ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ 2017

ΤΟ Δ.Σ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΟΤΑ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81) «περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων»
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
4. Τις διατάξεις των άρθρων 574-618 Α.Κ.
5. Την αρίθμ. 60/2017 απόφασης του ΔΣ της ΑΔΑΕ ΟΤΑ για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας (ΑΔΑ: 7384465Ν8Ξ-90Ε)
6. Την αρίθμ. 61/2017 απόφασης του ΔΣ της ΑΔΑΕ ΟΤΑ για την συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών (ΑΔΑ: ΩΠ33465Ν8Ξ-ΡΣΥ)
7. Την αριθμ. 68/2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΑΔΑΕ ΟΤΑ
Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε επαναληπτική πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 4 στρεμμάτων, για την εγκατάσταση και λειτουργία μη μόνιμης κατασκευής Λούνα Πάρκ, η οποία αποτελεί τμήμα του εκθεσιακού χώρου κατά τη διάρκεια της Εμποροπανήγυρης 2017.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΑΔΑΕ ΟΤΑ στο Εκθεσιακό Κέντρο ΄΄ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΓΙΑΣ΄΄, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών την Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017 και ώρα 13:00 μ.μ..
Ελάχιστη τιμή πρώτης προσφοράς τα 25.000,00 ευρώ πλέον χαρτοσήμου και μέγιστη τιμή διάθεσης κάθε εισιτηρίου-μάρκας για τα παιχνίδια τα (2) δύο ευρώ με το ΦΠΑ εκτός από τέσσερα (4) παιχνίδια που θα δηλώσει ο ανάδοχος και η τιμή θα είναι τρία (3) ευρώ με το ΦΠΑ. Η τιμή για τα σκοπευτήρια και το γύρο του θανάτου θα είναι ελεύθερη επιλογή του αναδόχου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει στα ταμεία των παιχνιδιών σε εμφανή σημείο αναλυτικό τιμοκατάλογο διάθεσης των μαρκών.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών να καταθέσει γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, η οποία θα καλύπτει τόσο τη συμμετοχή του στη δημοπρασία όσο και την καλή εκτέλεση όλων των όρων της διακήρυξης και της σύμβασης που θα υπογραφεί, διαρκείας μέχρι και δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του χρόνου χρήσης του χώρου – λήξη του συμφωνητικού –, ποσού 5.000,00 ευρώ. Η κατατιθέμενη εγγύηση επιστρέφεται σε αυτούς που μετέχουν στη δημοπρασία – πλην του τελευταίου πλειοδότη – αμέσως μετά την απόφαση του ΔΣ της ΑΔΑΕ ΟΤΑ για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Στον πλειοδότη θα επιστραφεί μετά τη λήξη της σύμβασης και την πλήρη εκπλήρωση των όρων αυτής.

Πληροφορίες για τη διακήρυξη του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της ΑΔΑΕ ΟΤΑ στο Συνεδριακό Κέντρο «Διώνη», πληρ. Γεώργιος Μπόνιας Τηλ. 2681078840 & Fax 2681075425

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Α.Δ.Α.Ε. ΟΤΑ

ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Δωρεάν πλέον ρεύμα στους κατοίκους της Παντάνασσας λόγω ΑΠΕ

ΧΡ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: «Διεκδικούμε δωρεάν ρεύμα για όλους τους κατοίκους της Άρτας λόγω του Υ/Η Πουρναρίου

 

 

 

 

 

 

Το ποσό των 82.113,70 ευρώ αποδίδεται πλέον στους κατοίκους της Τοπικής Κοινότητας Παντάνασσας του Δήμου Αρταίων ως ανταποδοτικό για τη λειτουργία έργου ΑΠΕ στην περιοχή. Πρόκειται για το ειδικό τέλος 1% επί του τζίρου των μονάδων ΑΠΕ που προβλέπεται από τη Νομοθεσία για συγκεκριμένες περιοχές, όπου λειτουργούν μονάδες ΑΠΕ.

Στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ- www.deddie.gr) έχει αναρτηθεί ειδική εφαρμογή για την αναζήτηση των δικαιούχων αριθμών παροχής, όπως επίσης και πίνακες των δικαιούχων ανά Δημοτική/Τοπική Κοινότητα.

