Διαβούλευση  επί της υπ. αριθμ. 10/2022 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: “Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Κανονισμού Λειτουργίας & Διαχείρισης των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Αρταίων”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άρτα, 15 Απριλίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   ΠΡΟΣ:
ΤMΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
Πληρ.: Ζιώγα Μαλίτσα
Τηλ.: 2681362210
Email: zioga@arta.gr
  Δημότες  Δήμου Αρταίων

ΘΕΜΑΔιαβούλευση επί της υπ. αριθμ. 10/2022 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ: ΡΒ0ΙΩΨΑ-Β94) με θέμα: «Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Κανονισμού Λειτουργίας & Διαχείρισης των Δημοτικών Κοιμητηρίων (αριθ. 626/2017 ΑΔΣ με ΑΔΑ: 6Μ5ΣΩΨΑ-8ΘΞ) του Δήμου Αρταίων

Στα πλαίσια  της εύρυθμης λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Αρταίων και σε εφαρμογή του γενικότερου νομικού πλαισίου που διέπει και καθορίζει τους κανόνες για τη διοίκηση, τη διαχείριση και τη λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων και ειδικότερα τις διατάξεις του Α.Ν. 582/1968 (ΦΕΚ 225/Α) και του Β.Δ/τος του 58 (ΦΕΚ 171/Α), η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αρταίων εισηγήθηκε και συνέταξε τις παρούσες Τροποποιήσεις-Συμπληρώσεις του ισχύοντα Κανονισμού, οι οποίες εγκρίνονται από το συμβούλιο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, που επιθυμούν να  συμμετέχουν στη διαβούλευση, να αποστείλουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους επί των  συγκεκριμένων τροποποιήσεων-συμπληρώσεων του αρχικού κανονισμού λειτουργίας & διαχείρισης των δημοτικών Κοιμητηρίων στo κάτωθι ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email): zioga@arta.gr, μέχρι τις 18-4-2022 και ώρα 15:00 μ.μ.

Η ΑΝ/ΤΡΙΑ Δ/ΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΚΙΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Αρ 10-2022 Απόφαση ΕΠΖ

Αρ 626-2017 ΑΔΣ – Κανονισμός Κοιμητηρίων

Διαβούλευση επί της υπ. αριθμ. 8/2022 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αρταίων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άρτα,  30/3/2022
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ    
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣ: 1)      Δημότες Δήμου Αρταίων
Δ/νση : Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου   2)      Φιλοζωικό Σωματείο Άρτας
Τηλ. : 2681362289, 2681362136    
Πληρ. : Μαρία Ανδρέου, Ιωάννης Πάνου    
e-mail : maria@arta.gr, panou_ioannis@arta.gr    
     
     
     

ΘΕΜΑ : «Διαβούλευση  επί της υπ. αριθμ. 8/2022 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ: 9ΛΔΔΩΨΑ-ΒΤΠ) με θέμα: «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αρταίων»

Στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/18-9-2021, τ. Α΄), η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου συνέταξε το παρόν κανονισμό τον οποίο ενέκρινε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, που επιθυμούν να  συμμετέχουν στη διαβούλευση, να αποστείλουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους επί συγκεκριμένων άρθρων του κανονισμού στα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία (e-mails): maria@arta.gr, panou_ioannis@arta.gr, μέχρι τις 8-4-2022.

 

 

Η Προϊστάμενη της

Δ/νσης Ανάπτυξης

 

 
 

Μαρία Ανδρέου

8/2022 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δημόσια Διαβούλευση Επικρατέστερου Σεναρίου Χωροθέτησης Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων στο Δήμο Αρταίων

Αύριο Τρίτη 07/12/2021 ανοιχτή διαδικτυακή εκδήλωση για το ΣΦΗΟ με την συμμετοχή του Πρόεδρου του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων.

Ο Δήμος Αρταίων έχει ενταχθεί προς χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), προκειμένου να παρέχει οργανωμένα στους δημότες, εργαζόμενους και επισκέπτες του τη δυνατότητα φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Ως «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» ορίζεται το πρόγραμμα χωροθέτησης δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων κανονικής ισχύος (ήτοι AC ή DC συσκευές ισχύος 3,7 kW έως 22 kW) ή υψηλής ισχύος (AC ή DC συσκευές ισχύος >22kW) και θέσεων στάθμευσης Ηλεκτρικών Οχημάτων, που εκπονείται από τους δήμους εντός των διοικητικών τους ορίων.

