ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. το άρθρο 211 του Ν.3584/07
 2. την παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011
 3. το άρθρο 41 παρ. 1 του Ν.4325/2015
 4. τα άρθρα 4, 6 και 7 του Β.Δ 28.3/15.4.1957
 5. τον κανονισμού άρδευσης του Δήμου Αρταίων, όπως εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ.. 179/2017 Α.Δ.Σ.
 6. την υπ’ αριθμόν 121/2020 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΨ45ΩΨΑ-ΕΚΣ) με την οποία αποφασίστηκε ο καθορισμός αρδευτικής περιόδου έτους 2020.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 8-5-2020 (Σε Ορθή Επανάληψη) έως  την 12-5-2020, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δημαρχιακού Καταστήματος,

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΟΙΝΩΝΙΑΣ, επί των οδών Περ.Οδός & Αυξεντίου, τις ώρες 10:00 – 13:00.

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

26813 622293 & 294  κα Άννα Μάρκου

 1. Αριθμός θέσεων

Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 121/2020 απόφαση του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων  ως εξής:

 Υδρονομείς τέσσερα (4) άτομα . Κάθε θέση προορίζεται για κάθε τομέα ως κάτωθι:

 • Βλαχέρνα –Γραμμενίτσα –Παγοποιείο –αριστερό τμήμα επαρχιακής οδού Άρτας- Γραμμενίτσας, ένας (1) Υδρονομέας.
 • Γραμμενίτσα – Αμπέλια – Βάλτος Ταφίκη – Λυγαριά Γραμμενίτσας, ένας (1) Υδρονομέας.
 • Δεξιό τμήμα επαρχιακής οδού Άρτας –Γραμμενίτσας – Βάλτος Πασσιά και περιοχή Ρόκκα, ένας (1) Υδρονομέας .
 • Παντάνασσα – Καμπή – Αμμότοπος, ένας (1) Υδρονομέας.
 1. Αρδευτική περίοδος

Το δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την υπ’ αριθμόν 121/2020 απόφαση του την αρδευτική περίοδο από 1-6-2020 έως την 31-8-2020. Η αρδευτική περίοδος μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα τις κατά περίπτωση υπάρχουσες ανάγκες και με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

 1. Απαιτούμενα Θετικά Προσόντα

Για να εκλεγεί  κάποιος υδρονομέας πρέπει:

α.   Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

β.   Να έχει συμπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ο.

γ.   Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

 1. Απαιτούμενα Αρνητικά Προσόντα

Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:

α.   Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αύτη.

Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιμώνται όμως μεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι υπηρετήσαντες εις τις ένοπλες δυνάμεις και εκ τούτων οι έχοντες μάχιμο υπηρεσία εν τη ζώνη επαφής μετά του εχθρού.

 1. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:

α)   Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου Αρταίων περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γεννήσεως.

β)   Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

γ)  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, αντί πιστοποιητικού ποινικού μητρώου. Το πιστοποιητικό θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας.

δ) Φωτοαντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος,

ε) Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ,

στ) Βεβαίωση ΑΜΚΑ,

ζ) Φωτοαντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (πρώτος δικαιούχος ο αιτών).

Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των  δικαιολογητικών ε, στ & ζ, εφ’ όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αύτη, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.

 1. Εκλογή υδρονομικών οργάνων

Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο.

 1. Καθήκοντα Υδρονομέων

α.   Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως

β.   Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς τους.

γ.   Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής  συντήρησής τους.

δ.   Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.

ε.   Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.

στ.  Η άμεσος γνωστοποίηση εις τον αρμόδιο αγροφύλακα παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.

ζ.   Η φύλαξις των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις μικράν από τούτων απόσταση κειμένων αγροτικών κτημάτων, δι’ ά κέκτηνται αρμοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες.

