ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 11 (81-108)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11η 05 -03 -2018
81 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια υλικών για την εκτέλεση της εργασίας μικρής κλίμακας, Σχεδιασμός και διαμόρφωση νέων χώρων πρασίνου και επιβλέψεις φυτεύσεων σε Ιστορικό Γεφύρι-Τρίγωνο-Νησίδες Περιφερειακής οδού-Εργατικές Κατοικίες
82 Ορισμός υπολόγου και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση τουρισμού ΜΙΤΤ 2018
83 Έγκριση αρ. 5332/2018 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση στο Ειρηνοδικείο Άρτας στις 05-03-2018 (και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο) και κατά τη δικάσιμο 24-10-2018 (και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο) επί αιτήσεως υπαγωγής στο Ν. 3869/20109(ρύθμιση οφειλών) Γεωργίου Σ. Γιαννόπουλου και Δέσποινας συζ. Γεωργίου Γιαννόπουλου κατά του Δήμου Αρταίων
84 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια λοιπού υλικού
85 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για με τίτλο: Εργασίες αποκατάστασης ζημιών στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αρταίων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα το διάστημα 01-03/12/2017
86 Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης με τίτλο: καταπολέμηση κουνουπιών στο Δήμο Αρταίων
87 Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης με τίτλο: καταπολέμηση τρωκτικών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους
88 Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης με τίτλο: καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων σε σχολικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους
89 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων
90 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Αναπαλαίωση κορνιζών με διατελέσαντες Δημάρχους
91 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια αναλωσίμων και Συντήρηση και Επισκευή Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού μετά των ανάλογων ανταλλακτικών
92 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για αμοιβή εταιρείας για ορκωτό λογιστή-ελεγκτή χρήσης 2017
93 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχ/των (φωτ/κων) και Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών Μηχ/των(φωτ/κων)
94 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχ/των (φωτ/κων) και Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών Μηχ/των(φωτ/κων)
95 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια και εγκατάσταση χωρισμάτων αλουμινίου σε γραφεία του Δήμου
96 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης: Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων (κλιματισμός, ανελκυστήρες, υποσταθμός, μέσα πυρασφάλειας κλπ)
97 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την υπηρεσία: Διενέργεια υπηρεσίας πλυσίματος επιβατικών οχημάτων των υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων
98 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια μικροϋλικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Αρταίων
99 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εργασίες Συντήρησης και επισκευής μικρών κηποτεχνικών μηχανημάτων
100 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εργασίες ανάπλασης σε νησίδες πρασίνου
101 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
102 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αμβρακικού
103 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Βλαχέρνας
104 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Ξηροβουνίου
105 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Φιλοθέης
106 Απαλλαγή υπολόγων προνοιακών επιδομάτων Ε΄ διμήνου 2017
107 Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
108 Ορισμός υπαλλήλου για Χορήγηση πάγιας Προκαταβολής έτους 2018
11 5-3-2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10 (47-80)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10η 26 -02 -2018
47 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)
48 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια υλικών φαρμακείου
49 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εργασίες εκκένωσης βόθρου καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς
50 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής ΔΕΗ
51 Ορισμός υπολόγου και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση τουρισμού ITB 2018
52 Έγκριση ή μη πρακτικού 2 ανάδειξης προσωρινών αναδόχων για την προμήθεια: Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών Δήμου Αρταίων και νομικών προσώπων ετών 2018-2019 (και προαίρεση καυσίμων Δήμου Αρταίων)
53 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια DEXION
54 Έγκριση και διάθεση πίστωσης πολυετούς δαπάνης
55 Ορισμός υπολόγων υπαλλήλων για έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Α΄ διμήνου 2018
56 Σύνταξη όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Διάνοιξη και κατασκευή τμήματος οδού Δρυάδων και πεζοδρόμηση οδού Αμβρακιώτη
57 Σύνταξη όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Γεωτρήσεις στα δημοτικά γήπεδα Κορφοβουνίου και Πλησιών
58 Σύνταξη όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Βελτίωση προσβασιμότητας και κατασκευή πεζοδρομίων στην άνω Πόλη
59 Σύνταξη όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Βελτίωση Ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο (κάθετη και οριζόντια σήμανση, διαγραμμίσεις, στηθαία ασφαλείας, κάγκελα κ.α.)
