Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 23 / 11/2017
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 45090
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου
Τηλ.: 2681362263
Πληροφορίες: Γ. Ντεκουμές
ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»
Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, την ΔΕΥΤΕΡΑ 27-11-2017 και ώρα 09:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για γνωμοδότηση περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρ. 105/2017 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Άρτας της ανώνυμης εταιρείας ‘‘ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’
2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για γνωμοδότηση σχετικά με αποζημίωση ή μη οχήματος λόγω φθορών σε όχημα.
3. Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης σχετικά με αποζημίωση ή μη οχήματος του κ. Καρτάλη Γεωργίου λόγω φθορών με εξώδικο συμβιβασμό.
4. Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης σχετικά με αποζημίωση των κ.κ. Γκούβα Δημητρίου και Παναγιώτη με εξώδικο συμβιβασμό μετά την αρ. 83/2017 απόφαση Ειρηνοδικείου Άρτας.
5. Αίτηση κ. Βασιλείου Γεωργίου για διόρθωση ορίων κτηματολογίου.
6. Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για οριστική κατακύρωση της προμήθειας: Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε.Αρταίων.
7. Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για οριστική κατακύρωση της προμήθειας: Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων
8. Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για οριστική κατακύρωση της προμήθειας: Προμήθεια ομπρελών για κοινόχρηστους χώρους.
9. Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2017-2018
10. Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για οριστική κατακύρωση του έργου: Αντικατάσταση στέγης Δημοτικού σχολείου Πλησιών.
11. Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της προμήθειας: Προμήθεια υλικών για συντήρηση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κ.λ.π. Δ.Ε. Αρταίων (για την 1η ομάδα-ξυλεία)
12. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κ.λ.π. Δήμου Αρταίων και επιλογή τρόπου εκτέλεσης.
13. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εκπόνηση εργασίας συμβουλευτικής υποστήριξης για την προώθηση της απασχόλησης στο Δήμο Αρταίων
14. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου στο 2ο Πανελλήνιο συνέδριο ψηφιοποίησης Πολιτιστικής κληρονομιάς.
15. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ορισμός υπαλλήλου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής.
16. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
17. Αναμόρφωση προϋπολογισμού

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Χαρακλιάς Κων-νος
4. Λιλής Γεώργιος
5. Βλάχος Μιχαήλ
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Βασιλάκη –Μητρογιώργου Βικτωρία
8. Παπαϊωάνου Κων-νος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ (ΝΕΟ)

ΑΔΑ: 7Ξ8ΤΩΨΑ-ΥΓ8

 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Άρτα: 22-11-2017
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                    
Αρ. Πρωτ.: 44815
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ     

                                                   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ (ΝΕΟ)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

Διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τις εργασίες κλάδευσης υψηλών δέντρων και δενδροστοιχιών (νέο), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των εργασιών, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 29.930,50  € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου 3ος όροφος την Τρίτη 05-12-2017 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού.

Αντίγραφα της διακήρυξης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό  και πληροφορίες γι’ αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος, τηλ.2681362243), καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.arta.gr.

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΤΛ

Διανομή τροφίμων σε ωφελούμενους του ΤΕΒΑ αύριο και την Τρίτη

Διανομή φρούτων για τους ωφελούμενους του επισιτιστικού προγράμματος ΤΕΒΑ θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Αρταίων την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου στις 8:30 το πρωί. Η διανομή θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Άρτας «Κώστας Βάγιας».

 

Η διανομή θα γίνει σε δικαιούχους του ΤΕΒΑ, σε πολύτεκνους των οποίων το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα δεν ξεπερνά τις 17280 ευρώ.

 

Παράλληλα, την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017  από τις 8:30 το πρωί θα διανεμηθούν προϊόντα ΤΕΒΑ στους δικαιούχους. Η διανομή θα γίνει στο Εκθεσιακό Κέντρο Άρτας

Μικρό θέατρο Αρχαίας Αμβρακίας και Διαδρομή Σύνδεσης των Αρχαιολογικών Χώρων στην Άρτα συζήτησαν Δήμαρχος Αρταίων και Πρόεδρος του «Διαζώματος»

Επίσκεψη στο Δημαρχείο Άρτας πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του «Διαζώματος» Σταύρος Μπένος, με τον οποίο, μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η πορεία του προγράμματος σύνδεσης των Πολιτιστικών Διαδρομών των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου, στα οποία περιλαμβάνεται και το Θέατρο της Αρχαίας Αμβρακίας.

Επιπλέον, ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης παρουσίασε στον κ. Μπένο το έργο δημιουργίας πολιτιστικών διαδρομών σύνδεσης των Αρχαιολογικών Χώρων στην πόλη της Άρτας, για το οποίο η οριστική μελέτη, προϋπολογισμού 30.000 ευρώ (από δημοτικούς πόρους), δημοπρατήθηκε και είναι στη διαδικασία υπογραφής σύμβασης με το μελετητή.

Η διαδρομή αυτή ξεκινά από το Ιστορικό Γιοφύρι, περνά μπροστά από το Αρχαιολογικό Μουσείο, συνεχίζει στη Δυτική Νεκρόπολη, στο Πολυάνδριο, στην Παρηγορήτισσα, στο Μικρό Θέατρο της Αμβρακίας, στην Αγία Θεοδώρα, στον Άγιο Βασίλειο και καταλήγει στο Κάστρο της πόλης.
«Πρόκειται για μια παρέμβαση που θα αναδείξει τα μνημεία της πόλης και θα αποτελέσει πολύ ισχυρό πόλο έλξης για τους επισκέπτες της περιοχής, καθώς θα συνδέονται τα βασικότερα μνημεία της Άρτας τα οποία ο επισκέπτης θα μπορεί να θαυμάσει, είτε με τα πόδια, είτε με το ποδήλατο –καθώς προβλέπεται η δημιουργία ποδηλατόδρομων-. Είναι ένα έργο του Δήμου Αρταίων που στηρίζουν και το Υπουργείο Πολιτισμού και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας και ο Πρόεδρος του «Διαζώματος» Σταύρος Μπένος, με τον οποίο έχουμε άριστη συνεργασία και τον ευχαριστούμε για αυτό. Με το που ολοκληρωθεί η μελέτη, θα υποβληθεί για ένταξη στο ΕΣΠΑ» αναφέρει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης. Στη συνάντηση παρέστη και ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Κώστας Χαρακλιάς.

 

Συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τους πλημμυροπαθείς της Δυτικής Αττικής

Καλούμε όλους τους συμπολίτες μας και τους φορείς της Άρτας να συνεισφέρουν

Ο Δήμος Αρταίων θέλοντας να υποστηρίξει τους συνανθρώπους μας στη Δυτική Αττική που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες, απευθύνει σε όλους τους δημότες κάλεσμα προσφοράς και αλληλεγγύης.

Συγκεντρώνουμε τρόφιμα έτοιμα προς κατανάλωση (κονσέρβες, μπισκότα, ξηροί καρποί, γάλα εβαπορέ, χυμοί, εμφιαλωμένα νερά κλπ), είδη ατομικής υγιεινής και ρουχισμό από την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017 έως και την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου. Αποκορύφωμα της δράσης θα είναι το πρωί του Σαββάτου 25 Νοεμβρίου στην πλατεία Σκουφά, έναντι της Παρηγορήτισσας, όπου θα συγκεντρωθούν τα παραπάνω είδη από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι.

Καλούμε όλους τους δημότες μας, αλλά και τους φορείς της περιοχής μας να επιδείξουν την κοινωνική τους αλληλεγγύη και να σταθούν δίπλα στους συνανθρώπους μας που περνούν πολύ δύσκολες ώρες.

Η συγκέντρωση των τροφίμων θα γίνεται από τις 9 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι στο Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Αρταίων (Περιφερειακή Οδός). Τηλέφωνα επικοινωνίας 2681362286 (Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας Άννα Κουτρούμπα) και 2681021005 (Κοινωνική Μέριμνα Δήμου Αρταίων)

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΑΔΑ: 7ΦΦΡΩΨΑ-9ΜΧ

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Άρτα:21-11-2017
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                              
Αρ. Πρωτ.: 44626
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ     

                                                   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕ ΑΡΤΑΙΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

Διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος ΔΕ Αρταίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των υλικών, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 11.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου 3ος όροφος την Δευτέρα 04-12-2017 και ώρα 10:00 π.μ.έως 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού.

Αντίγραφα της διακήρυξης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό  και πληροφορίες γι’ αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος, τηλ.2681362243), καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.arta.gr, στην επιλογή «Εφημερίδα της υπηρεσίας» – «Προκηρύξεις».

