ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Μ.Ε.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΓΙΑ ΕΤΗ 2019 – 2020 – 2021

ΑΔΑ: 7ΧΠΡΩΨΑ-5ΕΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Άρτα: 16-12-2019
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                           Αρ.Πρωτ.:  28607
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                         

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.: 2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Μ.Ε.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΓΙΑ ΕΤΗ 2019 – 2020 – 2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

            Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την «επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Δήμου Αρταίων ετών 2019 – 2020 – 2021» (cpv 50112000-3 και 50110000-9), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής όπως προκύπτει από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, συνολικού προϋπολογισμού  445.100,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (1.100,00 € για το έτος 2019 και από 222.000,00 € για τα έτη 2020 – 2021).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Τετάρτη 15-01-2020 ώρα 15:00 μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016.  Ο αριθμός του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ο 81816 και οι προσφορές θα ανοιχθούν την Τρίτη 21-01-2020.

Η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στις προκηρύξεις, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος,   τηλ.2681362243)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διευκρίνηση ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για τις προμήθεια ελαιολιπαντικών του Δήμου Αρταίων και των Νομικών Προσώπων του.

ΑΔΑ: ΨΔΙΣΩΨΑ-0Β1

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 16-12-2019

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 28644

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρίνηση ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για τις προμήθεια ελαιολιπαντικών του Δήμου Αρταίων και των Νομικών Προσώπων του.

 

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Σιαφάκας Χριστόφορος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθμ. 27106 / 29-11-2019 διακήρυξη ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ελαιολιπαντικών του Δήμου Αρταίων και των Ν.Π. του (ΕΣΗΔΗΣ 82037)
  2. Το υπ’ αριθ. 28502 / 13-12-2019 ερώτημα που υποβλήθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου.
  3. Την απάντηση με ημερομηνία 16-12-2019 του Γραφείου Κίνησης του Δήμου

 

Διευκρινίζει τα εξής:

 

Ερώτηση:

Στην 18-10-2019 Μελέτη αναφέρεται για το παρακάτω λιπαντικό:

  • Α/Α 18: ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 5W30 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑPI SN/SM/CF, ACEA A1/B1, A5,B5.

Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές λαδιών ACEA 2016, η προδιαγραφή ΑCEA A1/B1 είναι καταργημένη και δεν υφίσταται πια. Η προδιαγραφή ACEA A5/B5 είναι η πλέον σύγχρονη και υπερκαλύπτει την Α1/Β1 (επισυνάπτεται το έγγραφο ACEA). Επομένως εκ παραδρομής πιθανώς αναφέρθηκε η προδιαγραφή ACEA A1/B1 συσωρευτικά με τις υπόλοιπες API SN/SM/CF, ACEA A5/B5. Το αντίστοιχο link είναι το παρακάτω: https://www.acea.be/uploads/news_documents/ACEA_European_oil_sequences_20 16.pdf

Παρακαλώ διευκρινήστε μας ποιες είναι οι προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούνται για το συγκεκριμένο λιπαντικό και θα γίνουν αποδεκτές κατά την υποβολή της προσφοράς.

 

Απάντηση:

Σε ερώτημα  για το προϊόν 18 (Λάδι κινητήρα  πετρελαίου 5w30 επιβατικά),  του πίνακα της μελέτης για το διαγωνισμό ¨Προμήθεια καυσίμων & ελαιολιπαντικών Δ. Αρταίων και Νομικών του Προσώπων 2019-2020-2021¨ ,  οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται κατά την υποβολή της προσφοράς για το συγκεκριμένο λιπαντικό είναι API SN/SM/CF, ACEA A5/B5 .

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με επιτυχία διοργανώθηκε το 1ο Συνέδριο για την «‘Έξυπνη Άρτα»

Χρ. Τσιρογιάννης: «Διαγωνισμός Καινοτομίας για το 2020» και παραχώρηση δημοτικού χώρου στέγασης σε επιχειρήσεις καινοτομίας.

Με την συμμετοχή πλήθους κόσμου, κυρίως μαθητών και φοιτητών, αλλά και με σημαντικούς εκπροσώπους της πανεπιστημιακής, επιχειρηματικής κοινότητας αλλά και της πολιτικής ζωής, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή το 1ο Συνέδριο για την «Άρτα Έξυπνη Πόλη- Smart City Hackathon & Innovation Hub”.