60 Σύνταξη όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Αντικατάσταση συνδετικών δαπέδων και επισκευή περίφραξης στα γήπεδα τένις στο Δήμο Αρταίων
61 Σύνταξη όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Αντικατάσταση στέγης, εγκατάσταση φωτισμού και εργασίες συντήρησης αθλητικού κέντρου Άρτας
62 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εργασία: Καθαρισμός αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλάκων ΔΕ Βλαχερνών, ΔΕ Αρταίων και ΔΕ Ξηροβουνίου και καθαρισμός χειμάρων
63 Έγκριση αρ. 2672/2018 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων στις 13-2-2018 και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο επί αγωγής κ.κ. Τσουμάνη Κων-νου και Τσουμάνη Λεωνίδα κατά του Δήμου Αρταίων
64 Έγκριση αρ. 1131/2018 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό δικηγόρου(υπόθεση Ανθούλα Γιώτη)
65 Έγκριση αρ.1132/2018 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση στο Ειρηνοδικείο Άρτας στις 07-02-2018 και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο επί αγωγής υπαλλήλων του Δήμου κατά του Δήμου Αρταίων
66 Έγκριση αρ.1133/2018 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση στο Ειρηνοδικείο Άρτας στις 07-02-2018 και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο επί αγωγής εταιρείας Γεωργίου Δ.- Ντάλια Ο.Ε. κατά του Δήμου Αρταίων
67 Έγκριση αρ.1135/2018 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για κατάθεση έφεσης κατά της αρ. 373/2015 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων επί αγωγής κ. Αχιλλέα Μαργώνη και εν συνεχεία να παραστεί ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο που θα ορισθεί.
68 Έγκριση αρ.1136/2018 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων στις 14-2-2018 και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο επί αιτήσεως ακυρώσεως της εταιρείας με την επωνυμία EN.ACT. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά του Δήμου Αρταίων
69 Έγκριση αρ.1137/2018 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Αρείου Πάγου στις 5-3-2018 ότε και συζητείται η αίτηση αναίρεσης του κ. Ιωαάννη Κάλλια κατά του Δήμου Αρταίων
70 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Άρτας στις 28-3-2018 και σε κάθε μετ΄αναβολη δικάσιμο προκειμένου να παραστεί και να καταθέσει προτάσεις μετά την από 19-1-2018 κλήση του κ. Γεωργίου Μάλλιου για καταβολή ιδιαιτέρας αποζημίωσης κατ΄εφαρμογή του σχεδίου πόλεως στην οδό Τζουμέρκων
71 Ορισμός δικηγόρου του Δήμου για γνωμοδότηση σχετικά με επίσχεση εργασίας ΙΔΟΧ του Δήμου Αρταίων και κατάθεση απαιτούμενου δικόγραφου ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων
72 Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης σχετικά με αποζημίωση ή μη του οχήματος των κ.κ. Μιάμη Ελπινίκης και Καυκιά Βασίλειου λόγω φθορών με εξώδικο συμβιβασμό
73 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Ανταλλακτικά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων και προμήθεια λοιπού εξοπλισμού
74 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Ανταλλακτικά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων και προμήθεια λοιπού εξοπλισμού
75 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα του Δήμου Αρταίων
76 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Αμοιβές δικαστικών επιμελητών
77 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Έξοδα Συμβολαιογράφων και Δικαστικών Επιμελητών
78 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Υπηρεσίες έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης και ενεργειακού ελέγχου για το κολυμβητήριο Άρτας
79 Έγκριση ή μη πρακτικού κατακύρωσης της προμήθειας: Προμήθεια οχημάτων ( τρακτέρ με καταστροφέα-τμήμα 2) Δήμου Αρταίων
80 Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
10 26-2-2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 9 (42-46)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9η 22 -02 -2018 εκτακτη
42 1.   Έγκριση ή μη γνωμοδότησης σχετικά με άσκηση ή μη έφεσης κατά της αρ. 39/2017 απόφασης Ειρηνοδικείου Άρτας επί αγωγής Χρ. Γκίζα και Αλέξιου Κοτσαρίνη
43 2.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για ασφάλιση οχημάτων με τίτλο: Ααφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων έργου, χορτοκοπτικών μηχανημάτων έτους 2018
44 3.   Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων (αντιλογισμοί)
45 4.   Έγκριση οφειλόμενων δαπανών παρελθούσης χρήσης.
