Διήμερο Συνέδριο στην Άρτα στο πλαίσιο του Έργου Investment Development and Empowerment Action (IDEA)

Με στόχο την σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης για κοινωνικές επενδύσεις και παράλληλα την αναζήτηση και εξειδίκευση εργαλείων για την χρηματοδότηση του Τρίτου τομέα της οικονομίας, που θα μπορούσαν να έχουν εφαρμογή σε τοπικό, αλλά και περιφερειακό επίπεδο, ο Δήμος Αρταίων διοργανώνει στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020, και του Διασυνοριακού Έργου IDEA (Investment Development and Empowerment Action), διήμερο συνέδριο στην Άρτα με θέμα «Χρηματοδότηση και Ανάπτυξη του Τρίτου Τομέα της Οικονομίας».

Ο Δήμος Αρταίων συμμετέχει ως εταίρος στο έργο IDEA: Ανάπτυξη Επενδύσεων και Δράση Ενδυνάμωσης το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Ελλάδα – Αλβανία 2014 -2020, με κύριες δράσεις την ανάπτυξη υβριδικών εργαλείων και μοντέλων κοινωνικών χρηματοδοτήσεων, την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, εκπαίδευσης και ανάπτυξης των ικανοτήτων φορέων της κοινωνικής οικονομίας και της Κοινωνίας των Πολιτών σε θέματα επιχειρηματικότητας, καλύτερης αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων κ.α.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί 28 και 29 Αυγούστου στο ξενοδοχείο «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ» (Φιλοθέη Άρτας), με ανακοινώσεις, αναλύσεις και παραδείγματα σχετικά με “Χρηματοδοτικά Εργαλεία για Φορείς Κοινωνίας των Πολιτών και Κοινωνικές Επιχειρήσεις”.

Η κρίση του COVID-19 ανέδειξε τη σημασία της αλληλεγγύης αλλά και το ρόλο του ενεργού πολίτη σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Αρκετές παραδοσιακές κοινωνικές και οικονομικές βεβαιότητες τίθενται σε αμφισβήτηση ενώ μια αδήριτη ανάγκη για δράσεις και πρωτοβουλίες από την πλευρά των ενεργών πολιτών αναδεικνύεται. Δράσεις και πρωτοβουλίες που οφείλουν να αναζητήσουν υποστήριξη πέρα από τις παραδοσιακές χρηματοδοτικές πηγές αλλά και αξιοποιώντας νέα καινοτόμα εργαλεία και διαδικασίες.

Λόγω των σε ισχύ μέτρων για την αποφυγή νέων κρουσμάτων της πανδημίας και για την ασφαλή διεξαγωγή του συνεδρίου, ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος, ενώ έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα και θα τηρηθούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια.

Πληροφορίες & Δηλώσεις συμμετοχής στο vkainourgiou@gmail.com / 26810 77302.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί και ζωντανά μέσω διαδικτύου, στο κανάλι του IDEA στο YouTube: IDEA Municipality of Arta.

Λίγα Λόγια για το Έργο IDEA 

Το Έργο Investment Development and Empowerment Action (IDEA) είναι μια φιλόδοξη ελληνοαλβανική πρωτοβουλία φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Κοινωνικής Οικονομίας και ενδιαφέρονται να διερευνήσουν τις δυνατότητες χρηματοδότησης Kοινωνικών Eπιχειρήσεων, Οργανώσεων Κοινωνίας των Πολιτών, αλλά και γενικότερα των κοινωνικών επενδύσεων. Στόχος είναι η σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης για κοινωνικές επενδύσεις, καθώς και η μελέτη και η εξειδίκευση υβριδικών εργαλείων χρηματοδότησης φορέων και δράσεων του τρίτου τομέα της οικονομίας, που θα μπορούσαν να έχουν εφαρμογή σε τοπικό, αλλά και περιφερειακό επίπεδο.

Το Έργο IDEA υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020 από το οποίο και χρηματοδοτείται. Το εταιρικό σχήμα του Έργου αποτελείται από τους εξής φορείς:

 • Auleda Local Εconomic Development Agency (Αλβανία)
 • Δήμος Χειμάρρας (Αλβανία)
 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Ελλάδα)
 • ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΚΕ (Ελλάδα)
 • Δήμος Αρταίων (Ελλάδα)

Υπεύθυνος φορέας για τις δράσεις στην περιοχή της Άρτας είναι ο Δήμος Αρταίων.

Στο πλαίσιο του έργου, μέσω συμβουλευτικών (capacity building) αλλά και εκπαιδευτικών δράσεων, υποστηρίζονται δυνητικοί λήπτες κοινωνικών επενδύσεων (Φορείς Κοινωνίας των Πολιτών, Σύλλογοι, Σωματεία, ΑΜΚΕ, Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. κλπ).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ΑΔΑ: ΨΕ1ΑΩΨΑ-ΑΗΠ

 

 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Άρτα: 25-8-2020
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                             Αρ. Πρωτ.: 18600
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ     

                                                   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

            Διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς, με  κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 6.807,60 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου 3ος όροφος την 04-09-2020 και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού.

Αντίγραφα της διακήρυξης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό  και πληροφορίες γι’ αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Χαιρέτη Αγγελική, τηλ.2681362173), καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.arta.gr στην επιλογή «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» – «Προκηρύξεις».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΩΝ 2020-2021 ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

                ΑΔΑ: ΩΔΓ9ΩΨΑ-Η90

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                          Άρτα: 25-08-2020
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                     Αρ.Πρωτ.: 18649

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.: 2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΩΝ 2020-2021 ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

            Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών υγιεινής και σάκων απορριμμάτων ετών 2020-2021» (cpv 39830000-9, 19640000-4 και 24455000-8), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) συνολικού προϋπολογισμού  135.150,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και στρογγυλοποίηση 0,99 €.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Τετάρτη 09-09-2020 ώρα 15:00 μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016.  Οι αριθμοί του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ο 96021 (για την ομάδα Α – υλικά καθαριότητας), 96022 (για την ομάδα Β – σάκοι απορριμμάτων).

Η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στις προκηρύξεις, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος,   τηλ.2681362243)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

5δ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ (ΜΟΝΙΜΟΙ, ΙΔΑΧ ΚΑΙ ΙΔΟΧ) ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΑΔΑ: 6ΠΝ2ΩΨΑ-ΓΓΘ

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Άρτα: 25-08-2020
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                           
Αρ. Πρωτ.: 18587
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ     

                                                   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ (ΜΟΝΙΜΟΙ, ΙΔΑΧ ΚΑΙ ΙΔΟΧ) ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

            Διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους υπαλλήλους (μόνιμοι, ιδαχ και ιδοχ) Δήμου Αρταίων, (cpv 35113400-3) με  κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 66.166,40 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (6% και 24%).

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου 3ος όροφος την Δευτέρα 07-09-2020 και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού.

Αντίγραφα της διακήρυξης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό  και πληροφορίες γι’ αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος, τηλ.2681362243), καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.arta.gr στην επιλογή «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» – «Προκηρύξεις».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

5ε ΜΑΠ ΜΟΝΙΜΩΝ & 8ΜΗΝΩΝ

 

Συνδιοργάνωση συνάντησης εργασίας με το Επιμελητήριο Άρτας για το Πρότυπο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο, στην Άρτα

Χρ. Τσιρογιάννης: «Εμείς έχουμε αποδείξει την πολιτική μας βούληση, αλλά κάποιοι θέλουν να είναι και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ».

Εν αναμονή των αποφάσεων της συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπου αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για το μέλλον του Πρότυπου Αγροδιατροφικού Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου στην Άρτα, ο Δήμος Αρταίων και το Επιμελητήριο Άρτας συνδιοργάνωσαν το Σάββατο 22 Αυγούστου το πρωί, ειδική συνάντηση εργασίας για το θέμα.

Στόχος της συνάντησης ήταν να ενημερωθούν οι τοπικοί φορείς για την πορεία της διεκδίκησης και να σχηματιστεί ένα «μέτωπο συμφωνίας και ευαισθητοποίησης», απ’ όλους όσους θεωρούν ότι το Πάρκο θα συνδράμει στην τοπική ανάπτυξη της Άρτας και του Νομού ευρύτερα.

Σημειώνεται, πως η νέα αυτή συνάντηση έρχεται ως συνέχεια αντίστοιχων πρωτοβουλιών που είχε λάβει ο Δήμος Αρταίων για το θέμα, με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (συνεδριάσεις 6, 27 Ιουλίου και 3 Αυγούστου) και επιστολές στα αρμόδια Υπουργεία και φορείς.

