ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΑΔΑ:6ΠΜΘΩΨΑ-ΝΑΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                               Άρτα: 24-04-2020
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                          Αρ.Πρωτ.: 7874

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.: 2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

            Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «προμήθεια λυόμενων αιθουσών για κάλυψη αναγκών σχολικών μονάδων στον Δήμο Αρταίων» (cpv 45223820-0), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής  συνολικού προϋπολογισμού  171.120,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 125.000,00 € από ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου και 46.120,00 € από Δημοτικά έσοδα).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Κυριακή 24-05-2020 ώρα 15:00 μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016.  Ο αριθμός του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ο 90583.  Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει την Πέμπτη 28-05-2020.

Η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στις προκηρύξεις, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος,   τηλ.2681362243)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

ΛΥΟΜΕΝΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛ ΜΟΝ

520.800 ευρώ για την βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του αλιευτικού καταφυγίου Κορωνησίας από το ΕΣΠΑ

Ένα ακόμη έργο για τον Δήμο Αρταίων συνολικού προϋπολογισμού 520.800 ευρώ,  που αφορά την βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του αλιευτικού καταφυγίου Κορωνησίας εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και βαδίζει προς υλοποίηση.

«Η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του αλιευτικού καταφυγίου Κορωνησίας, σηματοδοτεί την οριστική λύση για ένα πρόβλημα που ταλάνιζε για καιρό την περιοχή και τους αλιείς. Με την υλοποίηση των απαραίτητων αυτών ενεργειών το λιμάνι θα γίνει λειτουργικό, θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των αλιέων και των αλιευτικών σκαφών, αλλά θα στοχεύσουμε και στην προσέλκυση του θαλάσσιου τουρισμού με στόχο την ανάπτυξη της περιοχής και της τοπικής μας οικονομίας. Η Άρτα αλλάζει κάθε μέρα, με μικρά και μεγάλα έργα. Πρέπει να συνεχίσουμε την πορεία που έχουμε χαράξει τα τελευταία χρόνια για να μπορούμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια στον τόπο μας» ανέφερε σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αρταίων, Χρήστος Τσιρογιάννης.

Ενδεικτικά οι παρεμβάσεις που θα γίνουν στο καταφύγιο περιλαμβάνουν:

  • Επίστρωση σκυροδεμάτων της επιφάνειας του λιμένα με ειδική επεξεργασία και παράλληλη τοποθέτηση μερικών ζωνών από κυβόλιθους για λόγους ομοιομορφίας με την προϋπάρχουσα κατάσταση στο καταφύγιο.
  • Τοποθέτηση καναλιών αποστράγγισης ομβρίων υδάτων, τοποθέτηση παγκακίων, αποξήλωση κατεστραμμένου τοιχίου και ανακατασκευής του.
  • Τοποθέτηση ανοξείδωτων σκαλών σε επτά σημεία του καταφυγίου.
  • Τοποθέτηση μόνιμων αγκυροβολίων (ρεμέτζο) σκαφών αριστερά και δεξιά της πλωτής προβλήτας (τα οποία θα συνδεθούν με τα υφιστάμενα αγκυροβόλια ) για τη δυνατότητα ασφαλέστερης πρυμνοδέτησης των σκαφών.
  • Εργασίες υποδομής για την τοποθέτηση 14 κιβωτίων παροχών ηλεκτροδότησης και υδροδότησης σκαφών.
  • Αντικατάσταση του υπάρχοντος υπόγειου δικτύου ηλεκτροφωτισμού (770μ.) του καταφυγίου.
  • Αντικατάσταση των υπαρχόντων 20 τεμαχίων παλαιών συμβατικών φωτιστικών υψηλής κατανάλωσης ρεύματος με φωτιστικά led για καλύτερη απόδοση φωτισμού και εξοικονόμηση ενέργειας και κατασκευή νέας εγκατάστασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού με 5 φωτιστικών.

Ξεκίνησαν σήμερα οι παραδόσεις των tablets που προμηθεύτηκε ο Δήμος Αρταίων για τις σχολικές μονάδες

Έως την Δευτέρα θα έχουν παραδοθεί σε όλα τα σχολεία

Παραδόθηκαν σήμερα από τον Δήμαρχο Αρταίων Χρήστο Τσιρογιάννη και τον Αντιδήμαρχο Παιδείας Κωνσταντίνο Χαρακλιά στους Διευθυντές των σχολικών μονάδων, παρουσία και των Διευθυντών της Πρωτοβάθμιας κ. Γκόρο Λεωνίδα και Δευτεροβάθμιας κ. Γιάννη Γεωργογιάννη,  100 tablet προϋπολογισμού 15.000 ευρώ που προμηθεύτηκε ο Δήμος Αρταίων, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μαθητές για την διαδικασία της τηλεκπαίδευσης.