Το συνέδριο εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας του Δήμου Αρταίων με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και φιλοδοξεί να γίνει το σημείο αναφοράς στο χώρο της τεχνολογικής καινοτομίας στην ευρύτερη περιοχή.

Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του Δημάρχου, Χρήστου Τσιρογιάννη, πως «O Δήμος μας στοχεύει να είναι πρωτοστάτης στη χρήση νέων τεχνολογιών, καθώς λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία, όχι μία, αλλά δύο βραβευμένες για την καινοτομία τους, ηλεκτρονικές πλατφόρμες (novoville και followgreen). Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα που ήδη «τρέχουν» στον Δήμο μας, όπως είναι το ελεύθερο δίκτυο Wifi με 75 κόμβους, το GPS στα υπηρεσιακά οχήματα, το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής αιτημάτων, αλλά και ο τηλεέλεγχος και τηλεχειρισμός του δικτύου ύδρευσης».

O Δήμαρχος ανακοίνωσε ότι στους άμεσους στόχους που τίθενται για το 2020 είναι ο Διαγωνισμός Καινοτομίας αλλά και η παραχώρηση δημοτικού χώρου στέγασης σε επιχειρήσεις καινοτομίας.

Παράλληλα, ανέφερε πως ο Δήμος Αρταίων έχει ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο για την έξυπνη πόλη και θα ζητήσει από την Περιφέρεια Ηπείρου να χρηματοδοτηθεί από το νέο ΕΣΠΑ.

Ιδιαίτερη σημασία, είχε φυσικά και η παρουσία και η τοποθέτηση του Προέδρου της ΚΕΔΕ και Δημάρχου Τρικκαίων, κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, όπου τόνισε πως οι τεχνολογικές καινοτομίες δεν πρέπει να είναι αυτοσκοπός αλλά πρέπει να εξυπηρετούν την καθημερινότητα των πολιτών. « Οι έξυπνες πόλεις δεν είναι τίτλοι ερήμην των πολιτών, αλλά ακριβώς το αντίθετο: γίνονται για τους πολίτες και την καθημερινότητά τους. Ως ΚΕΔΕ, έχουμε στόχο, να ενισχύσουμε πανελλαδικά τις δυνατότητες για καινοτομίες που έχουν οι πόλεις και οι Δήμοι μας».

Το Συνέδριο έκλεισε με τις παρουσιάσεις καινοτόμων ιδεών από τους Πανεπιστημιακούς αλλά και από εκπροσώπους των επιχειρήσεων, που διακρίνονται κάποιες από αυτές και σε παγκόσμιο επίπεδο για τις καινοτόμες ιδέες και λύσεις που προσφέρουν.

ΕΚΤΑΚΤΟ: Αναβολή της αποψινής Φωταγώγησης του Χριστουγεννιάτικου Δένδρου. Την Κυριακή οι εκδηλώσεις στις 18:30

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, οι εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί για απόψε από τον Δήμο Αρταίων, μετατίθενται για την Κυριακή 15/12/2019 και ώρα 18:30 στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης.

Πιο συγκεκριμένα, την Κυριακή θα πραγματοποιηθούν στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, η Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δένδρου και στην συνέχεια η Συναυλία με το συγκρότημα «The Rebellions» με την συμμετοχή της Φιλαρμονικής του Συλλόγου Σκουφά με Κάλαντα Χριστουγέννων.

Παρακαλούμε για την βοήθεια σας στην έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών.

