ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21, τις υπ αριθ. εγκυκλίους ( ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929/23.11.2021), ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 2158/14.01.2022 (ΦΕΚ 67/14.01.2022 τεύχος Β’) του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και για τους λοιπούς δια περιφοράς, την 25η Ιανουαρίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09.30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα της ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 25-1-2022
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1432/21-1-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής
2. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 12/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (για τη νομική συνδρομή του τέως Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου του Δήμου Αρταίων, Μιχαήλ Βλάχου)
3. Αποδοχή Απόφασης ένταξης και σχετικής πίστωσης για την Πράξη ‘Ολοκληρωμένη παρέμβαση στο Δίκτυο Οδοφωτισμού της Περιφερειακής Οδού στον Αστικό Ιστό της πόλης της Άρτας’ με κωδικό ΟΠΣ 5102972, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020
4. Αποδοχή Απόφασης ένταξης και σχετικής πίστωσης για την Πράξη ‘Κατασκευή Κυκλικού Κόμβου επί της Ε.Ο. Αθηνών-Ιωαννίνων στο ύψος της οδού Ελ. Βενιζέλου’ με κωδικό ΟΠΣ 5119352, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020
5. Έγκριση δαπάνης και απευθείας ανάθεση για την μίσθωση μηχανημάτων λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις 09 – 12/12/2021 στις Τ.Κ. Βλαχέρνας, Τ.Κ. Καλόβατου, Τ.Κ. Δαφνωτής & Τ.Κ. Ροδαυγής
6. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού για την προμήθεια υπό τον τίτλο: «Προμήθεια Δημοτικών Ενεργειακά Αποδοτικών Οχημάτων» για το υδροφόρο όχημα
7. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού για την προμήθεια υπό τον τίτλο: «Προμήθεια Δημοτικών Ενεργειακά Αποδοτικών Οχημάτων» για το απορριμματοφόρο 16m3
8. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού για την προμήθεια υπό τον τίτλο: «Προμήθεια Δημοτικών Ενεργειακά Αποδοτικών Οχημάτων για το καδοπλυντήριο»
9. Έγκριση της αριθμ. 14/2021 απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου της Επιχείρησης Χονδρεμπορίου Γεωργικών προϊόντων και Αποθηκών Πρακτορείων Μεταφορών οποία αφορά ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2022
10. Έγκριση 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου «Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα Βλαχέρνα – Γραμμενίτσα – Ρόκκα»
11. Έγκριση πρακτικού ΙΙ της Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων LED για εκσυγχρονισμό του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου»
12. Επί αιτήσεως της εταιρείας LATERNCONSTRUCTION COMPANY S.A. για παράταση προθεσμίας του έργο «Ανέγερση κτήριο 1ο Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου»
13. Επί αιτήσεως της εταιρείας ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων στις θέσεις πλατεία Αγ. Θεοδώρας στην πόλη της Άρτας και πλατεία Ροδαυγής του Δήμου Αρταίων»
14. Επί αιτήσεως της ένωσης «ΑΔΚ ΑΡΩΝΗΣ-ΔΡΕΤΤΑΣ-ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ, Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ –Δ.Τ.:ΑΔΚ ΑΕ Ι. ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ – ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΔΤ ΒΕΤΑΠΛΑΝ ΑΕΜ για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης του έργου αξιοποίηση του παλαιού ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ Άρτας»
15. «Επί αιτήσεως της ένωσης «ΒΕΤΑΠΛΑΝ Α.Ε.Μ. – ΛΙΟΝΤΟΣ &ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Π.Ε. – ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ Α.Ε.Μ”» για παράταση συμβατικής προθεσμίας μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής μόνιμου στεγασμένου Εκθεσιακού κέντρου»
16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση Διαμόρφωσης παιδικών χαρών Δήμου Αρταίων»
17. Έγκριση πρωτοκόλλου Διοικητικής Παραλαβής τμήματος του έργου “Επισκευές – Συντηρήσεις Σχολικών συγκροτημάτων (κτίρια, αύλιοι χώροι, αποχέτευση)”
18. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπών φυσικού εδάφους
19. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για τα έργα «Εργασίες υποδομής για την εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών και ηλεκτροφωτισμού στην ΔΕ Αμβρακικού» & «Κατασκευή Πράσινου σημείου Δήμου Αρταίων»
20. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για τη μελέτη «Μελέτη βελτίωσης ασφάλειας επί της Εθνικής Οδού που διέρχεται της πόλης της Άρτας και λοιπά επικίνδυνα σημεία»
21. Αποδοχή δωρεών Κοινωνικού Παντοπωλείου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