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής, είναι να έχουν οι μαθητές όλων των σχολείων ίσες ευκαιρίες στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση για όσο διάστημα τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Η κατανομή των tablets ανά σχολική μονάδα έγινε με βάση των αριθμό των μαθητών ανά σχολείο και την βαθμίδα εκπαίδευσης, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στους μαθητές των λυκείων. Ο εξοπλισμός θα διατίθεται σε μαθητές για προσωρινή χρήση (χρησιδάνειο), προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και στην συνέχεια θα συνιστά περιουσία των σχολείων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Αρταίων, σε συνεργασία με την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θα αποστείλουν άμεσα επιστολές προς τις τοπικές επιχειρήσεις, προκειμένου να βοηθήσουν στη χορηγία  tablet  για μαθητές άπορων οικογενειών.

« Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τους Διευθυντές των σχολείων που αγκάλιασαν την προσπάθεια του Δήμου Αρταίων. Η παράδοση των tablet έγινε με βάση την δυναμικότητα των σχολείων αλλά και την βαθμίδα εκπαίδευσης. Θα αποστείλουμε και στο Υπουργείο Παιδείας κατάσταση με τις ανάγκες όλων των σχολείων, ώστε να καλυφθούν σε δεύτερη φάση όλα τα σχολεία του Δήμου μας » ανέφερε σε δηλώσεις του ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Κωνσταντίνος Χαρακλιάς.

Νέος χλοοτάπητας στο γήπεδο ποδοσφαίρου Κεραματών, νέο γήπεδο 5×5 και νέο γήπεδο τένις στην Ροδαυγή

Τοποθέτηση νέου χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Τοπικής Κοινότητας Κεραματών, προϋπολογισμού 270.500,00 ευρώ και κατασκευή γηπέδου 5×5 και γηπέδου τένις, στον οικισμό Ροδαυγής προϋπολογισμού 324.540,00 ευρώ, εγκρίθηκαν μέσω της πρότασης που υπέβαλε ο Δήμος Αρταίων, συνολικού προϋπολογισμού 595.040,00 ευρώ για την «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων»,  από το Υπουργείο Εσωτερικών, με χρηματοδότηση  από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ».

« Ο αθλητισμός είναι στις άμεσες προτεραιότητές μας. Προχωρούμε τις εργασίες στους αθλητικούς χώρους ώστε η νέα γενιά και οι δημότες μας, να έχουν αθλητικούς και ασφαλείς χώρους να αθλούνται. Δημιουργούμε άρτιες αθλητικές υποδομές και στηρίζουμε τον αθλητισμό της περιοχής μας » ανέφερε σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

 

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την Πέμπτη 23 Απριλίου 2020 ώρα 09:00 2020

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων την Πέμπτη 23 Απριλίου 2020 ώρα 09:00μ.μ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση ακύρωσης προσφοράς «147791» μέσω ΕΣΗΔΗΣ της « ΑΓΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
2.Έγκριση ακύρωσης οικονομικής προσφοράς «147833» μέσω ΕΣΗΔΗΣ της « ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε»
3.Έγκριση διακύρυξης,όρων διακύρυξης και τεχνικών προδιαγραφων ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και για την «προμήθεια λυόμενων αιθουσών για κάλυψη αναγκών σχολικών μονάδων στον Δήμο Αρταίων»
4. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάδειξη αναδόχου για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Δήμου Αρταίων ετών 2019-2020-2021» σε συνέχεια της υπ αριθμ. 31/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ευχές και “τσούγκρισμα” αυγών με υπαλλήλους της Καθαριότητας, των Κοινωνικών Δομών του Δήμου, της Ελληνικής και της Δημοτικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ

Την Δευτέρα του Πάσχα ο Δήμαρχος Αρταίων, Χρήστος Τσιρογιάννης συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αρταίων, Κώστα Ζέρβα, συναντήθηκε και αντάλλαξε ευχές, τηρώντας και το πατροπαράδοτο έθιμο του τσουγκρίσματος των κόκκινων αυγών, με υπαλλήλους της Καθαριότητας, των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Αρταίων, της Αστυνομικής Διεύθυνσης, της Δημοτικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ, με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Γιώργο Μπουκουβάλα, τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας Νίκο Λιόντο, τον Πρόεδρο της ΔΗΚΕΔΑ  Παναγιώτη Γαλάνη, με  τον Γενικό Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Άρτας κ. Γιώργο  Βασιλείου, τον Διοικητή του Πυροσβεστικού Σώματος Άρτας κ. Σπύρο Παπαστάθη, εκφράζοντας παράλληλα και την αγαστή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ του Δήμου Αρταίων και των Φορέων αυτών.