Ήδη τα πρώτα χρήματα έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων στην Τοπική Κοινότητα Παντάνασσας. Πρόκειται για την λύση ενός χρόνιου και ιδιαίτερα σημαντικού αιτήματος, για το οποίο η Δημοτική Αρχή Αρταίων είχε κινηθεί δυναμικά ζητώντας την ικανοποίησή του σε συναντήσεις με αρμόδια στελέχη του Υπουργείου και της ΔΕΗ. Μάλιστα, είχε απευθυνθεί από τις 30 Νοεμβρίου 2015 και με εξώδικη διαμαρτυρία προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος ζητώντας την παροχή δωρεάν ρεύματος για τους κατοίκους της Τοπικής Κοινότητας Παντάνασσας.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ ΑΠΕΗΛ/οικ.181851/09.08.2016 υπουργική απόφαση (με βάση το ΦΕΚ 3497 Β/29-12-2014) τα παραπάνω χρήματα αποδίδονται για την περίοδο 2010 έως και 2014, ενώ μετά από τη συγκεκριμένη ημερομηνία θα πιστώνονται ετησίως τα χρήματα μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ στους κατοίκους ανάλογα με την κατανάλωσή τους.

Η απόφαση προβλέπει επιδότηση 100% για τετραμηνιαίες καταναλώσεις έως 2.000 κιλοβατώρες, 50% για τετραμηνιαίες καταναλώσεις από 2.000 έως 3.000 κιλοβατώρες και καθόλου επιδότηση για μεγαλύτερες καταναλώσεις.

«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι για την απόφαση αυτή, καθώς επιλύεται ένα χρόνιο πρόβλημα, για το οποίο ως Δημοτική Αρχή είχαμε κάνει μια σειρά παρεμβάσεων προς το αρμόδιο Υπουργείο και τη ΔΕΗ. Αποκαθίσταται, πλέον, μια αδικία για τους κατοίκους της Παντάνασσας. Υπενθυμίζεται πως με ομόφωνη απόφασή του, την 39/2015 το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταιων έχει ήδη ζητήσει αντίστοιχη έκδοση Υπουργικής Απόφασης και για όλους τους κατοίκους της Άρτας από τη λειτουργία του υδροηλεκτρικού έργου του Πουρναρίου, ως ελάχιστο δείγμα αντισταθμιστικών οφελών από τη ΔΕΗ προς την περιοχή μας. Πλέον, θα κινηθούμε δυναμικά και διεκδικητικά προς αυτή την κατεύθυνση, ζητώντας και τη συμβολή των κυβερνητικών βουλευτών» αναφέρει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

Με λαμπρότητα τα Θυρανοίξια του Ι.Ν. Αγίου Κοσμά Αιτωλού στις Χαλκιάδες Άρτας

Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκαν χθες το απόγευμα τα Θυρανοίξια του Ιερού Ναού Αγίου Κοσμά Αιτωλού στις Χαλκιάδες Άρτας, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ.κ. Χρυσόστομου.
Στην εκδήλωση παρέστησαν από το Δήμο Αρταίων ο Δήμαρχος Χρήστος Τσιρογιάννης, καθώς και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ανδρέας Λώλος και ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Πανέτας, ο πρώην βουλευτής Ιωαννίνων και συγγραφέας βιβλίου για τον Άγιο Κοσμά Αιτωλό Μιχάλης Παντούλας, καθώς και πλήθος πιστών και ιερέων.

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης σε χαιρετισμό του ευχαρίστησε και βράβευσε με τιμητική πλακέτα για την συμβολή του στην κατασκευή του Ιερού Ναού και την εν γένει προσφορά του τον Εισαγγελέα Παρ΄ Αρείω Πάγω και με καταγωγή από τις Χαλκιάδες Κωνσταντίνο Τσώλα. «Παράλληλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν στην ολοκλήρωση του Ιερού Ναού. Τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ.κ. Χρυσόστομο και τον ιερέα του Ναού πατέρα Βασίλειο Λάμπρου, τον πρώην δήμαρχο Φιλοθέης Πέτρο Ρίζο, επί θητείας του οποίου ξεκίνησε η κατασκευή του Ιερού Ναού, όλες τις επόμενες δημοτικές αρχές και τους φορείς, αλλά και τους κατοίκους της περιοχής που το αγκάλιασαν, καθώς και τον επιβλέποντα μηχανικό των εργασιών ολοκλήρωσης του Ιερού Ναού Παναγιώτη Τσώλα» ανέφερε, μεταξύ άλλων, στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Αρταίων.