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 ώρα 09:00

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 ώρα 09:00 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
2.Καθορισμός ωριαίας δαπάνης για την μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών
3.Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ.Προμήθεια εξοπλισμού για την Δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών στο Δήμο Αρταίων για την ομάδα Γ΄
4.Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε Αρταίων.
5.Αναμόρφωση προϋπολογισμου Λιμενικού Ταμείου.
6.Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους (ΚΟΚ).
7.Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους
8.Καθορισμός όρων για το έργο Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικών σημείων αστικού ιστού της πόλης της Άρτας.
9.Παράταση προθεσμίας περάτωσης της υπηρεσίας για Εργασίες κλάδευσης υψηλών δέντρων και δεντροστοιχιών κατά δύο μήνες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διευκρίνηση συνοπτικού διαγωνισμού για την συντήρηση πρασίνου παραποτάμιου πάρκου και αλσυλλίου Αγίων Αναργύρων

ΑΔΑ: Ψ22ΟΩΨΑ-ΚΓΩ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 12-12-2019

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 28331

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρίνηση συνοπτικού διαγωνισμού για την συντήρηση πρασίνου παραποτάμιου πάρκου και αλσυλλίου Αγίων Αναργύρων

 

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Σιαφάκας Χριστόφορος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθμ. 27736 / 06-12-2019 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την συντήρηση πρασίνου παραποτάμιου πάρκου και αλσυλλίου Αγίων Αναργύρων
  2. Το αριθ. 28300 / 12-12-2019 ερώτημα που υποβλήθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου.
  3. Την διευκρίνιση του Τμήματος Πρασίνου

 

Διευκρινίζει τα εξής:

Ερώτηση:

Στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης στο άρθρο 7 «Άρδευση φυτών με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης, μη αυτοματοποιημένο» με ποσότητα 43.000 τεμάχια και τιμή 0,01 η συνολική τιμή είναι 430,00 ευρώ και όχι 236,50 ευρώ που αναγράφεται στο προϋπολογισμό.  Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε τι ισχύει.

 

Απάντηση:

Σας διευκρινίζουμε ότι στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης στο άρθρο  7 που αφορά την «άρδευση φυτών με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης , μη αυτοματοποιημένο» με ποσότητα 43.000 τεμάχια η τιμή 0,01 προκύπτει από την στρογγυλοποίηση της τιμής  0,0055 κατά τον υπολογισμό της αντίστοιχης συνάρτησης  στο φύλλο excel  του ενδεικτικού προϋπολογισμού, οπότε προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό  χρέωση της ανωτέρω εργασίας 43.000 τεμάχια  * 0,0055 = 236,50 €  χωρίς τον ΦΠΑ.

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

 

Μέρα αγάπης και προσφοράς από μέλη του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Αρταίων στην Κιβωτό του Κόσμου – Ηπείρου

Με την επίσκεψη στην Κιβωτό του Κόσμου –Ηπείρου, στην Πωγωνιανή, το Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Αρταίων έστειλε το δικό του μήνυμα αγάπης, προσφοράς και αλληλεγγύης προσφέροντας στα παιδιά της Κιβωτού τρόφιμα, γλυκά, είδη πρώτης ανάγκης,  χειροποίητες κατασκευές φτιαγμένες από τα μέλη του Κ.Α.Π.Η. για τις Αγίες μέρες που έρχονται.

Στα μέλη του ΚΑΠΗ έγινε ξενάγηση από εργαζομένους και εθελοντές της Κιβωτού στους περισσότερους χώρους της δομής και ενημερώθηκαν για το σπουδαίο έργο που πραγματοποιείται εκεί. Ανέφεραν ότι η «Κιβωτός» δραστηριοποιείται και απευθύνεται, πρωτίστως, στα μικρά απροστάτευτα παιδιά, άλλα χωρίς οικογένεια και άλλα από μονογονεϊκές οικογένειες και τα οποία βιώνουν δύσκολες συνθήκες όπως παραμέληση, εγκατάλειψη, έλλειψη ιατρικής φροντίδας. Βασική φιλοσοφία της Κιβωτού είναι να δημιουργήσει μια ζεστή οικογένεια που θα αγκαλιάζει με  στοργή  όλα τα  παιδιά που ζουν  μέσα σε αυτή.

Στο τέλος της επίσκεψής τα μέλη του ΚΑΠΗ προσκάλεσαν τα μέλη και τα παιδιά της Κιβωτού, στην πόλη μας και η πρόσκληση τους έγινε αποδεκτή με μεγάλη χαρά.

