ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 23 / 6 /2017
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 23487
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Βαθμός προτεραιότητας:
Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν
Ταχ. Δ/νση: Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου
Πληροφορίες: Θόδωρος Ντέμσιας
Τηλ.: 2681362155
Fax: 2681362253
E-mail: grammateiadsartas@gmail.com

ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 95 παρ.4 του Ν.3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) σας καλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, την Παρασκευή 23-6-2017 και ώρα 12,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ανδρέας Λώλος

Κοινοποίηση:
• κ. Δήμαρχο
• Γενικό Γραμματέα
• Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
• Δ/ντές Τμημάτων
• Γραφείο Τύπου
• Μ.Μ.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
I. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
II. Δήμαρχος
III. Προέδρους Τοπ. Συμβουλίων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Καθήκοντα ελέγχου της αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου, μετά τη λήξη της συνεδρίασης, (κλείσιμο φωτισμού, κλιματιστικών, παραθύρων, κλείδωμα πορτών κ.λ.π.) ανατίθενται στον υπάλληλο του Δήμου κ. Αθανάσιο Τσιατσούλη.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 23-6-2017 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 23487 / 23-6-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ
Αρταίων» και επιλογή τρόπου εκτέλεσης
2. Ακύρωση της αριθμ. 349/2017 προηγούμενης απόφασης Δημ. Συμβουλίου και εκ νέου έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του
έργου «Μετατροπή πνευματικού κέντρου Κωστακιών σε παιδικό σταθμό»
3. Ακύρωση της αριθμ. 309/2017 προηγούμενης απόφασης Δημ. Συμβουλίου και εκ νέου έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του
έργου «Διαμόρφωση παιδικών χαρών»
4. Εκ νέου έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης «Προμήθεια ομπρελών για κοινόχρηστους χώρους» (Συμπλήρωση της αριθμ. 308/2017
προηγούμενης απόφασης Δημ. Συμβουλίου)
5. Επιλογή τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ομπρελών για κοινόχρηστους χώρους»