ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΧΩΡΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άρτα  13 Αυγούστου 2020
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ   Αριθ. πρωτ. 17841/2020
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών    
Τμήμα Εσόδων ΑΔΑ: 62Φ4ΩΨΑ-ΠΡΠ
 
Ταχ Δ/νση: Περ. οδός & Αυξεντίου
ΤΚ: 47100
Πληρ: Ζιώγα Μαλίτσα
Τηλ: 2681362206

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΧΩΡΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ:

ότι εκτίθεται σε φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης ως κάτωθι:

Οι χώροι παραχώρησης, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την  ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020  (ΦΕΚ 164/15-05-2020 τεύχος Β’) ΥΠΟΙΚ. ορίζονται ως εξής:

Τοποθεσία Άσκηση δραστηριότητας Ιδιότητες Τετραγωνικά μέτρα
Παραλία Αυλερή, κάτω από τη Γέφυρα ή «Σαλαώρα»  

Λειτουργία καντίνας

 

 

Αιγιαλός

 

15 τμ

Μεταξύ έδρας Συνεταιρισμού Λογαρούς και οικισμού Κορωνησίας  

Λειτουργία καντίνας

 

 

Αιγιαλός

 

15 τμ

 

Θέση «Παραλίας Αυλερή, κάτω από τη Γέφυρα ή θέση «Σαλαώρα»

ΚΤΑ Εμβαδό τμ Κορυφές Χ Ψ
Ε1 15,000 Α 227 957.496 4 324 887.063
Β 227 959.377 4 324 889.400
Γ 227 963.272 4 324 886.265
Δ 227 961.390 4 324 883.928

 

Θέση «Μεταξύ έδρας Συνεταιρισμού Λογαρούς και οικισμού Κορωνησίας»

ΚΤΑ Εμβαδό τμ Κορυφές Χ Ψ
Ε2 15,000 1 232 610.267 4 323 031.748
2 232 613.076 4 323 032.802
3 232 614.833 4 323 028.121
4 232 612.024 4 323 027.067

Σύμφωνα με το άρθρα 3 της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (ΦΕΚ 164/15-05-2020 τεύχος Β’) ΥΠΟΙΚ., δικαιούχοι παραχώρησης του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας είναι οι Δήμοι για αιγιαλό και κοινόχρηστη παραλία εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας, με αντάλλαγμα του άρθρου 7 και μέχρι το χρονικό όριο του άρθρου 6 της ΚΥΑ, με δικαίωμα παραχώρησης σε υφιστάμενες δημοτικές ανώνυμες εταιρίες, σε ιδιώτες και επιχειρήσεις εφόσον διαθέτουν άδεια λειτουργίας και έναρξης επιτηδεύματος και ναυταθλητικά σωματεία. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 14 της ΚΥΑ στους κοινόχρηστους χώρους για τους οποίους παραχωρείται το δικαίωμα της απλής χρήσης επιτρέπεται η τοποθέτηση αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων τροχήλατων αναψυκτηρίων (καντίνες), εφοδιασμένων με κατάλληλη άδεια λειτουργίας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγράφου 4(β) του άρθρου 14 της αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/21-06-2017 (2161 Β΄) απόφασης του Υπουργού Υγείας και το αριθμ. Δ1γ/γ.π./37278 και 36879/25-06-2019 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας.

Ο μέγιστος χώρος που δύναται να μισθωθεί γι’ αυτή τη χρήση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 τ.μ. Οι καντίνες πρέπει να απέχουν τουλάχιστον εκατό (100) μέτρα από τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, κέντρα αναψυχής κτλ). Για τις παραχωρήσεις καντινών δεν ισχύουν οι διατάξεις περί υπαίθριου εμπορίου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας των δημοπρασιών και αξιολόγησης των προσφορών, που συγκροτήθηκε με την αριθ 27/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο και στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26 Αυγούστου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των 500,00€, για την πρώτη μισθωτική περίοδο (ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31/12/20), το ποσό των 600,00€ για τη δεύτερη μισθωτική περίοδο (1/1/21 έως 31/12/21) και το ποσό των 600,00€ για την τρίτη μισθωτική περίοδο (1/1/19 έως 31/12/22).

