ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΕΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΑΔΑ: 6ΩΣ6ΩΨΑ-ΚΙΟ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Άρτα: 23-05-2018
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                              Αρ.Πρωτ.: 12032 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                         

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.: 2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΝΕΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

Διακηρύσσει νέο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «τουριστική προβολή του Δήμου Αρταίων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής  συνολικού προϋπολογισμού  75.100,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Πέμπτη 14-06-2018 ώρα 15:00 μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016.  Ο αριθμός του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ο 59022.  Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 20-06-2018 ημέρα Τετάρτη.

Η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στις προκηρύξεις, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος,   τηλ.2681362243)

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΝΕΟΣ

Δωρεάν πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης για επαγγελματίες του αγροδιατροφικού χώρου στην Άρτα

Γίνεται γνωστό προς όλους τους αγρότες και τους επαγγελματίες του αγροδιατροφικού χώρου του Δήμου Αρταίων ότι, έχει ήδη αναρτηθεί δωρεάν πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης, με την ευθύνη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στον ιστότοπο: http://future-farmer.eu/.

Στην πλατφόρμα κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να εγγραφεί και να παρακολουθήσει τα ψηφιακά μαθήματα που αναφέρονται, να επιλέξει ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης και παράλληλα με την ηλεκτρονική συμπλήρωση ενός σύντομου ερωτηματολογίου, να λάβει με αυτοματοποιημένο τρόπο, πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης για τα επιλεγμένα αντικείμενα. Η εκπαίδευση γίνεται εξ αποστάσεως και είναι δυνατή και μέσω κινητών και φορητών συσκευών.

Ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση στεγάστρων και η τοποθέτηση ομπρελών στα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στους κοινόχρηστους χώρους της Άρτας

Ένα χρόνιο αίτημα της Αρτινής κοινωνίας ικανοποίησε η Δημοτική Αρχή, αφού ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση των στεγάστρων των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος από τις πλατείες και τους κοινόχρηστους χώρους της Άρτας. Στη θέση τους, όπως προβλέπεται από τη σχετική απόφαση που έχει λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων, τοποθετήθηκαν ομπρέλες ίδιου τύπου με σκοπό την δημιουργία ενός ενιαίου αρχιτεκτονικού συνόλου, ενώ έχει ολοκληρωθεί και η χωροθέτηση του κοινόχρηστου χώρου για κάθε κατάστημα. Στόχος είναι να αναδειχθούν όλες οι πλατείες της Άρτας, με γνώμονα την ίση αντιμετώπιση όλων (καταστηματαρχών και πολιτών), βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

 

«Η απομάκρυνση των στεγάστρων ήταν ένα πάγιο και χρόνιο αίτημα, τη λύση του οποίου ζητούσαν οι Αρτινοί. Ήταν παράλληλα και ένας βασικός στόχος της Δημοτικής Αρχής, ο οποίος έγινε πραγματικότητα χάρη και στην πολύτιμη στήριξη και συνεργασία του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης Άρτας και όλων των καταστηματαρχών, τους οποίους αντιμετωπίζουμε ισότιμα. Ήδη η εικόνα που εμφανίζουν, πλέον, όλες οι πλατείες και οι κοινόχρηστοι χώροι της Άρτας είναι εντελώς διαφορετική σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια και μέλημά μας είναι ο εξωραϊσμός όλων των κοινόχρηστων χώρων και η αναβάθμισή τους, ώστε σε συνεργασία με όλους τους φορείς (Σύλλογο Εστίασης, Επιμελητήριο, Εμπορικό Σύλλογο κ.α.) να αναπτύξουμε δράσεις και να ενισχύσουμε την τοπική μας οικονομία» αναφέρει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

 

Να σημειωθεί ότι η αρχική μελέτη που είχε εκπονήσει ο Δήμος Αρταίων για την απομάκρυνση των στεγάστρων από όλες τις πλατείες της πόλης δεν εγκρίθηκε από την  Αρχιτεκτονική Επιτροπή, με αποτέλεσμα ο Δήμος να καταφύγει σε εναλλακτικό σχέδιο, το οποίο προέβλεπε την αντικατάσταση των μη νόμιμων κατασκευών που για χρόνια είχαν δημιουργηθεί, με ομπρέλες οι οποίες και αποκτήθηκαν μετά από σχετικό ανοικτό διαγωνισμό.

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3Η/2018 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδρίασε κατεπειγόντως η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, στις 22 Μαΐου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κατεπείγον χαρακτήρας του οποίου ανάγεται στον κίνδυνο αλλοίωσης προϊόντων από ενδιαφερόμενους για τις καθοριζόμενες θέσεις υποψήφιους εμπόρους.

 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 Καθορισμός Θέσεων Άσκησης Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου.ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ PDF – ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ΗΣ/2018 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, στις 30 Απριλίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 1. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για ένα έτος για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ-ουζερί) του Δελικούρα Διονυσίου που βρίσκεται στην ΤΚ Καλαμιάς της ΔΕ Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ PDF – ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα 23 – 05- 2018
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.12018
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣ
Πληρ. Γ. Ντεκουμές όπως στον πίνακα διανομής
Τηλ.2681362263
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 23Η του μηνός Μαΐου έτους 2018, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11:00 π.μ.., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια ψυκτικού υγρού για εγκατάσταση κλιματισμού.
2. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Συμβουλευτική υποστήριξη για την συγκέντρωση και τεκμηρίωση προτάσεων βελτίωσης της ποιότητας ζωής στους κοινόχρηστούς χώρους της Δ.Ε. Αρταίων
3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Υλικά τοπογραφήσεων και σχεδίων και ανάθεση εργασιών απομαγνητοφώνησης και βιβλιοδεσίας πρακτικών Δ.Σ., Ο. Ε. κλπ
4. Μερική τροποποίηση της αρ. 545/2017 Α.Ο.Ε. ως προς το όνομα Συμβολαιογράφου
5. Ορισμός υπολόγων υπαλλήλων για έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής
6. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
7. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Λιλής Γεώργιος
4. Βλάχος Μιχαήλ
5. Χαρακλιάς Κων/νος
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Παπαϊωάννου Κων/νος
8. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΔΑ: Ψ2ΚΑΩΨΑ-Ω5Θ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Άρτα: 22-05-2018

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 12006

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ακύρωσης διαγωνισμού τουριστικής προβολής Δήμου Αρταίων

 

Ο δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθ. 10609 / 10-05-2018 (ΑΔΑM: 18PROC003069565) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την τουριστική προβολή του Δήμου Αρταίων
  2. Τον αριθ. 57622 διαγωνισμό της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ
  3. Την αριθ. 275 / 2018 (ΑΔΑ: 6ΓΕΦΩΨΑ-Α1Ω) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την ακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμό  αριθ. 10609 / 10-05-2018 και αριθμό της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ 57622.

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διεθνή δικτύωση του Δήμου Αρταίων με το Δήμο Φαγκαράς της Ρουμανίας

-Στόχος η αδελφοποίηση των δύο περιοχών με τουριστικές και εμπορικές συμφωνίες

 

Στην αδελφοποίηση με το Δήμο Φαγκαράς της Ρουμανίας στοχεύει ο Δήμος Αρταίων, με στόχο την ενίσχυση του τουρισμού, του πολιτισμού, αλλά και του εμπορίου των αγροτικών προϊόντων. Η αδελφοποίηση μεταξύ των δύο περιοχών συμφωνήθηκε στο περιθώριο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στη Ρουμανική Πρεσβεία το περασμένο Σάββατο.

 

Το Δήμο Αρταίων εκπροσώπησαν ο πρώην Αντιδήμαρχος Τουρισμού και νυν Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα τουριστικής ανάπτυξης Κώστας Χαρακλιάς και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ηλίας Σερβετάς, ενώ υπήρξε ανταλλαγή δώρων από τους εκπροσώπους των δύο περιοχών.

 

Το Φαγκαράς είναι μια πόλη η οποία έχει πολλά κοινά με την Άρτα, όπως μεταξύ άλλων, η ύπαρξη ποταμού που διαρρέει την πόλη, κάστρο, αλλά και σχετικά ίδιος πληθυσμός. Παράλληλα, οι κάτοικοι της περιοχής ενδιαφέρονται σημαντικά για διακοπές στην Ελλάδα, κάτι που ενισχύει τις δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασίας των δύο περιοχών, ενώ στόχος είναι να υπάρξουν και εμπορικές συμφωνίες για αγροτικά προϊόντα.

 

Το επόμενο διάστημα θα γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες και από τις δύο πλευρές, ώστε άμεσα να υπογραφεί η αδελφοποίηση, με στόχο να ωφεληθεί σημαντικά η Άρτα σε τομείς όπως ο τουρισμός, ο πολιτισμός (με την διενέργεια εκδηλώσεων από κοινού) και το εμπόριο και κατ’ επέκταση να ενισχυθεί η τοπική οικονομία.

 

Στη συνάντηση παρέστησαν ακόμη ο Ρουμάνος Πρέσβης Λουτσιάν Φάτου, η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου για τους Ρουμάνους της Διασποράς Λίλα Ντεμπέλκα, η Πρόεδρος του Διαπολιτισμικού Ρουμανο-ελληνικού συλλόγου «DACIA» Ντανιέλα Ποπέσκου, η συμβολή της οποίας στην διασύνδεση των δύο περιοχών είναι πολύ σημαντική, ο Δήμαρχος της επαρχίας Ζιμπέρ-Φαγκαράς Ιάνκου Μποέριου και οι εκπρόσωποι του Δήμου του Φαγκαράς Ντιάνα Γκριμπιντσέα Πόπα, Μιχαήλ Μπραγκάου, Αντριάν Τσιοκάν και Άννα Μαρία Κιρίλα.

