ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο.Ε.

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα 10-05- 2018
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.10601
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣ
Πληρ. Γ. Ντεκουμές όπως στον πίνακα διανομής
Τηλ.2681362263
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στην δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 14η του μηνός Μαΐου έτους 2018, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 09:00 π.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
1. Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων και βοηθημάτων κατά της αρ. 20/2018 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας.
2. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια αρδευτικού υλικού, ελαστικών ποτίσματος, φρεατιών κλπ.
3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού
4. Έγκριση πραγματοποίηση δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα-μηχανήματα έργου του Δήμου Αρταίων έτους 2018
5. Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Βελτίωση ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο(κάθετη και οριζόντια σήμανση, διαγραμμίσεις στηθαία ασφάλειας κάγκελα κλπ).
6. Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών Δήμου Αρταίων και νομικών προσώπων 2018-2019 (Καύσιμα για τα Νομικά Πρόσωπα)
7. Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων (Αντιλογισμοί)
8. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
9. Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού που αφορά έλεγχο δικαιολογητικών συμμετοχής και έλεγχο και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για την ανάθεση της μελέτης: Μελέτη κατασκευής Μόνιμου Στεγασμένου Εκθεσιακού Κέντρου
Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Λιλής Γεώργιος
4. Βλάχος Μιχαήλ
5. Χαρακλιάς Κων/νος
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Παπαϊωάννου Κων/νος
8. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία

Αιτήσεις από αύριο για τους παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Αρταίων

Ξεκινούν από αύριο Πέμπτη 10 Μαΐου 2018 οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής βρεφών και προνηπίων  στους Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Αρταίων. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται έως και τις 31 Μαΐου 2018 στα γραφεία του κάθε Παιδικού Σταθμού από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Κάθε γονέας θα καταθέτει μία αίτηση στον πλησιέστερο Παιδικό Σταθμό στον τόπο κατοικίας του με δικαίωμα επιλογής για τους υπόλοιπους.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εγγραφή είναι:

 • Τα προνήπια: Να έχουν συμπληρώσει τα δύο έτη και έξι μήνες (κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς) και μέχρι της ηλικίας των προνηπίων δηλ. και τα παιδιά που έχουν ημερομηνία γέννησης από 1/01/2014 έως και 31/12/2014.
 • Τα βρέφη: Να έχουν συμπληρώσει τους 12 μήνες (κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς).

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν ύστερα από αξιολόγηση και μοριοδότηση των αιτήσεων σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού Λειτουργίας  και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά την ανακοίνωση των εγγραφών μέσω ΕΣΠΑ για την υλοποίηση του Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Αναλυτικά οι βρεφονηπιακοί σταθμοί στο Δήμο Αρταίων:

 • Α΄ Παιδικός Σταθμός (Περιφερειακή Οδός –Άρτα) 2681027436
 • Α΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός Αράχθου (Παλαιά Σφαγεία, Άρτα) 2681078520
 • Γ΄ Παιδικός Σταθμός (Κρυστάλλη 148, Άρτα) 2681070166
 • Δ΄ Παιδικός Σταθμός (Μικράς Ασίας και Πόντου, Άρτα) 2681073811

Παιδικοί σταθμοί:

 • Β΄ Παιδικός Σταθμός (Μητρ. Ιγνατίου 1, Άρτα) 2681070160
 • Παιδικός Σταθμός Αγ. Αναργύρων, 2681024534
 • Παιδικός Σταθμός Αγίου Σπυρίδωνα 2683041372
 • Παιδικός Σταθμός Ανέζας (Καλογερικό) 2681041297
 • Παιδικός Σταθμός Γραμμενίτσας 2681085045
 • Παιδικός Σταθμός Καμπής 2683023024
 • Παιδικός Σταθμός Ράχης 2681042188
 • Παιδικός Σταθμός Φιλοθέης 2681051670

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση – συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού ( το έντυπο διατίθεται από την Υπηρεσία ).
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου εξαμήνου).