Στο πλαίσιο της κατάρτισης του Σχεδίου, ο Δήμος προσκαλεί τους πολίτες της περιοχής στη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με το προκρινόμενο σενάριο χωροθέτησης, όπως παρουσιάζεται στους σχετικούς χάρτες τους οποίους μπορείτε να δείτε στο http://old.arta.gr/sfio/ .

Σας καλούμε να εκφράσετε τις απόψεις και τα σχόλιά σας μέσω e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: sfio@arta.gr .

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 10η Δεκεμβρίου 2021.

Επιπλέον, με στόχο την αποτελεσματική εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) σας προσκαλούμε να συμμετέχετε διαδικτυακά στη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 07/12/2021 και ώρα 10:00, μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams στον παρακάτω σύνδεσμο, τον οποίον μπορείτε να βρείτε και στο http://old.arta.gr/sfio/ :

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2VjOTI3NDMtYTc1OS00ZmY4LTkxMzQtNTQ3ZTEzNWZjNGE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6c5648f-2859-4202-b583-1878b01ad4e0%22%2c%22Oid%22%3a%222891fd62-6b1f-4cb6-8aa5-99ca3dc57233%22%7d

Ο Δήμος Αρταίων στην προσπάθεια του να συγκροτήσει ένα ενεργό και δυναμικό δίκτυο εμπλεκομένων φορέων που συζητά και συνδιαμορφώνει το μέλλον, προσβλέπει στην ενεργή συμμετοχή και στήριξη όλων.

Με αυτό τον τρόπο όλοι μαζί συν-σχεδιάζουμε το μέλλον του τόπου μας, συμβάλουμε στην επίλυση των καθημερινών μας προβλημάτων και εφαρμόζουμε στην πράξη τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί συνοπτικά το έργο από τον Τεχνικό Σύμβουλο υλοποίησης, θα δοθούν διευκρινήσεις από την ομάδα εργασίας του Δήμου και θα συζητηθούν τα σχόλια και οι παρατηρήσεις που έχουν γίνει στην πρώτη φάση της διαβούλευσης (ερωτηματολόγιο). Επιπλέον θα τοποθετηθεί στο θέμα, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων.

Ανοιχτή ηλεκτρονική διαβούλευση έως την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου για την κατάρτιση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρονικών Οχημάτων του Δήμου Αρταίων

Ο Δήμος Αρταίων έχει ενταχθεί προς χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), προκειμένου να παρέχει οργανωμένα στους δημότες, εργαζόμενους και επισκέπτες του, τη δυνατότητα φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιείται ανοιχτή ηλεκτρονική διαβούλευση έως και την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021, με στόχο την καταγραφή των απόψεων φορέων και πολιτών τόσο σχετικά με την ηλεκτροκίνηση, όσο και με την χωροθέτηση των σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) εντός των ορίων του Δήμου Αρταίων και με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και χρηστικού δικτύου, ικανού να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.

Τα αποτελέσματα της Διαβούλευσης θα ληφθούν υπόψη στον τελικό σχεδιασμό του δικτύου των σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Αρταίων.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί λιγότερο από 10 λεπτά.

Για συμμετοχή στη διαβούλευση, κάντε κλικ στο ειδικό μπάνερ που βρίσκεται στο www.arta.gr.

Σε Δημόσια Διαβούλευση η Τροποποίηση του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Κανονισμού Περιπτέρων

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται για 10 ημέρες από Πέμπτη 15 Απριλίου 2021 η Τροποποίηση Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Κανονισμού Περιπτέρων, ως προς την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από τα περίπτερα. Όποιος πολίτης ή φορέας επιθυμεί να καταθέσει τις προτάσεις του, παρακαλείται να τις αποστείλει ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: maria@arta.gr μέχρι και την 24η  Απριλίου 2021.

