29η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (αποφάσεις από 553 έως 554)

29η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (αποφάσεις από 553 έως 554)

ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 30Η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13,00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ.29888 /30-12-2019 πρόσκληση :

553 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ. 337/2019 A.O.E.)
554 Πρόταση συμπληρωματικής κατατομής πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Δ΄ Κατανομή 2019 Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρταίων

29)30-12-2019

28η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (αποφάσεις από 551 έως 552)

28η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (αποφάσεις από 551 έως 552)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 23-12-2019 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 29415/23-12-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
551 Υποβολή Πρότασης για την «Δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών σύνδεσης αρχαιολογικών χώρων στην πόλη της Άρτας» στα πλαίσια της αριθμ. 81/2019 πρόσκλησης του Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ και έγκριση του προς υποβολή φακέλου και ακύρωση της αριθμ. 410/2019 Απόφασης

552 Χαρακτηρισμός του έργου: Δημιουργία Πολιτιστικών Διαδρομών Σύνδεσης Αρχαιολογικών Χώρων στην πόλη της Άρτας» ως μη αξιόλογο τεχνικό έργο.

28) 23-12-2019

27η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (αποφάσεις από 518 έως 550 )

27η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (αποφάσεις από 518 έως 550 )

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 16-12-2019 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 28297/12-12-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

