22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 31-8-2020 (Αποφάσεις από αριθμ. 210 έως 214 )

22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 31-8-2020 (Αποφάσεις από αριθμ. 210 έως 214 )
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) , και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε να συμμετάσχετε σε συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί δια ζώσης οι επικεφαλείς των παρατάξεων στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, (Δημαρχείο Άρτας 3ος όροφος Περ/κή οδός & Αυξεντίου) και με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, οι λοιποί Δημ. Σύμβουλοι (σχετικό link και οδηγίες θα σας αποσταλούν με νέο mail), την 31η Αυγούστου 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19,00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στον παρακάτω πίνακα θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
210 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ. 385/2020 Α.Ο.Ε.)
211 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ. 391/2020 Α.Ο.Ε.)
212 Έγκριση κάλυψης εξόδων κηδείας απόρου
213 Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπών φυσικού εδάφους
214 Διατύπωση απόψεων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου: «Μονάδα παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου για συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 0,499 MW, στη θέση «Βάλτος Βίγλας» της Τ.Κ. Βίγλας, Δ.Ε. Αμβρακικού, Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας»

21) 31-8-2020

21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 19-8-2020 (Απόφαση αριθμ. 209)

21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 19-8-2020 (Απόφαση αριθμ. 209)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) , και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε να συμμετάσχετε σε συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί διά περιφοράς , την 19η Αυγούστου 2020 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12,00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

209 Πρόταση κατατομής πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Γ΄ Κατανομή 2020 Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρταίων

20) 19-8-2020

20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 11-8-2020 (Αποφάσεις αριθμ. 207 έως 208)

20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 11-8-2020 (Αποφάσεις αριθμ. 207 έως 208)
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) , και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε να συμμετάσχετε σε συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί διά περιφοράς , την 11η Αυγούστου 2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12,00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
207 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ. 360/2020 Α.Ο.Ε)
208 Διατύπωση απόψεων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου: ΚΥΤ Αράχθου 400/150 Kv, Σταθμός Μετατροπής ΣΡ/ΕΡ και των επεκτάσεων τους» εντός των ορίων της Τ.Κ. Γραμμενίτσας, Δ.Ε. Βλαχερνών, του Δήμου Αρταίων (αριθ. /2020 αποφ. Συμβουλίου Κοινότητας Γραμμενίτσας)

19) 11-8-2020

19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 7-8-2020 (Αποφαση αριθμ. 206 )

19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 7-8-2020 (Αποφαση αριθμ. 206 )

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) , και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε να συμμετάσχετε σε συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί διά περιφοράς , την 7η Αυγούστου 2020 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του Δημοτικού Οδικού Δικτύου σε τμήμα της οδού σε τμήμα της οδού Αγίας Ειρήνης σε μήκος περίπου 65 (εξήντα πέντε) μέτρων από τη συμβολή της με την Αγίου Αρτεμίου έως τα όρια του οικοπέδου της Ελληνικής Αστυνομίας (Ο.Τ. 440) με αμφίδρομη κίνηση. (αριθμ. 14/2020 απόφ. Επιτροπής Ποιότητας Ζωής & αριθμ.63/2020 Αποφ. Τοπ. Κοινότητας Αρταίων)

18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 3-8-2020 (Αποφάσεις αριθμ. 186 έως 205)

18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 3-8-2020 (Αποφάσεις αριθμ. 186 έως 205)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) , και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε να συμμετάσχετε σε συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, (Δημαρχείο Άρτας 3ος όροφος Περ/κή οδός & Αυξεντίου) και με ΤΗΛΕΔΙΆΣΚΕΨΗ, (σχετικό link και οδηγίες θα σας αποσταλούν με νέο mail), την 3η Αυγούστου 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19,00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