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων ποσό ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μισθωμάτων και των τριών μισθωτικών περιόδων επί των οριζόμενων στη διακήρυξη ελάχιστων ορίων πρώτης προσφοράς, τούτου υπολογιζόμενου προκειμένου για χρόνο μικρότερο του έτους για ολόκληρο το χρόνο της μίσθωσης, ήτοι: 170,00 ευρώ.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη να αναρτηθεί αμελλητί στο διαδίκτυο & στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου και σε όλα τα  ΚΕΠ των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Αρταίων,  όπου θα αναρτηθεί και η αριθμ. 17837/2020 διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής

 

                                                                                              Ο Δήμαρχος

                                                                                                        

                                                                                  Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΝΤΙΝΑ-2020_protocol-2020-17837

 

Καταβολή αποζημίωσης σχολικών τροχονόμων

Αντιλαμβανόμενοι την κρίση που έχει προκαλέσει η πανδημία του COVID-19 στη χώρα μας, ο Δήμος Αρταίων τόσο κατά το διάστημα της καραντίνας όσο και μετά από αυτή, έχει προβεί σε μια σειρά από ενέργειες ανακούφισης προς τους Δημότες που έχουν πληγεί.

Σχετικά και αναφορικά με την αποζημίωση των Σχολικών Τροχονόμων των σχολείων του Δήμου, λαμβάνοντας πάντοτε ως γνώμονα τη νομιμότητα ως προς τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος και όχι από κωλυσιεργία, όπως σκόπιμα και διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα διαδίδουν ορισμένοι, ο Δήμος Αρταίων και η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ενημερώνουν για τα εξής :

Ύστερα από τη δημοσίευση του ΦΕΚ – που  ορθώς κατά τη γνώμη μας νομιμοποιεί την πιο πάνω καταβολή αποζημίωσης – μόλις στα τέλη Ιουλίου 2020 (ΦΕΚ 147Α / 29.07.2020 : Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων – Άρθρο 35)  θα προβεί άμεσα στην εξόφληση και των μηνών που οι σχολικές μονάδες ήταν σε αναστολή, όπως αναφέρει ρητά η σχετική Υπουργική Απόφαση.

Σε φάση δημοπράτησης, εργασίες και παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του αλιευτικού καταφυγίου στο λιμάνι Κορωνησίας, προϋπολογισμού 520.800 ευρώ

Εργασίες τοποθέτησης καναλιών αποστράγγισης, τοποθέτηση inox σκάλες σε επτά σημεία του λιμανιού, τοποθέτηση μόνιμων αγκυροβολιών σκαφών αριστερά και δεξιά της πλωτής προβλήτας και αντικατάσταση των υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων με νέα, τεχνολογίας led κ.α, αναμένεται να υλοποιηθούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Δήμου Αρταίων.

Πρόκειται για παρεμβάσεις αναβάθμισης, που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία του αλιευτικού καταφυγίου στην Κορωνησία Άρτας και συγκεκριμένα προβλέπεται να πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες:

 • Ολοκλήρωση των σκυροδεμάτων της επιφάνειας του λιμένα με ειδική επεξεργασία και παράλληλη τοποθέτηση μερικών ζωνών από κυβόλιθο για αισθητικούς λόγους,
 • Τοποθέτηση καναλιών αποστράγγισης , τοποθέτηση παγκακίων , αποξήλωση κατεστραμμένου τοιχίου και ανακατασκευής του,
 • Τοποθέτηση inox σκάλες σε επτά σημεία του λιμανιού και τοποθέτηση (ρεμέτζο) μόνιμων αγκυροβολιών σκαφών αριστερά και δεξιά της πλωτής προβλήτας για τη δυνατότητα πρυμνοδέτησης μεγαλύτερου αριθμού σκαφών και για τον ασφαλή ελλιμενισμό τους,
 • Αντικατάσταση των υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων με νέα, τεχνολογίας led,
 • Αντικατάσταση υποδομής καλωδίων λόγω φθορών από παλαιότητα καθώς και δημιουργία νέου δικτύου 3 ιστών με φωτιστικά σώματα,
 • Τοποθέτηση σε όλο το μήκος του λιμένα κιβωτίων ηλεκτρικών και υδραυλικών παροχών για τα σκάφη και γενικά κάθε ηλεκτρολογική εργασία για την πλήρη, ασφαλή και έντεχνη λειτουργία των ανωτέρω.

Ο Δήμος Αρταίων, προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση του έργου “Βελτίωση-εκσυγχρονισμός αλιευτικού καταφυγίου Κορωνησίας“ προϋπολογισμού  520.800,00 ευρώ, χρηματοδοτούμενο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020».