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ΗΣ/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Την Τρίτη  22 Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, θα λάβει χώρα κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα, ο κατεπείγον χαρακτήρας του οποίου ανάγεται στον κίνδυνο αλλοίωσης προϊόντων από ενδιαφερόμενους για τις καθοριζόμενες θέσεις υποψήφιους εμπόρους.

 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 Καθορισμός Θέσεων Άσκησης Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου.

11884-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3η-2018_protocol-2018-11884

Ξεκινά την Τετάρτη το 1ο Εργασιακό Πρωτάθλημα Μπάσκετ Άρτας

Τζάμπολ κάνει την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 και ώρα 18:30 το 1ο Εργασιακό Πρωτάθλημα Μπάσκετ Άρτας που διοργανώνει ο Δήμος Αρταίων. Πρόκειται για μια διοργάνωση που έχει στόχο την προώθηση του ερασιτεχνικού αθλητισμού και τη σύσφιξη σχέσεων μεταξύ εργαζομένων από πολλούς διαφορετικούς κλάδους και στόχος είναι καταστεί θεσμός και στο αμέσως επόμενο διάστημα να διευρυνθεί.

«Ξεκινάμε μια πιλοτική προσπάθεια με στόχο να δημιουργήσουμε μια ωραία παρέα, με φόντο τον αθλητισμό. Από την επόμενη κιόλας διοργάνωση θέλουμε να διευρυνθεί το πρωτάθλημα με συμμετοχή όλο και περισσότερων επαγγελματικών κλάδων. Στόχος μας είναι να προωθήσουμε τον μαζικό αθλητισμό και να δώσουμε στους εργαζομένους μια ευκαιρία να ξεφύγουν από τη σκληρή καθημερινότητα» αναφέρει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

Στο 1ο Εργασιακό πρωτάθλημα συμμετέχουν 11 ομάδες και συγκεκριμένα: Μηχανικοί, Ιατρικός Σύλλογος Άρτας, Ράδιο Ταξί Άρτας, Νοσοκομείο Άρτας, Πυροσβεστική Άρτας, Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων ΟΤΕ, Αστυνομία, Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Άρτας, ΤΕΙ Ηπείρου (Άρτας) και ο Δήμος Αρταίων.

Το πρωτάθλημα που ξεκινά αύριο θα ολοκληρωθεί στις 13 Ιουνίου με τον τελικό και όλοι οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Άρτας. Το πρόγραμμα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αρταίων www.arta.gr, ενώ έχει δημιουργηθεί σελίδα στο facebook με την ονομασία «Εργασιακό Πρωτάθλημα Μπάσκετ ΑΡΤΑΣ», όπου θα αναρτώνται τα αποτελέσματα και τα νέα.

ΧΡ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: «Η Άρτα δεν ξεχνά και τιμά τον Ελληνισμό του Πόντου»

-Παρουσία της Δημοτικής Αρχής στις εκδηλώσεις μνήμης στη Βίγλα

 

Στις εκδηλώσεις μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου που πραγματοποιήθηκαν στη Βίγλα σήμερα το πρωί παρέστη ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης, μαζί με τον  Αντιδήμαρχο Μιχάλη Κοτσαρίνη. Οι εκδηλώσεις περιελάμβαναν επιμνημόσυνη δέηση στον χώρο του μνημείου στην πλατεία της Βίγλας, καθώς και κατάθεση στεφάνων.

 

Στο μήνυμά του ο Δήμαρχος ανέφερε: «Η Άρτα δεν ξεχνά και τιμά τον Ελληνισμό του Πόντου, τους Έλληνες και τις Ελληνίδες που ξεριζώθηκαν από τους Τούρκους. Ενενήντα εννέα χρόνια μετά πρέπει όλοι μαζί να παλέψουμε για το αυτονόητο, για την αναγνώριση από τη διεθνή κοινότητα αυτής της συστηματικής γενοκτονίας 353.000 συμπατριωτών μας. Ως Δήμος, έχοντας έντονο το Ποντιακό στοιχείο εδώ στη Βίγλα, είμαστε δίπλα σε αυτές τις προσπάθειες. Οι άνθρωποι που ξεριζώθηκαν και ήρθαν στην Άρτα έκαναν οικογένειες, πρόκοψαν και η παρουσία τους τιμά την περιοχή μας».

 

»Να σημειωθεί ότι τις επόμενες ημέρες ο Δήμος μας θα πραγματοποιήσει εκδηλώσεις στην Δημοτική Πινακοθήκη «Γιάννης Μόραλης», με έκθεση φωτογραφίας και χορευτικά, ενώ του χρόνου θα τιμηθούν με μεγαλοπρέπεια τα 100 χρόνια από τον ξεριζωμό των Ελλήνων του Πόντου. Παράλληλα, ο Δήμος Αρταίων έχει παραχωρήσει γραφεία στους δύο Πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής, τον Ποντιακό σύλλογο Βίγλας-Άρτας «Οι Πρόσφυγες» και τον Σύλλογο φίλων Παναγία Σουμελά – Άρτης, ώστε να τους δώσουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις δράσεις τους για τη διατήρηση και προβολή της πολιτιστικής τους ταυτότητας».