«Σήμερα βγήκαμε από το σπίτι για μια ζεστή καλημέρα και για χρόνια πολλά, σε εκείνους που δεν μπόρεσαν να είναι στο δικό τους και βρίσκονται μακριά από τις οικογένειες τους, υπηρετώντας το καθήκον τους, με υπομονή και επιμονή. Συζητήσαμε το πως ο Δήμος μας μπορεί να συνδράμει ακόμη περισσότερο προς όφελος των δημοτών μας. Και αυτές τις ιδιαίτερες στιγμές έχετε τις θερμές ευχές, έχετε τη στήριξη όλων μας. Χριστός Ανέστη, Χρόνια πολλά σε όλους. Εύχομαι του χρόνου όλοι μαζί και υγιείς. Οι ευχές για Υγεία πιο επίκαιρες από ποτέ» ανέφερε σε δήλωση του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

«Τουλάχιστον μετά από αυτό που όλοι μας βιώνουμε, να μας μείνουν τα γνήσια συναισθήματα αγάπης και αλληλεγγύης, που ανακτήσαμε αυτές τις δύσκολες μέρες Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αρταίων, Κώστας Ζέρβας.
   

Μήνυμα του Δημάρχου Αρταίων Χρήστου Τσιρογιάννη για το Πάσχα

Εύχομαι σε όλους τους συμπολίτες μου αυτές τις άγιες μέρες να βρούμε την δύναμη, την αλληλεγγύη, την πίστη που χρειάζεται για να τα καταφέρουμε. Και θα τα καταφέρουμε!

Με την Πολιτεία συντονισμένη, με τον Δήμο δίπλα μας, με τους  δημότες μας πιο υπεύθυνους και πιο αξιοθαύμαστους από ποτέ.

Εύχομαι από καρδιάς σε κάθε σπιτικό,

Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα.

Κλειστά τα κοιμητήρια του Δήμου Αρταίων την Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο

Κλειστά θα παραμείνουν τα κοιμητήρια στο Δήμο Αρταίων την Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο, στο πλαίσιο των οδηγιών και των μέτρων που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την Μ.Τετάρτη 15 Απριλίου 2020 ώρα 13:30 2020

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων την Μ.Τετάρτη 15 Απριλίου 2020 ώρα 13:30μ.μ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού .
2.Έγκριση χορήγησης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) ,την ΚΥΑ 429/2020 ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020 την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 – άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοιού COVID-19») και την αριθ. πρωτ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ με τηλεδιάσκεψη ή εκ περιφοράς την 15η Απριλίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14,00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ : Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ. /2020 Α.Ο.Ε.)
Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κων/νος Τράμπας

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την Μ.Τετάρτη 15 Απριλίου 2020 ώρα 13:00 2020

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων την Μ.Τετάρτη 15 Απριλίου 2020 ώρα 13:00μ.μ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού .
2.Τακτική επιχορήγηση του Δήμου Αρταίων προς το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
3.Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
4. Έγκριση δαπάνης και την απ ευθείας ανάθεση για την μίσθωση μηχανημάτων λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 24 και 25 -02-2020 στην ,ΤΚ Βλαχέρνας,
5.Έγκριση για την προμήθεια επιβατικού οχήματος από το ελεύθερο εμπόριο.
6.Έγκριση πρακτικού κλήρωσης μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ. για την ανάδειξη των μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο “Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών – αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε Τ.Κ. Καλογερικού και Τ.Κ. Ανέζας Δ.Ε. Αμβρακικού”
7. Ενημέρωση για την προδικαστική προσφυγή επί της αριθμ 109/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο «Καθαρισμός Αρδευτικών & Αποστραγγιστικών Αυλάκων & Χειμμάρων ΔΕ Βλαχερνών & ΔΕ Αρταίων» από την εταιρεία Σ. Παπανικολάου & ΣΙΑ ΟΕ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