ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα 26 – 04- 2018
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.9513
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣ
Πληρ. Γ. Ντεκουμές όπως στον πίνακα διανομής
Τηλ.2681362263
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στην δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 30η του μηνός Απριλίου έτους 2018, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 09:00 π.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια υλικών συντήρησης Δημ. ΦωτισμούΔ.Ε. Αμβρακικού
2. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια υλικών συντήρησης Δημ. Φωτισμού Δ.Ε. Βλαχέρνας
3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια υλικών συντήρησης Δημ. φωτισμού Δ.Ε. Ξηροβουνίου
4. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια υλικών συντήρησης Δημ. Φωτισμού Δ.Ε. Φιλοθέης
5. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια και τοποθέτηση μικροφωνικής εγκατάστασης
6. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (αντλιών γεωτρήσεων άρδευσης)
7. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
8. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Λιλής Γεώργιος
4. Βλάχος Μιχαήλ
5. Χαρακλιάς Κων/νος
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Παπαϊωάννου Κων/νος
8. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία

Ανακοίνωση παράτασης Διαγωνισμού, Προμήθειας οχημάτων (επιβατικά, ελαφρύ ημιφορτηγό, μεταχειρισμένο φορτηγό γερανοφόρο)Δήμου Αρταίων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                              Άρτα: 26/04/2018

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                     Αρ. πρωτ.:9474/2018

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προϋπολογισμού,

Λογιστηρίου και Προμηθειών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος – Πάνου Ιωάννης

Τηλ.:2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προμήθειας οχημάτων (επιβατικά, ελαφρύ ημιφορτηγό, μεταχειρισμένο φορτηγό γερανοφόρο)Δήμου Αρταίων

 

Ο δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

Την αριθμ. 7808(ΑΔΑM: 18PROC002887347) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων Δήμου Αρταίων (Επιβατικά , Ελαφρύ  Ημιφορτηγό, Μεταχειρισμένο Φορτηγό  Γερανοφόρο).

 1. Τους αριθ. 56075 (επιβατικά) 56076(ελαφρύ ημιφορτηγό) και αριθ. 56077(προμήθεια μεταχειρισμένου φορτηγού), διαγωνισμών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
 2. Την απόφαση οικονομικής επιτροπής με αρ.196/2018.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την παράταση κατάθεσης ηλεκτρονικών προσφορών για την προμήθεια οχημάτων Δήμου Αρταίων (προμήθεια μεταχειρισμένου φορτηγού Υπηρεσίας Πρασίνου) που λήγει στις (30-4-2018) κατά (5) πέντε ημέρες.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΕ ΑΔΑ.ΩΟΩΝΩΨΑ-32Μ_signed

Νέος τρόπος διαχείρισης της λυματολάσπης του Βιολογικού Καθαρισμού, από τη ΔΕΥΑ Άρτας

 • Προς δημοπράτηση η κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Χαλκιάδων

Με νέο τρόπο θα διαχειρίζεται πλέον τη λυματολάσπη του Βιολογικού Καθαρισμού Άρτας η ΔΕΥΑ. Το έργο δημοπρατήθηκε με ανοικτό διαγωνισμό και η σχετική σύμβαση, μεταξύ ΔΕΥΑ και αναδόχου, προϋπολογισμού 57.750 ευρώ, υπεγράφη τις προηγούμενες ημέρες. Ο νέος τρόπος διαχείρισης της λυματολάσπης έχει ως αποτέλεσμα, εκτός των περιβαλλοντικών οφελών και εξοικονόμηση πόρων περίπου κατά 10.000 ευρώ για την ΔΕΥΑ.

Να σημειωθεί, ότι η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Άρτας είναι κατασκευασμένη στην περιοχή του Γλυκορίζου και δέχεται μόνο αστικά λύματα, που επεξεργάζονται με τη μέθοδο της ενεργού ιλύος (λυματολάσπης) σε συνθήκες παρατεταμένου αερισμού.