Σε περίπτωση που οι γονείς είναι αλλοδαποί και η χώρα καταγωγής τους δεν εκδίδει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τότε θα πρέπει να προσκομίσουν οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο έγγραφο, το οποίο να πιστοποιεί την ανωτέρω κατάσταση, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση, καθώς και επίσημο έγγραφο από την Πρεσβεία ή Προξενείο της χώρας, όπου θα βεβαιώνονται τα ανωτέρω.

 1. α) Πιστοποιητικό Υγείας του Βρέφους ή του προνηπίου ( το έντυπο διατίθεται από την Υπηρεσία). β) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας  του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού, όπου αναγράφονται τα στοιχεία του και της σελίδας του εμβολιασμού ώστε να φαίνονται τα προβλεπόμενα για την ηλικία του εμβόλια.

4.Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό σημείωμα) για το οικονομικό έτος 2017 (φορολογικό έτος 2016, δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/01/2016 έως 31/12/2016). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει, κατατίθεται εκκαθαριστικό σημείωμα προηγούμενου έτους και στη συνέχεια προσκομίζεται υποχρεωτικά  το ανωτέρω.

5.Για εργαζόμενους:

 • Στον Ιδιωτικό Τομέα, απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη, καθώς και αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.
 • Στο Δημόσιο, Τοπική Αυτοδιοίκηση ή Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση εργασίας.
 • Πρόσφατη πρόσληψη, απαιτείται αναγγελία πρόσληψης από τον ΟΑΕΔ.

6.Για ελεύθερους επαγγελματίες:

 • Αντίγραφο πληρωμής των τελευταίων εισφορών στον ΟΑΕΕ (χωρίς να είναι απαραίτητη η εξόφληση των εισφορών) ή βεβαίωση από τον ΟΑΕΕ η οποία επιβεβαιώνει την εγγραφή στα μητρώα του.
 • Έναρξη από την Δ.Ο.Υ.

7.Σε περιπτώσεις εταίρων σε Ο.Ε. ή Ε.Ε.  Ι.ΚΕ. ή Μονοπρόσωπη ΕΠΕ ή ΕΠΕ:

 • Καταστατικό και τυχόν μεταβολές του.
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.

8.Για αυτοαπασχολούμενους στον πρωτογενή τομέα:

 • Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α. ότι είναι άμεσα ασφαλισμένοι κατά το τρέχον έτος.

9.Για συμμετοχή σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (Ε.Π.Α.):

 • Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα για ένταξη στο πρόγραμμα , όπου θα αναγράφεται και η χρονική περίοδος  συμμετοχής σε αυτό ή αντίγραφο του ιδιωτικού συμφωνητικού συνεργασίας ή αντίγραφο εγκριτικής απόφασης υπαγωγής καθώς και υπεύθυνη δήλωση εργοδότη για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος.

10.Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων στον παιδικό σταθμό, εκτός των αναφερόμενων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια  διαμονής σε ισχύ στην χώρα μας. Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια διαμονής, απαιτείται η τελευταία άδεια διαμονής, καθώς και αίτηση ανανέωσής της συνοδευόμενη από βεβαίωση του αρμόδιου φορέα. Σε περίπτωση γεννήσεως του παιδιού στην χώρα μας απαιτείται Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως.

Ειδικά δικαιολογητικά ανά περίπτωση:

1.Διαζευγμένοι Γονείς :

 • Απαιτείται αντίγραφο διαζευκτηρίου και απόφαση επιμέλειας.

2.Γονείς σε διάσταση :

 • Απαιτείται αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, απόφαση προσωρινής επιμέλειας (εάν υπάρχει) και διαχωρισμός φορολογικής δήλωσης.

3.Μονογονεϊκή οικογένεια:

α) Άγαμη μητέρα απαιτείται και ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, εάν αυτό δεν προκύπτει από  το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

β)Παιδί ορφανό απαιτείται ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντα γονέα, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής  κατάστασης.