518 1 Μερική τροποποίηση της αριθμ. 351/2019 απόφασης ΔΣ η οποία αφορά Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
519 2 Επικαιροποίηση της αριθμ. 32/2019 απόφασης ΔΣ η οποία αφορά Αίτημα στήριξης των συμβασιούχων καθαριστριών παιδικών σταθμών ΠΕ Άρτας από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων και από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΚΜΠΑΠ κατά τη δικάσιμο της 20ης Φεβρουαρίου 2019 (και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο) ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου Αθηνών όπου και συζητείται αίτηση ασφαλιστικών μέτρων
520 3 Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης “Έργο προσαρμογής λειτουργούντων παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών ΚΚΜΠΑΠ Δήμου Αρταίων σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 99/2017” σε Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών
521 4 Τροποποίηση της αριθμ. 407/2019 απόφασης ΔΣ η οποία αφορά πρόταση για την “προμήθεια δημοτικών ενεργειακά αποδοτικών οχημάτων” στα πλαίσια της αριθμ. 81/2019 πρόσκλησης του Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ και έγκριση του προς υποβολή φακέλου”
522 1 7η Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων έργων έτους 2019 (αριθμ. 2 /2019) απόφ. Εκτελεστικής Επιτροπής
523 2 8η Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων έργων έτους 2019 (αριθμ. 3 /2019) απόφ. Εκτελεστικής Επιτροπής
524 3 Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος και σχεδίου δράσης  έτους 2020 (αριθμ. 4/2019 αποφ. Εκτελεστικής Επιτροπής)
525 4 Εκλογή αιρετών αντιπρόσωπων του Δήμου Αρταίων για τον Σύνδεσμο Ύδρευσης Πεδινών και Ημιορεινών Δήμων Νομού Άρτας
526 5 Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Α.
527 7 Υποβολή Πρότασης για την «Εγκατάσταση φωτιστικών LED στην πόλη της Άρτας» στα πλαίσια της αριθμ. 81/2019 πρόσκλησης του Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ και έγκριση του προς υποβολή φακέλου και ακύρωση της 409/2019 Απόφ. ΔΣ
528 8 Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 29816/18-04-2019 πρόσκλησης VΙΙΙ, με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας.
529 9 Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Αρταίων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 29878/18-04-2019 πρόσκλησης IX με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες»
530 10 «Υποβολή Πρότασης για την «Κατασκευή Καταφυγίου Αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Αρταίων» στα πλαίσια της Πρόκλησης Χ του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
531 11 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ. 295/2019,314/2019 & 317/2019 αποφ. Οικ. Επιτροπής)
532 12 Καθιέρωση  24ωρης λειτουργίας, λειτουργίας  τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, των Ληξιαρχείων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Τμήματος Αποκομιδής, Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου του Δήμου Αρταίων καθώς και καθορισμός πενθήμερης εργασίας από Τρίτη μέχρι και το Σάββατο, καθιερωμένης ως μη εργάσιμης ημέρας της Δευτέρας του Τμήματος Αποκομιδής, Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου του Δήμου Αρταίων για το έτος 2020
533 13 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
534 14 Πρόταση κατατομής πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Δ΄ Κατανομή 2019 Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρταίων
535 15 Μετατοπίσεις ή απομακρύνεις περιπτέρων αριθμ.42,43,44 & 48/2019 αποφάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
536 16 Κατάργηση ή διατήρηση θέσης περιπτέρου που βρίσκεται στα Πιστιανά (αριθμ. 45/2019 απόφ. ΕΠΖ)
537 18 Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου(αριθμ. 47/2019 απόφ. ΕΠΖ)
538 19 Δωρεά απορριμματοφόρου οχήματος
539 20 Χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ (αριθμ. 52/2019 απόφ. ΕΠΖ)
540 21 Τροποποίηση – ίδρυση νέας Αστικής Γραμμής (αριθμ. 51/2019 απόφ. ΕΠΖ)
541 22 Επικαιροποίηση και έκδοση Κανονιστικής Απόφασης περί διατήρησης υπαρχόντων και δημιουργίας νέων σταθμών στάθμευσης (πιάτσες) ΕΔΧ (ταξί) σε Τοπικές Κοινότητες Δήμου Αρταίων (αριθμ. 50/2019 απόφ. ΕΠΖ)
542 23 Τροποποίηση της αριθμ. 482/2018 Α.Δ.Σ. (αριθμ. 49/2019 απόφ. ΕΠΖ)
543 24 Επί αιτήσεως Λάμπρου Γεωργούλα για παράταση περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευές συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων»
544 25 Επί αιτήσεως Δημητρίου Φούκα για παράταση περαίωσης εργασιών του έργου «Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις τσιμεντοστρώσεις) & τεχνικών έργων (αυλάκια, τοιχία κ.α.)»
545 26 Σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαρισμού αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλακων και χειμάρρων ΔΕ ΑΡΤΑΙΩΝ, ΔΕ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ, ΔΕ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
546 27 Συγκρότηση επιτροπής ισότητας των δύο φύλων δήμου Αρταίων
547 28 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αρταίων και του Νομικού Προσώπου Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για την υλοποίηση του έργου: «Έργο προσαρμογής λειτουργούντων παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. Δήμου Αρταίων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017»
548 29 2η Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αρταίων και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας για την υλοποίηση : «Υπηρεσίες αδειοδότησης Υδατοδρομίου στην Κορωνησία»
549 30 Τροποποίηση της αρ.493/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων με θέμα: « Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για την υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες αδειοδότησης Υδατοδρομίου στην Κορωνησία
550 31 “Αποστολή αντιγράφου της υπ’ αρ. 550/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου :
Απόφαση για την πρόθεση κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων, για την υλοποίηση του έργου «Δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών σύνδεσης αρχαιολογικών χώρων στην πόλη της Άρτας”

27) 16-12-2019

26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (αποφάσεις από 501 έως 517 )

26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (αποφάσεις από 501 έως 517 )

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 18-11-2019 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 25635/14-11-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

