ΑΔΑΜ: 22PROC010071977                                                                        ΑΔΑ: 6ΠΞΡΩΨΑ-ΘΙΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα: 17-02-2022

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 3418

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαπραγμάτευσης για την σίτιση επανενταγμένων ζώων συντροφιάς προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθ. 28848 / 30-12-2021 (ΑΔΑM: 21PROC009873185) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την περισυλλογή, περίθαλψη και σίτιση αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
  2. Την αριθ. 59 /2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΣ1ΧΩΨΑ-ΠΣ9) με την οποία κρίθηκε άγονη η διαγωνιστική διαδικασία για την ομάδα Γ΄ (σίτιση επανενταγμένων ζώων συντροφιάς προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων).

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

            Την διενέργεια διαπραγματεύσεων για την σίτιση επανενταγμένων ζώων συντροφιάς προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων.  Η συνολική αξία των εργασιών φτάνει το ποσό των 9.399,20 € με ΦΠΑ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την  28-02-2022 ημέρα Δευτέρα ώρα 15:00 στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  Ο αριθμός του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ο 155775.  Η διαπραγμάτευση θα γίνει την Παρασκευή 04-03-2022.  Η διαπραγμάτευση θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού που προηγήθηκε. Αντίγραφα της διακήρυξης για την συμμετοχή στην διαπραγμάτευση και πληροφορίες για αυτή παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το τμήμα προμηθειών και αποθηκών του Δήμου Αρταίων (αρμόδιος υπάλληλος : Πετσιμέρης Άγγελος, τηλ. 2681362243).  Επίσης η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στην επιλογή «Εφημερίδα της υπηρεσίας» – «Προκηρύξεις».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

4 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤ ΣΙΤΙΣΗ ΑΔΕΣΠ Γ ΟΜΑΔΑ (155775)