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα 21- 11- 2017
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 44564
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣ
Πληρ. Γ. Ντεκουμές όπως στον πίνακα διανομής
Τηλ.2681362263
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 21η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2017, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13:30 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Απόρριψη ή μη προσφυγής της σύμπραξης των εταιρειών OBERMEYER ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ και OBERMEYER PLANET + BERATEN GMbH κατά της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την εκπόνηση της μελέτης: Μελέτη κατασκευής μόνιμου στεγασμένου εκθεσιακού κέντρου

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Χαρακλιάς Κων-νος
4. Λιλής Γεώργιος
5. Βλάχος Μιχαήλ
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Βασιλάκη –Μητρογιώργου Βικτωρία
8. Παπαϊωάνου Κων-νος

Απο το 2ο Λύκειο Άρτας ξεκίνησε ο διάλογος της Δημοτικής Αρχής με την Εκπαίδευση

Από το 2ο Λύκειο Άρτας ξεκίνησε σήμερα το μεσημέρι η πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής για Διάλογο με την Εκπαίδευση. Στόχος είναι μέσα από την ανταλλαγή απόψεων και την επίλυση προβλημάτων να προσφέρουμε στην εκπαιδευτικοί κοινότητα τις πλέον κατάλληλες υποδομές για να κάνουν μαθητές και εκπαιδευτικοί απερίσπαστοι το έργο τους.

Στη σημερινή πρώτη συνάντηση παρέστησαν ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης, καθώς και ο Αντιδήμαρχος και αρμόδιος για θέματα παιδείας Χριστόφορος Σιαφάκας. Είχαν κληθεί οι καθηγητές του σχολείου, εκπρόσωποι του Δεκαπενταμελούς συμβουλίου των μαθητών, καθώς και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

 

Έγινε γόνιμος διάλογος για τα θέματα που απασχολούν το σχολείο, ενώ ο Δήμαρχος κ. Τσιρογιάννης ενημέρωσε το κοινό για μια σειρά δράσεων και ενεργειών που έχει πραγματοποιήσει και συνεχίζει να πραγματοποιεί ο Δήμος για τα Σχολεία, όπως οι ετήσιες εργασίες συντήρησης, που γίνονται κάθε καλοκαίρι με προϋπολογισμό 150.000 ευρώ, η ανανέωση των εργαστηρίων Υπολογιστών που έχει ξεκινήσει και συνεχίζει σε όλα τα Λύκεια του Δήμου –σειρά μετά έχουν τα Γυμνάσια-, καθώς και για κοινωνικές δράσεις όπως το κολατσιό για απόρους μαθητές, σε συνεργασία με τα κυλικεία των σχολείων.

Τριήμερες εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα εξάλειψης βίας κατά των γυναικών

Σειρά εκδηλώσεων στα πλαίσια της Παγκόσμια Ημέρας  για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών πραγματοποιούν από την Τρίτη 21 Νοεμβρίου και για τρεις ημέρες ο Δήμος Αρταίων και το Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου.

Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν ενημερωτική ημερίδα, καθώς και θεατρικά και χορευτικά δρώμενα. Συγκεκριμένα, την Τρίτη 21 Νοεμβρίου, την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν θεατρικά και χορευτικά δρώμενα στην πλατεία του Αγίου Δημητρίου, με ώρα έναρξης στις 19:00, ενώ την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου στις 18:30 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου θα διεξαχθεί ημερίδα με τίτλο «Όταν το προσωπικό γίνεται και κοινωνικό».

Θα μιλήσουν οι: Άννα Κουτρούμπα, Αντιδήμαρχος Πρόνοιας Δήμου Αρταίων, με θέμα «Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Αρταίων», Παναγιώτα Μητροκώστα, Αντιπεριφερειάρχης Πρόνοιας Ηπείρου με θέμα «Βία κατά των Γυναικών: Ένα φαινόμενο Λερναία Ύδρα», Βάσω Κόλλια, τέως Γ.Γ. Ισότητας των Φύλων με θέμα «Βία κατά των Γυναικών, ένα πρόβλημα πολλές όψεις», Μαρία Συρεγγέλα, Γραμματέας Γυναικείων Θεμάτων με θέμα «Η πνευματική και οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών αποτελούν προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας» και Κυριάκος Παπαχρήστος, Ψυχίατρος – Συντονιστής Διευθυντής Κέντρου Ψυχικής Υγείας Πρέβεζας με θέμα «Βία κατά των Γυναικών – ψυχολογικοί μηχανισμοί».

