Ανακοίνωση/Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προσέλκυση/ επιλογή ωφελούμενων μέσα από τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αρταίων»

 

Ο Δήμος Αρταίων προσκαλεί :

 

Τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ, που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών της ανωτέρω Πράξης («Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αρταίων»).

Στόχος της Πράξης είναι η υποστήριξη ομάδων του τοπικού πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και η αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού.

Δικαίωμα Συμμετοχής στη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών έχουν οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα κάτωθι κριτήρια :

 

• Κριτήρια Εντοπιότητας : 1. Έλληνες κάτοικοι του Δήμου Αρταίων 2. Ομογενείς κάτοικοι του Δήμου Αρταίων 3. Αλλοδαποί που αποδεδειγμένα κατοικούν στο Δήμο Αρταίων και διαθέτουν άδεια παραμονής και θεωρημένο διαβατήριο.

 

• Εισοδηματικά Κριτήρια :

1ος ενήλικας: 3.000 € πραγματικό εισόδημα.
2ος » 4.000 € « «
3ος » 5.000 € « «
4ος » 6.000 € « «
5ος » 7.000 € « «

 

Για κάθε επιπλέον ενήλικο άτομο το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 1.000 €.

 

Διευκρινίζεται πως οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)
και του ΤΕΒΑ αποκλείονται αυτόματα από την διαδικασία επιλογής ωφελουμένων,
καθώς δεν μπορούν να επωφεληθούν από τις παροχές της Δομής.

 

• Οικογενειακά Κριτήρια :

1) Ζευγάρια σε ισχύοντα γάμο: Για κάθε οικογένεια ισχύει το εισοδηματικό κριτήριο των 3.000 € με προσαύξηση 1.000 € για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος και 500 € για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο*

2) Μονογονεϊκή Οικογένεια και Ανύπαντρες μητέρες: Για τις μονογονεϊκές οικογένειες και ανύπαντρες μητέρες ισχύει για τον γονέα το εισοδηματικό κριτήριο των 3.000 € με προσαύξηση 1.000 € για κάθε ανήλικο και 1.000 € για κάθε προστατευόμενο τέκνο*

• Εργασιακά Κριτήρια :

Άνεργοι : Για κάθε άνεργο ισχύει επίσης το Εισοδηματικό Κριτήριο των 3.000 € εκτός από την περίπτωση των οικογενειών με ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα* όταν και οι δύο (2) σύζυγοι είναι άνεργοι όπου γίνεται προσαύξηση 1.000 € για τον/την σύζυγο και 1.000 € για το κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο*.

Διευκρινίζεται ότι :

1) Το εισόδημα από Προνοιακά Επιδόματα δεν προσμετράται στο Συνολικό Καθαρό Εισόδημα του κάθε ωφελούμενου.
2) Γίνεται προσαύξηση του εισοδηματικού κριτηρίου κατά 1.000 € για μεμονωμένα ενήλικα
άτομα με 67 % αναπηρία και άνω, σύμφωνα με γνωμάτευση του ΚΕΠΑ.
3) Από το συνολικό καθαρό εισόδημα του κάθε ωφελούμενου ή οικογένειας θα αφαιρούνται τα έξοδα που αφορούν πληρωμές ενοικίου ή δανείου α’ κατοικίας.
4) Στις περιπτώσεις όπου προκύπτει, από το έγγραφο Ε1, φιλοξενία του ωφελούμενου, την
αίτηση την κάνει ο ιδιοκτήτης της κατοικίας που τον φιλοξενεί και προσμετρούνται όλα τα εισοδήματα του νοικοκυριού για την κάλυψη των εισοδηματικών ή περιουσιακών κριτηρίων.

Δικαιούχοι Παροχής Συσσιτίου :

Όσον αφορά την Παροχή Συσσιτίου διευκρινίζουμε πως α) οι άστεγοι β) τα μεμονωμένα άτομα όπου επιδοτούνται με Προνοιακά Επιδόματα και γ) οι μοναχικοί ηλικιωμένοι οι οποίοι είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) και του ΤΕΒΑ, δεν εξαιρούνται από τις παροχές της Δομής Σίτισης.

* Ως προστατευόμενα τέκνα, σύμφωνα με το αρθρ. 74 του Ν. 4430/2016, νοούνται:
1) Τα άγαμα τέκνα, εφόσον:
i. Είναι ανήλικα έως 18 ετών ή,
ii. Είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής
εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή,
iii. Είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ή υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους.
iv. Ανεξαρτήτως ηλικίας με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

Απαραίτητα Συνημμένα Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση Συμμετοχής (την προμηθεύεστε από τις Δομές)
2. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψεως) ή Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου & άδειας παραμονής σε ισχύ ή Φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής (για Δικαιούχους/ Αιτούντες διεθνούς προστασίας) ή Φωτοαντίγραφο δελτίου Αιτούντος διεθνή προστασία (για Δικαιούχους/ Αιτούντες διεθνούς προστασίας) ή Φωτοαντίγραφο δελτίου αιτήσαντος άσυλο (για Δικαιούχους/ Αιτούντες διεθνούς προστασίας)
3. Εκκαθαριστικό Σημείωμα και Φορολογικό Έντυπο Ε1
4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Επιπλέον, για προστατευόμενα τέκνα:
α) Για άγαμα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών: α) Πιστοποιητικό φοίτησης σε σχολές ή σχολεία ή ΙΕΚ ή ΚΕΚ, β) βεβαίωση εγγραφής στο μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, γ) βεβαίωση του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου ότι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
6. Μονογονεϊκότητα : α) απόφαση δικαστηρίου – διαζευκτήριο που ρυθμίζει την επιμέλεια, ή β) προσωρινή απόφαση δικαστηρίου που ρυθμίζει την επιμέλεια.
7. Ανεργία : Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
8. Επίσημη γνωμάτευση του ΚΕΠΑ για άτομα με 67% αναπηρία και άνω.
9. Μισθωτήριο Συμφωνητικό Κατοικίας ή αποδεικτικό δανείου α’ κατοικίας.
10. Βεβαίωση αστεγίας από την αρμόδια Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου
11. Βεβαίωση από την Κοινωνική Υπηρεσία λήψης Προνοιακού Επιδόματος
12. Βεβαίωση από το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου, περί Ένταξης ή μη στο πρόγραμμα ΚΕΑ και ΤΕΒΑ.

Τόπος και χρόνος υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δύνανται να απευθύνονται στις Δομές του Κοινωνικού Παντοπωλείου/Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικού Φαρμακείου στην Διεύθυνση Αρτινών Πεσόντων τ.κ. 47132 ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 09:00π.μ.-14:00μ.μ., προκειμένου να λάβουν πρόσθετη ενημέρωση ή σχετικές πληροφορίες και να υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής.

Στοιχεία Επικοινωνίας :
Τηλ. : 26810 24897,
Fax : 26810 24897,
e-mail Κοινωνικού Παντοπωλείου/Παροχής Συσσιτίου : koinoniko-pantopoleio@arta.gr
e-mail Κοινωνικού Φαρμακείου : koinoniko-farmakeio@arta.gr