 1. Για γονείς με παιδί ΑΜΕΑ ή γονείς ΑΜΕΑ, με ποσοστό αναπηρίας έως ή άνω 67% απαιτείται απόφαση  Κ.Ε.Π.Α.  ή βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής.
 2. Για γονέα ο οποίος υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία απαιτείται φωτοαντίγραφο της στρατιωτικής του ταυτότητας και πρόσφατη βεβαίωση από τον στρατό.
 3. Για γονείς που είναι σπουδαστές ή φοιτητές απαιτείται βεβαίωση φοίτησης του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος.

 

Σημαντικές υποδομές ζήτησε για την Άρτα ο Δήμαρχος από Υπουργούς και Ευρωβουλευτές

Μια σειρά σημαντικών θεμάτων που αφορούν τις υποδομές, τις μεταφορές, καθώς και την τουριστική και αγροτική ανάπτυξη της Άρτας έθεσε ο Δήμαρχος  Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης κατά τη χθεσινή συνάντηση στην Άρτα που διοργανώθηκε με την παρουσία τριών Υπουργών της Κυβέρνησης, μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, Περιφερειακών και τοπικών αυτοδιοικητικών αρχών και φορέων με θέμα την πρόσβαση και την συνδεσιμότητα μεταφορών.

Στην παρέμβασή του ο κ. Τσιρογιάννης, αφού υπογράμμισε τη σημασία της επίσκεψης των Υπουργών και του κλιμακίου των Ευρωβουλευτών στην Άρτα και εν γένει στην Ήπειρο, στάθηκε στους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της περιοχής, όπως ο πολιτισμός, ο τουρισμός και ο πρωτογενής τομέας, ενώ έκανε ιδιαίτερη μνεία στην ανάγκη να έρθει στην Ήπειρο το φυσικό αέριο και ο σιδηρόδρομος και αναφέρθηκε στις κινήσεις του Δήμου για την δημιουργία ενός αναπτυξιακού προγράμματος για την προστασία και ανάδειξη του Αμβρακικού Κόλπου. Παράλληλα, εξέφρασε την πρόθεση για την κατασκευή υδατοδρομίου στην Κορωνησία, με στόχο την προσέλκυση υδροπλάνων, που θα ενισχύσει και το τουριστικό ρεύμα προς την περιοχή.

Επιπλέον, ο Δήμαρχος έκανε σημαντική αναφορά στην αλλαγή που έχει επιφέρει η λειτουργία της Ιόνιας Οδού σε όλο το φάσμα της οικονομίας στην Άρτα, ενώ έθεσε την ανάγκη για μείωση της τιμής των διοδίων επί του οδικού άξονα, καθώς η μετακίνηση είναι ιδιαίτερα ακριβή. Αίτημα του Δήμου είναι η εκτέλεση συγκεκριμένων αντιπλημμυρικών έργων πέριξ της Ιόνιας, καθώς έχουν ήδη παρατηρηθεί έντονα πλημμυρικά φαινόμενα σε περιοχές του Δήμου Αρταίων, ενώ ο κ. Τσιρογιάννης έθεσε την ανάγκη κατασκευής κυκλικού κόμβου και της απαραίτητης παράκαμψης στην περιοχή του Αμμοτόπου, ώστε να μην διοχετεύεται η κίνηση των αυτοκινήτων μέσα από το χωριό.

Σε ο, τι αφορά τον ποταμό Άραχθο, ο Δήμαρχος υπογράμμισε το σοβαρό πρόβλημα που έχει προκύψει με την Οριοθέτηση, ζητώντας άμεση επίλυση καθώς και να δεσμευθούν οι πόροι για τα αντιπλημμυρικά έργα, τα έργα γεφύρωσης και την ανάπλαση των παραποτάμιων εκτάσεων.

Τέλος, ζήτησε από τα Υπουργεία χρηματοδότηση των έργων ασφαλτόστρωσης αγροτικών δρόμων που οδηγούν σε πτηνό-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και αγροτικές καλλιέργειες και αναφέρθηκε στην ανάγκη  της συνέχισης των εγγειοβελτιωτικών έργων, που θα ενισχύσουν το εισόδημα των αγροτών και εν γένει τον πρωτογενή τομέα.