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι την Παρασκευή, 04 Σεπτεμβρίου 2020. Περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις, παρέχονται στην ηλεκτρονική σελίδα http://old.arta.gr, στην κατηγορία Εφημερίδα της Υπηρεσίας – Προκηρύξεις.

Σε φάση δημοπράτησης, νέο δίκτυο δημοτικού φωτισμού με φωτιστικά led, σε διάφορα σημεία του Δήμου, προϋπολογισμού 311.540 ευρώ

Εργασίες επέκτασης, αποκατάστασης, αναβάθμισης και διευθέτησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού, σε διάφορα σημεία του Δήμου, αναμένεται να υλοποιηθούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Δήμου Αρταίων. Πρόκειται για παρεμβάσεις που αφενός μεν, ενισχύουν την ποιότητα του ηλεκτροφωτισμού σε όλο το Δήμο, αφετέρου δε, εξοικονομούν ενέργεια και χρήματα προς όφελος των δημοτών προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον.

Ειδικότερα με την παρούσα μελέτη θα πραγματοποιηθούν εργασίες εγκατάστασης νέου δικτύου δημοτικού φωτισμού με φωτιστικά  led, στις οδούς Δωδώνης, Ανδρομάχου, Αφοί Καλιβιώτη, σε τμήματα της οδού Δρυάδων, προς το Τουριστικό Περίπτερο, στη Λιμίνη, στην πλατεία στους Πλησιούς, στη Γραμμενίτσα, στην Καλαμιά, στον πεζόδρομο του Αγ. Νικολάου και της οδού Σκουφά, Καραπάνου, Φ. Μανωλάκη και στις πλατείες Σκουφά, Κιλκίς, Εθνικής Αντίστασης, Αγ. Δημητρίου και  Μονοπωλίου.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος Αρταίων, προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση του έργου «Επεκτάσεις –Αποκαταστάσεις βλαβών δικτύου ηλεκτροφωτισμού» προϋπολογισμού 251.241,94 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α), χρηματοδοτούμενο από  Δημοτικούς πόρους.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι την Δευτέρα, 07 Σεπτεμβρίου 2020. Περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις, παρέχονται στην ηλεκτρονική σελίδα http://old.arta.gr, στην κατηγορία Εφημερίδα της Υπηρεσίας – Προκηρύξεις.

Μέσω ΕΣΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων της Γραμμενίτσας, των Χαλκιάδων και της Καλαμιάς του Δήμου Αρταίων

Στην ενεργειακή αναβάθμιση τριών σχολικών συγκροτημάτων προχωρά ο Δήμος Αρταίων, μετά την ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ και την εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 960.000 ευρώ.

Το έργο αφορά παρεμβάσεις αναβάθμισης και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας, σε δημόσια κτίρια και σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Αρταίων και συγκεκριμένα του Γυμνασίου Γραμμενίτσας, του σχολικού συγκροτήματος Χαλκιάδων και του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Καλαμιάς.

Θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις στεγάνωσης και θερμομόνωσης, αντικατάστασης των κουφωμάτων (παραθύρων και εξώθυρες) και των φωτιστικών σωμάτων με νέα, τεχνολογίας LED.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων που έχουν χτιστεί εδώ και αρκετές δεκαετίες και παρουσιάζουν μεγάλη ενεργειακή κατανάλωση και δεν εξασφαλίζουν συνθήκες θερμικής άνεσης για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

«Στόχος της παρέμβασης αυτής είναι αφενός να προστατεύσουμε το περιβάλλον και αφετέρου να εξοικονομήσουμε πόρους τους οποίους θα διαθέσουμε προς άλλες δράσεις για την εκπαιδευτική κοινότητα, οποίες θα αναβαθμίσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης προς μαθητές και εκπαιδευτικούς» επισήμανε  ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

Σ’ αυτό το πλαίσιο ο Δήμος Αρταίων ,προχωρά  στην υλοποίηση των μεγάλων έργων υποδομών, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία αλλά και ιδίους πόρους του Δήμου και μάλιστα σε μια πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία για τους ΟΤΑ.