 1. Δημοσίευση Πρόσκλησης

Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού καταστήματος του Δήμου Αρταίων επί των οδών Περιφερειακής οδού & Αυξεντίου καθώς και στις έδρες των καταστημάτων των Δημοτικών Ενοτήτων και στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 1. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Πρωτοκόλλου, ημέρες εργάσιμες και ώρες 09:00 έως 13:00 στην Διεύθυνση Περ. Οδός και Αυξεντίου

Τηλέφωνα   26813 622293 & 294  κα Άννα Μάρκου

Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

4 χιλιόμετρα ασφάλτου σε Γαβριά και Κωστακιούς Άρτας

Συνολικά 60 χιλιόμετρα ασφαλτοστρώσεων αγροτικών δρόμων από τον Δήμο Αρταίων

Ξεκίνησαν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης αγροτικών δρόμων σε Γαβριά και Κωστακιούς Άρτας, από τον Δήμο Αρταίων. Το έργο της ασφαλτόστρωσης 4 χιλιομέτρων, με προϋπολογισμό 600.000 ευρώ, εντάσσεται στο συνολικό πρόγραμμα του Δήμου Αρταίων για ασφαλτόστρωση 60 χιλιομέτρων σε όλο το εύρος του Δήμου συνολικού προϋπολογισμού 6.000.000 ευρώ.

Οι συγκεκριμένοι δρόμοι οδηγούν σε αγροτικές, κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και η ασφαλτόστρωση θα συμβάλει στη βελτίωση της βατότητας προς αυτές τις επιχειρήσεις, ώστε να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας της περιοχής μας.

Στο σημείο βρέθηκε ο Δήμαρχος Αρταίων, Χρήστος Τσιρογιάννης, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών ‘Εργων, Γιώργο Πανέτα, τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Κωστακιών Νίκο Πετανίτη και τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Άγγελο Σακκά.

«Οι ασφαλτοστρώσεις αγροτικών δρόμων αποτελούν σημαντική προτεραιότητα για τον Δήμο μας, καθώς ενισχύουν άμεσα τον πρωτογενή τομέα και τις ανάγκες του. Γι’ αυτό είμαστε αποφασισμένοι να μην αφήσουμε κανένα χρηματοδοτικό εργαλείο να πάει χαμένο, για να μην χαθεί καμία ευκαιρία στήριξης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των πτηνοτρόφων μας. Τα 4 αυτά χιλιόμετρα σε Κωστακιούς και Γαβριά, εντάσσονται στα συνολικά 60 χιλιόμετρα ασφάλτου που έχουμε προγραμματίσει σε όλο το εύρος του Δήμου αλλά και στην πόλη της Άρτας. Πρόκειται πραγματικά για μια μεγάλη αλλαγή στην εικόνα των δρόμων μας και σε  αυτό μας έχει βοηθήσει και  η καλή συνεργασία που έχουμε με τους Προέδρους και τα Τοπικά Συμβούλια όλων των Δημοτικών Ενοτήτων μας, αλλά και η  δουλεία που κάνουν οι υπάλληλοι της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας τους οποίους και θέλω να ευχαριστήσω » ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσιρογιάννης.

Ενώ από την πλευρά του ο κ. Πανέτας τόνισε ότι: «Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ). Με τα έργα αυτά, στηρίζουμε τον πρωτογενή μας τομέα, ενισχύοντας τους αγρότες, τους παραγωγούς πορτοκαλιών, ακτινιδίων, μανταρινιών και ελιάς, τους πτηνό-κτηνοτρόφους και τις επιχειρήσεις του πρωτογενή μας τομέα, με στόχο την τόνωση της τοπικής μας οικονομίας και την ανάπτυξη της αγροτικής μας παραγωγής».

 

Επανεκκινούν τα έργα κατασκευής του κυκλικού κόμβου στο ύψος της Πλατείας Ζέρβα

Κλειστός ο δρόμος Βλαχέρνα- Άρτα και το πάρκινγκ της Πλατείας από 11/5

Επανεκκινούν από τα μέσα Μαΐου, και συγκεκριμένα από τις 11/5, τα έργα κατασκευής του κυκλικού κόμβου στο ύψος της Πλατείας Ζέρβα. Για τον λόγο αυτό, είναι αναγκαίο να κλείσει προσωρινά η πρόσβαση από  Βλαχέρνα προς Άρτα, καθώς και το πάρκινγκ της Πλατείας Ζέρβα.