Ολοκληρώθηκαν οι επισκέψεις της Δημοτικής Αρχής σε όλα τα Γυμνάσια και Λύκεια της Άρτας

 • Επιλύθηκαν και δρομολογήθηκαν σημαντικά θέματα

Ολοκληρώθηκαν οι επισκέψεις της Δημοτικής Αρχής σε όλα τα Γυμνάσια και στα Λύκεια του Δήμου, στο πλαίσιο του «Διαλόγου με την εκπαίδευση» που έχει ξεκινήσει από την αρχή της χρονιάς.

 

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων στις οποίες κλήθηκαν ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί κάθε σχολείου, εκπρόσωποι των μαθητών και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, καθώς και το υπαλληλικό προσωπικό του Δήμου, ακούστηκαν πολλές και σημαντικές απόψεις και προτάσεις για κάθε σχολείο ξεχωριστά, ενώ επιλύθηκαν και δρομολογήθηκαν τα αιτήματα της σχολικής κοινότητας, με στόχο να καταστεί ακόμη καλύτερη η καθημερινότητα στο κάθε σχολείο και οι μαθητές με τους καθηγητές να απολαμβάνουν των καλύτερων δυνατών υποδομών.

 

Τα τελευταία χρόνια ο Δήμος Αρταίων έχει διαθέσει πάνω από 1.500.000 ευρώ για τη συντήρηση και τη λειτουργία των σχολείων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε τεχνικές παρεμβάσεις, σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας. Παράλληλα, έχουν αντικατασταθεί και εκσυγχρονιστεί τα εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σε όλα τα  Λύκεια  του Δήμου. Επόμενος στόχος είναι η διαμόρφωση όλων των αύλειων χώρων στα σχολεία με ειδικό τάπητα, ώστε τα παιδιά να αθλούνται με ασφάλεια, η εκτέλεση ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών (όπως ρελέ διαφυγής κ.α.) καθώς και εργασίες πυρασφάλειας.

 

«Θεωρούμε ως ένα πολύ ιδιαίτερο και σημαντικό κομμάτι τον διάλογο με την εκπαιδευτική κοινότητα της Άρτας. Είναι πρωταρχικό μας μέλημα να διασφαλίσουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για να γίνεται το μάθημα και παρά την οικονομική στενότητα εργαζόμαστε καθημερινά για να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Θα ήθελα να εξάρω την συμμετοχή της σχολικής κοινότητας στις συζητήσεις, καθώς και το επίπεδο του διαλόγου που αναπτύχθηκε, καθώς και να ευχαριστήσω τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας κ. Γεωργογιάννη, όλους τους Διευθυντές των Σχολείων, τους εκπαιδευτικούς, το προσωπικό καθαριότητας των σχολείων, τους μαθητές και τους γονείς για τη συμμετοχή τους στις συναντήσεις και τη συνεργασία τους. Παράλληλα, το έργο που επιτελείται και μέσα από τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας είναι πολύ σημαντικό, παρά την οικονομική στενότητα που υπάρχει. Ο διάλογος με όλη την Εκπαίδευση φυσικά δεν σταματά ποτέ, για αυτό και η πόρτα του γραφείου μου είναι πάντα ανοικτή. Η Εκπαίδευση, τα Σχολεία και οι ανάγκες τους είναι προτεραιότητα για εμάς» αναφέρει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

 

Τις επόμενες ημέρες ο διάλογος με την σχολική κοινότητα θα συνεχιστεί στα Δημοτικά, στα Νηπιαγωγεία και στους Παιδικούς Σταθμούς, με στόχο να επιλυθούν τα όποια προβλήματα παρουσιάζονται και να ακουστούν όλες οι απόψεις για την βελτίωση της εικόνας και της λειτουργίας κάθε σχολείου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα 09 – 05- 2018
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.10574
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣ
Πληρ. Γ. Ντεκουμές όπως στον πίνακα διανομής
Τηλ.2681362263
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 09Η του μηνός Μαΐου έτους 2018, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14:00 μ.μ.., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
1. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Λιλής Γεώργιος
4. Βλάχος Μιχαήλ
5. Χαρακλιάς Κων/νος
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Παπαϊωάννου Κων/νος
8. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία

Άνοιξε τις πόρτες του το Κοινωνικό Παντοπωλείο-Φαρμακείο-Δομή Σίτισης του Δήμου Αρταίων

-Εξυπηρετεί 150 ωφελούμενους και προσφέρει 7 νέες θέσεις εργασίας

Ακόμη μια κοινωνική δομή, που έχει ως στόχο την αντιμετώπιση της φτώχειας και την στήριξη των ευάλωτων ομάδων της περιοχής μας, άνοιξε χθες το απόγευμα τις πόρτες της στο Δήμο Αρταίων. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο-Φαρμακείο και η Δομή Σίτισης θα εξυπηρετούν στο εξής εκατοντάδες συμπολίτες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης και έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη ισχυρό κοινωνικό δίχτυ προστασίας που έχει αναπτύξει ο Δήμος τα τελευταία χρόνια.

Η λειτουργία της νέας δομής που στεγάζεται στην οδό Αρτινών Πεσόντων είναι ενταγμένη στο ΕΣΠΑ, με προϋπολογισμό 416.520 ευρώ και θα εξυπηρετεί καθημερινά 150 συμπολίτες μας, ενώ έχουν δημιουργηθεί και επτά νέες θέσεις εργασίας.

«Με την κατάσταση και στην Άρτα να γίνεται όλο και πιο δύσκολη, ο ρόλος του Δήμου γίνεται ακόμη πιο σημαντικός, κομβικός θα έλεγα, για την ανακούφιση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Προς αυτή την κατεύθυνση εγκαινιάζουμε σήμερα το Κοινωνικό Παντοπωλείο και Φαρμακείο του Δήμου, αλλά και τη Δομή Σίτισης» ανέφερε στην αρχή του χαιρετισμού του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

Επεσήμανε δε, πως η Δημοτική Αρχή με στοχευμένες κινήσεις συνεχίζει να εργάζεται μεθοδικά στον ιδιαίτερα σημαντικό τομέα της κοινωνικής μέριμνας. «Διαχειριζόμαστε το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.), με ωφελούμενες πάνω από 1500 οικογένειες, διανέμουμε τρόφιμα μέσα από το Πρόγραμμα ΤΕΒΑ, μειώσαμε τα τέλη ύδρευσης κατά 50% για τις οικογένειες που είναι ενταγμένες στο Κ.Ε.Α. και για τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, απαλλάξαμε από τα δημοτικά τέλη τις οικογένειες που και οι δύο γονείς είναι άνεργοι και μειώσαμε σημαντικά τα δημοτικά τέλη για πολύτεκνους, τριτέκνους και μονογονεϊκές οικογένειες και ΑμεΑ. Επιπλέον, εντάξαμε στο ΕΣΠΑ και δημοπρατήσαμε την κατασκευή του Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου στο Γλυκόριζο, προϋπολογισμού 3,8 εκ. ευρώ και δημιουργήσαμε  το ΚΕΠ Υγείας, αλλά και το Κέντρο Κοινότητας. Φυσικά, δεν ξεχνάμε την εξαιρετική δουλειά που γίνεται στη δομή   «Βοήθεια στο Σπίτι», αλλά και στα ΚΔΑΠ του Δήμου μας και στο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, όπως και στα δύο ΚΑΠΗ του Δήμου μας, ενώ άκρως αποτελεσματική είναι η συνεργασία μας με την Μητρόπολη Άρτας και την «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, για την προσφορά τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης στους απόρους συμπολίτες μας. Ως Δημοτική Αρχή στηρίζουμε το Γηροκομείο, ενώ το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Αρταίων είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ και παράγει σημαντικό κοινωνικό έργο. Επόμενος στόχος μας είναι η δημιουργία ενός Κέντρου Αλτσχάιμερ στο Δήμο Αρταίων, καθώς και η δημιουργία νέων παραρτημάτων του ΚΑΠΗ Άρτας σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Να σημειωθεί ότι το Κοινωνικό Παντοπωλείου και η Δομή Συσσιτίου στελεχώνονται με 5 εργαζομένους: έναν Διοικητικό προσωπικό, έναν κοινωνικό λειτουργό (συντονιστής), έναν μάγειρα, έναν βοηθό μάγειρα και έναν βοηθητικό προσωπικό. Θα διανέμει δωρεάν τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής, είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη ψυχαγωγίας και συγχρόνως θα παρέχει σε καθημερινή βάση γεύματα σε άτομα που πλήττονται ή απειλούνται από ακραία φτώχεια.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο στελεχώνεται με 2 άτομα, έναν φαρμακοποιό και έναν κοινωνικό λειτουργό. Θα παρέχει σε ωφελούμενα άτομα δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό, τα οποία θα εξασφαλίζονται μέσω συγκεκριμένων συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες και τοπικό φαρμακευτικό σύλλογο καθώς και από τη συμμετοχή και κινητοποίηση συλλογικών φορέων, επιχειρήσεων και πολιτών.