46 5.   Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
9 22-2-2018 ΕΚΤΑΚΤΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 8 (23-41)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8η 16 -02 -2018
23 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια ζωοτροφών και λοιπού εξοπλισμού
24 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση των κατ-των 1,2,3,&4 στην πλατεία Αγ. Αναργύρων
25 Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών για συντήρηση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κ.λ.π. Δ.Ε. Αρταίων (για την 1η ομάδα-ξυλεία)
26 Έγκριση πραγματοποίηση δαπάνης και έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων σε ON-LINE σεμινάριο
27 Έγκριση πραγματοποίηση δαπάνης και έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων σε σεμινάριο
28 Ορισμός υπολόγου και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση τουρισμού IFT 2018
29 Έγκριση ή μη πρακτικού για την ανάδειξη οριστικών αναδόχων για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κ.λ.π. Δήμου Αρταίων
30 Μερική τροποποίηση της αρ. 28/2017 Α.Ο.Ε.
31 1.             Έγκριση αρ. 2942/2018 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για γνωμοδότηση σχετικά με άσκηση έφεσης και αίτησης αναστολής κατά της αρ. 39/2017 απόφασης Ειρηνοδικείου Άρτας.
32 2.             Έγκριση αρ. 2671/2018 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για γνωμοδότηση σχετικά με αποζημίωση οχήματος.
33 3.             Έγκριση ή μη πρακτικού οριστικής κατακύρωσης της εργασίας: Εργασίες κλάδευσης υψηλών δένδρων και δεντροστοιχιών (νέο).
34 4.             Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δ΄τριμήνου 2017
35 5.             Αναμόρφωση προϋπολογισμού και Αναμόρφωση στοχοθεσίας έτους 2018.
36 6.             Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: Διαμόρφωση τμήματος περιβάλλοντος χώρου κλειστού Τ9 στους Κωστακιούς.
37 7.             Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Έξοδα λοιπών Δημοσιεύσεων.
38 8.             Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Δημοσίευση προκηρύξεων
39 9.             Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
40 10.           Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Λοιπές Επικοινωνίες.
41 11.           Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
8 16-2-2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 7 (21-22)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7η 08 -02 -2018 ΕΚΤΑΚΤΗ
21 1.   Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
22 2.   Έγκριση πρακτικού υποβολής δικαιολογητικών για την προμήθεια: Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών Δήμου Αρταίων και νομικά πρόσωπα ετών 2018-2019 (και προαίρεση καυσίμων Δήμου Αρταίων
6 29 -1-2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 6 (12-20)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6η 29 -01 -2018
12 Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την προμήθεια: Προμήθεια υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Αμβρακικού, Δ.Ε. Φιλοθέης και Δ.Ε. Ξηροβουνίου
13 Σύνταξη όρων διακήρυξης για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεγούν από σημεία του Δήμου Αρταίων
14 Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
15 Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου εκτέλεσης της μελέτης: Μελέτη Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για το Δήμο Αρταίων
16 1. Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων κατά διαγωνιστικών διαδικασιών σύναψης δημοσιών συμβάσεων Προμηθειών, υπηρεσιών και Δημοτικών έργων του Δήμου σε εφαρμογή του άρθρου 221 Ν. 4412/2016).
17 2.     Ακύρωση της αρ. 628/2017 Α.Ο.Ε.
18 3.     Παραλαβή της μελέτης: μελέτη ωρίμανσης έργων Πράσινου Σημείου Δήμου Αρταίων
19 4.     Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου εκτέλεσης της μελέτης: Οριστική μελέτη έργου δημιουργίας πολιτιστικών διαδρομών σύνδεσης αρχαιολογικών χώρων (Μικρό θέατρο, Κάστρο, Παρηγορήτισσα, Γεφύρι κ.α.).
20 Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών για την προμήθεια: Προμήθεια οχημάτων (τρακτέρ με καταστροφέα- τμήμα 2 ) Δήμου Αρταίων
6 29 -1-2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3 ( 4-9 )

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3η 15 -01 -2018
4 Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
5 1.  Έγκριση ή μη πρακτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κλπ Δήμου Αρταίων
6 2.  Σύνταξη όρων και καθορισμός κατωτάτων ορίων μισθωμάτων για την εκμίσθωση των κατ/των με αρ. 1,2,3 και 4 στον οικισμό Αγ. Αναργύρων Δήμου Αρταίων
7 3.  Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εργασία: Εργασίες κλάδευσης υψηλών δέντρων και δενδροστοιχιών (νέο)
8 4.  Αίτηση κ.κ. Δήμου Αθανασίου και Κουφούλη Αλεξίας για δωρεάν παραχώρηση τμήματος οικοπέδου τους.
9 5.Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων (Επιτροπών) διενέργειας διαγωνισμών Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΑΡΘΡΟ 221 Ν. 4412/2016).
3 15-1-2017