Μήνυμα Δημάρχου Αρταίων για τους μαθητές που εισάγονται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Με αφορμή την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΙ-ΤΕΙ της χώρας μας, ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Θα ήθελα να συγχαρώ τα παιδιά της πόλης μας που κατάφεραν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση! Πλέον ανοίγεται μπροστά τους ο κόσμος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από τον οποίο μπορούν να πάρουν πολλές γνώσεις, να ανοίξουν τους ορίζοντές τους και να αποκτήσουν εφόδια για μια καλή επαγγελματική σταδιοδρομία. Συγχαρητήρια αξίζουν και στους γονείς των μαθητών, αλλά και στους δασκάλους τους για την προσπάθεια που όλοι κατέβαλαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Για όσους μαθητές δεν κατάφεραν να εισαχθούν σε κάποια Σχολή πρέπει να τονιστεί πως η ζωή δεν τελειώνει σε μια αποτυχία, αλλά χρειάζεται διαρκής αγώνας και προσπάθεια για να έρθουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.
»Τέλος, θα ήθελα να καλωσορίσω τους φοιτητές που θα έρθουν στην πόλη μας για να φοιτήσουν στο ΤΕΙ, να τους ευχηθώ καλή διαμονή και καλές σπουδές. Ό, τι χρειαστούν ο Δήμος θα είναι στο πλευρό τόσο των φοιτητών, όσο και της Διοίκησης του ΤΕΙ».

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 28-8-2017

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 24/ 08 /2017
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ:31800
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου
Τηλ.: 2681362263
Πληροφορίες: Γ. Ντεκουμές
ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»
Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, την ΔΕΥΤΕΡΑ 28-08-2017 και ώρα 09:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού
2.Έγκριση Πρακτικού Ι ( που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και στη βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών ) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της μελέτης: Μελέτη κατασκευής κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Αντιρρίου- Ιωαννίνων στην πόλη της Άρτας
3.Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου ως χώρου στέγασης της Δομής Βασικών Αγαθών του Δήμου Αρταίων
4.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης έγκριση διάθεσης πίστωσης και απευθείας σε ιδιώτες με μηχανήματα έργου λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την Κυριακή 13/8/2017 και την Δευτέρα 14/8/2017 στην Τ.Κ. Ψαθοτοπίου ( έγκριση αρ. 31130 και 31131/18-8-2017 αποφάσεων Δημάρχου )
5.Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης του έργου: Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Χαρακλιάς Κων-νος
4. Λιλής Γεώργιος
5. Βλάχος Μιχαήλ
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Βασιλάκη –Μητρογιώργου Βικτωρία
8. Παπαϊωάνου Κων-νος