Ο Δήμος Αρταίων θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους όσους εργάστηκαν για την δημιουργία της δομής, σε όλη τη διαδικασία από το σχεδιασμό και την υποβολή του φακέλου για ένταξη στο ΕΣΠΑ έως και τα χθεσινά εγκαίνια. Όλες τις υπηρεσίες του Δήμου και ιδιαίτερα την Κοινωνική υπηρεσία, τους εθελοντές που εργάστηκαν για την διευθέτηση μέχρι και των τελευταίων λεπτομερειών, καθώς και την πρώην Αντιδήμαρχο Κοινωνικών Θεμάτων και νυν Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο Κοινωνικών θεμάτων Άννα Κουτρούμπα.

Όλο το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθούν δράσεις συλλογής τροφίμων και φαρμάκων για την ενίσχυση του Παντοπωλείου και του Φαρμακείου και της Δομής Σίτισης, ενώ ο Δήμος έχει ήδη απευθυνθεί και σε όσες επιχειρήσεις τις περιοχής επιθυμούν να προσφέρουν διάφορα είδη στην συγκεκριμένη δομή.

Στη χθεσινή εκδήλωση εγκαινίων παρέστησαν μεταξύ άλλων ο Μητροπολίτης Άρτης κ.κ. Καλλίνικος, ο Αντιπεριφερειάρχης Δημήτρης Βαρέλης, οι Αντιδήμαρχοι Χριστόφορος Σιαφάκας, Κώστας Τράμπας, Κώστας Ζέρβας, Γιώργος Λιλής και Μιχάλης Κοτσαρίνης, δημοτικοί σύμβουλοι, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ηλίας Σερβετάς, ο Αστυνομικός Διευθυντής Άρτας Φώτης Ντζιμάνης, εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων και συλλόγων της Άρτας, καθώς και πλήθος ωφελούμενων της δομής.

 

 

 

Προβολή της Άρτας σε Greek Travel Show και Αντάμωμα Ηπειρωτών Ευρώπης

Στην έκθεση Greek Travel Show που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα συνεχίστηκαν τις προηγούμενες ημέρες οι δράσεις προβολής του τουριστικού προϊόντος της Άρτας.

Ο Δήμος, τον οποίο εκπροσώπησε ο Προϊστάμενος Τουρισμού Θανάσης Αρκουμάνης,  συμμετείχε στο περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου και κατά τη διάρκεια της έκθεσης προβλήθηκαν όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής, μοιράστηκε έντυπο υλικό, ενώ έγιναν και συζητήσεις με ταξιδιωτικούς πράκτορες.

Παράλληλα, τις προηγούμενες ημέρες ο Δήμος Αρταίων συμμετείχε στο Αντάμωμα Ηπειρωτών Ευρώπης στο Βούπερταλ της Γερμανίας, με τον αρμόδιο Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο και πρώην Αντιδήμαρχο για θέματα τουρισμού Κώστα Χαρακλιά.

Τις επόμενες ημέρες θα συνεχιστούν οι δράσεις προβολής του τουριστικού προϊόντος της περιοχής μας, με τον Δήμο Αρταίων να συμμετέχει στην έκθεση «Ελλάδος Γεύση», που πραγματοποιείται στην Αθήνα, φιλοξενούμενος στο περίπτερο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου.