Ακυρώνεται η Πανελλήνια Έκθεση και η Εμποροπανήγυρη Άρτας ύστερα από εισήγηση του Δημάρχου προς την ΑΔΑΕ ΟΤΑ

Μετά από εισήγηση του Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΑΕ ΟΤΑ, αποφασίστηκε να ακυρωθεί για λόγους δημόσιας υγείας και περιορισμού της διασποράς της νόσου COVID-19, η φετινή Πανελλήνια Έκθεση και η Εμποροπανήγυρη Άρτας.

«Η πανδημία έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα, τόσο σε επίπεδο υγειονομικής διαχείρισης, όσο και σε επίπεδο οικονομίας. Υπό το βάρος των δεδομένων αυτών και σκεπτόμενοι το συμφέρον του τόπου μας μακροπρόθεσμα, εισηγούμαστε να μην πραγματοποιηθεί φέτος η Πανελλήνια Έκθεση και η Εμποροπανήγυρη Άρτας. Για όλους εμάς που αγωνιούμε για την προστασία της δημόσιας υγείας αλλά και την στήριξη της τοπικής μας οικονομίας, είναι προφανές ότι φέτος δεν πρέπει να γίνει η Εμποροπανήγυρη και η Έκθεση στην Άρτα» ανέφερε σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

«Θα χρησιμοποιήσουμε τον χρόνο της “ανάπαυλας” για την βελτίωση και την εξέλιξη του θεσμού. Η πανδημία έχει δημιουργήσει ιδιαιτερότητες και νέα δεδομένα. Τα μέτρα είναι αυστηρά αλλά κρίνονται από τους ειδικούς επιβεβλημένα» πρόσθεσε ο Πρόεδρος της ΑΔΑΕ ΟΤΑ, Μιχάλης Κοτσαρίνης.

34η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (309-327)

34η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 28η του μηνός Ιουλίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
309.Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την επιτροπή οριστικής παραλαβής του Δημοτικού έργου << ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ
310.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων και αυλάκων Δ.Ε. Ξηροβουνίου-Φιλοθέης-Βλαχέρνας και Αμβρακικού
311.Έγκριση συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης «4η Έκθεση Κλασικών οχημάτων» με τη Λέσχη Κλασικών Οχημάτων Άρτας και εξειδίκευση εγγεγραμμένης πίστωσης του Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών
312.Επικαιροποίηση της υπ.αρ. 271 απόφασης της Ο.Ε. που αφορά στην:1. επιχορήγηση Ιεράς Μητρόπολης Άρτης για την κοινωνική δομή «Τράπεζα Τροφίμων Καταφυγή».2. Εξειδίκευση πίστωσης στον Κ.Α. 00-6736: «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία
313.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αρταίων στο 3ο Διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ της Ηπείρου “West Side Mountains Doc Fest” και εξειδίκευση εγγεγραμμένης πίστωσης του Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών
314.Λήψη απόφασης περί ορισμού Δικηγόρου
315.Έγκριση πρακτικού Ι για τον ανοικτό Διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΩΝ 2019-2020-2021 (ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ
316.Έγκριση πρακτικού 3Β για ανοικτό Διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΩΝ 2019-2020-2021 (ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ)
317.Αναμόρφωση προϋπολογισμού
318.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους υπαλλήλους (μόνιμοι, ιδαχ και ιδοχ) Δήμου Αρταίων.»
319.Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου:«ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΟΡΩΝΗΣΙΑΣ»
320.Έγκριση πρακτικού ΙΙ για προμήθεια εξοπλισμού για την «Δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών στο Δήμο Αρταίων (για την ομάδα Γ΄)»
321.Τροποποίηση της αριθμ. 153/2020 απόφασης Ο.Ε. για την εξειδίκευση του κωδικού Κ.Α 64.6117.001 ¨Δράσεις για την υλοποίηση του διακρατικού έργου Greece Collaboratew with Albania fon zZEBs από το Δήμο Αρταίων(INTERREG)
322.Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου«Αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων (Β΄φάση).
323.Έγκριση μελέτης με αριθμ. 18/2020 «ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ.»
324.Έγκριση απολογισμού, χρήσεως έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων»
325.Έγκριση απολογισμού, χρήσεως έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων»
326.Έγκριση απολογισμού, χρήσεως έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων»
327.Έγκριση απολογισμού, χρήσεως έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων»
34η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (309-327)

33η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (291-308)