Στην προχθεσινή συνάντηση, ο Δήμαρχος Αρταίων αφού ευχαρίστησε όσους τίμησαν την πρόσκληση και παρευρέθηκαν, επανέλαβε την πάγια θέση του για την άμεση λειτουργία του Πάρκου, τονίζοντας ότι «εμείς ως Δήμος έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, έχουμε κινητοποιηθεί, έχουμε προσκαλέσει όλους τους πολιτικούς παράγοντες της περιοχής – από την Περιφέρεια Ηπείρου μέχρι τους Βουλευτές του Νομού – να κινητοποιηθούν και εκείνοι και να πάρουν θέση, ακριβώς γιατί πιστεύουμε ότι στα μεγάλα θέματα του τόπου μας δεν περισσεύει κανείς».

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του, ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης, ξεκαθάρισε «πως δεν μπορεί να είναι κάποιοι και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ», θέλοντας με αυτό τον τρόπο να σημάνει τον κώδωνα του κινδύνου στην περίπτωση που η πρόταση για το Αγροδιατροφικό Πάρκο ναυαγήσει. Η αποστροφή αυτή εξάλλου του Δημάρχου, απαντά στην πρόσφατη δήλωση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κ. Τρ. Αλμπάνη, ο οποίος έχει υποστηρίξει ότι υπάρχει σαφής αλληλοεπικάλυψη μεταξύ του Αγροδιατροφικού Πάρκου του Πανεπιστημίου της Άρτας και του Κέντρου της Περιφέρειας Ηπείρου και ως εκ τούτου απαιτείται πολιτική βούληση, προκειμένου να διευκολυνθούν οι διαδικασίες.

«Εμείς αυτή την πολιτική βούληση την έχουμε και την αποδεικνύουμε, αλλά δεν μπορούμε μόνοι μας να χειριστούμε το θέμα της αλληλοεπικάλυψης του αντικειμένου του Αγροδιατροφικού Πάρκου», ενώ για άλλη μια φορά επανάλαβε την διαθεσιμότητα του Δήμου να συνδράμει σε όσες κινήσεις θα υποβοηθήσουν το εγχείρημά αυτό.

Τέλος, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ομόφωνα στην αναγκαιότητα της λειτουργίας του Αγροδιατροφικού Πάρκου στην Άρτα, καθώς και αντιπροσωπεία να παραστεί στην αυριανή (25/8) συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν η βουλευτής Άρτας του ΣΥΡΙΖΑ, Όλγα Γεροβασίλη, ο βουλευτής Άρτας του ΚΙΝΑΛ, Χρήστος Γκόκας, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, Γιώργος Ζάψας, ο Αντιδήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων, Νίκος Τζουμάκας, ο πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. Ν. Άρτας, Βαγγέλης Χρηστάκης, η οργανωτική γραμματέας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ηπείρου & Ιονίων Νήσων, Μαρία Γκουβά, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, Γιώργος Αλιφτήρας, ο καθηγητής της Γεωπονικής Σχολής, Γιώργος Μαγκλάρας, ο πρόεδρος του συλλόγου «Αγκαλιά», Αλέκος Γεωργοδήμος, ο πρόεδρος του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου Άρτης «ο Σκουφάς», Νίκος Μπανταλούκας, το μέλος του ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου Άρτας «ο Μακρυγιάννης», Ιουλία Καραπέτση, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Άρτας, Αλέξανδρος Παναγής, ο π. βουλευτής Άρτας του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Τσίρκας, ο Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού, Σωτήρης Χρηστούλης, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, Κώστας Ζέρβας και επιχειρηματίες της περιοχής.

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού Σχολικών Μονάδων Δήμου Αρταίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 4/2020

για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού Σχολικών Μονάδων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138 ) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ιδίως με τις όμοιες του άρθρου 34 του ν.4713/2020 (Α΄147)
 2. Τις διατάξεις του ν.3584/2007 (Α΄143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως ισχύουν
 3. Τις διατάξεις του ν.3463/2006 (Α΄114), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύουν
 4. Τις διατάξεις του ν.3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α΄87), όπως ισχύουν
 5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19-8-2020 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως  ισχύει.
 6. Τις ανάγκες των Δήμου Αρταίων σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής του αρμοδιότητας
 7. Σην υπ’αριθμ. 50175/07-08-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 3324/τ. Β’/2020) καθώς και την τροποποίηση αυτής (Φ.Ε.Κ. 3447/τ.Β’/2020).

