ΑΔΑ: 60ΙΔΩΨΑ-0ΑΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Άρτα : 14-01-2022

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                         Αρ.Πρωτ.: 818

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρινήσεων διαγωνισμού για την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού (Φιλόδημος ΙΙ)

 

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Σιαφάκας Χριστόφορος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθ. 28710 / 29-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009863879) διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού (Φιλόδημος ΙΙ).
  2. Το ερώτημα που υποβλήθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου.
  3. Τις διευκρινήσεις του αρμόδιου Τμήματος

Διευκρινίζει τα εξής:

Ερώτηση: 3α ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ (60ΙΔΩΨΑ-0ΑΗ 14 01 22)

Απάντηση:

Οι χρόνοι εγγύησης για τους οποίους και θα υπάρχει η γραπτή δέσμευση είναι αυτοί που αναφέρονται στην Διακήρυξη και την Τεχνική προσφορά (ήτοι ένα έτος για τα μηχανικά μέρη, τρία έτη για αντισκωριακή προστασία και πέντε έτη για την κάλυψη ανταλλακτικών του οχήματος).

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής καλής λειτουργίας είναι τα δύο (2) έτη.

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