33η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 21η του μηνός Ιουλίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
291.Απαλλαγή υπολόγου Τσιατσούλη Αθανασίου για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής
292.Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικου Πίνακα του έργου “Οριζόντια σήμανση ,διαγραμμίσεις,διαβάσεις πεζών
293.Συμμόρφωση με απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) επί διαγωνισμού για την μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών
294.Έγκριση διακήρυξης και όρων διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:«Βελτίωση υποδομών οδοποιίας εντός οικισμών Δήμου Αρταίων (CLLD/LEADER
295.Έγκριση ή μη ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, που ανοίχθηκε με τη με αρ. κατάθεσης δικογράφου ΑΓ35/2020 αγωγή του Δημητρίου Παππά κατά του Δήμου Αρταίων
296.Εγκριση παράτασης ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για τον Ανοιχτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισµό Προσχεδίων «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (OPEN MALL)
297.Έγκριση παράτασης των εγγυητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών συμμετεχόντων που αφορούν το διαγωνισμό «Ασφαλτοστρώσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Αρταίων
298.Διαγραφή ποσών από βεβαιωμένες οφειλές από φόρους και τέλη προς τους ΟΤΑ α΄ βαθμού, που αντιστοιχούν σε διαφορές ως προς την επιφάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση αυτού».
299.Έγκριση πρακτικού ΙΙ για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών-αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε Τ.Κ. Καλογερικού και ΤΚ. Ανέζας ,Δ.Ε Αμβρακικού»
300.Έγκριση πρακτικού ΙΙ για το έργο «Υπόγεια δίκτυα δημοτικού φωτισμού στο Δήμο Αρταίων»
301.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευές και επεκτάσεις τσιμεντοστρώσεων οδοστρωμάτων Δήμου Αρταίων»
302.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση ασφαλείας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο (κάθετη και οριζόντια σήμανση,διαγραμμίσεις,στηθαία ασφαλείας,κάγκελα κ.α)»
303.Έγκριση μελέτης του έργου με τίτλο «Βελτίωση –ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών στην Τ.Κ. Γραμμενίτσας»
304.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου,χαρτιού φωτοτυπικού υλικών μηχανογράφησης & πολλαπλων εκτυπώσεων.
305.Έγκριση παράτασης ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις , τσιμεντροστρώσεις και τεχνικά έργα στο Δήμο Αρταίων» με Συστημικό αριθμό “90862”στο ΕΣΗΔΗΣ
306.Έγκριση όρων διακήρυξης για « Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Κεραματών
307.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 17/2020 μελέτης του έργου «Επισκευές –συντηρήσεις σχολικών συγκροτημάτων(κτίρια,αύλειοι χώροι,αποχετεύση).
308.Έγκριση όρων διακήρυξης για την « Κατασκευή γηπέδων 5Χ5 και γηπέδου αντισφαίρισης στον οικισμό Ροδαυγής του Δημου Αρταίων »

33η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (291-308)

32η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (271-290)