186 “Έγκριση της αριθμ.9/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόκκα η οποία αφορά την Διατύπωση απόψεων επί της μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Μονάδα παραγωγής ασφαλτικών μιγμάτων, με βάση φυσικά ή τεχνικά λίθινα υλικά, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «ΣΤΡΙΚΙΑ» της Τ.Κ. Ρόκκας, Δήμου Αρταίων,ΠΕ Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου”
187 Έγκριση ή μη ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, που ανοίχθηκε με τη με αρ. κατάθεσης δικογράφου ΑΓ35/2020 αγωγή του Δημητρίου Παππά κατά του Δήμου Αρταίων
188 Αναμόρφωση προϋπολογισμού χρήσης 2020 αριθμ. 337/2020 Α.Ο.Ε
189 5η Τροποποίηση Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2020 (αριθμ. 8/2020 Α.Ε.Ε.)
190 Σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Αρταίων με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος «Δημιουργία του Πρότυπου Αγροδιατροφικού Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου»
191 Αναμόρφωση του προϋπολογισμού (αριθμ. 317/2020 Α.Ο.Ε.)
192 Διόρθωση της αριθμ. 132/2020 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου συνολικά επτά (7) ατόμων της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αρταίων» χρηματοδοτούμενη από Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5001981
193 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
194 Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων»
195 Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και συμπλήρωση Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων»
196 Συνδιοργάνωση του Δήμου με την ΑΔΑΕ ΟΤΑ του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ποδηλασίας Δρόμου 04,05 και 06 Σεπτεμβρίου 2020
197 Αίτηση ένταξης παράστασης υπό την αιγίδα του Δήμου Αρταίων στο «Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2020»
198 Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων «Πολιτιστικού Καλοκαιριού»
199 Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου-εξόδου πτηνοτροφικής μονάδας της ΚΑΡΑΛΗΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Ο.Ε. στη θέση ΜΟΥΣΙΑΣ της κτηματικής περιφέρειας Ράχης.
200 Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου-εξόδου πτηνοτροφικής μονάδας της ΝΤΟΥΤΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο ANIVITA E.E. στη θέση «Ρογγόζια» της Τ.Κ. Αγ. Σπυρίδωνα
201 Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου-εξόδου πτηνοτροφικής μονάδας του Τζιομάκη Νικολάου στη θέση «ΞΥΛΑ» η ΚΑΡΚΑΣΤΟΣ» η ΛΥΜΟΥΡΙΑ στην Τ.Κ. Γαβριάς ΔΕ Αμβρακικού Δήμου Αρταίων
202 Κύρωση δικτύου κοινοχρήστου χώρου στον οικισμό Κωστακιών Δ.Κ. Κωστακιών, ΔΕ Αρτας Δήμου Αρταίων
203 Διατύπωση απόψεων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου: «Μονάδα παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου για συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 0,499 MW, στη θέση «Βάλτος Βίγλας» της Τ.Κ. Βίγλας, Δ.Ε. Αμβρακικού, Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας»
204 Διατύπωση απόψεων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου: ΚΥΤ Αράχθου 400/150 Kv, Σταθμός Μετατροπής ΣΡ/ΕΡ και των επεκτάσεων τους» εντός των ορίων της Τ.Κ. Γραμμενίτσας, Δ.Ε. Βλαχερνών, του Δήμου Αρταίων
205 Λήψη απόφασης για τη μεταφορά του έργου «Ασφαλτοστρώσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γή και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Αρταίων» από το πρόγραμμα Φιλόδημος 1 στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών

17) 3-8-2020

17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27-7-2020 (Αποφάσεις αριθμ. 183 έως 185)

17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27-7-2020 (Αποφάσεις αριθμ. 183 έως 185)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) , και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ δια περιφοράς ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ την 13η Ιουλίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 15,15 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω Θέμα της ημερήσιας διάταξης:

183 Άμεση λειτουργία του Πρότυπου Αγροδιατροφικού Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου στην Άρτα
184 Ορισμός μελών της κριτικής επιτροπής για τη διενέργεια του ανοιχτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού προσχεδίων, με
τίτλο “Ανάπλαση – διαμόρφωση πεζοδρομίων και πλατειών του κέντρου της Άρτας στα πλαίσια του OPEN MALL”
185 Ψήφισμα διαμαρτυρίας για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί 

16) 27-7-2020 (2)

16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Αποφάσεις αριθμ. 153 έως 182)

16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6-7-2020 (Αποφάσεις αριθμ. 153 έως 182)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) , και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΗ που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, (3ος Όροφος) την 6η Ιουλίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στον παρακάτω πίνακα θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