Τα στερεά απόβλητα που αφορούν την μελέτη του εν λόγω έργου είναι:

 • Τα εσχαρίσματα (στερεά της προεπεξεργασίας των λυμάτων, που συγκρατούνται στη μηχανική εσχάρωση και καταλήγουν σε κάδο συλλογής και ανέρχονται σε 50 τόνους)
 • Το προϊόν της εξάμωσης (στερεά της προεπεξεργασίας των λυμάτων που συγκρατούνται στο μηχανικό διαχωριστή άμμου και καταλήγουν σε κάδο συλλογής και ανέρχεται σε 50 τόνους)
 • Η ιλύς (πρόκειται για την αφυδατωμένη ιλύ (λυματολάσπη) που ανέρχεται σε 725 τόνους. Προκύπτει με απομάκρυνση της περίσσειας ιλύος από τις δεξαμενές καθίζησης. Στη συνέχεια συμπυκνώνεται στον παχυντή βαρύτητας με αερόβια σταθεροποίησή της. Παχύνεται περαιτέρω μηχανικά και τελικά αφυδατώνεται σε ταινιοφλιτρόπρεσσα με προσθήκη κατιονικού πολυηλεκτρολύτη.

Η διαχείριση της λυματολάσπης από πλευράς του αναδόχου θα περιλαμβάνει τα εξής στάδια: την φόρτωση της ιλύος από τον Βιολογικό Καθαρισμό, την μεταφορά και την διάθεση στο φορέα διάθεσης. Στη συνέχεια, ο φορέας διάθεσης (εργοστάσιο επεξεργασίας ιλύος) θα ελέγχει και θα λειτουργεί την αδειοδοτημένη κατάλληλα εγκατάστασή του, όπου ο ανάδοχος θα αποθέτει προς επεξεργασία, διαχείριση ή αξιοποίηση τα στερεά απόβλητα της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Άρτας.

Προς δημοπράτηση η κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Χαλκιάδων

Στο μεταξύ, ένα χρόνιο πρόβλημα της τοπικής κοινωνίας των Χαλκιάδων οδεύει προς επίλυση, με τη δημοπράτηση του έργου «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Χαλκιάδων», προϋπολογισμού 992.000 ευρώ.

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός του εσωτερικού δικτύου του οικισμού των Χαλκιάδων, ώστε να αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία αυτού, τόσο για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ύδατος στους κατοίκους της περιοχής, όσο και για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας μέσω υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών για την αποφυγή διαρροών. Το συνολικό μήκος των αγωγών του νέου δικτύου θα είναι 15.025,00 μ.

Προμήθεια ελαφρού φορτηγού κλειστού τύπου

Τέλος, η ΔΕΥΑ προμηθεύτηκε ένα ελαφρύ φορτηγό κλειστού τύπου που θα καλύψει τις ανάγκες της επιχείρησης. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 14.426,14€, με σκοπό τη συνεχή επιτήρηση των πολλών δεξαμενών και αντλιοστασίων ύδρευσης για την προσφορά καλύτερης ποιότητας πόσιμου νερού στους δημότες.

 

 

 

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (Αποφάσεις από 4-23)

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 15-1-2018 και ώρα 18,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 980/11-1-2018 πρόσκληση
ΘΕΜΑΤΑ

