ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΔΑ: 6Θ71ΩΨΑ-Τ2Π
Άρτα, 14 Απριλίου 2022
Αριθ. πρωτ.: 8941 ΟΙΚ./14-04-2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΜΕΤΑ  ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΜΜΟΤΟΠΟΥ Δ.Ε. ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Την αριθμ. 250/2019 (ΑΔΑ: ΨΠ2ΠΩΨΑ-8ΚΔ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίνεται η αριθμ. 15/2019 απόφαση ΕΠΖ και αποφασίζει την διατήρηση της κενωθείσας θέσης του περιπτέρου που βρίσκεται εντός της Τοπικής Κοινότητας Αμμότοπου Δ.Ε. Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων, κοντά στο Δημοτικό Κατάστημα και την δημοπράτηση αυτού για μίσθωσή του.
  2. Την αριθμ. 155/2019 (ΑΔΑ: Ω55ΚΩΨΑ-Ν3Τ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, περί σύνταξης όρων διακήρυξης δημοπρασίας

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ :

Ότι εκτίθεται σε φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης μίας  (1) θέσης περιπτέρου μετά του κουβουκλίου αυτού στο Δήμο Αρταίων, ήτοι:

– θέση περιπτέρου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αμμότοπου (κοντά στο δημοτικό κατάστημα) μετά του κουβουκλίου αυτού

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας των δημοπρασιών και αξιολόγησης των προσφορών, που συγκροτήθηκε με την αριθ 5/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα  Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο  και στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 31 Μαϊου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα …, ως εξής:

Στάδιο 1ο : Υποβολή κλειστών φακέλων δικαιολ/κών, από ώρα 10:00 π.μ. έως 10:15 π.μ.

Στάδιο 2ο: Έλεγχος δικαιολογητικών από την επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών και ανακοίνωση των έγκυρων φακέλων, από ώρα 10:15 π.μ. έως 10:30 π.μ.

Στάδιο 3οΈναρξης διαδικασίας φανερού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού,    από ώρα 10:30 π.μ. έως 10:45 π.μ.

Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης) για τη θέση του περιπτέρου ορίζεται  το ποσό των 50,00€/μηνιαίως

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία , μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή δημοπρασίας ως εγγύηση συμμετοχής  γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου,  ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του ετήσιου μισθώματος του ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης) επί του οριζόμενου στη διακήρυξη ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης), ήτοι: για τη θέση  περιπτέρου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αμμοτόπου, εγγυητική ποσού 60,00€

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον ισότοπο του Δήμου (www.arta.gr) , στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Αρταίων, όπου  θα αναρτηθεί και η διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής,  θα δημοσιευθεί σε  μία ημερήσια εφημερίδα καθώς και στο ΚΕΠ Δ.Ε. Ξηροβουνίου .

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διακήρυξη δημοπρ 2022 για περιπτερο ΤΚ Αμμοτοπου