501 Συζήτηση και λήψη απόφασης όσον αφορά την λειτουργία του ΚΕΝ Άρτας
502 1 Αποδοχή επιχορήγησης Δήμου Αρταίων για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών
503 2 Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης «Βελτίωση υποδομών οδοποιίας εντός οικισμών του Δήμου Αρταίων (CLLD/LEADER)» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και αποδοχή της πίστωσης
504 3 Καθορισμός τελών έτους 2020 (αριθμ. 268/2019 Α.Ο.Ε.)
505 4 Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων – βοηθημάτων κατά της αριθμ. 241/2019 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων (αριθμ. 251/209 Α.Ο.Ε)
506 5 Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Β’ Τριμήνου 2019 (αριθμ. 288/2019 Α.Ο.Ε)
507 6 Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Γ’ Τριμήνου 2019 (αριθμ. 289/2019 Α.Ο.Ε)
508 7 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
509 8 Κατάρτιση κατάστασης απόρων δημοτών που χρήζουν βοήθειας, χορήγηση εκτάκτου επιδόματος ένδειας από το Ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου (αριθμ. 283/2019 Α.Ο.Ε.)
510 9 Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και Επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων
511 10   Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και Επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων
512 11   Διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου (τ.κ. κορωνησίας) (αριθμ. 35/2019 αποφ. ΕΠΖ)
513 12 Διατήρηση η απομάκρυνση κενωθέντος περίπτερου & κατάργηση θέσης Δ.Κ. Κωστακιών(αριθμ. 36/2019 αποφ. ΕΠΖ)
514 13 Μετακίνηση κλειστού περιπτέρου στο χώρο του αμαξοστασίου του δήμου (ΔΚ. Αρταίων) (αριθμ. 37/2019 αποφ. ΕΠΖ)
515 14 Απομάκρυνση ή μη κλειστού περιπτέρου έναντι Ι.Ν. Παρηγορήτισσας (αριθμ. 38/2019 αποφ.ΕΠΖ)
516 15 Επί αιτήσεως του Χρήστου Αλυμάρα για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Βελτίωση ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο (κάθετη και οριζόντια σήμανση, διαγραμμίσεις, στηθαία ασφαλείας, κάγκελα κλπ)»
517 16 Επί αιτήσεως του Αναστασίου Τάσιου για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2017»

26) 2-12-2019

25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (απόφαση αριθμ.500)

25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (απόφαση αριθμ.500)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 2-12-2019 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 26653/28-11-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

500 Έγκριση έκθεσης απολογισμού ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2018 (αριθμ. 271/2019 Α.Ο.Ε)

25) 2-12-2019 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

24η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (αποφάσεις από 461 έως 499)

24η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (αποφάσεις από 461 έως 499)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 18-11-2019 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 25635/14-11-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