153 Δωρεάν παραχώρηση οικοπέδου για κατασκευή Μουσικού Σχολείου
154 Οπτικές ινες ΟΤΕ
155 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ.254/2020 Α.Ο.Ε)
156 Επικαιροποίηση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης του Δήμου Αρταίων» (άρθρο 70 παρ.1 Ν.3852/2010)
157 Ορισμός νέας ημερομηνίας για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων στο πλαίσιο των «Ελευθερίων 2020». 2. Έγκριση διοργάνωσης «Ελευθερίων 2020» και του προγράμματος εκδηλώσεων και συνδιοργανώσεων με άλλους φορείς.
158 άμεση λειτουργία του Πρότυπου Αγροδιατροφικού Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου στην Άρτα.
159 Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης Συνεργασίας του Α.Σ.Δ.Σ.Α Π.Ηπείρου με τον Δήμο Αρταίων
160 Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης «Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτήρια του Δήμου Αρταίων Α’ Φάση» στο Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020
161 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «Σύνδεση του Πράσινου Σημείου με το Δίκτυο ύδρευσης»
162  Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αρταίων και ΕΑΓΜΕ για την εκπόνηση «Τεχνικογεωλογικής έρευνας καταπτώσεων βράχων στην Τ.Κ. Γλυκορίζου του Δήμου Αρταίων
163 Παραχώρηση κατά χρήση οδού στο Χανόπουλο Άρτας στην Περιφέρεια Ηπείρου για την υλοποίηση του υποέργου «Βελτίωση πρόσβασης – σήμανσης στα Ιαματικά Λουτρά Χανοπούλου» στα πλαίσια του ενταγμένου στο Interreg Ελάδα – Ιταλία έργου «The Rout_Net – Thematic Routes and Networks»
164 Συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στο Πανελλήνιο Δίκτυο για τους 17 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης Ο.Η.Ε.,Πολιτισμός, Παιδεία, Περιβάλλον Ο.Τ.Α. Α.Μ.Κ.Ε. με διακριτικό τίτλο “S.D.G.17 Greece”»
165 Μερική τροποποίηση της αριθμ. 81/2020 προηγούμενης ΑΔΣ, απολογισμός κίνησης τραπεζικού λογαριασμού ειδικού σκοπού στα πλαίσια αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID 19, απόδοση χρηματικού ποσού 40.000,00€ για τη στήριξη του Νοσοκομείου Άρτας και κλείσιμο του λογαριασμού.
166 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ. 218/2020 Α.Ο.Ε.)
167 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ. 246/2020 Α.Ο.Ε.)
168 Λήψη απόφασης για διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου χρήσης αιγιαλού σε καντίνες
169 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
170 Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων»
171 Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και συμπλήρωση Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων»
172 Απομάκρυνση ή μη κλειστού περιπτέρου στην Κοινότητα Γραμμενίτσας (σχετ. αριθμ. 10/2020 απόφ. Ε.Π.Ζ.)
173 Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής του φυσικού εδάφους Δημοτικών έργων
174 Περιοδική πεζοδρόμηση Δημοτικής οδού Πεύκης(σχετ. αριθμ. 11/2020 απόφ. Ε.Π.Ζ.)
175 Χορήγηση θέσης στάθμευσης ειδικού οχήματος μεταφοράς ατόμων ΑΜΕΑ (σχετ. αριθμ. 11/2020 απόφ. Ε.Π.Ζ.)
176 Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου-εξόδου πτηνοτροφικής μονάδας του Καραμιχάλη Παναγιώτη
177 Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου-εξόδου πτηνοτροφικής μονάδας της Καρακώστα Γεωργίας
178 Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου-εξόδου κτηνοτροφικής μονάδας του Τζούκα Κων/νου
179 Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου-εξόδου για την ανέγερση κλειστού χώρου στάθμευσης μηχανημάτων έργου του Σιαμέτη Δημητρίου
180 4η Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων έργων έτους 2020 (σχετ. η αριθμ. 6/2020 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής.
181 Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ, Μαθητεία ΕΠΑ.Σ, Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο κατά το σχολικό έτος 2020-21
182 Λήψη Σύμφωνης Γνώμης για την υποβολή αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντοςγια τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ)» του ΥΠΕΝ»
16) 27-7-2020

15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Αποφάσεις αριθμ. 138 έως 152)

15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Αποφάσεις αριθμ. 138 έως 152)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) ,την ΚΥΑ 429/2020 ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020 την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 – άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοιού COVID-19») και την αριθ. πρωτ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΗ που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, (3ος Όροφος) την 10η Ιουνίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στον παρακάτω πίνακα θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

