ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Άρτα :
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                      Αρ.Πρωτ.:
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών
Πληρ.: Μερκοβίτη Ανδριάνα
Τηλ.:2681362290
e-mail :merkoviti@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρινήσεων για την διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΚΔΑΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΕΑΑ»

 

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Σιαφάκας Χριστόφορος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :
Την αριθ.πρωτ. 4497/02-03-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010131380) διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΚΔΑΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΕΑΑ»

  1. Ερωτήματα  που έγιναν τηλεφωνικώς  στις υπηρεσίες του Δήμου.
  2. Τις διευκρινήσεις του αρμόδιου Τμήματος

Διευκρινίζει τα εξής:

Όπως αναφέρεται στην τεχνική έκθεση- περιγραφή της μελέτης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης, πρόκειται για ένα όχημα που απαιτείται για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας και όχι για τρία. Η αναφορά στη μελέτη είναι η εξής: «Συγκεκριμένα η μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών, θα γίνεται με ειδικό όχημα τύπου hooklift (γάντζος) με συρόμενο trailer, μέσω έξι (6) απλού τύπου containers χωρητικότητας από 28 – 40 μ3, τα οποία θα αποτελούνται από μεταλλικό κέλυφος ανοιχτής οροφής που θα σφραγίζει είτε με μεταλλικό καπάκι, είτε με συρόμενο μουσαμά κατά τη μεταφορά. Το «συρόμενο» θα διαθέτει ελκυστήρα (όχημα ή τράκτορα) και θα φέρνει επί του συρόμενου trailer τα containers. Επί του συρόμενου θα φορτώνονται 2 containers

Κατά συνέπεια παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη  στην  περιγραφή του φυσικού αντικειμένου που δίνεται στη σελίδα 5 της διακήρυξης στο 1.3, καθώς και  στη σελίδα 58 του παραρτήματος ΙΙΙ – ΕΕΕΣ/ Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) ότι πρόκειται για ένα όχημα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στη μελέτη και παρατίθενται ακριβώς πιο πάνω  και όχι για 3 οχήματα.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

12. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ -ΔΙΑΥΓΕΙΑ