32η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 14η του μηνός Ιουλίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
271.Έγκριση επιχορήγησης Ιεράς Μητρόπολης Άρτης για την κοινωνική δομή «Τράπεζα Τροφίμων Καταφυγή» και εξειδίκευση πίστωσης στον Κ.Α. 00-6736:«Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία.
272.Έγκριση ή μη κατάθεσης αίτησης για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης από απαλλοτρίωση.
273.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αναδιαρρύθμιση κατασκευή ΚΕΠ στα Ψαροπλιά
274.Έγκριση διοργάνωσης της αθλητικής εκδήλωσης «Διάπλους του Αμβρακικού»από τον Δήμο Αρταίων, αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 15-6472 «Δαπάνες Δεξιώσεων και Εθνικών και Τοπικών Εορτών» του προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου Αρταίων και της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για τα αντικείμενα της ενότητας 1,3,6,7, και 8, του διαγωνισμού του Δήμου Αρταίων “Υπηρεσίες Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 2019-2020
275.Ακύρωση της αριθ. 253/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
276.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις) & τεχνικών έργων (αυλάκια τοιχεία κ.α)
277.Εγκριση πρακτικού ΙΙ για τον συνοπτικο διαγωνισμό υπηρεσιών με τίτλο «ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ –ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ».
278.Έγκριση πρακτικού για την εργασία«Δαπάνες ετήσιων πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Αρταίων»
279.Έγκριση πρακτικού για την προμήθεια εξοπλισμού για την «Δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών στο Δήμο Αρταίων (για τις ομάδες Β΄ και Δ΄)
280.Έγκριση πρακτικού για την προμήθεια εξοπλισμού για την «Δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών στο Δήμο Αρταίων ( για την ομάδα Γ΄)»
281.Έγκριση πρακτικού για «Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων»
282.Έγκριση εξειδίκευσης του Κ.Α.: 20-7325.001 με τίτλο «Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού» συνολικού ποσού 537,69 €»
283.Ορισμός υπαλλήλου για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
284.Εγκριση μελέτης και όρων διακύρυξης για« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ- ΔΟΜΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ »
285.Έγκριση ή μη πρακτικού Επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ισόγειο ακίνητο εμβαδού 34,68 τ.μ. (αριθμ. 11-12 κατ-μα) στην Πλατεία Αγ. Αναργύρων
286.Έγκριση ή μη πρακτικού Επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, καταστήματος Νο (3) συνολικού εμβαδού 13,92 τ.μ. εντός του χώρου της Δημοτικής (Λαϊκής) Αγοράς του Δήμου Αρταίων για τη λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ιχθυοπωλείο)
287.Σύνταξη όρων και καθορισμός κατώτατου ορίου μισθώματος για εκμίσθωση χώρων αιγιαλού κτλ.
287Έγκριση ή μη πρακτικών Επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτικών (σχολικών- Δημοτικών) εκτάσεων της ΔΕ Αμβρακικού, Ξηροβουνίου και Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων.
288.Εγκριση προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας τα Α.Σ.Δ.Σ.Α Π.Ηπείρου με τον Δήμο Αρταίων.
289.Εγκριση δαπάνης και την απ ευθείας ανάθεση για την μίσθωση μηχανημάτων λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 25-6-2020 στην Τ.Κ. Αγίου Σπυρίδωνα και Στρογγυλή,
290.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας και Κατασκευή πεζοδρομίων στην Ανω Πόλη»
32η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (271-290

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Κεραματών

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            06/08/2020

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Σχετικά με το διαγωνισμό « Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Κεραματών » σας ενημερώνουμε ότι εκ παραδρομής :

Α) στην Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας στην παράγραφο 1 αναφέρεται λανθασμένα ως κατηγορία του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ αντί του σωστού που είναι ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ τάξης Α2 και άνω, όπως σωστά δηλώνεται στην παράγραφο 4.

Β)  ομοίως στην Προκήρυξη δημόσιας σύμβασης στις Προϋποθέσεις συμμετοχής αναφέρεται λανθασμένα στο τελευταίο εδάφιο ως κατηγορία του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ αντί του σωστού που είναι ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  τάξης Α2 και άνω, όπως σωστά δηλώνεται στο πρώτο εδάφιο των προϋποθέσεων συμμετοχής.

 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την ανάθεση του έργου: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Άρτα 07/08/2020

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                      Αριθμός Πρωτοκόλλου: 17383/2020

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Αρταίων, προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση του έργου:

«ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ»

1.Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

κατηγορία Η/Μ  με προϋπολογισμό 251.241,94 (χωρίς Φ.Π.Α.)

 1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο ‘ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί’ της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αρταίων στην διεύθυνση http://old.arta.gr/prokirikseis/.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2681362235, FAX επικοινωνίας 2681362254, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Αικατερίνη Σιώζου.

 1. Προθεσμία υποβολής των προσφορών: Ημερομηνία: 07/09/2020 και ώρα 19:00μ.μ.

Φάκελοι Προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ

Αύξων Αριθμός Συστήματος του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: “   91771   ”

Ημερομηνία αποσφράγισης: 11/09/2020 και ώρα 10:00π.μ. στη διεύθυνση “Δήμος Αρταίων, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου αρ.37, Τ.Κ.47132, Άρτα”.

Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Η/Μ Α2 και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 • Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
 • Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
 1. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 5.025,00 ευρώ.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

 1. Το έργο χρηματοδοτείται με 311.540,00 ευρώ από ΣΑΤΑ.

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

 1. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων.
 2. Η παρούσα αναρτάται στο διαδίκτυο, στο ΚΗΜΔΗΣ και στον Ελληνικό Τύπο.

Άρτα     07 – 08- 2020

Ο Δήμαρχος  Αρταίων

Τσιρογιάννης Χρήστος

δείτε τα αρχεία  ΕΔΩ