461 1ο ΕΚΤΑΚΤΟ Σχετικά με την αναστολή λειτουργίας του Τμήματος Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής στην Άρτα
462 2ο ΕΚΤΑΚΤΟ Έγκριση πραγματοποίησης δράσης δημοσιότητας της Πράξης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Αρταίων
463 3ο ΕΚΤΑΚΤΟ Επί αιτήσεως του Συλλόγου ΣΚΟΥΦΑΣ για συγκατάθεση του Δήμου (ως συνιδιοκτήτη επί του κτίσματος) για την εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων στην οροφή του κτιρίου στο οποίο είναι συνιδιοκτήτες.
464 1 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ. 253/2019 αποφ. Οικ. Επιτροπής)
465 2   Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ. 255/2019 αποφ. Οικ. Επιτροπής)
466 3 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (ΑΡΙΘΜ.267/2019 αποφ. Οικ. Επιτροπής)
467 4 Ορισμός δικαιούχων αποζημίωσης για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.- Καθορισμός αποζημίωσης μελών.
468 5 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
469 6 Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με μεταβολές σχολικών  μονάδων Δήμου Αρταίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2020 2021
470 7   Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με μεταβολές σχολικών  μονάδων Δήμου Αρταίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2020 2021
471 8 Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Αρταίων 
472 9 Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Αρταίων 
473 10 Ορισμός μελών για την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Αρταίων
474 11 Επιχορήγηση αθλητικών Συλλόγων Δήμου Αρταίων για το έτος 2019
475 12   Τροποποίηση της αριθμ.446/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά «Επιχορήγηση αθλητικών Συλλόγων Δήμου Αρταίων για το έτος 2019»
476 13 Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και Επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων
477 14 Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και Επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων
478 15 Τροποποίηση ωραρίου λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αρταίων
479 16 Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων από τον Δήμο Αρταίων για την περίοδο των Χριστουγέννων (από 13/12/2019 έως 05/01/2020) και συνδιοργάνωσής τους με την Α.Δ.Α.Ε. ΟΤΑ.
480 17 Έγκριση συνδιοργάνωσης από τον Δήμο Αρταίων, την Περιφέρεια Ηπείρου, το Επιμελητήριο Άρτας, την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος και την ΑΔΑΕ ΟΤΑ του «Φεστιβάλ Γαστρονομίας 2019» (πρώην Γιορτή Πορτοκαλιού, Μανταρινιού, Ακτινιδίου & Ελιάς), το οποίο θα πραγματοποιηθεί Άρτα & Αθήνα 29/11-01/12/2019
481 18 Σύναψη δημόσιας σύμβασης για τις εργασίες «Συντήρησης πρασίνου παραποτάμιου πάρκου και αλσυλλίου Αγίων Αναργύρων» έτους 2019
482 19 Έγκριση ή μη του 2ου ΑΠΕ του έργου «Μετατροπή Πνευματικού κέντρου σε παιδικό σταθμό»
483 20 Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου «Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις) & τεχνικών έργων (αυλάκια, τοιχεία κ.α.)
484 21 Έγκριση ή μη του 2ου ΑΠΕ του έργου «Αντικατάσταση στέγης, εγκατάσταση φωτισμού και εργασίες συντήρησης αθλητικού κέντρου Άρτας»