Ο Δήμος Αρταίων παρακαλεί τους δημότες το εν λόγω χρονικό διάστημα, να μην σταθμεύουν καθώς και να τα απομακρύνουν από τον χώρο στάθμευσης στην πλατεία Ζέρβα, τα οχήματά τους προκειμένου να προχωρήσουν απρόσκοπτα οι εργασίες.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 970.000 ευρώ, κυκλικός κόμβος με ταυτόχρονη αύξηση θέσεων στάθμευσης.

Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την Πέμπτη 7 Μαϊου 2020 ώρα 09:00

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων την Πέμπτη 7 Μαϊου 2020 ώρα 09:00 π.μ. με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:.

Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ελαστικός συνθετικός τάπητας, πυρασφάλεια και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες σε σχολεία και προαύλια από τον Δήμο Αρταίων

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επισκευής και συντήρησης σχολικών κτηρίων και των προαυλίων τους από τον Δήμο Αρταίων, έτσι από την επόμενη εβδομάδα, μαθητές και καθηγητές θα βρουν πιο όμορφα και πιο λειτουργικά τα σχολεία τους.

Υπό την επίβλεψη των ανθρώπων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ ” αλλά και από δημοτικούς πόρους πραγματοποιήθηκαν εργασίες αναβάθμισης, επισκευής, συντήρησης, οικοδομικές εργασίες, εργασίες Η/Μ και εργασίες πυρασφάλειας εντός των σχολείων.

“Ένας είναι ο στόχος μας: Τα χρήματα των δημοτικών τελών, των πολιτών δηλαδή να πιάνουν τόπο στην καθημερινότητα όλων. Θέλουμε σχολεία ασφαλή και λειτουργικά και γι’ αυτό δουλεύουμε”, ανέφερε μεταξύ άλλων o Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης

Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις είναι τμήμα μιας ευρύτερης εργολαβίας προϋπολογισμού 505.500 ευρώ.

Τα σχολικά συγκροτήματα που μέχρι σήμερα έχουν γίνει παρεμβάσεις είναι τα εξής:

Επίστρωση χυτού ελαστικοσυνθετικού δαπέδου (γήπεδο μπάσκετ) με υπόστρωμα:

 1. Στο 2ο Λύκειο Άρτας
 2. Στο 4ο Λύκειο Άρτας
 3. Στο 1ο Γυμνάσιο και Λύκειο Άρτας
 4. Στο Τεχνικό Λύκειο Άρτας
 5. Στο Γυμνάσιο Κωστακιών
 6. Στο Γυμνάσιο Φιλοθέης
 7. Στο Γυμνάσιο Γραμμενίτσας
 8. Στο Δημοτικό Καμπής
 9. Και στο Δημοτικό Ρόκκας

Επίσης έχουν πραγματοποιηθεί και οι απαιτούμενες ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες στο Τεχνικό Λύκειο, στο 4ο Δημοτικό, στο 6ο Δημοτικόστο 9ο Δημοτικό, στο Δημοτικό Κωστακιών, στο Γυμνάσιο Κωστακιών, στο Δημοτικό Ανέζας ,στο Γυμνάσιο Ανέζας ,στο Γυμνάσιο Γραμμενίτσας και στο 1ο Γυμνάσιο.

Ακόμη, πραγματοποιήθηκαν εργασίες πυρασφάλειας για την εξασφάλιση του αντίστοιχου πιστοποιητικού, στο 1ο  Δημοτικό, στο 2ο  Δημοτικό, στο 2ο Γυμνάσιο, στο 2ο  Λύκειο, στο 4ο Γυμνάσιο, και στο 4ο Λύκειο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανάδειξης αναδόχου για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Δήμου Αρταίων με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης

ΑΔΑΜ: 20PROC006659728                                                               ΑΔΑ: ΨΘΩ1ΩΨΑ-6ΓΖ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα:06-05-2020

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 8437

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προϋπολογισμού,

Λογιστηρίου και Προμηθειών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανάδειξης αναδόχου για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Δήμου Αρταίων  με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

