Επαναληπτική Προκήρυξη Παραχώρησης θέσεως περιπτέρου σε Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου στον Δήμο Αρταίων

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Άρτα    21-02-2018                                                            

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                Αρίθμ. πρωτ.  4098

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  

Πληρ.  Κλεονίκη Καψάλη

ΤΗΛ.   26813-62244                      

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 Παραχώρησης θέσεως περιπτέρου σε Α.Με.Α., πολυτέκνους και

πολεμιστές Κύπρου στον Δήμο Αρταίων

  Γνωστοποιείτε ότι ο Δήμος Αρταίων, σύμφωνα με την 547/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ψ0ΘΩΩΨΑ-ΥΩΘ), αποφάσισε να παραχωρήσει μια (1) θέση περιπτέρου, σε όσους έχουν την ιδιότητα:

α) των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ),

β) Πολυτέκνων και

γ) Πολεμιστών Κύπρου

και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν την ανωτέρω ιδιότητα να υποβάλλουν στο Δήμο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αναλύονται παρακάτω, για την παραχώρηση της εξής θέσεως περιπτέρου:

 • μία (1) θέση που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Π. Γαρουφαλιά & Αρτινών Πεσόντων, στο Δήμο Αρταίων

Με την 42/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΝ75ΩΨΑ-ΝΧΧ), αποφάσισε την αναδημοσίευση της με αρ.πρωτ. 41011/25-10-2017 προκήρυξης για την παραχώρηση της ανωτέρω θέσης, καθώς στην πρώτη προκήρυξη δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος.

Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν συγκεκριμένα οι εξής κατηγορίες:

α)  άτομα με αναπηρία (Α.με.Α.),

β)  πολύτεκνοι και

γ) μόνιμοι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί, δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οπλίτες θητείας που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20η Ιουλίου έως την 20η Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου. Από την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης εξαιρούνται όσοι ενεπλάκησαν κατά τις παραπάνω περιόδους με οποιονδήποτε τρόπο σε παράνομες δραστηριότητες σε βάρος της νόμιμης λειτουργίας του πολιτεύματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η ανωτέρω θέση περιπτέρου θα διατεθεί σε ενδιαφερομένους  Α.με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου, με την καταβολή ετήσιου τέλους 1.000,00€.

Ως κριτήριο επιλογής των δικαιούχων λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου οικονομικού έτους.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο την αίτηση με τα προβλεπόμενα- ανά κατηγορία- δικαιολογητικά ανυπερθέτως, μέχρι την Παρασκευή 09/03/2018 (ημερομηνία πρωτοκόλλου).

Τα προβλεπόμενα- ανά κατηγορία- δικαιολογητικά είναι τα εξής:

 • Άτομα με αναπηρία,

α. Αίτηση

β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας

γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

δ. Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997, όπως ισχύει σήμερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας ή γνωμάτευση από τα ΚΕ.Π.Α.

ε. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο από την οποία να προκύπτει ότι δεν υπάρχουν βεβαιωθείσες ληξιπρόθεσμες οφειλές σε βάρος του (άρθρο 285 ν. 3463/2006)

 • Πολύτεκνοι,

α. Αίτηση

β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας

γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. οικονομικού έτους 2016. Σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

δ. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που να πιστοποιεί την πολυτεκνική ιδιότητα.

ε. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο από την οποία να προκύπτει ότι δεν υπάρχουν βεβαιωθείσες ληξιπρόθεσμες οφειλές σε βάρος του (άρθρο 285 ν. 3463/2006)

 • Μόνιμοι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί, δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οπλίτες θητείας που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20η Ιουλίου έως την 20η Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου,

α. Αίτηση

β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας

γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. οικονομικού έτους 2016. Σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

δ. Πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ και βεβαίωση του οικείου συνδέσμου ή συλλόγου πολεμιστών, αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

ε. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο Αρταίων από την οποία να προκύπτει ότι δεν υπάρχουν βεβαιωθείσες ληξιπρόθεσμες οφειλές σε βάρος του (άρθρο 285 ν. 3463/2006)

Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης της θέσεως του περιπτέρου ορίζεται σε δέκα (10) έτη από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού παραχωρητηρίου (μισθωτηρίου), μη επιτρεπόμενης οποιασδήποτε παράτασης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την αίτηση και την προκήρυξη, ατελώς, από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης, Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Αρταίων (τηλ. Επικοινωνίας 2681362244).

                                                                                                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                                                            ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 Ακριβές Αντίγραφο

Με εντολή Δημάρχου

Η υπάλληλος του Δήμου

Κλεονίκη Καψάλη

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Με επιτυχία και πλήθος κόσμου έκλεισαν οι Αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων

Με τη συμμετοχή πλήθους συμπολιτών, αλλά και με τον καιρό να είναι σύμμαχος ολοκληρώθηκαν το προηγούμενο τριήμερο οι εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων για τις Απόκριες και την Καθαρά Δευτέρα.

Το Μαθητικό Καρναβάλι που πραγματοποιήθηκε στον πεζόδρομο της οδού Σκουφά, τα Παραδοσιακά Γαϊτανάκια Πολιτιστικών Συλλόγων που έγιναν στο ίδιο μέρος, καθώς και στην πλατεία Σκουφά, αλλά και στις κατά τόπους Δημοτικές Ενότητες, οι παραδοσιακοί «Μπαντίδοι», το Κυνήγι του Χαμένου Θησαυρού και η μουσική εκδήλωση με τον Γιώργο Ζιώρη που πραγματοποιήθηκαν στο Αποκριάτικο Χωριό, καθώς και τα παραδοσιακά Κούλουμα που έγιναν στο Παραποτάμιο Πάρκο της Άρτας, αλλά και σε πολλές Τοπικές Κοινότητες κέντρισαν το ενδιαφέρον του κόσμου και μετέτρεψαν την Άρτα σε μια μεγάλη παρέα. Παράλληλα, η επισκεψιμότητα στην περιοχή κυμάνθηκε σε πολύ καλά επίπεδα, με την πλειοψηφία των επισκεπτών να είναι από την Αθήνα, αλλά και την περιοχή της Πάτρας.

Το τριήμερο που πέρασε ολοκληρώθηκαν οι δράσεις και του Αποκριάτικου Χωριού, το οποίο για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε από το Δήμο Αρταίων στην πλατεία Σκουφά. Κατά τη διάρκεια του πραγματοποιήθηκαν διάφορες δράσεις, όπως καλλιτεχνικά εργαστήρια και δημιουργικές κατασκευές, ενώ τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να παίξουν στα παιχνίδια του λούνα παρκ.

Ο Δήμος Αρταίων θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά όλους τους συμπολίτες που με την παρουσία τους συνέβαλαν στην αναβίωση εθίμων και στην επιτυχία των εκδηλώσεων, που ξεκίνησαν το περασμένο Σαββατοκύριακο με το Καρναβάλι Γυναικών Άρτας, όπως  και του Αποκριάτικου Χωριού, καθώς και τα σχολεία, τους γονείς και τους μαθητές που έλαβαν μέρος στην Μαθητική Καρναβαλική Παρέλαση, τους Πολιτιστικούς Συλλόγους για την συμμετοχή τους στα παραδοσιακά Γαϊτανάκια και στα Κούλουμα, την Ελληνική Αστυνομία, τον Στρατό που βοήθησε στην παρασκευή των Σαρακοστιανών εδεσμάτων, τις ομάδες ενηλίκων και ανηλίκων που συμμετείχαν στο Κυνήγι του Χαμένου Θησαυρού, τους εθελοντές που βοήθησαν σε όλες τις εκδηλώσεις, τα μέλη των πολιτιστικών συλλόγων και τα στελέχη του Δήμου Αρταίων και τις αρμόδιες υπηρεσίες, που εργάστηκαν για την επιτυχή πραγματοποίηση όλων των εκδηλώσεων.

 

 

Κλειστοί οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Αρταίων την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου

Κλειστοί θα παραμείνουν την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018 οι Παιδικοί σταθμοί του Δήμου Αρταίων στο πλαίσιο απόφασης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, με αφορμή την απόφαση της κυβέρνησης να εντάξει τα παιδιά ηλικίας τεσσάρων ετών στην υποχρεωτική εκπαίδευση, γεγονός που οδηγεί σε αδιέξοδο δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενες οικογένειες και θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία  1.600 δημοτικών δομών όπως οι παιδικοί σταθμοί.