485 22 Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»
486 23 Επί αιτήσεως της Αρώνης – Δρεττας – Καρλαυτης ΑΔΚ ΑΕ για παράταση περαίωσης μελέτης με τίτλο « Μελέτες ωρίμανσης του έργου, αξιοποίηση παλαιού ΞΕΝΙΑ Άρτας
487 24 Επί αιτήσεως της ένωσης «ΒΕΤΑΠΛΑΝ Α.Ε.Μ. – ΛΙΟΝΤΟΣ &ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Π.Ε. – ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ Α.Ε.Μ”» για παράταση συμβατικής προθεσμίας μελέτης»
488 25 Επί αιτήσεως της Κ/Ξ Αναστασόπουλος Θ. Τούμπουρος Π. για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Μετατροπή Πνευματικού κέντρου σε παιδικό σταθμό»
489 26 Επί αιτήσεως Περικλή Ζώτου ΕΔΕ για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κλειστού γυμναστηρίου Τ9 στους Κωστακιούς
490 27 Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη και κατασκευή τμήματος οδού Δρυάδων και πεζοδρόμηση οδού Αμβρακιώτη»
491 28 Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση στέγης Δημοτικού Σχολείου Πλησιών»
492 29 Συμπλήρωση της αριθμ. 401/2019 απόφασης ΔΣ η οποία αφορά «Ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.»
493 30 Αποδοχή πίστωσης «Επιχορήγηση του Δήμου Αρταίων για το έργο «Αποκατάσταση δημοτικής οδού εντός οικισμού Ροδαυγής» ποσού 60.000,00€ στα πλαίσια της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 201ΕΠ53000001 «Συντήρηση- αποκατάσταση εθνικού επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020»
494 31 Επικαιροποίηση της αρ. 466/2018 απόφασης ΔΣ του Δήμου Αρταίων με θέμα «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αρταίων και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας για την επανυποβολή πρότασης για τη «Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός Αλιευτικού Καταφυγίου Κορωνησίας» στα πλαίσια της πρόσκλησης Αρ. 43 παρ 1.2.3. του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Αλιείας και Θάλασσας» με τίτλο «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες»
495 32 Υποβολή πρότασης για την «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αρταίων και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας για την επανυποβολή πρότασης για τη «Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός Αλιευτικού Καταφυγίου Κορωνησίας» στα πλαίσια της πρόσκλησης Αρ. 43 παρ 1.2.3. του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Αλιείας και Θάλασσας» με τίτλο «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες»
496 33 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 175/2019 απόφασης ΔΣ Αρταίων
497 34 Τροποποίηση – Συμπλήρωση της αριθμ. 400/2019 απόφασης ΔΣ η οποία αφορά «Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού  (Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π.)»
498 35 Τροποποίηση – Συμπλήρωση της αριθμ. 402/2019 απόφασης ΔΣ η οποία αφορά «ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ»,  με διακριτικό τίτλο Α.Δ.Α.Ε.
499 36 Τροποποίηση της αριθμ. 404/2019 απόφασης ΔΣ η οποία αφορά «Ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου της Διαδημοτικής Επιχείρησης Χονδρεμπορίου – Γεωργικών Προϊόντων και Αποθηκών Πρακτορείων Μεταφορών