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΧΡ.ΧΩΡΩΝ & ΚΑΝΟΝ.ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

Σε Δημόσια Διαβούλευση η συμπλήρωση προηγούμενης τροποποίησης του Κανονισμού Δημοτικής Αγοράς

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται για 5 ημέρες, από την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021, η τροποποίηση του Κανονισμού Δημοτικής Αγοράς του Δήμου Αρταίων. Όποιος πολίτης ή φορέας επιθυμεί να καταθέσει τις προτάσεις του παρακαλείται να τις αποστείλει ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: maria@arta.gr μέχρι και την 26η Ιανουαρίου 2021.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Σε Δημόσια Διαβούλευση η Τροποποίηση του Κανονισμού Δημοτικής Αγοράς

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται για 6 ημέρες από την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020 η Τροποποίηση του Κανονισμού Δημοτικής Αγοράς του Δήμου Αρταίων. Όποιος πολίτης ή φορέας επιθυμεί να καταθέσει τις προτάσεις του παρακαλείται να τις αποστείλει ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: maria@arta.gr μέχρι και την 21η  Δεκεμβρίου 2020.

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Δημόσια διαβούλευση της Α’ Φάσης (Στρατηγικός Σχεδιασμός) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αρταίων 2020-2023

Δημοσιεύεται το πλήρες κείμενο της Α’ Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αρταίων 2020-2023» που ψηφίστηκε στις 9 Νοεμβρίου 2020 από το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθμ. 246/2020 Απόφαση, καθώς και ερωτηματολόγιο για υποβολή προτάσεων.

Στην Β΄ Φάση που θα ακολουθήσει, θα περιλαμβάνεται ο Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός των δράσεων του Δήμου.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου θα αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής – λειτουργικής ανάπτυξης του Δήμου για την περίοδο 2020-2023. Σκοπός του είναι η βελτίωση της λειτουργίας του δήμου, η παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους δημότες και η ανάπτυξη του Δήμου Αρταίων.

Μέσω του ερωτηματολογίου μπορούν να υποβάλλονται προτάσεις, από πολίτες ή ενώσεις πολιτών και από τοπικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς από 13-11-2020 έως και 27-11-2020. Οι προτάσεις αυτές θα ληφθούν υπόψη κατά  την εκπόνηση του τελικού  κείμενου.

Η υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων μπορεί να γίνεται:

Α) Ταχυδρομικά στη Δ/νση: Δήμος Αρταίων, Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου, Άρτα, ΤΚ 471 32
Β) Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο epix@arta.gr
Γ) Μέσω φαξ στον αριθμό 26813 62253

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α’ ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

20-23 ερωτηματολόγιο

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για το έργο «Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενσωμάτωσης ΑΠΕ στο ανοικτό κολυμβητήριο Δήμου Αρταίων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ                               Ημερ.  29 /5/2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                       Αρ.Πρωτ.10353
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

   Ο Δήμος Αρταίων κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 47 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) απέστειλε για δημοσίευση στο ΕΣΗΔΗΣ την αρ. 8611/7-5-2020 πρόσκληση για διαδικασία ανοιχτής και Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων για το έργο “Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενσωμάτωσης ΑΠΕ στο ανοικτό κολυμβητήριο του Δήμου Αρταίων”.

  Η ανωτέρω πρόσκληση ανακοινώθηκε,  με την από 8-5-2020 Ανακοίνωση Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών, στο ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), και αναρτήθηκε επίσης στο διαδικτυακό τόπο του φορέα.

Συμμετείχαν στη διαδικασία / υπέβαλλαν προτάσεις οι παρακάτω:

 «Ioannis.petinis@siemens.com»

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας υποβλήθηκε η παρακάτω πρόταση / παρατήρηση, που δεν χαρακτηρίστηκε από τους οικονομικούς φορείς, ως εμπιστευτική, λόγω τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου:

Προτάθηκε η πρόσθεση των παρακάτω αντίστοιχων ενδεικτικών τύπων εξοπλισμού για την αναβάθμιση του υποσταθμού ως εξής:

(1) Προκατασκευασμένο πεδίο Μέσης Τάσης 24kV με δύο διαμερίσματα. Ένα διαμέρισμα άφιξης με αλεξικέραυνα γραμμής, χωρητικούς καταμεριστές και ενδεικτικές λυχνίες ύπαρξης τάσης και ένα διαμέρισμα αναχώρησης με Αυτόματο Διακόπτη Ισχύος Μέσης Τάσης SF6 630A. Ενδεικτικός τύπος: Siemens – 8DJH