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα (60) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων  στο Δήμο Αρταίων, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Αριθμός

ατόμων

Χρόνος απασχόλησης
Δήμος     ΑΡΤΑ ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων

 

Μερικής απασχόλησης Πλήρους απασχόλησης Διδακτικό έτος 2020-2021
59 1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό ΣΟΧ 4/2020 και να την υποβάλουν  ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: dimos@arta.gr

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, ήτοι από 24 έως και 26/08/2020. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά το νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη) τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση ΣΟΧ 4/2020, το Παράρτημα και η ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ στα παρακάτω λινκ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 4/2020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΦΕΚ 3485 22-8-2020

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την 25η του μηνός Αυγούστου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων την 25η του μηνός Αυγούστου έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
2.Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
3.Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για επιτροπές Οριστικής παραλαβής έργων.
4.Έγκριση διακήρυξης και όρων διακήρυξης για το έργο «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΠΕ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ».
5.Έγκριση διακήρυξης και όρων διακήρυξης για το έργο «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΠΕ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ».
6.Αποδοχή δωρεών Κοινωνικού Παντοπωλείου.
7.Αποδοχή δωρεών Κοινωνικού Φαρμακείου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ο Δήμος Αρταίων και το Επιμελητήριο Άρτας διοργανώνουν συνάντηση εργασίας για την άμεση λειτουργία του Πρότυπου Αγροδιατροφικού Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου στην Άρτα

Ο Δήμαρχος Αρταίων, Χρήστος Τσιρογιάννης και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Άρτας, Ιωάννης Γκολομάζος, διοργανώνουν το προσεχές Σάββατο 22 Αυγούστου, στις 10:00 το πρωί, συνάντηση εργασίας, προκειμένου οι Τοπικοί Φορείς, να ενημερωθούν αλλά και να στηρίξουν την άμεση λειτουργία του Πρότυπου Αγροδιατροφικού Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου στην Άρτα.

Σκοπός της συνάντησης είναι η ανταλλαγή απόψεων αλλά και οι ενέργειες  που πρέπει να ακολουθηθούν προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η λειτουργία του Πρότυπου Αγροδιατροφικού Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου στην Άρτα, σύμφωνα και με το άρθρο 8 του Ν. 4559/2018.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Άρτας, ενώ θα τηρηθούν όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας, καθώς υπάρχει και αυστηρά περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων.

Σημειώνεται πως στις 25 Αυγούστου,  η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου αναμένεται να συνεδριάσει, προκειμένου να λάβει τις οριστικές αποφάσεις για την λειτουργία του Πρότυπου Αγροδιατροφικού Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου, στην Άρτα.

36η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (358-369)

36η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 11η του μηνός Αυγούστου έτους 2020, ημέρα Τρίτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
358.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
359.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών υγιεινής και σάκων απορριμμάτων ετών 2020-2021
360.Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
361.Έγκριση πρακτικού για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό που αφορά την «Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών σε συνεργαζόμενο ΚΔΑΥ του συστήματος ΕΕΑΑ)» για το έτος 2020.
362.Επικύρωση απόφασης για ορισμό δικηγόρου.
363.Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη των μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ.
364.Έγκριση πρακτικού 2 για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου:«Κατασκευή Ιερού Ναού στο Νέο Δημοτικό Κοιμητήριο Άρτας (Α’ φάση – φέρων οργανισμός).
364.Έγκριση πρακτικού 1 για τον συνοπτικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ,ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ,ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ,ΔΕ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ,ΔΕ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ,ΔΕ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ,ΔΕ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ»
365.Έγκριση πρακτικού 1 για τον συνοπτικό διαγωνισμό για την «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ,ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020.»
366.Εγκριση παράτασης του έργου «Ολοκλήρωση διαμόρφωσης παιδικών χαρών Δήμου Αρταίων.»
367.Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Εξωραϊσμος πλατείας Καραϊσκάκη»
368.Έγκριση συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στο πρόγραμμα προληπτικού μαστογραφικού ελέγχου και εξειδίκευση εγγεγραμμένης πίστωσης του Κ.Α. 15-6473.001 «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων»
36η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (358-369)

35η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (328-357)