 1. Την αριθ. 28605 / 16-12-2019 (ΑΔΑM: 19PROC006038617) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Δήμου Αρταίων 2019-2020-2021
 2. Την αριθ. 31 /2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΓΦΗΩΨΑ-ΡΩ1) περί άγονου διαγωνισμού.
 3. Την αριθ. Δ29/2020 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) με την οποία εγκρίθηκε η προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.
 4. Την αριθ. 132/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ1ΤΝΩΨΑ-9Ι2) με την αποφασίστηκε η προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

            Την διενέργεια διαπραγματεύσεων για την ανάθεση επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Δήμου Αρταίων (cpv 50112000-3 και 50110000-9).  Η συνολική αξία της διαπραγμάτευσης φτάνει το ποσό των 445.100,00 € με ΦΠΑ (358.951,61 € χωρίς ΦΠΑ).

Η διαπραγμάτευση θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού που προηγήθηκε.  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Δευτέρα 18-05-2020 ώρα 15:00 μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και τον 4412/2016.  Ο αριθμός του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ο 91518.

 • Οι συμμετέχοντες θα πρέπει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών να στείλουν ταχυδρομικά τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την διακήρυξη.  Την τέταρτη εργάσιμη ημέρα, ήτοι στις 22-05-2020 ημέρα Παρασκευή, θα γίνει η ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς.

Αντίγραφα της διακήρυξης για την συμμετοχή στην διαπραγμάτευση και πληροφορίες για αυτή παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Αρταίων (αρμόδιος υπάλληλος : Πετσιμέρης Άγγελος, τηλ. 2681362243).  Επίσης η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στην επιλογή «Εφημερίδα της υπηρεσίας» – «Προκηρύξεις», όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡ ΟΧΗΜ

 

 

 

 

 

Με πυρετώδεις ρυθμούς οι απολυμάνσεις και ο καθαρισμός από τον Δήμο Αρταίων των σχολικών συγκροτημάτων

 Προτεραιότητα η υγεία των μαθητών και των εκπαιδευτικών

Με πυρετώδεις ρυθμούς συνεχίζονται οι απολυμάνσεις στα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Αρταίων, λίγο πριν ανοίξουν και πάλι οι πόρτες των σχολείων για να  υποδεχθούν μαθητές και καθηγητές. Σε πρώτη φάση θα επιστρέψουν οι μαθητές της τρίτης τάξης στις 11 Μαΐου ενώ ακολουθούν στις 18 Μαΐου οι μαθητές των τάξεων Α’ και Β’ Λυκείου, καθώς και Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου.

Σε όλα τα σχολεία του Δήμου έχουν διανεμηθεί τα απαραίτητα καθαριστικά και απολυμαντικά (χλωρίνη, αντισηπτικά) και μέσα ατομικής προστασίας (γάντια και μάσκες), ενώ από την πλευρά τους οι σχολικές καθαρίστριες πραγματοποιούν στα σχολεία εκτενή καθαρισμό.

Τις επόμενες ημέρες οι απολυμάνσεις θα συνεχιστούν και στα υπόλοιπα σχολικά συγκροτήματα ενώ θα έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος της εβδομάδας.

 « Ολόκληρος ο μηχανισμός του Δήμου έχει κινητοποιηθεί, αντιμετωπίζουμε ως χρέος μας την ασφάλεια των μαθητών, εκπαιδευτικών και την προετοιμασία των χώρων που θα τους υποδεχθούν. Με κάθε μέσο, με κάθε τρόπο που διαθέτουμε. Δίνουμε πάντα προτεραιότητα στην εκπαίδευση και τώρα ακόμη περισσότερο, γιατί προέχει για εμάς η υγεία των μαθητών και των εκπαιδευτικών » δήλωσε σχετικά ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Κώστας Χαρακλιάς.