24) 18-11-2019

23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (αποφάσεις από 446 έως 460)

23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (αποφάσεις από 446 έως 460)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 30-10-2019 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 23868/25-10-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

446 1.    Επιχορήγηση αθλητικών Συλλόγων Δήμου Αρταίων για το έτος 2019
447 2.    Έγκριση πραγματοποίησης δράσης δημοσιότητας της Πράξης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Αρταίων
448 11. Εν μέρει ανάκληση της αριθμ. 407/2018 απόφασης Δημ. Συμβουλίου
449 12. Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος
450 8.    Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου Αρταίων στο Erding της Γερμανίας προκειμένου να συμμετάσχει στην Ένατη Ετήσια Συνδιάσκεψη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης(DGV ΙΧ, 05/11 – 07/11/2019, Erding)
451 1.    Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.
452 2.    Ορισμός εκπροσώπων στην Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ με ΠΟΤΑΜΙΑ»
453 3.    Ορισμός εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «ΕΛΕΗ ΑΡΤΑΣ»
454 4.    Ορισμός εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης Άρτας OKANA
455 5.    Τροποποίηση της αριθμ. 108/2018 απόφασης ΔΣ ως προς τον προϋπολογισμό της μελέτης «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικών σημείων αστικού ιστού της πόλης της Άρτας»
456 6.    Τροποποίηση της αριθμ.211/2018 απόφασης ΔΣ «Έγκρισης σχεδίου Εναργειακής αναβάθμισης Κτιρίων Δήμου Αρταίων»
457 7.    Επικαιροποίηση της αριθμ.215/2017 απόφασης ΔΣ για τη συμμετοχή του Δήμου στο Δίκτυο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» ως προς τον ορισμό εκπροσώπων.
458 9.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού
459 10. Ανάκληση της αριθμ. 68/2010 απόφασης Δημ. Συμβουλίου
460 13. Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπου του Δήμου Αρταίων στο διήμερο Συνέδριο του Δικτύου Ποιότητας για τον Αειφόρο Τουρισμό το οποία θα πραγματοποιηθεί στην Πούλα της Κροατίας, κατά το διάστημα 15/11/2019 έως 16/11/2019 (QNEST – Quality Network for Sustainable Tourism, 15-16/11/2019, Pula, Croatia).

23) 30-10-2019

22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (αποφάσεις από 397-445)

22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (αποφάσεις από 397-445)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 21-10-2019 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 23148/17-10-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