 

 

Πλούσιο το πρόγραμμα της 4ης Γιορτής Πορτοκαλιού- Μανταρινιού-Ακτινιδίου- Ελιάς στο Ζάππειο Μέγαρο

Πλούσιο θα είναι το πρόγραμμα της 4ης Γιορτής Πορτοκαλιού-Μανταρινιού-Ακτινιδίου και Ελιάς, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 17:00 στο Ζάππειο Μέγαρο. Την εκδήλωση διοργανώνει ο Δήμος Αρταίων, με τη συνδιοργάνωση της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος και την υποστήριξη της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδος.

 

Η εκδήλωση περιλαμβάνει ενημερωτική ημερίδα από εξειδικευμένους επιστήμονες του πρωτογενούς τομέα, καθώς και γνωριμία του κοινού της Αθήνας με τοπικές συνταγές της Άρτας, που είναι βασισμένες στα προϊόντα στα οποία είναι αφιερωμένη η Γιορτή.

 

Στην ενημερωτική ημερίδα θα μιλήσουν οι:

 

  • Μαρία Τσαντίλη, Καθηγήτρια Εργαστηρίου Δενδροκομίας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα «Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές εξέλιξης δενδρωδών καλλιεργειών και προϊόντων τους στην Ήπειρο»,
  • Χρήστος Κατσάνος, MsC Γεωπόνος, Brand Strategist, με θέμα «Branding προϊόντων Άρτας: Παρόν και μέλλον»,
  • Δημήτριος Μπιλάλης, Καθηγητής Βιολογικής Γεωργίας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα «Καινοτόμες καλλιέργειες στην αγροτική παραγωγή της Άρτας»,
  • Γιώργος Μάνος, Καθηγητής Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ Ηπείρου και Ιωάννης Τσιρογιάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ Ηπείρου με θέμα «Το περιβόλι της Ηπείρου: Η εξέλιξη των καλλιεργειών στον κάμπο της Άρτας»
  • Ευάγγελος Νταλής, Πρόεδρος Ομάδας Παραγωγών «Άραχθος», «Οργάνωση παραγωγών, ως μοχλός ανάπτυξης των προϊόντων της Άρτας».

 

Συμμετέχει η παραδοσιακή Ηπειρώτικη κομπανία «ΛΑΛΗΤΑΔΕΣ» και το χορευτικό του Συλλόγου Ηπειρωτών Πετρούπολης, ενώ τρόφιμα θα δοθούν στην «Κιβωτό του Κόσμου».

Συντονίζει ο δημοσιογράφος Άρης Ραβανός.

 

Τέλος, υπενθυμίζεται πως δύο ημέρες αργότερα, την Κυριακή 26 Νοεμβρίου και ώρα 11 το πρωί, στην πλατεία Γραμμενίτσας θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο μέρος της Γιορτής, στο οποίο, ως είθισται τα τελευταία χρόνια, οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι θα μαγειρέψουν συνταγές βασισμένες στο πορτοκάλι, στο μανταρίνι, στο ακτινίδιο και την ελιά και θα αξιολογηθούν από τους σεφ της Λέσχης Αρχιμαγείρων.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛ.ΣΚΟΥΦΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

εκτίθενται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή για την εκμίσθωση των αριθ. 2,3,5 & 6 καταστημάτων στην πλατεία Σκουφά.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων, που συγκροτήθηκε με την αριθ. 78/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο, στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:30 π.μ έως 11:30 π.μ.

Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των

α) 300,00 ευρώ/μήνα για το καταστήματα 2 της πλατείας Σκουφά

β) 300,00 ευρώ/μήνα για το καταστήματα 3 της πλατείας Σκουφά

γ) 300,00 ευρώ/μήνα για το καταστήματα 5 της πλατείας Σκουφά

δ) 300,00 ευρώ/μήνα για το καταστήματα 6 της πλατείας Σκουφά

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση συμμετοχής γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μισθωμάτων ενός έτους επί του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι το ποσό των: α) 360,00 ευρώ για το κατάστημα 2, β) 360,00 ευρώ για το κατάστημα 3, γ) 360,00 ευρώ για το κατάστημα 5 και δ) 360,00 ευρώ για το κατάστημα 6.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη να αναρτηθεί αμελλητί στο διαδίκτυο & στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), όπου θα αναρτηθεί και η διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

                                                                                               Ο Δήμαρχος Αρταίων

                                                                                              Τσιρογιάννης Χρήστος

 

 Ακριβές Αντίγραφο

Με εντολή Δημάρχου

Η υπάλληλος

Καψάλη Κλεονίκη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤ.ΠΛ.ΣΚΟΥΦΑ 2,3,5 & 6