Κάλεσμα του Δήμου Αρταίων για ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου – Κοινωνικού Φαρμακείου και της Δομής Σίτισης

Ο Δήμος Αρταίων στο πλαίσιο ενεργειών για την στήριξη των ευπαθών ομάδων θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου, από τις 10:00 το πρωί έως στις 14:00, συγκέντρωση προϊόντων για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου και της Δομής Σίτισης.

Η συγκέντρωση προϊόντων πραγματοποιείται σε συνεργασία με την αλυσίδα Super Marker Σκλαβενίτης, στο κατάστημα που βρίσκεται στο Τρίγωνο Άρτας.

Στην είσοδο του καταστήματος θα βρίσκεται υπάλληλος της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου, όπου θα ενημερώνει το κοινό για την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου και θα παραλαμβάνει την δωρεά οποιουδήποτε συμπολίτη μας επιθυμεί να προσφέρει.

Ας προσπαθήσουμε, έστω και στο ελάχιστο, όλοι μαζί να κάνουμε καλύτερες αυτές τις γιορτινές ημέρες για τους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη.

Tην Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου στις 19:00 μ.μ ανάβει το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο και μαζί ανάβει το κέφι για τις γιορτές

Θα ακολουθήσει συναυλία με το συγκρότημα «The Rebellions» και την συμμετοχή της Φιλαρμονικής του Συλλόγου Σκουφά.

Με τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης στον Άγιο Δημήτριο, την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019, ξεκινούν οι Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις που διοργανώνει και φέτος ο Δήμος Αρταίων.

Μετά τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου, που θα γίνει στις 19:00, θα ακολουθήσει συναυλία με το συγκρότημα “The Rebellions” σε μια εκδήλωση προπομπό των Χριστουγεννιάτικων εορταστικών εκδηλώσεων. Ενώ, στην εκδήλωση συμμετέχει και η Φιλαρμονική του Συλλόγου Σκουφά με κάλαντα Χριστουγέννων.

Τις μέρες των εορτών θα πραγματοποιηθεί πλήθος εκδηλώσεων από το Δήμο Αρταίων σε συνεργασία με φορείς και συλλόγους της Άρτας, με πλούσια δρώμενα, το καθιερωμένο Χριστουγεννιάτικο τρενάκι, τη Χριστουγεννιάτικη αγορά, με κλόουν, μάγους, ξωτικά και ξυλοπόδαρους που θα ενθουσιάσουν μικρούς και μεγάλους.

Επιλογή Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου Αρταίων σε θέματα Διαχείρισης & Προστασίας Περιβάλλοντος

Κατόπιν της αρ. πρωτ. 26839/27.11.2019 Γνωστοποίησης για την προκήρυξη μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου Αρταίων, κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ, σε θέματα Διαχείρισης & Προστασίας Περιβάλλοντος, αναρτήθηκε στον Πίνακα Ανακοινώσεων Δήμου Αρταίων τη Δευτέρα, 09 Δεκεμβρίου 2019, το αρ. πρωτ. 27914/09.12.2019 έγγραφο με το οποίο επιλέχτηκε ο/η υποψήφιος με την αρ. πρωτ. 27108/29.11.2019 αίτηση για την ως άνω θέση.

27914 – ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Για πρώτη φορά στην πόλη το Arta Smart City Hackathon & Innovation Hub

Ο Δήμος Αρταίων σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, διοργανώνει το Arta Smart City Hackathon & Innovation Hub που θα πραγματοποιηθεί  την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 από τις 10:00 π.μ. έως τις 16:00 μ.μ., στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Εμπορικού Επιμελητηρίου Άρτας.

Το Arta Smart City Hackathon & Innovation Hub διοργανώνεται για πρώτη φορά στην πόλη της Άρτας, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας του Δήμου Αρταίων με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και φιλοδοξεί να γίνει το σημείο αναφοράς στο χώρο της τεχνολογικής καινοτομίας στην ευρύτερη περιοχή.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Αρταίων για την Έξυπνη Πόλη, ενώ θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις ιδέες τους μεμονωμένες ομάδες, αναγνωρισμένοι Εθνικοί φορείς, καθώς και εταιρείες τεχνολογίας παγκόσμιας εμβέλειας.

Για Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: https://www.artainnovation.gr/

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ARTA SMART CITY