38η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

38η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (αποφάσεις αριθμ. 222-223)

Στην Άρτα σήμερα την 22η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 μ. το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 25874/3-12-2021 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

222 1 Αναμόρφωση προϋπολογισού (αριθμ. 512/2021 αποφ. ΟΕ) 91ΞΛΩΨΑ-ΒΟ7
223 2 7η τροποποίηση Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2021 αριθμ. 14/2021 αποφ. Ε.Ε 978ΟΩΨΑ-ΟΧΣ

228

229

37η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

37η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Άρτα σήμερα την 8η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910/07.10.2021 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και με τηλεδιάσκεψη για τους λοιπούς, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 25874/3-12-2021 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

214 1 Αναμόρφωση προϋπολογισού (αριθμ. 479/2021 αποφ. ΟΕ) 6ΒΟΛΩΨΑ-ΔΗ0
215 2 Ορθή επανάληψη της αριθμ. 270/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 6ΗΤΝΩΨΑ-ΥΚΛ
216 3 Έγκριση μιάς μονάδας ηλεκτρονικού υπολογιστή στο Περιφερειακό Ιατρείο Κωστακιών 6ΕΔΡΩΨΑ-4ΓΔ
217 4 Κατάρτιση σύμβασης χρησιδανείου μεταξύ του Δήμου Αρταίων και της Ιεράς Μητρόπολης Άρτας. 6ΤΙΧΩΨΑ-Η5Γ
218 5 6η Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων έργων έτους 2021 (αριθμ. 11/2021 Αποφ. Εκτελ. Επιτροπής) Ω5Ξ9ΩΨΑ-Γ8Π
219 1 “Ανάκληση της αριθμ. 212/2015 απόφασης ΔΣ κατά το σκέλος Β’ όπου αποφασίζεται πως στο παλαιό κοιμητήριο δεν θα γίνεται πλέον καμιά νέα ταφή, εκτός των ταφών σε οικογενειακούς ταφους. 62ΙΓΩΨΑ-6Ω2
220 2 Λήψη απόφασης περί οικιοθελούς παραίτησης του Μασκαντούρη Λάμπου από την μισθωτική σχέση και συναινετική λύση της σχετικής σύμβασης μίσθωσξς δημοτικού κατ/τος αριθμ.1,2,3,4 που βρίσκεται στην πλατεία του οικισμού Αγ. Αναργύρων του Δήμου Αρταίων. 6Μ86ΩΨΑ-1ΜΧ
221 3 Αύξηση του ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν.4483/2017 Ψ3ΥΑΩΨΑ-ΖΓΝ
37)8-12-2021

36η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

36η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Άρτα σήμερα την 8η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 πμ το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση, με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910/07.10.2021 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και με τηλεδιάσκεψη για τους λοιπούς, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 26532/3-12-2021 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
213 1 Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. Έτους 2020 Ω1ΛΠΩΨΑ-6Ω9
213 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

35η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

35η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Αποφάσεις αριθμ. 201 έως 212)

Στην Άρτα σήμερα την 1η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 πμ το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910/07.10.2021 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και με τηλεδιάσκεψη για τους λοιπούς, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 25874/26-11-2021 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
201 1 Χαρακτηρισμός του έργου: Διαμόρφωση πλατείας Βίγλας, ως μη αξιόλογο τεχνικό έργο. ΨΕ4ΗΩΨΑ-ΔΓΝ
202 2 Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων 6ΩΠΘΩΨΑ-ΝΕΩ
203 1 Απόφαση Δημ. Συμβουλίου Δήμου Αρταίων σχετικά με την Άδεια εκτέλεσης δειγματοληπτικών γεωτρήσεων πενετρομετρήσεων και ερευνητικών φρεάτων στα όρια του Δήμου Αρταίων ΨΞΝΚΩΨΑ-Ξ2Τ
204 2 Αναμόρφωση προϋπολογισμού αριθμ. 449/2021 αποφ. Οικ. Επιτροπής 6Υ1ΖΩΨΑ-ΛΣΥ
205 3 Έγκριση ή μη της υποχρεωτικής απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2021, από την Μπασιούκα Ξανθή του Ναπολέων με ΑΦΜ 064966827 ιδιοκτήτρια της επιχείρησης με ΚΑΔ 56.10.19.04 –Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης «ΚΥΛΙΚΕΙΟ» και μισθώτρια του δημοτικού ακινήτου (κυλικείο) που βρίσκεται στο ισόγειο και εντός του Δημαρχιακού Καταστήματος, λόγω COVID-19. ΨΔΣΩΩΨΑ-9Φ1
206 4 Κατανομή πίστωσης για κάλυψη δαπανών Δ’ Κατανομή 2021 Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρταίων. ΨΝ5ΓΩΨΑ-Α2Γ
207 5 Μεταβολές σχολικών μονάδων Α/βάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2022-23 6ΠΜΨΩΨΑ-0Ρ7
208 6 Μεταβολές σχολικών μονάδων Β/βάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2022-23 ΩΥΣ8ΩΨΑ-ΔΓΜ
209 7 Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου εξόδου σε Αγροτεμάχιο επί της αγροτικής οδού και προς τη δουλεία διόδου για το οικόπεδο ιδιοκτησίας του κ. Ευγενίου Ντάλια και εκμισθώνει ο κ. Ρίζος Νικόλαος στη θέση ΛΟΥΡΙΑ ΤΚ Καλαμιάς Δήμου Αρταίων ΨΡΞΤΩΨΑ-ΥΓΖ
210 8 Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου εξόδου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας των κ.κ. Φώτη Ανασίου και Φώτη Φώτιου και εκμισθώνει η Α.Φώτης – Φ.Φώτης ΟΕ στη θέση ΠΛΑΚΕΣ ΤΚ ΚΑΛΑΜΙΑΣ 9ΨΛΡΩΨΑ-Σ8Ρ
211 9 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 232/2020 απόφασης περί περαχώρησης προσωπικής θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος 6Β40ΩΨΑ-ΞΔΤ
212 10 Ίδρυση δύο (2) γενικών θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ και θέση στάθμευσης ποδηλάτων στον Αγ. Σπυρίδωνα ΩΣΩΦΩΨΑ-4ΔΤ