4 Υποβολή πρότασης «Αξιοποίηση του παλαιού ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ στην Άρτα» στα πλαίσια της πρόσκλησης α/α ΟΠΣ 2419/29-12-2017 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία’
5 Εξασφάλιση λειτουργίας στα πλαίσια της υποβαλλόμενης Πρότασης «Αξιοποίηση του παλαιού ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ στην Άρτα» στα πλαίσια της πρόσκλησης α/α ΟΠΣ 2419/29-12-2017 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία’
6 Δέσμευση σχετικά με τη χρηματοδότηση της πράξης «Αξιοποίηση του παλαιού ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ στην Άρτα» στα πλαίσια της πρόσκλησης α/α ΟΠΣ 2419/29-12-2017 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία’
Υποβολή Πρότασης «Δημιουργία Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών στο Δήμο Αρταίων» στα πλαίσια της πρόκλησης α/α ΟΠΣ:2309/17-11-2017 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία’
7 Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά
8 Έγκριση της αριθμ. 95/2017 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΑ η οποία αφορά «Προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών της ΔΕΥΑΑ
9 Επιστροφή ποσού που προέρχεται από λάθος χρέωση τετρ. μέτρων
10 Λήψη απόφασης για παραχώρηση αιθουσών του δημοτικού σχολείου Ρόκκα
11 Λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης αίθουσας στο Κοινοτικό κατάστημα Κωστακιών
12 Λήψη απόφαση για διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση των καταστημάτων 3 & 6 της Δημοτικής Λαϊκής Αγοράς
13 Μείωση μισθώματος βάσει της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 4071/2012.
14 Επί αιτήσεως της τεχνικής εταιρείας ΝΥΧΤΗ Γ.& ΣΙΑ ΕΕ αναδόχου της εργασίας «Επανασπορές και βελτιώσεις αρδευτικών εγκαταστάσεων σε γήπεδα του Δήμου Αρταίων» για Παράταση σύμβασης
Εισηγητής: κ Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Αδειοδοτήσεων
15 Έγκριση της με αριθμ. 8/2017 Απόφασης Τοπικού Συμβουλίου Λιμίνης περί εκμίσθωσης Δημοτικών Εκτάσεων στις θέσεις «Χειμαδιά» και «Μαραθιά» της Τ.Κ. Λιμίνης»
16 Επί αιτήσεως της Μαριάνθης Κωστούλα αναδόχου του έργου «Βελτίωση αρδευτικού δικτύου από Νερόμυλο προς περιοχή Παράγκες της Τ.Κ. Καμπής» για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης
17 Επί αιτήσεως του Ιωάννη Γαλάνη αναδόχου του έργου «Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων και αυλάκων Δ.Ε. Ξηροβουνίου – Φιλοθέης- Βλαχέρνας και Αμβρακικού» για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης
18 Επί ενστάσεως της ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΉΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΉΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. αναδόχου του έργου «Συντονισμός σηματοδοτούμενων κόμβων Περιφερειακής οδού» κατά της αριθμ. Πρωτ. 38113/5-10-2017 απόφασης εκπτωσής της.
19 Έγκριση της αριθμ. 29/2017 Απόφασης του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου η οποία αφορά έγκριση προτάσεων ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων οικ. Έτους 2017.
20 Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήματος Προμηθειών & Αποθηκών
21 Μείωση μισθώματος βάσει της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 4071/2012
22 Επί αιτήσεως Κ/Ξ ΖΙΩΡΗΣ Α.Ε. – ΣΤΙΒΟΣ Μ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΕ για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου Κλειστό Γυμναστήριο Τ9 1200 θέσεων
23 Έγκριση μελέτης του έργου Βελτίωση ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο (κάθετη και οριζόντια σήμανση, διαγραμμίσεις στηθαία ασφάλειας

15-1-2018

2η ΣΥΝΕΔΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (Απόφαση αριθμ 3)

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Παρασκευή 12-1-2018 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 1158/12-1-2018
Υποβολή Πρότασης «Δημιουργία Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών στο Δήμο Αρταίων» στα πλαίσια της πρόκλησης α/α ΟΠΣ:2309/27-11-2017 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία’

12-1-2018

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις από 1-2)

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 3-1-2018 και ώρα 11,00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ.2393/1/2018 πρόσκληση:

ΘΕΜΑ 1ο: Διάθεση δαπάνης για τον εορτασμό των Θεοφανίων
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση και διάθεση πιστώσεων

3-1-2018

Παρουσία του Δήμου Αρταίων στην Έκθεση «Ταξίδι», με σκοπό την προσέλκυση επισκεπτών από την Κύπρο στην Άρτα

Στην έκθεση «Ταξίδι» που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία της Κύπρου συμμετείχε ο Δήμος Αρταίων, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας προσέλκυσης επισκεπτών και της στοχευμένης προβολής της περιοχής και των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων.