 

Την Κυριακή 13 Μαΐου 2018 η επετειακή εκδήλωση των Ιστορικών Μαχών Γριμπόβου

Την Κυριακή 13 Μαΐου 2018 και ώρα 10:15 π.μ. θα πραγματοποιηθούν στην Τ.Κ. Γριμπόβου της Δ.Ε. Βλαχερνών του Δήμου Αρταίων εορταστικές εκδηλώσεις για τις επετείους των Ιστορικών Μαχών Γριμπόβου του 1897 και του 1912-13.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής:

10.15: Πέρας προσέλευσης επισήμων

10.20: Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Γριμπόβου

10.30: Εκφώνηση Πανηγυρικού της ημέρας

10.40: Χρόνος μετάβασης στο Μνημείο Πεσόντων στη θέση «Κόντρα» της Τ.Κ. Γριμπόβου.

11.00-11.10: Επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Πεσόντων

11.10-11.40: Κατάθεση στεφάνων

11.40: Ενός λεπτού σιγή – Εθνικός Ύμνος

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ THN ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΑΔΑ: Ψ7ΣΝΩΨΑ-ΤΛΘ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Άρτα: 08-05-2018
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                              Αρ.Πρωτ.: 10351
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                          

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.: 2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ THN ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «διοργάνωση ετήσιων πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Αρταίων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής  συνολικού προϋπολογισμού  133.410,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (50.700,00 € για το έτος 2018 και τα 82.710,00 € για το έτος 2019).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Τετάρτη 30-05-2018 ώρα 15:00 μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016.  Ο αριθμός του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ο 57621.  Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 05-06-2018 ημέρα Τρίτη.

Η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στις προκηρύξεις, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος,   τηλ.2681362243)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΤΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δράσεις ενημέρωσης και ενίσχυσης της αγροτικής παραγωγής από τη Δημοτική Αρχή

           – Ημερίδα του ΕΛΓΑ σήμερα το πρωί στο Δημαρχείο

 

 

Ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Επενδύσεις ενεργητικής προστασίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις», σχετικά με το μέτρο 5.1 του ΠΑΑ 2014-2020 πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων από το Υποκατάστημα ΕΛΓΑ Ιωαννίνων.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ενδιαφερόμενοι αγρότες, καθώς και στελέχη του ΕΛΓΑ που ενημέρωσαν τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα της περιοχής μας.

Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης υπογράμμισε ότι ο Δήμος Αρταίων στέκεται και θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα στους αγρότες της περιοχής, καθώς ο πρωτογενής τομέας είναι ένας εκ των βασικών πυλώνων ανάπτυξης για την Άρτα και μάλιστα έχει τεθεί σε πρώτη προτεραιότητα από την παρούσα Δημοτική Αρχή.

«Μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες, όπως η ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων που οδηγούν σε πτηνό-κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και καλλιέργειες, αλλά και μέσα από τη συμμετοχή μας σε εγχώριες και διεθνείς εκδηλώσεις προβολής των προϊόντων μας θέλουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους της παραγωγής στην Άρτα, ώστε να ενισχύσουν το εισόδημά τους και έτσι να δώσουμε ώθηση στην τοπική οικονομία. Φυσικά, ευχάριστη είδηση των τελευταίων ημερών είναι η δημιουργία της Γεωπονικής Σχολής με έδρα την Άρτα, γεγονός που θα συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της περιοχής» ανέφερε, μεταξύ άλλων στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος.

Να σημειωθεί ότι το μέτρο «Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων» παρέχει ενίσχυση για υλοποίηση, μεταξύ άλλων,  σε ενεργητικά συστήματα:

 • Για την προστασία των καλλιεργειών από τον παγετό, για καλλιέργειες εσπεριδοειδών
 • Για την προστασία των καλλιεργειών από το χαλάζι για καλλιέργειες μηλοειδών, ακτινιδίων, αμπέλου και ροδιάς
 • Για την προστασία από την βροχή των καλλιεργειών κερασιάς και αμπέλου και
 • Για την συνδυαστική προστασία των καλλιεργειών από το χαλάζι και τη χροχή για καλλιέργειες κερασιάς και αμπέλου.