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων τη Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017 και ώρα 19:00 με 41 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Αναλυτικότερα:
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
1. Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης “Αναπαλαίωση και αξιοποίηση Διατηρητέου κτιρίου Δημαρχιακού Καταστήματος “Ιστορικό Δημαρχείο Άρτας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές μεταφορών περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη”και αποδοχή της πίστωσης
2. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων
3. Δωρεάν παραχώρηση οικοπέδου εμβ. 659 μ2 από την ΔΕΥΑΑ στο Δήμο Αρταίων και Παραχώρηση οικοπέδου του Δήμου Αρταίων στη ΔΕΥΑΑ για εξυπηρέτηση γραφείων συνεργείου και αποθηκευτικών χώρων
4. Στήριξη επί αιτήματος του Δήμου Αρταίων σχετικά με πληροφοριακές πινακίδες κατά μήκος της ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ
5. Αίτημα του Δήμου Αρταίων για κατασκευή Πλήρους Κόμβου στην Ιόνια Οδό στο ύψος του Αμμοτόπου Άρτας.
6. Συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στην Προγραμματική Σύμβαση «Μελέτη αποκατάστασης Βυζαντινού μνημείου Ι.Ν. Παρηγορήτισσας Άρτας» με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια Ηπείρου
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Οικ/κών & Παιδείας
7. Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση τροφίμων έτους 2017 του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π.
8. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων για επιχορήγηση Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων για προμήθεια Η/Υ
9. Τακτική επιχορήγηση του Δήμου Αρταίων προς το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ
10. Διαγραφή ποσού λόγω λύσης μίσθωσης
11. Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων.
12. Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση.
13. Ανάκληση της αριθμ.331/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
14. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για εργασίες καθαρισμού ακτών Κορωνησίας
15. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών επισκευής & συνήρησης σηματοδοτούμενων κόμβων Δήμου Αρταίων 2017
16. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών επισκευής αντλητικού συγκροτήματος γηπέδων Πλησιών – Καλαμιάς-Ράχης
17. Έγκριση πρωτοκόλλου ποσοτικής παραλαβής υπηρεσιών οργάνωσης 13ου Διάπλου Αμβρακικού
18. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής παραλαβής υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης εκδήλωσης (έκθεση φωτογραφίας) για τα Ελευθέρια & το Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2017 του Δήμου Αρταίων
19. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής παραλαβής υπηρεσιών ταφών – εκταφών στο Δημοτικό Κοιμητήριο Άρτας & στο Κοιμητήριο Αγίων Αναργύρων
20. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής παραλαβής υπηρεσιών ταχυμεταφορών (courier)
21. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για εργασίες έκδοσης ετήσιων πιστοποιητικών καταλληλότητας δύο ανελκυστήρων Δημαρχείου Άρτας για το έτος 2017
22. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής για ασφάλιστρα οχημάτων – μηχανημάτων – χορτοκοπτικών μηχανημάτων του Δήμου Αρταίων για το έτος 2017
Εισηγητής: κ. Γενικός Γραμματέας
23. Έγκριση Πρόσληψης Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δίκαιου Ορισμένου Χρόνου, ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση του Υποέργου(Α/Α) με τίτλο: «Λειτουργία Δομών και Υπηρεσιών της Δημ. Διοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας –Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Αρταίων», στον άξονα Προτεραιότητας 5 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη και Καταπολέμηση των Διακρίσεων» του Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣ 5000569
24. Συμπλήρωση της αριθμ. 425/2017 απόφασης Δημ. Συμβουλίου
25. Συμπλήρωση 194/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
26. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 Ν.3852/2010)
27. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την: «Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη των κοινωνικών δομών του Δήμου Αρταίων
28. Παραχώρηση αίθουσας από το πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Αμμοτόπου στο Σύλλογο Γονέων και Μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Αμμοτόπου
29. Παραχώρηση αίθουσας από το πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Αμμοτόπου στον Αιμοδοτικό Σύλλογο Απανταχού Αμμοτοπιτών
30. Συμπαράσταση του Δήμου Αρταίων στο αίτημα του Δήμου της Μήλου για τον επαναπατρισμό του Αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου
31. Έγκριση της αριθμ.11/2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής η οποία αφορά «7η τροποποίηση Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2017»
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Τουρισμού & Απασχόλησης
32. Συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Ηπείρου της εκδήλωσης με τίτλο «ΜΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟΣ» που θα πραγματοποιηθεί στις 19-9-2017
33. Συνδριοργάνωση με Πανελλήνιο Σύνδεσμο Στρατιωτικών ειδικής κατάστασης με θέμα την υγεία που θα πραγματοποιηθεί στις 16-9-2017
34. Συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Νέων Καμπής για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης με τίτλο 1η γιορτή προβατίνας που θα πραγματοποιηθεί στις 1-9-2017
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου
35. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών συντήρησης πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δήμου Αρταίων
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος ΤΥΔ
36. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων και αυλάκων ΔΕ Ξηροβουνίου – Φιλοθέης – Βλαχέρνας και Αμβρακικού
37. Επί αιτήσεως της ΒΛΑΧΑΣ Π.- Σ. ΑΤΕ η οποία αφορά παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου ‘Επεκτάσεις δικτύου δημοτικού φωτισμού”
38. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της εργασίας “Καθαρισμός αρδευτικών & αποστραγγιστικών αυλάκων Δ.Ε. Ξηροβουνίου”
39. Σύσταση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων
Εισηγητής κ. Πρόεδρος Διαδημοτικής Επιχείρησης Χονδρεμπορίου Γεωργικών Προϊόντων και Αποθηκών Πρακτορείων Μεταφορών
40. Έγκριση ισολογισμού έτους 2016 της Διαδημοτικής Επιχείρησης Χονδρεμπορίου Γεωργικών Προϊόντων και Αποθηκών Πρακτορείων Μεταφορών (Αριθ.14/2017 Απόφαση Δ.Σ)
Εισηγητής κ. Πρόεδρος ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
41. Έγκριση της αριθμ. 17/2017 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας η οποία αφορά “Αναμόρφωση προϋπολογισμού”