(2) Μετασχηματιστής Ισχύος 500kVA, τάσεων 20/0,4kV, χαμηλών απωλειών κατά DIN EN 50588-1, IP23, Dyn, u=6%, ενδεικτικού τύπου Siemens Geafol

(3) Πίνακας Χαμηλής Τάσης με ΑΔΙ Εισόδου 1000Α, ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου, πιστοποιημένος κατά EN61439-2 (Form 2B), εφεδρεία χώρου τουλάχιστον ίση με 20% και αναλυτή ενέργειας στην είσοδο με ενσωματωμένο πρωτόκολλο επικοινωνίας Modbus RTU(RS485) / Modbus TCP, ενδεικτικών τύπων SIEMENS SIVACON S4(πίνακας), SIEMENS SENTRON 3VA2 MCCB+ETU 6 series (ΑΔΙ), SIEMENS SENTRON PAC2200 (Αναλυτής Ενέργειας)

(4) Πίνακας Αντιστάθμισης 125kVAr με αυτόματο ελεγκτή 12 βημάτων, ΑΔΙ 35kA. Κατάλληλος για μη γραμμικά φορτία και ελαφρώς μολυσμένο δίκτυο ενδεικτικού τύπου Πίνακας Αντιστάθμισης ενδεικτικού τύπου TDK – EPCOS Var Generator PQVAr ή PQ SINE series

(5) Υποπίνακας τροφοδοσίας εσωτερικών μονάδων αντλιών θερμότητας (Πίνακας Π.Ξ.), πιστοποιημένος κατά EN 61439-2 (Form 1) Ενδεικτικού τύπου SIEMENS ALPHA Universal distribution boards

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Πρόσκληση για τη διενέργεια ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για το έργο “Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενσωμάτωσης ΑΠΕ στο ανοικτό κολυμβητήριο Δήμου Αρταίων”

Ο Δήμος Αρταίων προκειμένου να διενεργήσει διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενσωμάτωσης ΑΠΕ στο ανοικτό κολυμβητήριο Δήμου Αρταίων», ανακοινώνει, σε εφαρμογή των άρθρων 46 & 47 του Ν.4412/2016, ότι τίθενται σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση, οι Τεχνικές Προδιαγραφές των εγκαταστάσεων  του εν λόγω έργου εκτιμώμενης αξίας  793.420,79,00 Ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ.

Η Δημόσια Διαβούλευση έχει χαρακτήρα μη δεσμευτικής συμμετοχής των οικονομικών φορέων και έχει ως σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων επί των τεχνικών προδιαγραφών οι οποίες δύνανται να μεταβληθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης. Ως εκ τούτου, όλες οι προτάσεις – παρατηρήσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αξιολογηθούν από τα αρμόδια όργανα του Δήμου Αρταίων κατά την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών, με γνώμονα τη βέλτιστη ικανοποίηση των τεχνικών απαιτήσεων/προδιαγραφών που έχουν τεθεί, αλλά και την εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής ευρύτητας συμμετοχής και του υγιούς ανταγωνισμού.

Η καταχώρηση παρατηρήσεων/σχολίων των οικονομικών φορέων πραγματοποιείται απευθείας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, με τη συμπλήρωση των πεδίων κάτωθι του τίτλου «Καταχώρηση σχολίου». Τα καταχωρημένα σχόλια/παρατηρήσεις των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Η διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες με ημερομηνία έναρξης την επομένη της ανάρτησής της στο ΕΣΗΔΗΣ.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Αρταίων (www.arta.gr) με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία καθώς και τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αρταίων. (www.arta.gr).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ενημέρωση και Διαβούλευση για την πρόταση της αρχιτεκτονικής μελέτης αξιοποίησης του ΞΕΝΙΑ Άρτας

Ξενία και Κάστρο ανοιχτό για όλους, το 2023

Με την συμμετοχή εκπροσώπων του Τοπικού Τύπου και σε κλίμα έντονου ενδιαφέροντος όπως απεδείχθη από τις πολλές και εύστοχες ερωτήσεις που ακολούθησαν, ο Δήμαρχος Αρταίων προχώρησε σήμερα σε συνέντευξη τύπου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσιάζοντας την πρόταση της αρχιτεκτονικής μελέτης αξιοποίησης του ΞΕΝΙΑ Άρτας.

