ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 61η 29 – 12 -2017
685 Απαλλαγή Πετσιμέρη Άγγελου υπολόγου υπαλλήλου πάγιας προκαταβολής έτους 2017
686 Έγκριση ανατροπής των αποφάσεων, της Οικονομικής Επιτροπής, ανάληψης υποχρέωσης- δέσμευσης πίστωσης
2017-61