35η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 3η του μηνός Αυγούστου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
328.’Εγκριση πρακτικού για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό που αφορά την «Μεταφορά Ανακυκλώσιμων υλικών σε συνεργαζόμενο ΚΔΑΥ του συστήματος ΕΕΑΑ
329.Εγκριση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΟΡΩΝΗΣΙΑΣ
330.Ορισμός δικηγόρου για λογαριασμό της Δ.Ε.Υ.Α.Α, , για το έργο « ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΗΣ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΕΛ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
331.Έγκριση πρακτικού 3 για τον ανοικτό Διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΩΝ 2019-2020-2021 (ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ)
332.Έγκριση πρακτικού 3 για τον ανοικτό Διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΩΝ 2019-2020-2021 (ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ)
333.Εγκριση παράτασης σύμβασης της εταιρείας ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ (STRATIS)
334.Εγκριση παράτασης σύμβασης της Βασιλικής Καινούργιου
335.Εγκριση παράτασης σύμβασης του Παναγιώτη Μπαρμπαλιά & ΣΙΑ ΕΕ
336.Προτάσεις για επιτροπές του ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
337.Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
338.Έγκριση πρακτικού ΙΙ του έργου «Βελτιώσεις συντηρήσεις δημοτικής οδοποιίας Δ.Ε. Φιλοθέης Δήμου Αρταίων».
339.Έγκριση πρακτικού ΙΙ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ»
340.Ορισμός μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών (εκτός μηχανολογικού εξοπλισμού) για την Προμήθεια στολών Δημοτικής Αστυνομίας έτους 2020.
341.Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (CLLD/LEADER)»
342.Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5 και γηπέδου αντισφαίρισης στον οικισμό Ροδαυγής του Δήμου Αρταίων»
343.Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Κεραματών»
344.Ορισμός μελών της κριτικής επιτροπής για τη διενέργεια του ανοιχτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού προσχεδίων, με τίτλο “Ανάπλαση – διαμόρφωση πεζοδρομίων και πλατειών του κέντρου της Άρτας στα πλαίσια του OPEN MALL”
345.΄Εγκριση παράτασης του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών,τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από τις ζημίες που προκλήθηκαν από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διαστημα 01-03/12/2017.
346.Έγκριση πρακτικού ΙΙ διαγωνισμού για «Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων».
347.Έγκριση πρακτικού Ι διαγωνισμού για «Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)»
348.Έγκριση πρακτικού Ι για την ανάθεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ,ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ»
349.Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την εργασία «Περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς».
350.Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο«Δημιουργία Πολιτιστικών Διαδρομών Σύνδεσης Αρχαιολογικών Χώρων στην πόλη της Άρτας» μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρτας και του Δήμου Αρταίων
351.Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο«Δημιουργία Πολιτιστικών Διαδρομών Σύνδεσης Αρχαιολογικών Χώρων στην πόλη της Άρτας» μεταξύ της Περιφέρεια Ηπείρου και του Δήμου Αρταίων.
352.Έγκριση πρακτικού 3/2020 Διαδημοτικής Επιχείρησης Χονδρεμπορίου γεωργικών προϊόντων και αποθηκών πρακτορείων μεταφορών.
353.Διακήρυξη και έγκριση όρων διακήρυξης για για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:«ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ– ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ »
354.Ακύρωση της υπ΄αριθμ. 236/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση εκ νέου τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για «Καινοτόμες δράσεις του Δήμου Αρταίων για τον τουρισμό και τον πολιτισμό.
355.Εγκριση όρων διακήρυξης για «Προμήθεια οχημάτων (επιβατικού οχήματος Δημοτικής Αστυνομίας και οχήματος για τις ανάγκες ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΔΗΚΕΔΑ)» και μελέτης για την προμήθεια οχήματος για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΔΗΚΕΔΑ Άρτας.
356.΄Εγκριση μελέτης για την προμήθεια οχήματος για τις ανάγκες επιβατικού οχήματος Δημοτικής Αστυνομίας.
357.Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης Συνεργασίας του Α.Σ.Δ.Σ.Α Π. Ηπείρου με τον Δήμο Αρταίων.
1 35
2 35

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την 18η του μηνός Αυγούστου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων την 18η του μηνός Αυγούστου έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση Ισολογισμού έτους 2018 ΔΗΚΕΔΑ (Ν.Π.ΙΔ).
2.Έγκριση Ισολογισμού έτους 2019 ΔΗΚΕΔΑ (Ν.Π.ΙΔ).
3.Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2020 ΔΗΚΕΔΑ (Ν.Π.ΙΔ).
4.Έγκριση ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Αρταίων έτους 2021.
5.Έγκριση υποβολής πρότασης για «Δράσεις για τη Διαχείρηση Βιοαποβλήτων στο Δήμο Αρταίων»στα πλαίσια της με α/α ΟΠΣ 4369/2020 πρόσκλησης του Ε.Π. Ήπειρος.
6.Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης Συνεργασίας του Α.Σ.Δ.Σ.Α Π. Ηπείρου με τον Δήμο Αρταίων.
7.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΠΙΝΔΟΥ”.
8.Έγκριση πρακτικού Ι για «Προμήθεια εξοπλισμού για την «Δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών στο Δήμο Αρταίων ( για την ομάδα Β και Δ΄)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