Κατά την εισήγηση του ο κ. Τσιρογιάννης τόνισε :

«Σήμερα είμαστε εδώ για να σας παρουσιάσουμε την πρόταση της  αρχιτεκτονικής μελέτης αξιοποίησης του ΞΕΝΙΑ, που για δεκαετίες ολόκληρες πέρασε από την ακμή στην παρακμή. Ένα ΞΕΝΙΑ που βασανίστηκε από το χρόνο, από ιδεολογικές αγκυλώσεις, από πολιτική αδιαφορία αλλά και από πολιτική εκμετάλλευση. Ένα ΞΕΝΙΑ που παρά όλες αυτές τις συμπληγάδες, παραμένει ζωντανό στην μνήμη των παλαιοτέρων αλλά και ελπίδα για σημείο αναφοράς για όλους τους νεότερους. 

Η μελέτη που έχουμε μπροστά μας είναι η  πρόταση της αρχιτεκτονικής μελέτης του ΞΕΝΙΑ, ώστε αυτό να καταστεί κατάλληλο για τις προβλεπόμενες από τον Δήμο χρήσεις, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες του κτηρίου.

Είναι στο χέρι μας, αυτή την φορά να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Να δούμε το ζήτημα με ωριμότητα, με ψυχραιμία, χωρίς τις παρωπίδες για το τι θα θέλαμε αλλά για το τι μπορούμε. 

Και αυτό που μπορούμε είναι πολύ σημαντικό. 

Μπορούμε να έχουμε ξανά ένα ζωντανό κύτταρο αναφοράς στην πόλη μας».

Ο Δήμαρχος, επίσης ανέφερε ότι η πρόταση της αρχιτεκτονικής μελέτης  αξιοποίησης του ΞΕΝΙΑ μπαίνει από σήμερα και για ένα μήνα σε δημόσια διαβούλευση για την κατάθεση προτάσεων από Φορείς, Συλλόγους και Δημότες. Ενημερωτικό υλικό έχει αναρτηθεί σε ειδικό banner στην ιστοσελίδα του Δήμου Αρταίων (www.arta.gr) και οι προτάσεις θα αποστέλλονται στο dimos@arta.gr μέχρι τις 30 Μαΐου 2020. Εντός του Μαΐου θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα αυτό.

Η πρόταση μας αποσκοπεί στην πλήρη αξιοποίηση του κτηρίου και του περιβάλλοντος χώρου, ώστε να φιλοξενεί ποικίλες δράσεις πολιτισμού, ψυχαγωγίας, παιδείας και αναψυχής.

Πρόκειται για την αρχή του τέλους μιας μακρόχρονης διαδικασίας που κρατάει σχεδόν τρεις δεκαετίες για την αξιοποίηση όχι απλώς του «Ξενία», αλλά για την ανάδειξη του κλειστού σήμερα κτιρίου και του χώρου μέσα στον οποίο βρίσκεται στο Κάστρο της πόλης, ως ενός ανοιχτού, δημόσιου χώρου πολιτισμού και αναψυχής για τους κατοίκους της Άρτας.

Στόχος της αξιοποίησης του ΞΕΝΙΑ και των παρεμβάσεων και των έργων που θα πραγματοποιηθούν, είναι να καταστεί το Ξενία ένας βιώσιμος, τουριστικός προορισμός για δημότες και επισκέπτες όλο το έτος, δηλαδή ένας πολυχώρος πολιτισμού και αναψυχής.

«Σημειώνω χαρακτηριστικά, ότι σε 3 χρόνια από τώρα, μπορούμε να έχουμε Ξενία και Κάστρο ανοιχτό για όλους.  