397 Υποβολή αιτήματος στο πλαίσιο της συμπληρωματικής της 3Κ προκήρυξης
398 Συζήτηση για το Στρατοπέδο Άρτας
399 Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  (άρθρο 76 Ν.3852/2010)
400 Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού  (Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π.)
401 Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.
402 «Ορισμός μελών Δ.Σ. «ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ»,  με διακριτικό τίτλο Α.Δ.Α.Ε.»
403 Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας
404 Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Διαδημοτικής Επιχείρησης Χονδρεμπορίου – Γεωργικών Προϊόντων και Αποθηκών Πρακτορείων Μεταφορών
405 Εκλογή αντιπροσώπων στον ΣΔΙΠΕ για την τετραετία 01/09/2019 – 31/12/2023 σύμφωνα με το άρθρο 246 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Λημών & Κοινοτήτων), τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης») και του Ν. 4623/2019.
406 Εκλογή αντιπροσώπων στο ΦΟΣΔΑ
407 Τροποποίηση της μελέτης του Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια
408 Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «καινοτόμες δράσεις του Δήμου Αρταίων για τον Πολιτισμό και Τουρισμό» με κωδικό ΟΠΣ 5038163 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρος 2014-2020
409 Υποβολή Πρότασης για την «Προμήθεια φωτιστικών LED αστικού φωτισμού για την πόλη της Άρτας» στα πλαίσια της αριθμ. 81/2019 πρόσκλησης του Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ και έγκριση του προς υποβολή φακέλου
410 Υποβολή Πρότασης για την «Δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών σύνδεσης αρχαιολογικών χώρων στην πόλη της Άρτας» στα πλαίσια της αριθμ. 81/2019 πρόσκλησης του Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ και έγκριση του προς υποβολή φακέλου
411 Υποβολή Πρότασης για την «Ολοκληρωμένη ανάπλαση οικισμού Ανέζας» στα πλαίσια της αριθμ. 81/2019 πρόσκλησης του Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ και έγκριση του προς υποβολή φακέλου
412 Υποβολή Πρότασης για την «Προμήθεια δημοτικών ενεργειακά αποδοτικών οχημάτων» στα πλαίσια της αριθμ. 81/2019 πρόσκλησης του Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ και έγκριση του προς υποβολή φακέλου
413 Λήψη απόφασης σχετικά με την Δανειακή σύμβαση στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Αρταίων»
414 Αποδοχή απόφασης ένταξης της δράσης με τίτλο «WIFI4EU – Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες» στον Δήμο Αρταίων στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) – WIFI4EU
415 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ.205/2019 & 217/2019 αποφάσεις Οικ. Επιτροπής)
416 Ενοικίαση γραφείων για παραχώρηση στις δημοτικές παρατάξεις λόγω έλλειψης αντίστοιχων χώρων εντός του Δημοτικού Καταστήματος.
417 Νομιμοποίηση εκπροσώπου του Δήμου για τα έργα Π.Δ.Ε.
418 Νομιμοποίηση εκπροσώπων σε πιστωτικούς λογαριασμούς
419 Έγκριση ισολογισμού εκκαθάρισης της Αναπτυξιακής Δημοτικής επιχείρησης Δήμου Αμβρακικού, έγκριση ή μη ανάληψης υποχρεώσεων της, απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
420 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
421 Τροποποίηση συστατικής πράξης της Σχολικής Επιτροπής με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ» (αριθμ.129/2011)
422 Τροποποίηση συστατικής πράξης της Σχολικής Επιτροπής με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ» (αριθμ.130/2011)
423 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αρταίων στην Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA 2019 (08-10/11/2019, Θεσσαλονίκη), στο περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου, και έγκριση μετάβασης εκπροσώπων του Δήμου Αρταίων.
424 Έγκριση διοργάνωσης από τον Δήμο Αρταίων «Φεστιβάλ Γαστρονομίας», Άρτα & Αθήνα 29/11-01/12/2019 (πρώην Γιορτή Πορτοκαλιού, Μανταρινιού, Ακτινιδίου & Ελιάς).
425 Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης» (άρθρο 70 παρ.1 Ν.3852/2010)
426 Έγκριση ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Αρταίων για το έτος 2020
427 Έγκριση επικοινωνιακής πολιτικής Δήμου Αρταίων για το έτος 2020
428 Έγκριση ή μη μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αρταίων
429 Σύσταση επιτροπής για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμιά αξία του Κοινωνικού Παντοπωλείου/Παροχής συσσιτίου Δήμου Αρταίων
430 Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και Επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων
431 Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και Επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων
432 Αδυναμία εκτέλεσης του έργου «Πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων» για το έτος 2020
433 Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών «Συντήρησης πρασίνου παραποτάμιου πάρκου και αλσυλλίου Αγίων Αναργύρων» έτους 2018
434 Χορήγηση προσωπικής θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος (αριθμ. 28/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ)
435 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (αριθμ.29/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
436 Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του συνεργείου ηλεκτροφωτισμού του τμήματος ηλεκτρομηχανολογικών έργων, Ηλεκτροφωτισμού και Εξοικονόμισης ενέργειας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων.
437 Επί αιτήσεως Μπούγα Δημητρίου για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση παιδικών χαρών»
438 Επί αιτήσεως Αλυμάρα Χρήστου για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου Βελτίωση ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο κάθετη & οριζόντια σήμανση διαγραμμίσεις στηθαία ασφαλείας κάγκελα κλπ»
439 Επί αιτήσεως Σφήκα Σωτηρίου για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διάστημα 01-03/12/2017»
440 Επί αιτήσεως Λάμπρου Γεωργούλα για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αντικατάσταση στέγης εγκατάστση φωτισμού και εργασίες συντήρησης Αθλητικού Κέντρου Άρτας»
441 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2017»
442 Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση παιδικών χαρών»
443 Τροποποίηση της αριθμ. 156/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά «Έγκριση πίνακα κατηγοριοποίησης υπαίθριων και
κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αρταίων»
444 Επί αιτήσεως ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για παράταση προθεσμίας προγράμματος.
445 Αδυναμία εκτέλεσης υπηρεσίας «Συντήρηση ασύρματου δικτύου ΔΕ Ξηροβουνίου Φιλοθέης» από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού,
Πληροφορικής και Περιβαλλοντικών Πολιτικών του Δήμου.
22)21-10-2019