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου

Συνεδριάζει την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων. Στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν 28 θέματα. Αναλυτικότερα:

Εισηγητής κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 1. Έγκριση της αριθμ. 1/2018 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αρταίων η οποία αφορά «1η Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων έργων έτους 2018»
 2. Έγκριση σύναψης προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αρταίων και Δ.Ε.Υ.Α. Άρτας για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή τμημάτων του δικτύου ύδρευσης οικισμού Γλυκόριζου» Δήμου Αρταίων
 3. Έγκριση σύναψης προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αρταίων και του Νομικού Προσώπου Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. Άρτας για την υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης και ενεργειακού ελέγχου για το Κολυμβητήριο Άρτας»

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Οικ/κών & Παιδείας

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ.35 /2018 Α.Ο.Ε)
 2. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δ Τριμήνου 2017

(αριθμ.34 /2018 Α.Ο.Ε)

 1. Επιστροφή ποσού που προέρχεται από λάθος χρέωση τετρ. μέτρων
 2. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήματος Προμηθειών & Αποθηκών

 

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου

 1. Αδυναμία εκτέλεσης με ιδία μέσα του Δήμου Αρταίων, της εργασίας: «Εργασίες ανάπλασης σε νησίδες πρασίνου»

 

Εισηγητής: κα Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης & Αδειοδοτήσεων

 1. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου, έτους 2018
 2. Λήψη απόφασης περί υποβολής προς το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) αιτήματος κάλυψης τριών κενών θέσεων με τη διαδικασία της αναπλήρωσης της παρ. 14 του άρθρου 17 του Ν. 2190/1994 για την προκήρυξη 1/841Μ/2006 του Δήμου Φιλοθέης (νυν Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων).

 

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Πολιτισμού  Τουρισμού & Απασχόλησης

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκδηλώσεις εορτασμού της Αγίας Θεοδώρας.
 2. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το Δημοτικό Μνημόσυνο του Δήμου Αρταίων για το έτος 2018
 3. Κάλυψη ηχητικών αναγκών για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου 2018 – Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης
 4. Έγκριση συνδιοργάνωσης από τον Δήμο Αρταίων εκδήλωσης από κοινού με τον πολιτιστικό σύλλογο Άρτας “Ο Μακρυγιάννης” και την Περιφέρεια Ηπείρου Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης της αναγκαίας πίστωσης
 5. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκδηλώσεις μνήμης προς τιμή την πρώην Ισραηλιτικής Κοινότητας Άρτας
 6. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη Διοργάνωση Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Συνδέσμου Δήμων με Ιαματικές Πηγές Ελλάδος στην Άρτα»
 7. Διόρθωση της υπ.αρ. 41/2018 απόφασης Δ.Σ. για τη συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στο περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου στην Έκθεση Τουρισμού ΙΤΒ 2018
 8. Συνδιοργάνωση του 4ου Δρόμου του Γιοφυριού με την ΑΔΑΕ ΟΤΑ. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση της εκδήλωσης

 

Εισηγητής: κα Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής & Εθελοντισμού

 1. Δημιουργία Συμβουλευτικού Σταθμού για την άνοια στο Δήμο Αρταίων

 

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος  ΤΥΔ

 1. Επί αιτήσεως κ.Μιλτιάδη Καράγιωργα νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας « ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΦΙΛΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝ.ΙΚΕ» για παράταση προθεσμίας, για την παράδοση «Υλικών συντήρησης δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αρταίων (Ομάδα 5η – Φωτιστικά σώματα)
 2. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου “Προσθήκη κατ’ επέκταση και αναδιαρρύθμιση χώρου στο ισόγειο του Δημαρχείου’
 3. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου “Κατασκευή πεζοδρομίου και χώρου στάθμευσης έμπροσθεν του Μουσικού Σχολείου”
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Ανάδειξη παραποτάμιου μονοπατιού της Βίδρας (Σκουπιώτικο) Α.Ε. Ξηροβουνίου Δήμου Αρταίων

24 Αδυναμία εκτέλεσης υπηρεσίας «Υπηρεσίες έκδοσης  πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης και ενεργειακού ελέγχου για το Κολυμβητήριο Άρτας»