  1. Ένα καφέ – εστιατόριο που θα αποτελέσει χώρο συνάθροισης των συμπολιτών μας (όπως παλιά) (400 τ.μ., 250 ατόμων)
  2. Μία σύγχρονη Δημοτική Βιβλιοθήκη στο πρότυπο των αντίστοιχων ευρωπαϊκών (465 τ.μ., ισόγειο και 1ος όροφος) 
  3. Ένα σύγχρονο, τελευταίων προδιαγραφών, Δημοτικό Ωδείο (255 τ.μ., 2ος όροφος)
  4. Μια αίθουσα εκδηλώσεων υψηλής ακουστικής για μουσικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις (160 τ.μ., 100 ατόμων, δίπλα στο καφέ-εστιατόριο)
  5. Εργαστήρια ζωγραφικής, γλυπτικής και παραδοσιακών οργάνων (85 τ.μ., 2ος όροφος)
  6. Έναν περιβάλλοντα χώρο πολλαπλών χρήσεων με παιδική χαρά και όργανα γυμναστικής. 

Τι δεν μπορούμε να έχουμε; Δεν μπορούμε να έχουμε μία ξενοδοχειακή μονάδα, όπως παλιά. Αλλά αυτή δεν είναι η δική μας απόφαση. Είναι η απόφαση του ΚΑΣ, του Υπουργείου Πολιτισμού, της πολιτικής πρόθεσης της προηγούμενης κυβέρνησης και της αδράνειας των προηγούμενων δεκαετιών.

Όμως τώρα μπορούμε να πετύχουμε να ξαναγίνει το ΞΕΝΙΑ μέρος της κοινωνικής ζωής της πόλης, κάτι που αποτελούσε πάγιο αίτημα της τοπικής μας κοινωνίας σε ζωντανό κύτταρο της πόλης. 

Ένα έργο, που θα συμβάλλει σε νέες θέσεις εργασίας και στην τόνωση της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Ένα ΞΕΝΙΑ και ΚΑΣΤΡΟ ανοιχτό για όλους, ανοιχτό στην κοινωνία, ανοιχτό στην καρδιά μας» τόνισε ο δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

Ακολουθεί το χρονικό του ΞΕΝΙΑ

Δεκαετία 1960: Έναρξη λειτουργίας ΞΕΝΙΑ, ως ξενοδοχείου, καφέ-εστιατόριο.

1993: Παύση λειτουργίας του. Έκτοτε και για 27 χρόνια μένει κλειστό, ανεκμετάλλευτο και λεηλατημένο, το συμβολικό τοπωνύμιο της Άρτας.

2012: Εκδίδεται το ΦΕΚ παραχώρησης του κτιρίου του ΞΕΝΙΑ στον Δήμο Αρταίων.

2014: Μεταγράφεται το ΞΕΝΙΑ στο Υποθηκοφυλακείο και περιέρχεται στην κυριότητα του Δήμου Αρταίων.

2016: Με πρόταση της νέας Δημοτικής Αρχής, το Δημοτικό Συμβούλιο προτείνει την επαναλειτουργία του ΞΕΝΙΑ ως ξενοδοχείου, καφέ-εστιατόριο.

2016: Το ΚΑΣ με απόλυτη πλειοψηφία (17-0) απορρίπτει την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ορατός ο κίνδυνος το ΞΕΝΙΑ να καταρρεύσει και να παύσει οριστικά κάθε δυνατότητα μελλοντικής αξιοποίησής του.

2017: Εκδίδεται πρόσκληση στο ΕΣΠΑ, για χρηματοδότηση αξιοποίησης του ΞΕΝΙΑ.

2018: Νέα πρόταση της Δημοτικής Αρχής και εκ νέου απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για πολυδιάστατη λειτουργία του ΞΕΝΙΑ (καφέ-εστιατόριο, χώρος εκδηλώσεων, δημοτική βιβλιοθήκη και ωδείο), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης του ΕΣΠΑ.

2018: Το ΚΑΣ κάνει ομόφωνα δεκτή την νέα πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου.

2018: Το έργο εντάσσεται στο ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 3.5 εκατομμύρια ευρώ.

2019: Υπογραφή σύμβασης εκπόνησης μελέτης αναδόχου.

2020: Παράδοση προμελέτης – Έναρξη δημόσιας διαβούλευσης- έγκριση ΚΑΣ – παράδοση οριστικών μελετών και εγκρίσεων.

2021: Δημοπράτηση του έργου και έναρξη κατασκευαστικών εργασιών

2023: ΞΕΝΙΑ και ΚΑΣΤΡΟ Ανοιχτό για Όλους.