Ο Δήμος, τον οποίο εκπροσώπησαν η Διευθύντρια Ανάπτυξης Μαρία Ανδρέου και ο Προϊστάμενος Τουρισμού Θανάσης Αρκουμάνης, συμμετείχε στο περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου και κατά τη διάρκεια της έκθεσης έγιναν αρκετές σημαντικές συναντήσεις με ταξιδιωτικούς πράκτορες της Μεγαλονήσου, που έδειξαν έντονο ενδιαφέρον να εντάξουν την Άρτα στους προορισμούς των εκδρομών τους στην Ελλάδα.

Οι συμμετοχές του Δήμου Αρταίων σε τουριστικές εκθέσεις θα συνεχιστούν με στοχευμένο τρόπο το επόμενο διάστημα με σκοπό την προώθηση της περιοχής, καθώς και των χαρακτηριστικών της, δίνοντας έμφαση τόσο στο θρησκευτικό και μνημειακό τουρισμό, όσο και στον αγροτουρισμό και τη γευσιγνωσία, μέσω της προβολής των τοπικών μας προϊόντων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Στις 30 Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. θα διεξαχθεί  Η 2η/2018 δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου,  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΉΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 1. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων  για ένα έτος για το κατάστημα του Δελικούρα Διονύσιου, (ΚΑΦΕ-ΟΥΖΕΡΙ), που βρίσκεται στην  Τ.Κ. Κάλαμιάς, της Δ.Ε. Φιλοθέης, του Δήμου Αρταίων.

9246 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2Η ΕΠΖ

Ο Δήμος Αρταίων τίμησε την συμπλήρωση 150 ετών από τη γέννηση του ποιητή Κ. Κρυστάλλη

Εκδήλωση αφιερωμένη στον ποιητή Κώστα Κρυστάλλη πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής από το Δήμο Αρταίων. Η εκδήλωση έγινε σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Βορείων Τζουμέρκων με αφορμή  τη συμπλήρωση 150 ετών από την γέννηση του ποιητή.

 

Στο Δημοτικό κοιμητήριο πραγματοποιήθηκε τρισάγιο στον τάφο του ποιητή  από το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Άρτης κ.κ. Καλλίνικο, ενώ  στην πλατεία Κρυστάλλη πραγματοποιήθηκε ομιλία από τη φιλόλογο Κατερίνα Σχισμένου, απαγγελία ποιημάτων από μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου «Μακρυγιάννης» και κατάθεση στεφάνων από αρχές και φορείς .

 

Στο χαιρετισμό του ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Κώστας Χαρακλιάς υπογράμμισε τη σημασία του έργου του Ηπειρώτη ποιητή, ο οποίος απεβίωσε στην Άρτα. «Ο Δήμος Αρταίων τιμά τον Κώστα Κρυστάλλη, τον ποιητή του βουνού και της στάνης όπως αποκαλείται. Το μνήμα του κοσμεί το δημοτικό μας κοιμητήριο, ενώ υπάρχει και προτομή και πλατεία που φέρει το όνομά του. Ο Δήμος Αρταίων θα συνεχίσει να στηρίζει τον πολιτισμό, μέσα από δράσεις πάντα σε συνεργασία με φορείς της περιοχής μας».

 

 

Στην εκδήλωση παρέστησαν ακόμη, μεταξύ άλλων, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτας κ.κ. Καλλίνικος, ο Αντιπεριφερειάρχης Άρτας Βασίλης Ψαθάς, ο Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων Γιάννης Σεντελές, ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Δημήτρης Βαρέλης, η Αντιδήμαρχος Άννα Κουτρούμπα, ο αναπληρωτής Αστυνομικός Διευθυντής Άρτας Πάρις Νίκου, καθώς και εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων.

 

Επίσκεψη Δημοτικής Αρχής και «Διάλογος με τους Πολίτες» στο Ψαθοτόπι

Στο Ψαθοτόπι συνεχίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής ο «Διάλογος με τους πολίτες και την τοπική κοινωνία», της Δημοτικής Αρχής. Παρόντες ήταν ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης και μέλη της Δημοτικής Αρχής που συναντήθηκαν με το Τοπικό Συμβούλιο της περιοχής, καθώς και εκπροσώπους φορέων.