 1. Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για τον καθαρισμό αρδευτικών & αποστραγγιστικών αυλάκων Δήμου Αρταίων και καθαρισμός χειμάρων
 2. Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών συντήρησης –επισκευή και αναβάθμισης των αντλιοστασίων Δήμου Αρταίων και λοιπών Η/Μ ειδικών εγκαταστάσεων Δήμου Αρταίων από συνεργείο ηλεκτροφωτισμού και συνεργείο υδραυλικών του Δήμου Αρταίων
 3. Σύσταση επιτροπών οριστικής και προσωρινής παραλαβής έργων

Εισηγητής: κ. Γενικός Γραμματέας

 1. Τροποποίηση της αριθμ. 329/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: Κανονισμός θρησκευτικών εορτών

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται για 10 ημέρες απο σήμερα, Παρσκευή 16 Φεβρουαρίου 2018 ο Κανονισμός Θρησκευτικών Εορτών του Δήμου Αρταίων. Όποιος πολίτης ή φορέας επιθυμεί να καταθέσεις τις προτάσεις του παρακαλείται να τις αποστείλει ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : maria@arta.gr μέχρι τις 26-2-2018.

 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: Κανονισμός περιπτέρων

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται για 10 ημέρες απο σήμερα, Παρσκευή 16 Φεβρουαρίου 2018 ο Κανονισμός Περιπτέρων του Δήμου Αρταίων.

Όποιος πολίτης ή φορέας επιθυμεί να καταθέσεις τις προτάσεις του παρακαλείται να τις αποστείλει ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : maria@arta.gr μέχρι τις 26-2-2018.

 

 

Απομακρύνθηκαν 6 κενά περίπτερα σε όλο το Δήμο Αρταίων

Στην απομάκρυνση 6 περιπτέρων που είχαν κενωθεί προχώρησε ο Δήμος Αρταίων, στο πλαίσιο των δράσεων του Δήμου για καθαρισμό και ευπρεπισμό της εικόνας κοινοχρήστων χώρων τόσο στην πόλη της Άρτας, όσο και σε Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες.

Πριν την απομάκρυνση τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι κάποια περίπτερα ήταν κλειστά για πολλά χρόνια.

Συγκεκριμένα απομακρύνθηκαν περίπτερα:

 • Στους Πλησιούς της Τ.Κ. Κιρκιζατών  (δίπλα στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα)
 • Στην Τ.Κ. Χαλκιάδων (στο κέντρο του χωριού)
 • Στην Τ.Κ. Χαλκιάδων (περιοχή Γεωργουσιών)
 • Στην Τ.Κ. Ράχης (έμπροσθεν του Δημοτικού Σχολείου)
 • Στην Πλατεία Ζέρβα στην πόλη της Άρτας
 • Στην οδό Τζουμέρκων στη διασταύρωση με την οδό 3/40 στην πόλη της Άρτας.

Ο Δήμος Αρταίων το επόμενο διάστημα θα συνεχίσει τις απομακρύνσεις μη λειτουργούντων περιπτέρων, διασφαλίζοντας την προσβασιμότητα και τον εξωραϊσμό  των κοινόχρηστων χώρων.

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άρτα 7 Φεβρουαρίου 2018
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ    
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ   Αριθ. πρωτ.: 3280
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
Ταχ Δ/νση: Περ. οδός & Αυξεντίου
ΤΚ: 47100
 
Τηλ: 2681362206
Fax:2681079909
Email:

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ:

Ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με την μεγαλύτερη αποζημίωση προς τον Δήμο ανά κατηγορία εκποιούμενου πράγματος, για την σύναψη σύμβασης συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΤΚΖ) εντός των ορίων του Δήμου με εταιρία-κέντρο επεξεργασίας και ανακύκλωσης οχημάτων που θα είναι επίσημο μέλος του δικτύου της ΕΔΟΕ και να βρίσκεται στο Νομό Άρτας ή σε όμορο νομό.  

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων, που συγκροτήθηκε με την αριθ 767/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο  και στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:30 π.μ έως 11:00 π.μ.

Το ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ανα κατηγορία εκποιούμενου πράγματος ορίζεται ως κάτωθι:

1)για φορτηγά κάθε είδους ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 60 ευρώ ανά όχημα.