 

Ξεκίνησε η απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων στην Άρτα

Ξεκίνησε από το Δήμο Αρταίων η διαδικασία απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων από δρόμους της πόλης. Στόχος είναι αφενός η απελευθέρωση θέσεων στάθμευσης, ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης και αφετέρου η προστασία τόσο της δημόσιας υγείας, όσο και του περιβάλλοντος. Να σημειωθεί ότι από το 2014 έχουν απομακρυνθεί 158 οχήματα.

Ο Δήμος μόλις εντοπίζει το κάθε εγκαταλελειμμένο όχημα, είτε μέσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του, είτε μετά από αίτηση συμπολίτη, τοποθετεί αυτοκόλλητο που αναγράφεται το σημείο που βρίσκεται, ενώ δίδεται και προθεσμία 45 ημερών στους ιδιοκτήτες για να το μετακινήσουν.

Παράλληλα, στέλνεται έγγραφο στην Αστυνομία, ώστε να διαπιστωθεί εάν το εγκαταλελειμμένο όχημα εμπλέκεται σε κάποια αξιόποινη πράξη.
Με την παρέλευση της προθεσμίας των 45 ημερών και αφού υπάρξει η έγκριση από την Ελληνική Αστυνομία, τα οχήματα αυτά μαζεύονται από εταιρεία ανακύκλωσης που έχει σύμβαση με το Δήμο.

Νέα παράταση έως 22 Αυγούστου για την υποβολή αιτήσεων συγκρότησης της Επιτροπής Διαβούλευσης

Γίνεται γνωστό οτι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την συγκροτηση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αρταίων έως την Τρίτη 22 Αυγούστου 2017.

 

Ο Δήμος Αρταίων, σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/2010, απευθύνει ανοικτή πρόσκληση για την συγκρότηση δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης.

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται εκπρόσωποι:

Των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
Των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
Των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
Των εργαζομένων στο Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
Των ενώσεων και συλλόγων
Των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
Των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
Άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
Εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και
Δημότες
που επιθυμούν να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, να εκδηλώσουν ηλεκτρονικά (στο email: dimos@arta.gr), ή εγγράφως το ενδιαφέρον τους το αργότερο μέχρι τις 17-8-2017, προτείνοντας τον εκπρόσωπο του φορέα τους και τον αναπληρωτή του, (με την προϋπόθεση ότι, το καταστατικό του φορέα έχει έδρα το Δήμο Αρταίων), προκειμένου να ορισθούν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αρταίων.

Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου που είναι ο Δήμαρχος ή ο οριζόμενος απ’ αυτόν Αντιδήμαρχος, μπορεί να είναι από εικοσιπέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Συνεπώς, ο αριθμός των εγγεγραμμένων δημοτών που θα ορισθούν, μετά από κλήρωση, επιπλέον μέλη της επιτροπής κυμαίνεται από οκτώ (8) έως δεκαεπτά (17) ανάλογα με τα μέλη των φορέων που ορίζονται σ’ αυτή.

Στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης προεδρεύει ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος που ορίζει ο Δήμαρχος, με απόφασή του. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής, καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης:

Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο, σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα το επιχειρησιακό πρόγραμμα, το τεχνικό πρόγραμμα και τα προγράμματα δράσης
του δήμου.

Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή, από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου του κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

 

ΑΔΑ: 614ΑΩΨΑ-ΩΞΣ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Άρτα: 14-08-2017
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                             
Αρ. Πρωτ.: 30800
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ     

                                                   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

Διακηρύσσει ανοικτό επαναληπτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ομπρελών για κοινόχρηστους χώρους, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 150.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 05-09-2017 ημέρα Τρίτη ώρα 15:00 μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016.  Ο αριθμός του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ο 43850-2.

Η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στις επιλογές «εφημερίδα της υπηρεσίας» – «προκηρύξεις», όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος,   τηλ.2681362243)

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΜΠΡΕΛΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 45009 έως 45019(αρ.30801/14-08-2017),για Προμήθεια Εξοπλισμού Κοινωνικών Δομών.

ΑΔΑ: ΩΩ9ΤΩΨΑ-ΥΧ4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        Άρτα 14/08 / 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                                       Αρ. Πρωτ.: 30802

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διεύθυνση: Περιφ. Οδό και Αυξεντίου , 47132 Άρτα

Πληρ.:Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ: 2681362243/Fax: 281362269

Email:petsimeris@arta.gr

Περίληψη της υπ’ αριθμ. 30801/14-08-2017 Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 45009 έως 45019

Ο Δήμος Αρταίων προκηρύσσει την,  με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό,  επιλογής Αναδόχου, για την  «Προμήθεια

εξοπλισμού για την ανάπτυξη των κοινωνικών δομών του Δήμου Αρταίων», με σφραγισμένες προσφορές, επί τη βάσει των

διατάξεων του Ν. 4412/2016, της κείμενης νομοθεσίας, όπως παρατίθεται στο προοίμιο της σχετικής διακήρυξης και κάθε άλλης

σχετικής Νομοθετικής Διάταξης.

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει στον υποψήφιο, που θα υποβάλει την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά,

αποκλειστικά βάσει τιμής.

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η προμήθεια εξοπλισμού  για την ανάπτυξη των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Αρταίων και συγκεκριμένα  του Κοινωνικού Παντοπωλείου – Δομής Παροχής συσσιτίου και Κοινωνικού Φαρμακείου. Η συγκεκριμένη προμήθεια θα βοηθήσει στο να καταστούν άμεσα λειτουργικές, με ασφάλεια και σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις οι παραπάνω δομές που σκοπό έχουν την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Οι Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές του υπο προμήθεια Εξοπλισμού αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

Ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, κατά τα ειδικότερα

αναφερόμενα στη Διακήρυξη.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 62.375,00€, πλέον Φ.Π.Α. (ποσό για Φ.Π.Α. 14.970,00 €, ποσό με

Φ.Π.Α. 77.345,00 €).

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΟΜΑΔΑ Α: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ        (CPV 39314000-6) 27.356,00 6.565,44 33.921,44
ΟΜΑΔΑ Β: ΛΟΙΠΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ              (CPV 39710000-2) 5.228,00 1.254,72 6.482,72
ΟΜΑΓΑ Γ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ           (CPV 39221000-7) 5.765,00 1.383,60 7.148,60
ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΠΙΠΛΑ (CPV 39000000-2) 2.547,50 611,40 3.158,90
ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ              (CPV 30000000-9) 3.211,00 770,64 3.981,64
ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ (CPVS  39173000-5, 33680000-0, 33123100-9, 44423220-9, 42923110-6) 3.804,00 912,96 4.716,96
ΟΜΑΔΑ Ζ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV 39151100-6) 6.471,00 1.553,04 8.024,04
OMAΔΑ Η: ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ   (CPV 42521000-4) 3.884,00 932,16 4.816,16
ΟΜΑΔΑ Θ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ           (CPV 35111500-0) 1.137,00 272,88 1.409,88
ΟΜΑΔΑ Ι: ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ(CPV 35121700-5) 581,00 139,44 720,44
ΟΜΑΔΑ Κ: ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (CPVS 39515410-2, 44176000-4, 34928471-0, 33196200-2) 2.389,50 573,48 2.962,98

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Ηπείρου , Κωδ. ΣΑ ΕΠ 0181. Η δαπάνη για την σύμβαση

βαρύνει την με Κ.Α. : 60-7135.001  σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017  του Δήμου Αρταίων.

