ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 77 (613-615)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 77η 31 -12-2018 ΕΚΤΑΚΤΗ
613 1.     Αίτηση Σ. Μπανταλούκα, Β. Μπανταλούκα, Ο. Μπανταλούκα και ΠΗΓΑΣΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. για διόρθωση ορίων κτηματολογίου
614 2.    Σύνταξη όρων του έργου: Αποκατάσταση τεχνικών και φθορών οδικού δικτύου που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα.
615 3.    Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια: Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Αρταίων
77 31-12-2018 ΕΚΤΑΚΤΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 76 (608-612)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 76η 27 -12-2018 ΕΚΤΑΚΤΗ
608 Σύνταξη όρων του έργου: Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων στις θέσεις, πλατεία Αγ. Θεοδώρα στην πόλη της Άρτας και πλατεία Ροδαυγής του Δήμου Αρταίων
609 Σύνταξη όρων του έργου: Έργα Αποκατάστασης Ζημιών στο Δήμο που προκλήθηκαν από τις Θεομηνίες Φεβρουαρίου 2018
610     Σύνταξη όρων του έργου: Οριζόντια σήμανση, διαγραμμίσεις, διαβάσεις πεζών
611   Απαλλαγή Πάνου Ιωάννη υπολόγου υπαλλήλου πάγιας προκαταβολής έτους 2018
612 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
76 27-12-2018 ΕΚΤΑΚΤΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 75 (596-607)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 75η 24 -12-2018
596 Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων (επιτροπών ) διενέργειας διαγωνισμών Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΑΡΘΡΟ 221 Ν. 4412/2016 )
597 Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων κατά διαγωνιστικών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και δημοτικών έργων του δήμου Αρταίων σε εφαρμογή του άρθρου 221 του ν.4412/2016
598 Έγκριση ή μη 3ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια τροφίμων του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. ετών 2018-2019(είδη αρτοποιείου ομάδα Θ, για τις ΔΕ Αρταίων, Αμβρακικού, Φιλοθέης και για όλες τις ομάδες εκτός της Γ-είδη οπωροπωλείου για τις Δ.Ε. Βλαχερνών και Ξηροβουνίου
599 Απαλλαγή υπόλογου υπαλλήλου του Δήμου Πατσιούρα Κων/να για χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που αφορούν σε δαπάνες επεκτάσεως ηλεκτροφωτισμού
600 Απαλλαγή υπολόγoυ υπαλλήλου του Δήμου Αποστολόπουλου Νικόλαου για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση Φιλοξένια 2018 στην Θεσσαλονίκη από 9 Νοεμβρίου έως 11 Νοεμβρίου 2018
601 Απαλλαγή υπολόγου Αποστολόπουλου Νικόλαου για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά συμμετοχή του Δήμου στην Συνέλευση στην Κρήτη που θα γίνει από 1 εως 3 Νοεμβρίου 2018
602 Απαλλαγή υπολόγων Προέδρων Τ.Κ. και Δ.Ε. από πάγια προκαταβολή έτους 2018
603 Απευθείας ανάθεση μίσθωσης μηχανημάτων λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν 17&18/12/2018 στις Τ.Κ. Αμμοτόπου, Παντάνασσας και Σκούπας
604 Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙΙ διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια Οχημάτων (Μεταχειρισμένο φορτηγό γερανοφόρο)
605 Απαλλαγή υπολόγων προνοιακών επιδομάτων Δ΄ διμήνου 2018 και έγκριση απόδοσης λογαριασμού
606 Απαλλαγή υπολόγων προνοιακών επιδομάτων Ε΄ διμήνου 2018 και έγκριση απόδοσης λογαριασμού
607 Απαλλαγή υπόλογου υπαλλήλου του Δήμου Πατσιούρα Κων/να για χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που αφορούν σε δαπάνες επεκτάσεως ηλεκτροφωτισμού
75 24-12-2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 73(585-593)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 73η 17 -12-2018
585 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
586 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
587 Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση Σχολικών-Δημοτικών εκτάσεων των Τ.Κ. Καλοβάτου και Χαλκιάδων της Δ.Ε. Φιλοθέης Δήμου Αρταίων
588 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: Ασφαλτοστρώσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Αρταίων
589 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις-τσιμεντοστρώσεις-τεχνικά)
590 Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις
591 Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Αντιρίου –Ιωαννίνων στην πόλη της Άρτας
592 Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Επισκευές-συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων
593 Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής και αναπλήρωση αυτής
73 17-12-2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 72 (575-584)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 72η 10 -12-2018 ΕΚΤΑΚΤΗ
575 Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙΙ δημοπρασίας για την ανάδειξη οριστικών αναδόχων της προμήθειας: Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων
576 Ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής
577 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
578 Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙΙ Αποσφράγισης δικαιολογητικών μειοδότη και κατακύρωση του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: Μελέτες ωρίμανσης του έργου Αξιοποίηση Παλαιού Ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ
579 Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια οχήματος για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΔΗΚΕΔΑ
580 Ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή ποσού στη ΔΕΗ για εκτέλεση εργασιών
581 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή Προέδρων Δημοτικών και Τοπικών κοινοτήτων
582 Έγκριση ή μη πρακτικού Ι επιτροπής διαγωνισμού για την υπηρεσία: Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Αιτωλοακαρνανίας
583 Έγκριση πρακτικού ΙΙ επιτροπής διαγωνισμού για την εργασία: Εργασίες διαμόρφωσης αγροτικών δρόμων Δήμου Αρταίων
584 Έγκριση ή μη πρακτικού Ι επιτροπής διαγωνισμού για την εργασία: Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Δήμου Αρταίων ετών 2018-2019
72 10-12-2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 70 (572-573)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 70η 5-12-2018 ΕΚΤΑΚΤΗ
572 1.   Έγκριση παράτασης έλεγχου δικαιολογητικών και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών για το έργο: Έργα οδοποιίας ( ασφαλτοστρώσεις –τσιμεντοστρώσεις-τεχνικά )
573 2.   Έγκριση τροποποίησης διαγωνισμού και παράταση υποβολής προσφορών για το έργο: Διάνοιξη αντιπυρικού οδικού δικτύου στη Δυτική Βαλαώρα περιαστικού δάσους Άρτας.
70 5-12-2018 ΕΚΤΑΚΤΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 69 (565-571)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 69η 3-12-2018
565 Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙ για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών κατακόρυφης σήμανσης Δήμου Αρταίων
566 Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙ για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κλπ. Δήμου Αρταίων
567 Έγκριση ή μη γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρ. 39/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Άρτας
568 Απευθείας ανάθεση μίσθωσης μηχανημάτων λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν 25-26-27/11/2018 στις Τ.Κ. Αμμοτόπου, Σκούπας, Πιστιανών και Καμπής
569 Αποδοχή δωρεών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο
570 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την υπηρεσία: Υπηρεσίες φύλαξης κοινοχρήστων χώρων Δημοτικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού
571 Καθορισμός Ωριαίας δαπάνης για τη μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών για το έτος 2019
69 3-12-2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 67 (562-563)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 67η 26-11-2018
562 Έγκριση έκθεσης απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2017
563 Απευθείας ανάθεση μίσθωσης μηχανημάτων λόγω έντονων βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν 22//11/2018 στις Τ.Κ. Ροδαυγής και Βίγλας
67 26-11-2018