2)για οχήματα βαρέως τύπου ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 100 ευρώ ανά όχημα.

3)για επιβατικά οχήματα ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 40 ευρώ ανά όχημα.

4)για μηχανάκια ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 20 ευρώ ανά όχημα.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή δημοπρασίας ως εγγύηση συμμετοχής γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) επί της συνολικής εκτιμητέας αξίας 4.000,00 ευρώ (για δύο έτη), ήτοι 400,00 ευρώ.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

 

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη να αναρτηθεί αμελλητί στο διαδίκτυο & στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), όπου θα αναρτηθεί και η διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

 

Αντίγραφα της διακήρυξης για τη δημοπρασία χορηγούνται από το Τμήμα Εσόδων μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας της δημοπρασίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Τηλέφωνο επικοινωνίας 2681362272 & 2681362206)

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

 

ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Άρτα, Αυθημερόν

Ο Αρμοδιος Υπάλληλος

 

 

Ζιώγα Μαλίτσα

 

 

 

Εγκρίθηκε η μελέτη ασφαλτόστρωσης αγροτικών δρόμων σε Γλυκόριζο, Κεραμάτες και Κωστακιούς

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων η μελέτη για την ασφαλτόστρωση 10 αγροτικών δρόμων σε περιοχές του κάμπου της Άρτας. Το θέμα, που συζητήθηκε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για τη Δημοτική Αρχή, καθώς προβλέπεται η ασφαλτόστρωση 10 ακόμη αγροτικών δρόμων, που οδηγούν σε πτηνό-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και παραγωγικές μονάδες.

Ο προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται σε 364.500 ευρώ. Μελετήθηκαν δέκα δρόμοι που εξυπηρετούν μεγάλο φόρτο κυκλοφορίας στις Τοπικές Κοινότητες Κωστακιών, Κεραματών και Γλυκορίζου.

Οι δρόμοι στις παραπάνω περιοχές εξυπηρετούσαν τους αγρότες, καθώς και πτηνό-κτηνοτροφικές μονάδες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του Φεβρουαρίου του 2015 οι δρόμοι καταστράφηκαν και αρχικά ο Δήμος Αρταίων αντιμετώπισε το πρόβλημα με χαλικόστρωση. Πλέον,  με τα έργα ασφαλτοστρώσεων που θα πραγματοποιηθούν θα λυθούν οριστικά τα προβλήματα και η μετακίνηση των επαγγελματιών του πρωτογενούς τομέα θα γίνεται απρόσκοπτα.

Νέες γεωτρήσεις σε Κορφοβούνι και Πλησιούς

Από το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίθηκε η μελέτη για την κατασκευή νέων γεωτρήσεων στα δημοτικά γήπεδα Κορφοβουνίου και Πλησιών συνολικού προϋπολογισμού 43.500 ευρώ. Με τις γεωτρήσεις αυτές θα αποσυμφορηθεί το δίκτυο ύδρευσης, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν προβλήματα, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, με την υδροδότηση των συγκεκριμένων περιοχών.

Τέλος, εγκρίθηκε η Ψήφιση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας.

 

Στις 10:30 το πρωί του Σαββάτου το Μαθητικό Καρναβάλι Άρτας

Γίνεται γνωστό πως η Μαθητική Καρναβαλική Παρέλαση που αναβλήθηκε την περασμένη Κυριακή λόγω βροχόπτωσης, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10:30 στον πεζόδρομο της οδού Σκουφά.

Στις 11 θα πραγματοποιηθούν τα Γαϊτανάκια των Πολιτιστικών Συλλόγων στον ίδιο χώρο, ενώ στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί το Κυνήγι Χαμένου Θησαυρού στην πλατεία Σκουφά, στο Αποκριάτικο Χωριό του Δήμου Αρταίων.