35)1-12-2021

33η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ αποφάσεις αριθμ. 199 έως 200

33η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ αποφάσεις αριθμ. 199 έως 200

Στην Άρτα σήμερα την 19η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 πμ το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910/07.10.2021 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και με τηλεδιάσκεψη για τους λοιπούς, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 25189/19-11-2021 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

199Έγκριση πραγματοποίησης ενεργειών δημοσιότητας της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αρταίων 62Χ5ΩΨΑ-ΣΙΒ

200Έγκριση πραγματοποίησης ενεργειών δημοσιότητας της Πράξης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Αρταίων ΨΒ93ΩΨΑ-ΡΒΔ
33)19-11-2021

32η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ αποφάσεις από 179 έως 198

32η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Άρτα σήμερα την 10η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910/07.10.2021 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και με τηλεδιάσκεψη για τους λοιπούς, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 23990/5-11-2021 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

179 Λειτουργία γραφείων του παραρτήματος της ΕΤΑΝΑΜ στην Άρτα 6Ρ8ΛΩΨΑ-8ΞΤ
180 Μεταβολές που έχουν επέλθει από την απογραφή από την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών έτους 2011 (συγχωνεύσεις καταργήσεις αναγνωρίσεις νέων οικισμών κλπ) στους οικισμούς της περιοχής του Δήμου Αρταίων 68Ο7ΩΨΑ-ΝΘΥ
181 Συνδιοργάνωση έκθεσης προς τιμή του Γιάννη Μόραλη 61ΤΨΩΨΑ-Ω7Φ
182 Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2022-2023 επικαιροποίηση απόφασης για την ίδρυση ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. 6ΓΙΝΩΨΑ-2ΣΩ
183 Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Β’ τριμήνου 2021 61ΧΩΩΨΑ-Κ5Α
184 Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου 2021 95Κ3ΩΨΑ-5Χ2
185 Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος και σχεδίου δράσης  έτους 2022 (αριθμ. 10/2021 αποφ. Εκτελεστικής Επιτροπής) 9ΑΙ1ΩΨΑ-ΦΛΖ
186 Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2021 60ΝΑΩΨΑ-41Ψ
187 Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Νομικού Προσώπου με τίτλο «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας Αθλητισμού Πολιτισμού Δήμου Αρταίων και εκλογή νέου Προέδρου. 6ΡΓ9ΩΨΑ-Θ2Λ
188 Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της ΑΔΑΕ ΟΤΑ και εκλογή νέου Προέδρου. 6ΘΤΚΩΨΑ-Δ1Ψ
189 Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αρταίων (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α) και εκλογή νέου Προέδρου. 96Χ5ΩΨΑ-ΓΓ6
190 Αποδοχή παραίτησης της Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου και εκλογή νέου Προέδρου. 62Ρ2ΩΨΑ-ΗΒ3
191 Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Διαδημοτικής Επιχείρησης Χονδρεμπορίου Γεωργικών προϊόντων και Αποθηκών και εκλογή νέου Προέδρου. ΨΑΗ5ΩΨΑ-ΧΧΥ
192 Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης και εκλογή Προέδρου. 6ΙΙΜΩΨΑ-90Ζ
193 Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης και εκλογή Προέδρου. 6ΑΓΧΩΨΑ-9ΣΗ
194 Αναμόρφωση προϋπολογισμού αριθμ. 415/2021 αποφ. Οικ. Επιτροπής ΩΤΕ3ΩΨΑ-1ΚΒ
195 Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων του Δήμου Αρταίων για Λειτουργία Σχολικών Συμβουλίων ΨΘΖΞΩΨΑ-ΝΑ8
196 Τροποποίηση της αριθμ. 140/2017 προηγούμενης απόφασης ΔΣ με τον ορισμό νέου μέλους ΨΜΔΗΩΨΑ-Κ7Κ
197 Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων ΨΦΨΦΩΨΑ-ΦΨ5
198 Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων 64Η0ΩΨΑ-Γ04

