000,00 €).

ΤΜΗΜΑ 2: «Απορριμματοφόρο βιοαποβλήτων με σύστημα πλύσης κάδων μικτού φορτίου 15 – 16 τόνων, υπερκατασκευή τύπου μύλου, ανυψωτικό μηχανισμό κάδων 80-1.300 λίτρων και χωρητικότητας 10m3», συνολικά ένα (1) τεμάχιο εκτιμώμενης αξίας 181.451,61 € πλέον ΦΠΑ 24% (σύνολο 225.000,00 €).

Η παρούσα σύμβαση αφορά στο υποέργο Νο 1 της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ» που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με κωδικό MIS 5070615. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους, μέσω του ΠΔΕ (αριθ. ενάριθ. έργου 2021ΕΠ21810008).

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση, βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση στο προϋπολογισμό έτους 2021 στον Κ.Α. 62-7132.001 «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων συλλογής βιοαποβλήτων (Υποέργο 1 της πράξης  Δράσεις για τη διαχείριση βιοαποβλήτων στο Δήμο Αρταίων) ΕΣΠΑ» ύψους 368.203,30 € και ΚΑ 20-7132.003 «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων συλλογής βιοαποβλήτων (Υποέργο 1 της πράξης  Δράσεις για τη διαχείριση βιοαποβλήτων στο Δήμο Αρταίων) Ιδία συμμετοχή» ύψους 6.796,70 €.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 30-01-2022 ημέρα Κυριακή ώρα 15:00 στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει βάσει του 4497/2017.  Οι αριθμοί του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι οι 151372 (Απορριμματοφόρο βιοαπόβλητων τύπου πρέσας 6 κυβικών μέτρων – Τμήμα 1), 151373 (Απορριμματοφόρο όχημα βιοαποδομησίμων απορριμμάτων τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου 10 κυβικών μέτρων με σύστημα πλύσης κάδων – Τμήμα 2).  Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.  Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

 

Εγγύηση συμμετοχής

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται στο 2% της αξίας για την οποία κατατίθεται προσφορά χωρίς τον ΦΠΑ.  Αναλυτικότερα η αξίας της εγγυητικής φαίνεται παρακάτω:

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΞΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Σύνολο τμημάτων 302.419,35 6.048,38 Έξι χιλιάδες σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά
 Τμήμα 1. Απορριμματοφόρο βιοαποβλήτων από πλαίσιο μικτού φορτίου 12 τόνων και υπερκατασκευή τύπου πρέσας χωρητικότητας 6m3 και ανυψωτικό μηχανισμό κάδων 80-1.300 λίτρων 120.967,74 2.419,35 Δύο χιλιάδες τετρακόσια δέκαεννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά
Τμήμα 2. Απορριμματοφόρο βιοαποβλήτων με σύστημα πλύσης κάδων μικτού φορτίου 15 – 16 τόνων, υπερκατασκευή τύπου μύλου, ανυψωτικό μηχανισμό κάδων 80-1.300 λίτρων και χωρητικότητας 10m3 181.451,61 3.629,03 Τρεις χιλιάδες εξακόσια είκοσι εννέα ευρώ και τρία λεπτά.

Για την καλή εκτέλεση της προμήθειας θα πρέπει να κατατεθεί εγγυητική καλής εκτέλεσης από τον προμηθευτή, η οποία καθορίζεται στο 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής λειτουργίας αντικαθιστά την εγγύηση καλής εκτέλεσης και ορίζεται στο ποσό των 2.000 ευρώ για το είδος του Τμήματος 1 και στο ποσό των 4.000 ευρώ για το είδος του Τμήματος 2.

Η προμήθεια είναι χωρισμένη σε συνολικά δυο (2) Τμήματα και είναι στον διαγωνισμό.  Τα προς προμήθεια είδη που κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 34144510-6 Οχήματα περισυλλογής απορριμμάτων.

Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα Τμήματα ή για συγκεκριμένα Τμήματα.  Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε δυο (2).

Η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στις προκηρύξεις, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος,   τηλ.2681362243)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

5θ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓ 1 (151372 73)