H παρούσα σύμβαση  χρηματοδοτείται από Πιστώσεις  του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ.  έργου 2017ΕΠ01810019).

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)και  από εθνικούς

πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Για την πληρωμή της προμήθειας ισχύουν όσα καθορίζονται αναλυτικά στο άρθρο 5.1  της διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης του www.promitheus.gov.gr.

Ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 05-09-2017,  ημέρα Τρίτη                                                                                                                                     και ώρα 15:00 μμ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής

των προσφορών, ήτοι 11-09-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προσφορές υποβάλλονται για μία έως και για όλες τις ομάδες. Ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών κάθε  ομάδας όπως αυτά αναφέρονται στον κάθε Ενδεικτικό Τμηματικό Προϋπολογισμό αντιστοίχως , εκτός  της ομάδας Κ  όπου επιτρέπεται να υποβληθεί προσφορά για ένα, περισσότερα ή για όλα τα είδη.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με το υπόδειγμα του σχετικού παρατήματος της Διακήρυξης, που ανέρχεται   στο 2% της εκτιμώμενης αξίας εκτός ΦΠΑ του ενδεικτικού προϋπολογισμού κάθε τμήματος (ομάδας), εκτός της Κ όπου επιτρέπεται να υποβληθεί προσφορά για ένα, περισσότερα ή για όλα τα είδη.Το ποσό της εγγυτικής επιστολής συμμετοχής αναφέρεται αναλυτικά στο

άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος

της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση

ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα

Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας,

καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν

συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφορά. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων,

όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η ελληνική.

Το μοναδικό νόμισμα, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της τιμής προσφοράς στο διαγωνισμό, του συμβατικού

τιμήματος και της πληρωμής της αμοιβής του Ανάδοχου, είναι το ΕΥΡΩ.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού  παρέχεται, πλήρη με ελεύθερη πρόσβαση  στον δικτυακό τόπο  του Δήμου στην ηλεκτρονική

διεύθυνση www.arta.gr, στις επιλογές «εφημερίδα της υπηρεσίας» – «προκηρύξεις», όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο

υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών .

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

 

 

 

 

 

 

Προχωρούν οι διαδικασίες για τις μελέτες κατασκευής του Επιχειρηματικού Πάρκου Άρτας

Προχωρούν συστηματικά οι διαδικασίες για το Επιχειρηματικό Πάρκο Άρτας, ένα έργο –σταθμός για την περιοχή, η ολοκλήρωση του οποίου θα δώσει πολύ σημαντική ανάσα στην οικονομία του Δήμου Αρταίων, αλλά και ολόκληρου του Νομού.

Στη χθεσινή συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ενέκρινε μια σειρά δαπανών που αφορούν μελέτες για την κατασκευή του Πάρκου, η υλοποίηση του οποίου θα γίνει μέσω προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου και το Επιμελητήριο Άρτας.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν οι δαπάνες για τις μελέτες τεχνικής οργάνωσης κατασκευής του Πάρκου και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθώς και για την σύνταξη φακέλου σκοπιμότητας/βιωσιμότητας.

Σε άλλες αποφάσεις της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων:

  • Ενέκρινε το πρακτικό για την προμήθεια ομπρελών για κοινόχρηστους χώρους
  • Ενέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές και την σύνταξη όρων διακήρυξης για την προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη των κοινωνικών δομών του Δήμου Αρταίων
  • Ενέκρινε την οριστικής κατακύρωση του έργου: Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στο Δήμο Αρταίων.
  • Ενέκρινε τη δημοπρασία για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: Μετατροπή πνευματικού κέντρου Κωστακιών σε Παιδικό Σταθμό.
  • Ενέκρινε το πρακτικό δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: Διαμόρφωση Παιδικών Χαρών.