32)10-11-2021 (1)
32)10-11-2021 (2)

31η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ απόφαση αριθμ. 178

31η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ απόφαση αριθμ. 178

Στην Άρτα σήμερα την 8η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.30 το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910/07.10.2021, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 24099/8-11-2021 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

178 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ.414/2021 Α.Ο.Ε.) 9Ζ5ΦΩΨΑ-ΣΕΗ

31)8-11-2021

30η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ αποφάσεις από 176 έως 177

30η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ αποφάσεις από 176 έως 177

Στην Άρτα σήμερα την 2α του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910/07.10.2021, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 23612/2-11-2021 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

176 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ. 411/2021 ΑΟΕ 67ΓΚΩΨΑ-Λ08
177 Παροχή διόδου δουλείας κατά τον Αστικό Κώδικα (αρ 1012 με 1017) 6ΑΓ1ΩΨΑ-ΞΨ5

30)2-11-2021

29η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ αποφάσεις από 163 έως 175

29η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Στην Άρτα σήμερα την 26η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30 το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910/07.10.2021 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και με τηλεδιάσκεψη για τους λοιπούς, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 20808/21-10-2021 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.455 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

163 Ανάκληση της αριθμ.101/2021 προηγούμενης απόφασης ΔΣ η οποία αφορά τα καταστήματα υγ. ενδιαφέροντος στη γέφυρα Άρτας 6ΑΝΘΩΨΑ-ΚΝΩ
164 Έγκριση ή μη της παράτασης για δύο (2) έτη του αρ. 39698/16-10-2017 Συμφωνητικού Μίσθωσης για τη μίσθωση ισόγειου χώρου (για χρήση κυλικείου) εμβαδού 8,42 τ.μ. στο ισόγειο του Δημαρχιακού Μεγάρου από την Μπασιούκα Ξανθή του Ναπολέων με ΑΦΜ 064966827, ιδιοκτήτρια της επιχείρησης με ΚΑΔ 56.10.19.04 –Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης «ΚΥΛΙΚΕΙΟ», σε εφαρμογή του άρθρου 49 του Ν. 4795/21. ΨΝ8ΜΩΨΑ-ΒΜΠ
165 Λήψη απόφασης περί έγκρισης σύναψης νέας τροποποιητικής σύμβασης εκμίσθωσης του εναπομείναντα χρόνου λήξης της αρχικής μίσθωσης (κενωθέντος) περιπτέρου, λόγω θανάτου ιδιοκτήτη, που βρίσκεται στην περιφερειακή οδό πλησίον βενζινάδικο shell στην Κοινότητα Άρτας του Δήμου Αρταίων Ψ6ΓΗΩΨΑ-5Α0
166 Δημιουργία και διαγράμμιση θέσης Α.Μ.ΕΑ. στην οδό Νικ. Σκουφά