Έγινε ενημέρωση για τα έργα και τις παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην περιοχή, αλλά και για όσα προγραμματίζονται στο αμέσως επόμενο διάστημα, ενώ αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος, με το Δήμαρχο Αρταίων να αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην σημασία της συνεργασίας με τους συμπολίτες για την επίτευξη αποτελεσμάτων και τη συνδιαμόρφωση της ατζέντας των ζητημάτων για την περιοχή. Από την πλευρά τους οι παρευρισκόμενοι ευχαρίστησαν τη Δημοτική Αρχή για την άμεση ανταπόκριση στα ζητήματα που έχουν τεθεί.

Μέχρι σήμερα στο Ψαθοτόπι έχουν πραγματοποιηθεί:

 • Επισκευή και συντήρηση της κεντρικής πλατείας
 • Ασφαλτόστρωση εσωτερικής οδοποιίας
 • Διάφορα μικρά τεχνικά έργα
 • Έργο αποχέτευσης που υλοποιείται με προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΔΕΥΑ Άρτας και Περιφέρειας Ηπείρου
 • Χαλικοστρώσεις, κοπή βλάστησης, καθαρισμοί αυλάκων, κλαδεύσεις, εργασίες καθαριότητας
 • Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού, τοποθέτηση παγκακιων, ψεκασμοί για κουνούπια,

Το αμέσως επόμενο διάστημα προγραμματίζονται:

 • Κατασκευή παιδικής χαράς
 • Επισκευές και συντηρήσεις στο παλιό Δημοτικό Σχολείο
 • Εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού και επισκευές στο αγροτικό ιατρείου
 • Ασφαλτόστρωση εσωτερικής οδοποιίας
 • Μικρά τεχνικά έργα
 • Χαλικοστρώσεις, κοπή βλάστησης, καθαρισμοί αυλάκων, κλαδεύσεις, συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού, κοπή υψίκορμων δέντρων

Στη συνάντηση παρέστησαν ακόμη ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ανδρέας Λώλος, οι Αντιδήμαρχοι Γιώργος Πανέτας, Κώστας Χαρακλιάς και Άννα Κουτρούμπα,  ο Πρόεδρος της ΑΔΑΕ-ΟΤΑ Κώστας Ζέρβας, ο Πρόεδρος της ΔΗΚΕΔΑ Γιώργος Λιλής, ο Πρόεδρος του ΚΚΜΠΑΠ Μιχάλης Κοτσαρίνης, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Χρήστος Τσιαντής καθώς και εκπρόσωποι φορέων της περιοχής.

Στο Λόφο Περάνθης την Κυριακή 29 Απριλίου το φετινό ραντεβού για το Let’s Do It από το Δήμο Αρταίων

Ο Δήμος Αρταίων, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος συμμετέχει στο Let’s Do It, την Πανελλαδική δράση που στόχο έχει την προώθηση του εθελοντισμού.

Φέτος το ραντεβού δίνεται για την Κυριακή 29 Απριλίου και ώρα 10:00 στο Λόφο Περάνθης (κάτω από το Νοσοκομείο), όπου και θα πραγματοποιηθεί καθαρισμός του χώρου. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, ο Δήμος απευθύνει ανοικτή πρόσκληση σε όλους τους συμπολίτες, καθώς και σε Συλλόγους, φορείς και φυσικά στους γονείς των μαθητών, ώστε όλοι μαζί να δώσουμε ένα δυνατό μήνυμα για την αξία και την ανάγκη του εθελοντισμού, αλλά και να αναδείξουμε τη σημασία της προστασίας του Λόφου της Περάνθης, ιδιαίτερα κατά την επερχόμενη αντιπυρική περίοδο.

Το «Let’s do it» αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο ταχέως αναπτυσσόμενη εθελοντική καμπάνια περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε παγκόσμια κλίμακα. Κάθε χρόνο, χιλιάδες πολίτες από κάθε μεριά του πλανήτη, καθαρίζουν τις χώρες τους, περνώντας μήνυμα εθελοντισμού, αλλά και βελτίωσης και προστασίας του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος.