3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2021 (απόφαση αριθμ. 26/2021)

3η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2021 (απόφαση αριθμ. 26/2021)

Στην Άρτα σήμερα την 1η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε, σε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 60249/22-9-2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1969/29-1-2021 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης επί του «Στρατηγικού Σχεδιασμού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων”

1-2-2021

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2021 (αποφάσεις από 2 έως 25)

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2021 (αποφάσεις από 2 έως 25)

Στην Άρτα σήμερα την 22η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε, σε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 60249/22-9-2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 28274/10-12- -2020 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

2 Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και συμπλήρωση της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων
3 Διόρθωση της υπ’ Αριθμ. Απόφασης 285/2020 για «Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και Επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων»
4 Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου εξόδου σε Αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας ΟΝ ΜΕΤΑΛ ΑΕ και εκμισθώνει η ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΝΤΑΛΙΑ ΟΛΓΑ ΟΕ στη θέση ΠΛΑΚΕΣ κτηματικής περιφέρειας ΚΑΛΑΜΙΑΣ ΔΕ ΦΙΛΟΘΕΗΣ
5 Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Καταμέτρησης & Εκτίμησης εκποιούμενων, εκμισθούμενων και μισθούμενων, κινητών και ακινήτων πραγμάτων του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81 ΣΥΖΗΤΉΘΗΚΕ ΩΣ 1 ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΟ 6ο
7 Αποδοχή παραίτησης της Αικατερίνης Σχισμένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΚΜΠΑΠ ορισμός νέου μέλους και Ανασυγκρότηση ΔΣ
8 Αποδοχή παραίτησης της Φραντζή Αναστασίας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΑ ορισμός νέου μέλους και Ανασυγκρότηση ΔΣ
9 Στηρίξη του Δημοτικού Συμβουλίου στους ταχυδρόμους διανομής των ΕΛ.ΤΑ ΑΡΤΑΣ
10 Ψήφισμα καταδίκης στην έμφυλη βία
11 Ψήφισμα ενάντια στον περιορισμό των συναθροίσεων και την αστυνομοκρατία στα ΑΕΙ»
12 Υποβολή προτάσεων ενόψει στα πλαίσια Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης της Περιφέρειας Ηπείρου για τον σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027
13 Λήψη απόφασης σχετικά με τη μεταφορά των απορριμμάτων από τους Παξούς στο ΧΥΤΥ Βλαχέρνας
14 Υπόμνημα για την Αποζημίωση Παραγωγών Εσπεριδοειδών λόγω Απώλειας Παραγωγής από Προσβολή από Μύκητες, στην Περιοχή της Άρτας.
15 Ορισμός εισηγητή εκκαθάρισης δαπάνης για έργα ΠΔΕ
16 Χορήγηση προσωπικής θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος στην οδό Βασ. Κων/νου αριθ. 82 (αριθμ. 1/2021 απόφαση ΕΠΖ)
17 Χορήγηση προσωπικής θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος στην οδό Δημοσθένους (αριθμ. 2/2021 απόφαση ΕΠΖ)
18 Μονοδρόμηση οδών Λέοντος, Ανδρομάχου και Δωδώνης (αριθμ. 3/2021 αποφ. ΕΠΖ)
19 Δημιουργία και επέκταση θέσεων στάθμευσης ΜΟΤΟ(αριθμ. 4/2021 αποφ. ΕΠΖ)
20 Τοποθέτηση πλαστικών κολωνακίων (αριθμ. 5/2021 αποφ. ΕΠΖ)
21 Γνωμοδότηση για δημιουργία εισόδου εξόδου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας οικόπεδο ιδιοκτησίας του κ. Κοντογιάννη Ανδρέα στην θέση «ΜΑΡΛΕΣ» στην Τ.Κ. ΡΑΧΗΣ, Δ.Ε.Αμβρακικού
22 Γνωμοδότηση για δημιουργία εισόδου εξόδου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του κ. Ανδρέα Κολιοκώστα στη θέση ΣΤΑΝΕΣ κτηματικής περιφέρειας Ράχης ΔΕ Αμβρακικού
23 Γνωμοδότηση για δημιουργία εισόδου εξόδου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της κας Σκαμνάλου Βασιλικής στη θέση ΠΑΛΙΟΛΕΙΒΑΔΟ κτηματικής περιφέρειας Χαλκιάδων ΔΕ Φιλοθέης
24 Γνωμοδότηση για δημιουργία εισόδου εξόδου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του κ. Κώτση Αποστόλου στη θέση ΛΕΙΒΑΔΑΚΙΑ κτηματικής περιφέρειας Αγ. Σπυρίδωνα ΔΕ Φιλοθέης
25 Γνωμοδότηση για δημιουργία εισόδου εξόδου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας των κ.κ. Ελένης συζύγου Νικολάου Στάμου και Παρασκευής Στάμου και εκμισθώνει η εταιρεία Πτηνοτροφική Άρτας ΜΙΚΕ στη θέση ΜΟΥΣΙΑΣ – ΑΛΕΞΑΚΗ κτηματικής περιφέρειας Ράχης ΔΕ Αμβρακικού

22-1-2021

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2021 (απόφαση αριθμ. 1/2021)

1η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2021 (αριθμ.1/2021 απόφαση)

Στην Άρτα σήμερα την 5η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ. το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε, σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 60249/22-9-2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 333/5-1-2021 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω Θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: Επί αιτήσεως της κ. Τσαμπά Μαρίας η οποία αφορά «Την κατασκευή βρύσης και διαδρόμου από σκυρόδεμα στο Δημοτικό Κοιμητήριο Χαλκιάδων

1

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (38-46)

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 9η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2021, ημέρα Τρίτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
38.-Έγκριση συνεργασίας –σύμπραξης για την ανάδειξη μελετητή της μελέτης με τίτλο «Ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Αρταίων»(OPEN MALL).
39.- Έγκριση για εξώδικη αποζημίωση του με αρ. κυκλοφορίας ΖΥΟ 7027 οχήματος ιδιοκτησίας Νικηφόρου Κολιού λόγω σύγκρουσης με αδέσποτο σκύλο
40- Σύμβαση εργασιών αντιμετώπισης προβλημάτων φυσικής καταστροφής
41.- Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση.
42.- Εγκριση μίσθωσης μηχανημάτων λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν 23/1-26/01/2021 στις ΤΚ. Κορφοβουνίου , Πιστιανών και Παντάνασσας.
43.- Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως και 5 Ιουλίου 2021, Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου,, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4745/2020, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 175 του ν. 4764/2020 και ισχύει, για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από του Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
44.-Εγκριση ή μη πρακτικού εισαγωγής ζώων στις βοσκές και ελέγχου αυθαίρετης βόσκησης.
45.- Εγκριση προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων».
46.- Έγκριση του Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2021 του «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων
5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (38-46)

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (26-37)

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 5η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
26.-Έγκριση πρακτικού για την «ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε ΑΡΤΑΙΩΝ»
27.Έγκριση πρακτικού για τον ανοιχτό διαγωνισμό προμήθειας ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΩΝ 2020-2021
28.Έγκριση πρακτικού για «Νέες τεχνολογικές υποδομές για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στα πλαίσια αποφυγής διασποράς του Covid-19»
29.-Έγκριση πρακτικού για την κλήρωση για την ανάδειξη των μελών που θα συγκροτήσουν τις Επιτροπές προσωρινής και οριστικής παραλαβής των Δημοτικών έργων.
30.-Αποδοχή όρων συμμετοχής του Δήμου Αρταίων στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” και υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης Πράξης στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ12 (Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους) της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ με τίτλο: “Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων για το Δήμο Αρταίων.
31.-Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΑΤ12 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον Άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους.
32.-Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΑΤ14 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον Άξονα προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο: «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021».
33.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού και Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
34.-Αποδοχή δωρεάς βιβλίων.
35.- Διαγραφή τελών χρήσης πάγκου εντός της Δημοτικής Αγοράς Δήμου Αρταίων, λόγω λήψης έκτακτων μέτρων εν μέσω πανδημίας COVID-19 για την προστασία της δημόσιας υγείας ”
36.- Έγκριση παράτασης για την κατασκευή του έργου “«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ».
37.- Διαγραφή βεβαιωμένου ποσού από τον υπόχρεο Πήλιο Σπυρίδωνα του Γεωργίου με ΑΦΜ 105185436, λόγω ανάκλησης της εγκεκριμένης σύμβασης μίσθωσης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου, που βρίσκεται στην Περιφ. Οδό & Λέων Σπαή

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (26-37)

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (13-25)

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 26η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2021, ημέρα Τρίτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
13.-Εγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων ( Β΄ φάση)
14.-Έγκριση πρακτικού για το συνοπτικό διαγωνισμό «Προμήθεια δοχείων απορριμμάτων έτους 2020»
15.- Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2021 της Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»..
16.- Έγκριση πρακτικού για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους υπαλλήλους(μονιμοι ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ έτους»
17.- Έγκριση για την υπηρεσία «Νέες τεχνολογικές υποδομές για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στα πλαίσια αποφυγής διασποράς του Covid-19» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τους όρους της περίπτωσης Γ της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 του άρθου 32 του Ν.4412/2016.
18.- Έγκριση πρακτικού για το συνοπτικό διαγωνισμό «Προμήθεια λιπαντικών έτους 2021 για τα οχήματα –μηχανήματα του Δήμου Αρταίων»
19.-Ενεργοποίηση δικαιώματος προαίρεσης προμήθειας φρέσκου γάλακτος.
20.- Παράταση ισχύος προσφορών αναδόχων διαγωνισμού για τις ετήσιες δαπάνες πολιτιστικών εκδηλώσεων.
21.-Αποδοχή δωρεάς μεταχειρισμένου επιβατικού οχήματος βενζινοκίνητου μάρκας Volkswagen Bora 1.6 AΠO THN ETAIΡΕΙΑ Γ. ΚΑΨΙΩΧΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
22.-Έγκριση μελέτης για το έργο «Κατασκευή πεζοδρομίων με ηλεκτροφωτισμό σε οικισμούς του Δήμου Αρταίων».
23.- Έγκριση μελέτης για το έργο “Ανάπλαση παραποτάμιας περιοχής στον Κάρδαμπο Σκούπας”
24.- Έγκριση μελέτης για το έργο «Κατασκευή περιμετρικού τσιμεντένιου αύλακα νέας Βίγλας».
25.- Έγκριση μελέτης για το έργο «Κατασκευή πεζοδρομίου από οικισμό προς νεκροταφείο στην Τ.Κ. Χαλκιάδων »

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (13-25)

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (8-12)

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 19η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2021, ημέρα Τρίτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
8.Παράταση μίσθωσης ακινήτων.
9.- Διαγραφή χρεώσεων απο βεβαιωτικούς καταλόγους.
10- Εγκριση πρακτικού της εργασίας με τίτλο: « Περισυλλογή και Περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς »
11.- Εγκριση πρακτικού για «Προμήθεια οχημάτων (επιβατικού οχήματος Δημοτικής Αστυνομίας και οχήματος για τις ανάγκες ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΔΗΚΕΔΑ)».
12.-Εγκριση για νομική συνδρομή του τέως Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου του Δήμου Αρταίων, Μιχαήλ Βλάχου, σε ποινική υπόθεση που ανέκυψε κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του.
2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (8-12)

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (1-7)

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 13η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2021, ημέρα Τετάρτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
1.Διόρθωση – ορθή επανάληψη της αριθμ. 486/2020 Απόφασης Ο.Ε. με θέμα ‘Έγκρισης υποβολής αίτησης χρηματοδότησης για την πράξη «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Δ.Ε. Αμβρακικού» στα πλαίσια της Πρόσκλησης 63.1 – CLLD.7 του ΕΠ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020 και ακύρωση της 435/2020
2.Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως και 5 Ιουλίου 2021, στην Τεχνική Υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4745/2020, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 175 του ν. 4764/2020 και ισχύει, για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από του Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
3.-Έγκριση για σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ηλεκτροφωτισμού για συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων.
4-Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων (επιτροπών ) διενέργειας διαγωνισμών Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΑΡΘΡΟ 221 Ν. 4412/2016 )
5.-Συγκρότηση Επιτροπών:Α)Παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών του Δήμου Αρταίων σε εφαρμογή του άρθρου 221 Ν.4412/2016 Β) Παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.
6.-Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.
7.- Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων κατά διαγωνιστικών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και δημοτικών έργων του δήμου Αρταίων σε εφαρμογή του άρθρου 221 του ν.4412/2016.