167 Δημιουργία δύο θέσεων στάσης Ρ39 έναντι ΚΕΠ στην οδό Κρυστάλλη 9ΟΓ2ΩΨΑ-ΙΤΞ
168 Γνωμοδότηση Δήμου Αρταίων για το ετήσιο πρόγραμμα έργων και εργασιών ανάπτυξης της Δασοπονίας, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας για το έτος 2022 , στα όρια του Δήμου Αρταίων. 6Σ59ΩΨΑ-ΔΛΤ
169 Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδικοφανούς προσφυγής επί της αρ. 789/2021 Απόφασης ΡΑΕ για Άδεια Παραγωγού για φωτοβολταικό σταθμό στην ΤΚ Καμπής Ω8ΤΒΩΨΑ-ΥΚΨ
170 5η τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2021 (αριθμ. 8/2021 αποφ. Ε.Ε.)» ΨΤΞΔΩΨΑ-5ΡΦ
171 Αναμόρφωση προϋπολογισμού αριθμ. 389/2021 αποφ. Οικ. Επιτροπής ΩΣΡΨΩΨΑ-5Μ5
172 Καθορισμός Δημοτικών Τελών έτους 2021 (αριθμ.390/2021 Αποφ. Ο.Ε.) ΨΩΩΘΩΨΑ-ΤΨ4
173 Καταγγελία και λύση της μίσθωσης μεταξύ του Δήμου Αρταίων και του Ζαρκάδα Βησσαρίωνα για την εκμετάλλευση δημοτικού λατομείου στη θέση ‘Στεφάνι Ζέρβα’ λόγω της μη τήρησης των όρων που έχουν τεθεί σύμφωνα με την αριθμ.46/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων 62ΩΛΩΨΑ-9ΨΝ
174 “Απομάκρυνση κουβουκλίου και διατήρηση ή μη θέσης κενωθέντος περιπτέρου(αριθμ. 21/2021 αποφ. ΕΠΖ) ” 6ΙΒ3ΩΨΑ-ΕΓΨ
175 Επί αιτήσεως Δημητρίου Μπριασούλη για κατασκευή νέας καλαίσθητης πέτρινης βρύσης στο νέο κοιμητήριο στη Λιμίνη Άρτας Ω33ΑΩΨΑ-ΛΝΩ

29)25-10-2021

28η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ απόφαση αριθμ. 162

28η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Στην Άρτα σήμερα την 12η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30 το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) τις αριθμ. 60249/22-9-2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) και αριθμ. 61η εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, και ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 22048/12-10-2021 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
162Γνωμοδότηση σχετικά με ανακοίνωση για μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Γνωμοδότηση της ΕΠΖ σχετικά με ανακοίνωση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου (κατηγορίας Α2): «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 49,9 MW, στη θέση «Καμπή 1 & 2», Δ.Ε. Ξηροβουνίου. Δήμου Αρταίων , Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου»αριθμ. 20/2021 αποφ. ΕΠΖ 975ΑΩΨΑ-ΝΦΩ

28)12-10-2021

27η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ αποφάσεις από 152-161

27η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Στην Άρτα σήμερα την 29η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) τις αριθμ. 60249/22-9-2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) και αριθμ. 61η εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, και ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 20800/24-9-2021 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

152 Συζήτηση για το μέλλον των σχολών του Πανεπιστημίου στην Άρτα
153 Τροποποίηση της αριθμ. 6/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά τη συγκρότηση α) Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81 & β) Επιτροπής Καταμέτρησης & Εκτίμησης εκποιούμενων, εκμισθούμενων και μισθούμενων, κινητών και ακινήτων πραγμάτων του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81
154 Λήψη απόφαση περί έγκρισης οικειοθελούς παραίτησης της ΝΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ από μισθωτική σχέση και συναινετική λύση της σχετικής σύμβασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος αριθ. (5) που βρίσκεται στην πλατεία Σκουφά του Δήμου Αρταίων, λόγω οικονομικής αδυναμίας της μισθώτριας.
155 Λήψη απόφαση περί έγκρισης οικειοθελούς παραίτησης από μισθωτική σχέση και λύση της σχετικής σύμβασης μίσθωσης , λόγω οικονομικής αδυναμίας του μισθωτή, της παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης περιπτέρου που βρίσκεται στον Τ.Κ. Αμμοτόπου
156 Λήψη απόφασης για την εκ νέου διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού ακινήτου (υδρόμυλου- νεροτριβής) που βρίσκεται στην Κοινότητα Καμπής της Δ.Ε. Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων λόγω προηγούμενου ασύμφορου (άκαρπου) αποτελέσματος
157 Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου εξόδου σε Αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας κ. Λιόντου Χρήστου στην θέση «Σκαμνιές» στην Τ.Κ. Γραμμενίτσα, Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας για την ανέγερση ισόγειων αποθηκών
158 Αναμόρφωση προϋπολογισμού αριθμ. 336/2021 αποφ. Οικ. Επιτροπής
159 «Διενέργεια διεξαγωγής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων του Δήμου Αρταίων»
160 Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου εξόδου σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Παπαχρήστου Κων/νου στη θέση «Τοπ Αλτι – Αγιος Νικόλαος» στην ΔΕ Άρτας για ανέγερση αποθήκης
161 Ονοματοδοσία οδών στην Τοπική Κοινότητα Κωστακιών (αριθμ. 7/2021 αποφ. Συμβουλίου Τοπ. Κοινότητας).

27)29-9-2021