138   Παροχή γνώμης επί του σχεδίου κανονισμού τιμολόγησης και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2020 του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών ΑποβλήτωνΔιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου
139 Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου – εξόδου βιοτεχνίας μεταλλικών κατασκευών της εταιρείας “Χ.ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ – Δ.ΤΣΑΙΜΟΣ Ο.Ε.”
140 Απόφαση επί των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων σε διαμορφωμένες ζώνες του Δήμου προκειμένου στον καθορισμό τους με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
141 Νομιμοποίηση εκπροσώπων για έργα Π.Δ.Ε.
142 Νομιμοποίηση εκπροσώπων σε πιστωτικά ιδρύματα
143 Τροποποίηση της αριθμ. 77/2020 προηγούμενης απόφασης ΔΣ η οποία αφορά “Συγκρότηση επίτροπών α)Παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών του Δήμου Αρταίων σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 β) Παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν.4412/2016”
144 Στήριξη αιτημάτων των Μισθωτών Κυλικείων
145 Ακύρωση των αριθμ. 497/2018 και 68/2019 Αποφάσεων ΔΣ σχετικά με ακίνητο της Ελεούσας για ανέγερση Διοικητηρίου υπηρεσιών ΠΕ Άρτας
146 Τροποποίηση της από 8-5-2019 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αρταίων και Νομικού Προσώπου ΚΚΜΠΑΠ για την υλοποίηση της πράξης «Προμήθεια ενός ηλεκτρουδραυλικού ανελκυστήρα ατόμων με αναπηρία καθώς και πέντε απινιδωτών για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Αθλητικού Κέντρου Δήμου Αρταίων»
147 Τροποποίηση της από 16/03/2018 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αρταίων και Νομικού Προσώπου ΚΚΜΠΑΠ για την υλοποίηση της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Άρτας»
148 “Επικαιροποίηση της αριθμ. 124/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:
«Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου» , σύμφωνα με τις αλλαγές που επήλθαν στη νομοθεσία μετά την έκδοσή του σύμφωνα με τις αλλαγές που επήλθαν στη νομοθεσία μετά την έκδοσή του”
149 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθ. 192/2020 ΑΟΕ)
150 Συμπλήρωση της αριθμ. 686/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά «Περιοδική πεζοδρόμηση δημοτικής οδού» (την οδό Πεύκης, στην συμβολή της με την οδό Γ. Γεννηματά)
151 Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου – εξόδου πτηνοτροφικής μονάδας του Σπυρίδωνα Φούντα
152 Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου – εξόδου μονάδας επεξεργασίας και τυποποίησης βρώσιμης ελιάς της ΕLEA A.E.

10-6-2020

14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Αποφάσεις αριθμ. 128 έως 137)

14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Αποφάσεις αριθμ. 128 έως 137)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) ,την ΚΥΑ 429/2020 ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020 την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 – άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοιού COVID-19») την αριθ. πρωτ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την με αριθ. πρωτ. 9770/22-5-2020 πρόσκληση του προέδρου σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ δια ζώσης οι επικεφαλείς των παρατάξεων και με τηλεδιάσκεψη οι λοιποί δημοτικοί σύμβουλοι την 27η Μαίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19,15 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

128 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθ.174/2020 απόφαση Οικ. Επιτροπής)
129 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών
130 Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου 2019
131 Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Α’ τριμήνου 2020
132 Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου συνολικά επτά (7) ατόμων της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αρταίων» χρηματοδοτούμενη από Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5001981
133 «Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων»
134 «Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και συμπλήρωση Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων».
135 Εκλογή υδρονομέων
136 Τροποποίηση της με αριθμ. 94/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αρταίων σχετικά με Διεξαγωγή Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για δημιουργία «OPEN MALL»
137 3η Τροποποίηση Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2020 (αριθμ. 5/2020 Α.Ε.Ε.)

27-5-2020

13η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27-5-2020

13η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) ,την ΚΥΑ 429/2020 ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020 την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 – άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοιού COVID-19») και την αριθ. πρωτ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε να συμμετάσχετε σε δημόσια συνεδρίαση, δια ζώσης οι επικεφαλείς των παρατάξεων και με τηλεδιάσκεψη οι λοιποί δημοτικοί σύμβουλοι, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 8186/22-5-2020 πρόσκληση του προέδρου την 27η Μαίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18.30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

“Συζήτηση επί της Δημόσιας διαβούλευσης για την «Αρχιτεκτονική Πρόταση της Αξιοποίησης του ΞΕΝΙΑ Άρτας”

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΙΑ ΞΕΝΙΑ

12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Αποφάσεις αριθμ. 126 έως 127)

12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Αποφάσεις αριθμ. 126 έως 127)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) ,την ΚΥΑ 429/2020 ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020 την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 – άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοιού COVID-19») και την αριθ. πρωτ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ εκ περιφοράς την 11η Μαίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 15,15 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

126 Έγκριση πρακτικού Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα «Πρόταση κατατομής πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Β΄ Κατανομή 2020 Σχολικών Μονάδων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρταίων(αριθμ. 151/2020 Α.Ο.Ε.)

127 Κατάθεση πάγιας προκαταβολής σε λογαριασμούς του Δήμου και ορισμός υπευθύνων κίνησης λογαριασμών

11-5-2020