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (1-7)

70η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (659)

70η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 31η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Πέμπτη ώρα 13:00 μ.μ με τα εξής θέματα:
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων LED για εκσυχρονισμό του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.
70η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (659)

69η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (647-658)

69η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 28η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα ώρα 17:00 μ.μ με τα εξής θέματα:
647. Έγκριση πρακτικού για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΩΝ 2020-2021»
648. Έγκριση πρακτικού του έργου « ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΤΙΡΙΑ, ΑΥΛΕΙΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ)»
649. Έγκριση για παράταση της σύμβασης για την εργασία «Συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δ. Αρταίων (νέες εργασίες)».
650. Έγκριση για παράταση της σύμβασης για την εργασία «Εργασίες κλάδευσης υψηλών δέντρων και δενδροστοιχιών».
651. Έγκριση για παράταση της σύμβασης για την εργασία «Συντήρηση παραποτάμιου πάρκου και αλσυλλίου Αγίων Αναργύρων ».
652. Ακύρωση της 617/2020 Απόφασης Ο.Ε. και Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Αρταίων με το Δίκτυο ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, για την «Εκπόνηση μελετών για ένταξή τους στο ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 στα πλαίσια προγραμματικής σύμβασης με το Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη & Κυκλική Οικονομία» και έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής»
653. Έγκριση πρακτικού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΤΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Γ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν.4412/2016».,
654. Έγκριση πρακτικού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Γ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν.4412/2016
655. Έγκριση πρακτικού για την «ΈΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ» ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Γ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν.4412/2016».
656. Απαλλαγή υπολόγων προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων από την πάγια προκαταβολή.
657. Υπογραφή σύμβασης συνεργασίας του Δήμου Αρταίων με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), για την μεταφορά της συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) με ανάθεση από τον Δήμο και κάλυψη του κόστους από την ΕΕΑΑ, για το έτος 2021 .
658. Εγκριση παράτασης του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες τους μήνες Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2017».

69η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (647-658)

68η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (626-646)

68η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 23η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη ώρα 13:00 μ.μ με τα εξής θέματα:
626.Έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου οικονομικού έτους 2021
627.Εγκριση για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων
628. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων
629.Εγκριση πρακτικού της Επιτροπής διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια υλικού, παροχή μέσων προστασίας εργαζομένων για μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοιού COVID 19
630.Έγκριση για την «Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών διαχωριστικών γραφείου» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τους όρους της περίπτωσης Γ της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 του άρθου 32 του Ν.4412/2016
631.Παράταση Σύμβασης παροχής υπηρεσιών για: Υπηρεσίες Επαληθευτή Δαπανών στα πλαίσια του έργου:“Investment Development and Empowerment Action” (IDEA) INTERREG»
632.Έγκριση 1ου ΑΠΕ & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΒΑΛΑΩΡΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΑΡΤΑΣ
633.Εγκριση πρακτικού της Επιτροπής διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια υλικού, παροχή μέσων προστασίας εργαζομένων για μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοιού COVID 19
634.Εγκριση πρακτικού της Επιτροπής διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια υλικού, παροχή μέσων προστασίας εργαζομένων για μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοιού COVID 19
635.Εγκριση για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου«Ολοκλήρωση διαμόρφωσης παιδικών χαρών Δήμου Αρταίων
636.Αναμόρφωση προϋπολογισμού
637.Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του Προέδρου ΔΚ Αρταίων έτους 2020
638.Έγκριση για την «Προμήθεια βυτίου και λοιπού ψεκαστικού εξοπλισμού»με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τους όρους της περίπτωσης Γ της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 του άρθου 32 του Ν.4412/2016
639.Έγκριση για την «Έκδοση έντυπου υλικού και την ενημέρωση των πολιτών για τα μέτρα ενάντια της διασποράς και της διάδοσης του κορονοιού»με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τους όρους της περίπτωσης Γ της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 του άρθου 32 του Ν.4412/2016
640.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου«Αποκατάσταση τεχνικών και φθορών οδικού δικτύου που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα»
641.Έγκριση πρακτικού για την εργασία <>
642.«Άσκηση διεκδικητικής κυριότητας αγωγής κατά της Ευτυχίας Κουρεμένου».
643.Έγκριση Τροποποίησης της μελέτης: «Μελέτη οριοθέτησης τμήματος ρέματος Αμμοτόπου»
644.΄Εγκριση εξιδίκευσης δαπάνης στον ΚΑ 15-6473.001 «Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων για ενέργειες δημοσιότητας που αφορούν την προβολή και ενημέρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κεντρου Πρόληψης για την υγεία(ΚΕΠ Υγείας) Δήμου Αρταίων.
645.Διόρθωση της αριθ. 587 απόφ. Με θέμα Έγκριση 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ««Ανέγερση κτιρίου 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου»
646.Έγκριση Πρακτικού κλήρωσης επιτροπών φυσικού εδάφους

68η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (626-646)