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2020 (Αποφάσεις από 16η έως 54η ) 17-2-2020

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2020 (Αποφάσεις από 16η έως 54η ) 17-2-2020
Την ((17η) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 3061/13-2-2020 0 πρόσκληση του προέδρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
16 Επικαιροποίηση της αριθμ. 532/2019 απόφασης η οποία αφορά «Καθιέρωση  24ωρης λειτουργίας, καθώς και λειτουργίας  τα Σάββατα, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των Ληξιαρχείων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και του Τμήματος Η/Μ Έργων & Ηλεκτροφωτισμού της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Τμήματος Αποκομιδής, Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου, του τμήματος Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης και του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Δ/νσης Ανάπτυξης του Δήμου Αρταίων καθώς και καθορισμός πενθήμερης εργασίας από Τρίτη μέχρι και το Σάββατο, καθιερωμένης ως μη εργάσιμης ημέρας της Δευτέρας του Τμήματος Αποκομιδής, Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου και του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Δ/νσης Ανάπτυξης του Δήμου Αρταίων για το έτος 2020»
17 Παραχώρηση προσωρινής χρήσης καλαθοφόρου οχήματος στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων
18 Στήριξη του θεσμού των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ – ΜΕΑ (Εισηγητής Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΑ)
19 Παραίτηση από το ένδικο βοήθημα της αίτησης αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ. 247/2019 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων
20 “Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου-εξόδου συνεργείου αυτοκινήτων μετά την από 16-1-2020 αίτηση του κ.Κουτσοχρήστου Θωμά.

21 Στήριξη ενεργειών του Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας προκειμένου: α) να ανακληθεί η υπ’ αριθμ. 88/5/21-11-2019 απόφαση του Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» και την έκδοση αντίστοιχης απόφασης περί υπαγωγής της τοπικής αρμοδιό τητας του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Φιλιππιάδας στο Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Άρτας και στη συνέχεια στο δημιουργηθησόμενο Υποκατάστημα Άρτας του Κτηματολογικού Γραφείου Ηπείρου (άρθρο 15§2N4512/2018)β)Να διατηρηθεί φυσικά το Γραφείο του τέως Υποθηκοφυλακείου Φιλιππιάδας στην πόλη της Φιλιππιάδας όπου θα υφίσταται ολόκληρο το αναλογικό του αρχείο, προς έλεγχο τίτλων κλπ.
22 Επικαιροποίηση της αριθμ. 356/2019 απόφασης ΔΣ η οποία αφορά: «Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις για τη «Δημιουργία Πολιτιστικών Διαδρομών Σύνδεσης Αρχαιολογικών Χώρων (μικρό θέατρο, κάστρο, Παρηγορίτισσα, γεφύρι κ.ά.)»
23 Υποβολή Αίτησης στήριξης για το έργο «Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα Βλαχέρνα – Γραμμενίτσα – Ρόκκα» στα πλαίσια της αριθμ.3316/04.12.2019 πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου με αρ. πρωτ. 27604/05.12.2019
24 Επανυποβολή για έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας του Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας Αθλητισμού Πολιτισμού Δήμου Αρταίων ΝΠΔΔ έτους 2020
25 Παραγραφή αξιώσεων προμηθευτών
26 Παράταση μίσθωσης ακινήτων
27 Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού του άρθρου 1 του Π∆ 270/81
28 Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Καταµέτρησης & Εκτίμησης εκποιούμενων, εκμισθούμενων και μισθούμενων, κινητών και ακινήτων πραγμάτων του άρθρου 7 του Π.∆. 270/81
29 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
30 Πρόταση κατατομής πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Α΄ Κατανομή 2020 Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρταίων
31   Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της απόφασης ένταξης της πράξης: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αρταίων» και του αντίστοιχου Τεχνικού Δελτίου Πράξης
32 Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και συμπλήρωση της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων
33 Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και συμπλήρωση Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων
34 Απομάκρυνση κλειστών περιπτέρων που βρίσκονται στην Κοινότητα Αγ. Σπυρίδωνα στην Κοινότητα Ανέζας και στον οικισμό Αγ. Αναργύρων (αριθμ. 1,2&4/2020) αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
35 Μετατόπιση περιπτέρου επί της περιφερειακής οδού (ΚΤΕΛ) αριθμ.3/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
36 Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας δημοτικής αγοράς αριθμ.46/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
37 Υπογραφή σύμβασης συνεργασίας του Δήμου Αρταίων με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), για την μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών(ΚΔΑΥ)
38 Αποδοχή δωρεάς κατασκευής τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Αμμοτόπου Άρτας
39 Επί αιτήσεως του Σωτηρίου Σφήκα για παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διάστημα 01-03/122017»
40   Επί αιτήσεως της εταιρείας «Κατασκευαστική Χαρμπής & ΣΙΑ Ο.Ε.» για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Διάνοιξη
αντιπυρικού οδικού δικτύου στην δυτική Βαλαώρα περιαστικού δάσους Άρτας.
41 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση Δημοτικού οικοπέδου στη γέφυρα Καλόγηρου για στάθμευση Δημοτικών οχημάτων και
μηχανημάτων»
42 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Μετατροπή πνευματικού κέντρου σε παιδικό σταθμό»
43    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση παιδικών χαρών»
44   Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής για την «Συντήρηση παιδικών χαρών ΔΕ Ξηροβουνίου»
45   Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την «Συντήρηση παιδικών χαρών ΔΕ Αμβρακικού»
46 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση Αρδευτικού δικτύου από νερόμυλο προς περιοχή «ΠΑΡΑΓΚΕΣ» της Τ.Κ.
ΚΑΜΠΗΣ
47 Τροποποίηση της αριθμ. 696/2018 απόφασης Δ.Σ. που αφορά έγκριση εισόδου – εξόδου υπεραγοράς τροφίμων μετα την από 7-11-2019
αίτηση της ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ.
48 Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου-εξόδου πτηνοτροφικής μονάδας μετά την από 27-11-2019 αίτηση του Μαντζούτσου Βασίλειου.
49 Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου-εξόδου πτηνοτροφικής μονάδας μετά την από 27-11-2019 αίτηση της κ.Μαρέτη Μαριάνα.
50    Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου-εξόδου πτηνοτροφικής μονάδας μετά την από 11-12-2019 αίτηση του κ.Μπελέρη Κων/νου.
51 Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου-εξόδου πτηνοτροφικής μονάδας μετά την από 15-1-2020 αίτηση της ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΡΤΑΣ ΙΚΕ
52 Αποδοχή παραίτησης του Κων/νου Μάρου από τακτικό μέλος του ΔΣ της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. και εκλογή νέου μέλους. (401/2019 ΑΔΣ)
53 Συγκρότηση επιτροπής ισότητας των δύο φύλων Δήμου Αρταίων
54 1η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2020 (αριθμ.1/2020 αποφ Ε.Ε.)