Αναλυτικά όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων για το τελευταίο Σαββατοκύριακο της Αποκριάς:

15/2/2018 ΠΕΜΠΤΗ       

18:00 Μπαντίδοι Πεζόδρομος Σκουφά στην Πλατεία Σκουφά

17/2/2018 ΣΑΒΒΑΤΟ      

10:30 Μαθητική Καρναβαλική Παρέλαση στον πεζόδρομο της Σκουφά

11.00  Γαϊτανάκια Πολιτιστικών Συλλόγων στον Πεζόδρομο Σκουφά – Πλατεία Σκουφά

11.00 -14.00 Αποκριάτικες Κατασκευές στην Πλατεία Σκουφά

18.00 – 21.00 Αποκριάτικες Κατασκευές                στην Πλατεία Σκουφά

18/2/2018 ΚΥΡΙΑΚΗ

11.00 – 14.00 Αποκριάτικες Κατασκευές στην Πλατεία Σκουφά

19.00 Συναυλία με τον Γιώργο Ζιώρη στην Πλατεία Σκουφά

19/2/2018 ΔΕΥΤΕΡΑ      

10:00 Κούλουμα Παραποτάμιο στο Πάρκο Άρτας

Σημειώνεται πως σε ενδεχόμενες αλλαγές θα υπάρξει εγκαίρως νέα πληροφόρηση.

Πάνω από 1000 καρναβαλιστές στο Αποκριάτικο Καρναβάλι Γυναικών Άρτας

 • Το προσεχές Σαββατοκύριακο η Μαθητική Παρέλαση και το Κυνήγι Χαμένου Θησαυρού

Με επιτυχία και με συμμετοχή πλήθος κόσμου, παρά τον άσχημο καιρό, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου το Καρναβάλι Γυναικών Άρτας, που διοργάνωσε  για μια ακόμη χρονιά, ο Δήμος Αρταίων με την Άτυπη Επιτροπή Καρναβαλιού Γυναικών Άρτας.

Πάνω από 1000 καρναβαλιστές πέρασαν από την κεντρικό πεζόδρομο της οδού Σκουφά, δίνοντας έντονο Αποκριάτικο τόνο στην πόλη!

Ο Δήμος Αρταίων θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους όσους συμμετείχαν στην Καρναβαλική Παρέλαση, καθώς και την άτυπη Επιτροπή Καρναβαλιού Γυναικών Άρτας για την εξαιρετική συνεργασία, την ΕΛ.ΑΣ. για την διευθέτηση της κυκλοφορίας και την γενικότερη αστυνόμευση, τη Δημοτική Αστυνομία, τους εθελοντές, τα ΜΜΕ, καθώς και τους υπαλλήλους του Δήμου Αρταίων.

Ο άσχημος καιρός δεν επέτρεψε την διεξαγωγή την Κυριακή της Μαθητικής Καρναβαλικής Παρέλασης και του Κυνηγιού του Χαμένου Θησαυρού. Και οι δύο εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν το προσεχές Σαββατοκύριακο, σε ημέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί άμεσα.

Οι εκδηλώσεις στο Αποκριάτικο Χωριό του Δήμου Αρταίων συνεχίζονται από την προσεχή Πέμπτη έως και την Καθαρά Δευτέρα με το κάτωθι πρόγραμμα:

15/2/2018 ΠΕΜΠΤΗ       

18:00 Μπαντίδοι Πεζόδρομος Σκουφά στην Πλατεία Σκουφά

17/2/2018 ΣΑΒΒΑΤΟ      

10.00 – 12.00 Γαϊτανάκια Πολιτιστικών Συλλόγων στον Πεζόδρομο Σκουφά – Πλατεία Σκουφά

11.00 -14.00 Αποκριάτικες Κατασκευές στην Πλατεία Σκουφά

18.00 – 21.00 Αποκριάτικες Κατασκευές                στην Πλατεία Σκουφά

18/2/2018 ΚΥΡΙΑΚΗ

11.00 – 14.00 Αποκριάτικες Κατασκευές στην Πλατεία Σκουφά

18.30 Τα ΚροταλΆρτα και το Κεντρικό Ωδείο παίζουν Τόνι Σφήνο στην Πλατεία Σκουφά

19.00 Συναυλία με τον Γιώργο Ζιώρη στην Πλατεία Σκουφά

20.00 Πάρτι με τον Αλέξη Κατσαδωράκη στην Πλατεία Σκουφά

19/2/2018 ΔΕΥΤΕΡΑ       

10:00 Κούλουμα Παραποτάμιο στο Πάρκο Άρτας

Σημειώνεται πως σε ενδεχόμενες αλλαγές θα υπάρξει εγκαίρως νέα πληροφόρηση.