Δικαιούχοι της δράσης είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες παραγωγών με την προϋπόθεση ότι είναι ενεργοί γεωργοί.

Στην ημερίδα παρέστη εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής και ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης Μιχάλης Κοτσαρίνης, ο Διευθυντής του Υποκαταστήματος ΕΛΓΑ Ιωαννίνων Σωτήρης Χήρας, καθώς και υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

Σημαντικές υποδομές από τη Δημοτική Αρχή στην Τοπική Κοινότητα Ρόκκα

Συνεχίζεται ο ανοικτός διάλογος της Δημοτικής Αρχής με τους συμπολίτες, με στόχο την ενημέρωση και την ανταλλαγή απόψεων για την συνεχή βελτίωση της εικόνας κάθε περιοχής του Δήμου Αρταίων. Το πρωί της Κυριακής, ο Δήμαρχος Χρήστος Τσιρογιάννης, μαζί με μέλη της Δημοτικής Αρχής βρέθηκαν στα Ρόκκα της Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης όπου και συνομίλησαν με πολίτες και φορείς για τα έργα και τις παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, αλλά και για αυτά που προγραμματίζονται, ενώ αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος για όλα τα θέματα που απασχολούν τα Ρόκκα.

Ο Δήμαρχος, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην  ανάγκη της συνεργασίας με τους συμπολίτες για την επίτευξη αποτελεσμάτων και τη συνδιαμόρφωση της ατζέντας των ζητημάτων για την κάθε περιοχή. Από την πλευρά τους οι συμπολίτες ευχαρίστησαν τη Δημοτική Αρχή για την άμεση ανταπόκριση στα ζητήματα που έχουν τεθεί και στάθηκαν στη σημασία της άμεσης ολοκλήρωσης του έργου «Δίκτυα Συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών Ρόκκα, Χαλκιάδων και Καλαμιάς Δ.Ε. Φιλοθέης», που πραγματοποιείται με προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και ΔΕΥΑ Άρτας.

Μέχρι σήμερα στα Ρόκκα έχουν πραγματοποιηθεί:

 • Κατασκευή παιδικής χαράς με βάση τα πρότυπα ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Τοποθέτηση νέων κολώνων ηλεκτροφωτισμού
 • Μικρά τεχνικά έργα
 • Χαλικοστρώσεις, κοπή βλάστησης, καθαρισμοί αυλάκων, κλαδεύσεις, τοποθέτηση παγκακιων, εργασίες καθαριότητας

Επίσης, έχουν ήδη προγραμματιστεί τα εξής:

 • Συντήρηση του πρώην Δημοτικού Σχολείου
 • Ολοκλήρωση των εργασιών στο Πνευματικό Κέντρο
 • Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων (έχουν συνταχθεί οι μελέτες για τους δρόμους Χανόπουλο-Ρόκκα και Ελεούσα-Ρόκκα)
 • Τοποθέτηση ηλεκτροφωτισμού και ελαστικού τάπητα στο γήπεδο μπάσκετ στην αυλή του σχολείου και τοποθέτηση προστατευτικού διχτυού ασφαλείας
 • Βελτίωση χώρων γραφείων στον υδατόπυργο
 • Ίδρυση αγροτικού ιατρείου
 • Τοποθέτηση γραμματοθυρίδων
 • Τοποθέτηση σιδερένιων σχαρών στα αυλάκια ομβρίων
 • Σύνδεση με το Δίκτυο ύδρευσης των πηγών του Αγίου Γεωργίου

Στη συνάντηση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ανδρέας Λώλος, οι Αντιδήμαρχοι Χριστόφορος Σιαφάκας, Μιχάλης Κοτσαρίνης, Κώστας Ζέρβας και Γιώργος Λιλής, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ρόκκα Νίκος Μπαγεώργας και σύσσωμο το Τοπικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Χρήστος Βάντζος, ο ιερέας του χωριού, καθώς και εκπρόσωποι φορέων, αλλά και κάτοικοι της περιοχής.