17-2-2020

Διαγραμμίσεις διαβάσεων πεζών από τον Δήμο Αρταίων

Προτυπωμένα σύμβολα Κ.Ο.Κ για ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια.

Έμφαση στους δρόμους γύρω από τα σχολεία.

Εκτεταμένες παρεμβάσεις διαγραμμίσεων διαβάσεων πεζών και στις πέντε Δημοτικές Ενότητες του, πραγματοποιεί ο Δήμος Αρταίων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους δρόμους που βρίσκονται γύρω από τα σχολικά συγκροτήματα. Σημειώνεται ότι οι παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν είναι προϋπολογισμού 200.000 ευρώ.

Παράλληλα με τις διαγραμμίσεις διαβάσεων, τοποθετούνται στο οδόστρωμα και προτυπωμένα σύμβολα, του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ) ώστε οι οδηγοί να επιδεικνύουν ακόμη μεγαλύτερη προσοχή. Είχαν προηγηθεί αυτοψίες αλλά και υποδείξεις από την Τροχαία και τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων προκειμένου να επιλεγούν τα σημεία που τοποθετήθηκαν.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Γιώργος Πανέτας, δήλωσε: «Η μάχη της καθημερινότητας δεν είναι μία αόριστη έννοια. Είναι καθημερινές πράξεις που διευκολύνουν την ζωή μας και τις δίνουν ποιότητα. Η ασφάλεια στους δρόμους, η προσοχή στις διαβάσεις πεζών και ειδικά γύρω από τα σχολεία μας, οι διαγραμμίσεις είναι σημαντικές δράσεις καθημερινότητας. Και είναι σημαντικό, που βάλαμε και προτυπωμένα σύμβολα Κ.Ο.Κ στους δρόμους για να προσέχουμε όλοι περισσότερο».