21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (αποφάσεις από 394-396)

21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (αποφάσεις από 394-396

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 3-10-2019 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 21583/2-10-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

394 Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δ. Αρταίων με ίδια μέσα.(Συνοπτικός Διαγωνισμός)
395 Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δ. Αρταίων με ίδια μέσα.(Απευθείας Ανάθεση)
396 Αδυναμία εκτέλεσης με ίδια μέσα του Δήμου Αρταίων της εργασίας «Βελτίωση – αντικατάσταση ηλεκτρολογικών και αρδευτικών υποδομών στο γήπεδο Γραμμενίτσας»

21) 3-10-2019

20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (αποφάσεις από 364-393)

20η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 25-9-2019 (αποφάσεις από 364 έως 393)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 25-9-2019 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 20638/20-9-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

364 Συζήτηση και λήψη απόφασης όσον αφορά την Παύση λειτουργίας του θεάτρου που βρίσκεται εντός του κάστρου της Άρτας.20) 25-9-2019
365 Κατανομή πίστωσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ κατανομή 2019
366 «Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης ‘Greece cOllaborates with ALbania for nZEBs (GOAL nZEBs)’ στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG IPA II CBC “GREECE – ALBANIA 2014-2020”»
367 Αναμόρφωση προϋπολογισμού
368 Τροποποίηση συστατικής πράξης της ΔΕΥΑΑ
369 Τακτική επιχορήγηση του Δήμου Αρταίων προς το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
370 Καθορισμός ειδικού προστίμου για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης αντικειμένων που αφαιρούνται ως συνέπεια της αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων.
371 Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81
372 Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Καταμέτρησης & Εκτίμησης εκποιούμενων, εκμισθούμενων και μισθούμενων, κινητών και ακινήτων πραγμάτων του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81
373 Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους
374 Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση
375 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
Τροποποίηση συστατικής πράξης της Σχολικής Επιτροπής με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ» (αριθμ.129/2011)
Τροποποίηση συστατικής πράξης της Σχολικής Επιτροπής με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ» (αριθμ.130/2011)
376 Α) Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων Δήμου Αρταίων για το έτος 2019 β)Εξειδίκευση πίστωσης στον Κ.Α. 00 – 6736 «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία» προϋπολογισμού έτους 2019
α)Έγκριση συνδιοργάνωσης του «4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων» από τον Δήμο Αρταίων, σε συνεργασία με το Συνοδικό Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, τις Μητροπόλεις Άρτας, Ιωαννίνων και Νικοπόλεως & Πρεβέζης και την Περιφέρεια Ηπείρου. β) Κάλυψη δαπάνης για παραγωγή έντυπου διαφημιστικού υλικού για το «4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων»
377 Ορισμός νέας διοικούσας πενταμελούς διαπαραταξιακής Επιτροπής Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Αρταίων
378 «Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και Συμπλήρωση της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων»
379 Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δ. Αρταίων με ίδια μέσα.(Συνοπτικός Διαγωνισμός)
380 Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δ. Αρταίων με ίδια μέσα.(Απευθείας Ανάθεση)
381 Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών «Συντήρηση πρασίνου παραποτάμιου πάρκου και αλσυλλίου Αγίων Αναργύρων» έτους 2019
382 Αδυναμία εκτέλεσης με ίδια μέσα του Δήμου Αρταίων της εργασίας «Εργασίες κατάργησης βυθιζόμενου κάδου στην Λαϊκή Αγορά
383 Αδυναμία εκτέλεσης με ίδια μέσα του Δήμου Αρταίων της εργασίας «Βελτίωση – αντικατάσταση ηλεκτρολογικών και αρδευτικών υποδομών στο γήπεδο Γραμμενίτσας»
384 Τροποποίηση της αριθμ. 171/2019 απόφασης ΔΣ για την Έγκριση της Μελέτης «Αποκατάσταση Διατηρητέου Ιστορικού Δημαρχείου Άρτας»
385 Σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας
386 Επί αιτήσεως Περικλή Ζώτου ΕΔΕ για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κλειστού γυμναστηρίου Τ9 στους Κωστακιούς.
387 Επί αιτήσεως Χρήστου Αλυμάρα για παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Βελτίωση προσβασιμότητας και κατασκευή πεζοδρομίων στην Άμω Πόλη”
388 Επί αιτήσεως της Κ/Ξ Αναστασόπουλος Θ. Τούμπουρος Π. για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Μετατροπή Πνευματικού Κέντρου σε Παιδικό Σταθμό»
389 Έγκριση ή μη του 2ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: Βελτίωση προσβασιμότητας και κατασκευή πεζοδρομίων στην Άνω πόλη» 
390 Σύσταση επιτροπών Οριστικής και Προσωρινής παραλαβής έργων
391 Έγκριση της αριθμ. 9/2019 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής η οποία αφορά «6η τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων έργων έτους 2019»
392 Παράταση σύμβασης υπηρεσίας «Επικαιροποίηση και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης Σχολικών Κριρίων στην ΔΕ Αρταίων.
393 Έγκριση προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής Ανάπτυξης με την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτέλεση του έργου Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κερκίδων 250 θέσεων στο γήπεδο Γραμμενίτσας, 150 θέσεων στο γήπεδο Καμπής και 150 θέσεων στο γήπεδο Καλαμιάς.
20) 25-9-2019

19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ αποφάσεις από 361έως 363

19η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων την 8Η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 10,30 π.μ. ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του ν. 4555/2018 και 2 του ν. 4623/2019, αντίστοιχα. (αριθμ. 18321 /27 -8-2019 Πρόσκληση)

361 Εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου
362 Εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής
363 Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

19) 8-9-2019 ειδικη συνεδριαση