ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα 31-05- 2018
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.12768
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣ
Πληρ. Γ. Ντεκουμές όπως στον πίνακα διανομής
Τηλ.2681362263
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στην δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 4η του μηνός Ιουνίου έτους 2018, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 9:00 π.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
1. Άνοιγμα και Αξιολόγηση Οικονομικών προσφορών Τραπεζών
2. Έγκριση αρ. 12149/23-5-2018 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό δικηγόρου
3. Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη καταστατικού για τη δημιουργία ενεργειακής κοινότητας του Δήμου
4. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 2018
5. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας για την επίστρωση πλακόστρωτου παιδικής χαράς Ανδρομάχου και Δωδώνης Τ.Κ. Αρταίων
6. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Βλαχερνών, Δ.Ε. Άρτας, Δ.Ε. Ξηροβουνίου 2018
7. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Συντήρηση συντριβανιών
8. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ορισμός υπαλλήλου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής.
9. Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια καυσίμων και και ελαιολιπαντικών Δήμου Αρταίων και Νομικών Προσώπων έτων 2018-2019( καύσιμα για τα νομικά πρόσωπα)
10. Έγκριση 1ου πρκτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων (Β΄φάση)
11. Έγκριση πολυετούς δαπάνης
12. Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων (Αντιλογισμοί)
13. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
14. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και κάδων κομποστοποίησης
15. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την παραχώρηση 1ης θέσης περιπτέρου Ελ. Βενιζέλου & Αγ. Αρτεμίου και 2ης θέσης Αγ. Θεοδώρων & Αγ. Φανερωμένης
Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Λιλής Γεώργιος
4. Βλάχος Μιχαήλ
5. Χαρακλιάς Κων/νος
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Παπαϊωάννου Κων/νος
8. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία