46η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

46η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Στην Άρτα, σήμερα την 19η Αυγούστου ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 συνήλθε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις υπ’αρ.18318/13-3-2Ο2Ο, 20930/31-3-2020 33282/29-5-2020 και της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.48487/30.07.2021 (ΦΕΚ 3481/30.07.2021 τεύχος Β’) εγκ. του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 17981/19-8-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

309 1 Καθορισμός του αριθμού προσλαμβανόμενων ατόμων, & κατανομή των εγκριθεισών ανθρωποωρών του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δίκαιου ορισμένου χρόνου που θα προληφθεί για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων & για χρονικό διάστημα ίσο με το διδακτικό έτος 2021 – 2022
310 2 Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων για την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο)
46)19-8-2021

45η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

45η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Στην Άρτα, σήμερα την 9η Αυγούστου ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:15 συνήλθε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις υπ’αρ.18318/13-3-2Ο2Ο, 20930/31-3-2020 33282/29-5-2020 και της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.48487/30.07.2021 (ΦΕΚ 3481/30.07.2021 τεύχος Β’) εγκ. του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 17503/9-8-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών. Για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

308 1 Έγκριση πρακτικού ΙΙ διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διαταξης του άρθρου 32, §2γ του Ν 4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την εκτέλεση του έργου : «Κατεδάφιση κτισμάτων που έχουν κριθεί επικινδύνως ετοιμόρροπα
308

44η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

44η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
Στην Άρτα, σήμερα την 5η Αυγούστου ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις υπ’αρ.18318/13-3-2Ο2Ο, 20930/31-3-2020 33282/29-5-2020 και της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.48487/30.07.2021 (ΦΕΚ 3481/30.07.2021 τεύχος Β’) εγκ. του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 17290/5-8-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών. Για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
305 1 Παράταση μέχρι 30-09-2021 δύο (2) εκ των τεσσάρων (4) συναφθεισών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατηγορίας/ειδικότητας ΥΕ Γενικών Καθηκόντων στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και τροποποίηση της αριθμ. 67/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τη διάρκεια πρόσληψης, σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν.4821/2021 (ΦΕΚ 134, Α)
306 2 Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού δίμηνης διάρκειας στο τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
307 3 Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης του έργου: «Κατεδάφιση κτισμάτων που έχουν κριθεί επικινδύνως ετοιμόρροπα»

44)5-8-2021

43η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

43η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στην Άρτα, σήμερα την 3η Αυγούστου ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις υπ’αρ.18318/13-3-2Ο2Ο, 20930/31-3-2020 33282/29-5-2020 και της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 47302/26.07.2021 (ΦΕΚ 3349/26.07.2021 τεύχος Β’) εγκ. του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 17024/3-8-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
302 1 Έγκριση πρακτικού Νο 5 της Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων προμηθειών του ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (Πλην τεχνικής Υπηρεσίας) για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων για τις κοινωνικές δομές ετών 2020-2021 -2022 και προαίρεση για το έτος 2023
303 2 Παράταση μέχρι 30-09-2021 μιας (1) εκ των δύο (2) συναφθεισών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατηγορίας/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και τροποποίηση της αριθμ. 67/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τη διάρκεια πρόσληψης, σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν.4821/2021 (ΦΕΚ 134, Α)
304 3 Εκλογή υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο έτους 2021

43)2-8-2021

Το Δημοτικό Ωδείο Άρτας ανοίγει τις πόρτες του: OpenMusicDay με δώρα, μουσική και κληρώσεις

Μία ανοιχτή μουσική γιορτή, ετοιμάζει για την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου το Δημοτικό Ωδείο Άρτας.

Η «Open Music Day» ξεκινά στις 10:30 το πρωί και περιλαμβάνει δώρα, μουσική, ξυλοπόδαρο, μπουφέ, αλλά και κλήρωση με έναν τυχερό νέο μαθητή να κερδίζει τη δωρεάν φοίτησή του σε όργανο της επιλογής τους.

Στόχος της δράσης αυτής, είναι η γνωριμία με τον κόσμο της μουσικής μέσα από το Δημοτικό Ωδείο, με τους καθηγητές και τα μουσικά όργανα που διδάσκονται.

Δηλώσεις συμμετοχής τηλεφωνικά  στο 26810 73595, καθημερινά από 17:00 έως 20:30.

Ηχηρό το μήνυμα του Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου «Ούτε μια λιγότερη»

Μια μοναδική βραδιά με ηχηρό το μήνυμα «Oύτε μια λιγότερη» με υπέροχες μουσικές νότες, θεατρικά, φωτογραφικό υλικό, από τον Φωτογραφικό Σύλλογο Άρτας Φώτο Άρτ και  την φωτογραφική ομάδας ΦΟΑ, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της περασμένης Τετάρτης στον αύλειο χώρο της Παρηγορήτισσας.

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Δήμου Αρταίων διοργάνωσε με απόλυτη επιτυχία την εκδήλωση για την βία κατά των, «Ούτε μια λιγότερη» με την συμμετοχή θεατρικών εργαστήριων θεατρικών ομάδων και Αρτινών καλλιτεχνών.

Σε δηλώσεις του ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας Χριστόφορος Σιαφάκας επεσήμανε μεταξύ άλλων: «Το Συμβουλευτικό Κέντρο του Δήμου μας μέσα από τις υπηρεσίες που προσφέρει και με την συνεργασία του με άλλες υπηρεσίες χειρίζεται με απόλυτη εχεμύθεια όλες τις υποθέσεις. Πολλές γυναίκες επιστρέφουν στο ίδιο περιβάλλον αναμφισβήτητα από φόβο αλλά και ανασφάλεια, το Συμβουλευτικό Κέντρο του Δήμου είναι εδώ και δίπλα σε όποιον το έχει ανάγκη». Ενώ δεν παρέλειψε να διαβάσει την επιστολή που απέστειλε ο πατέρας της αδικοχαμένης Ελένης Τοπαλούδη στο Δήμαρχο Αρταίων Χρήστο Τσιρογιάννη με τον οποίο διατηρούν ιδιαίτερη φιλία εξαιτίας και της αδελφοποίησης των δυο Δήμων.

Ακολούθησαν θεατρικά από τους : Θεατρικό Εργαστήρι  Συλλόγου “O Σκουφάς” με σκηνοθεσία: Έλλη Μάνθα, Επιμέλεια κειμένου: Φωτεινή Τσαδήμα Βοηθός σκηνής: Θεοδώρα Σερέτη, υπεύθυνη θεατρικού Εργαστηρίου: Ειρήνη Νάκου με την Επιμέλεια κοστουμιών, σκηνικών αντικειμένων και μουσικής: Η ομάδα. Έπαιξαν Φωτεινή Τσαδήμα, Παντελή Σιώζος, Χρυσάνθη Γαλάνη, Βάσω Καραβασίλη, Γεωργία Φωτακοπούλου. Η Θεατρική Ομάδα «ΥΦΟ-ΠΟΙΟΙ» Πολιτιστικού Συλλόγου Κομποτίου «Νικολάου Σκουφά» Σκηνοθεσία: Αφροδίτη Κατσαούνου Ερμηνεία: Δώρα Νάνου, Αν αργήσω κοιμήσου, Άκης Δήμου, απόσπασμα, Μουσική: Παναγιώτης Ντούλας, Θεατρική Ομάδα Υπόθεσις 19, Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Άρτας, Σκηνοθεσία: Αφροδίτη Κατσαούνου, Ερμηνεία: Άννα Κάκκου, η ζωή με τον Λευτέρη, Αντώνης Τσιπιανίτης απόσπασμα, Μουσική: Παναγιώτης Ντούλας.

Στην συνέχεια  της εκδήλωσης ακολούθησε το μουσικό πρόγραμμα από εκλεκτούς Αρτινούς καλλιτέχνες να παρουσιάζουν τραγούδια που έμειναν ανεξίτηλα στον χρόνο και στο πέρασμά τους, και συγκεκριμένα τους Λαμπρινή Λάμπρου – Βίβιαν Γκολομάζου – Γιάννης Παπαθανασίου, Γιώργος Βάνας – Ρόη Καλύβα, Γιάννης Σιδεράκης, Στάθης Αρτινός, Κολιούλης Χρήστος, Τσίρκας Μάριος – Βλαχοπάνος Χρήστος, Νίκος Μπαλτζώης – Πάνος Δημητρούλας.

Στην εκδήλωση παρέστησαν μεταξύ άλλων,  ο Βουλευτής του ΚΙΝΑΛ Χρήστος Γκόκας, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας, Χριστόφορος Σιαφάκας, ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Κατέρης, η αναπληρώτρια Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Περιφέρειας Ηπείρου κα. Παναγιώτα Μητροκώστα, η Πρόεδρος στο Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Ηπείρου Μαρία Τσολάκη, οι Αντιδήμαρχοι Κώστας Χαρακλιάς και Γιώργος Πανέτας, ο Πρόεδρος της ΑΔΑΕ ΟΤΑ, Μιχάλης Κοτασρίνης, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Κώστας Ζέρβας, οι Επικεφαλής των Παρατάξεων Δημοτική Αναγέννηση και Ριζοσπαστική Δημοτική Αλλαγή, Τζένη Ταπραντζή  και Λίτσα Κιτσαντά αντίστοιχα, Δημοτικοί και Περιφερειακοί Σύμβουλοι, η Διευθύντρια της Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας και Αθλητισμού, Μαριάννα Βασιλάκη, η Προϊσταμένη του Τμήματος κα. Μωραΐτη, στελέχη της Υπηρεσίας, εκπρόσωποι Αρτινών Συλλόγων και Φορέων καθώς και πολλοί δημότες.

Η Δημοτική Αρχή ευχαριστεί τους Αρτινούς καλλιτέχνες, τις θεατρικές ομάδες και εργαστήρια, τις φωτογραφικές ομάδες, το προσωπικό του Συμβουλευτικού Κέντρου του Δήμου Αρταίων, όλους όσους συμμετείχαν και εργαστήκαν, για να πραγματοποιηθεί αυτή η πολύ σημαντική εκδήλωση και όλους τους δημότες που τίμησαν με την παρούσα τους την εκδήλωση.\

Συνεχίζονται με ακόμη 2.700 μ. ασφαλτοστρώσεων στο Ψαθοτόπι τα έργα αγροτικής και δημοτικής οδοποιίας 80 χλμ στο Δήμο Αρτάιων

Χρ. Τσιρογιάννης: «Ασφαλτόστρωση δρόμου που ενώνει το Ψαθοτόπι με την Ανέζα»

Το έργο των ασφαλτοστρώσεων αγροτικών δρόμων που υλοποιείται από το Δήμο Αρταίων αυτό το διάστημα, στην Τοπική Κοινότητα Ψαθοτοπίου, επισκέφτηκε σήμερα ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων Δημήτρη Σφήκα, τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Χρήστο Τσιαντή και υπηρεσιακά στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Ειδικότερα το έργο αφορά ασφαλτόστρωση 1400μ. στο Ψαθοτόπι και 1300μ. ασφαλτόστρωση, του διακοινοτικού δρόμου, που ενώνει δύο οικισμούς, το Ψαθοτόπι με την Ανέζα, ένα έργο που θα βοηθήσει ουσιαστικά στην εύκολη και ασφαλή μετακίνηση των κατοίκων της περιοχής.

Στην επίσκεψη, διαπιστώθηκε η ομαλή εξέλιξη του έργου, το οποίο εξυπηρετεί κυρίως πτηνοτροφικές μονάδες και αγροτικές επιχειρήσεις, εξασφαλίζοντας τους  καλύτερη πρόσβαση, ενώ με αυτό το έργο στηρίζεται ουσιαστικά ο πρωτογενής τομέας της περιοχής.

Στην συνεχεία της επίσκεψης, ακολούθησαν συναντήσεις με επιχειρηματίες και κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι με τη σειρά τους δήλωσαν πως η ασφαλτόστρωση προσφέρει θετικά στην περιοχή τους, στις αγροτικές και κτηνο-πτηνοτροφικές επιχειρήσεις.

Σημειώνεται, πως αυτή την περίοδο ασφαλτοστρώνονται σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες Άρτας, 80 χλμ αγροτικής και δημοτικής οδοποιίας. Η χρηματοδότηση έχει προέλθει από χρηματοδοτικά προγράμματα αλλά και από δημοτικούς πόρους.

Από την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου έως την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου η διανομή τροφίμων για τους ωφελούμενους του επισιτιστικού προγράμματος ΤΕΒΑ

Δωρεάν διανομή τροφίμων και σχολικών τσαντών για τους ωφελούμενους του επισιτιστικού προγράμματος ΤΕΒΑ και συγκεκριμένα, κοτόπουλο, χοιρινό κρέας και σχολικές τσάντες για οικογένειες που έχουν παιδιά 8 έως 16 ετών, θα πραγματοποιηθεί από την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου, στην Κεντρική Λαχαναγορά του Δήμου Αρταίων, από τις 08:00 το πρωί έως και τις 12:00 το μεσημέρι.

Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα σχετικά με την ημέρα προσέλευσης, η οποία θα γίνεται με αλφαβητική σειρά για την αποφυγή συγχρωτισμού, τηρώντας παράλληλα αυστηρά τους κανονισμούς ατομικής υγιεινής και τα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας, για την πρόληψη της διασποράς του covid-19. Όλοι οι δικαιούχοι θα πρέπει κατά την διάρκεια της διανομής να φορούν προστατευτική μάσκα και να τηρούν τις αποστάσεις.

Επίσης, ο κάθε δικαιούχος θα παραλαμβάνει την ποσότητα που του αναλογεί επιδεικνύοντας το δελτίο της αστυνομικής του ταυτότητας και το ΑΜΚΑ.

Σας παραθέτουμε την συνταγή διανομής:

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 ΜΕΛΟΣ & 2 ΜΕΛΗ 3 ΜΕΛΗ & 4 ΜΕΛΗ 5 ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΑΝΩ
Κοτόπουλο (2 κιλά) 3 τεμάχια 5 τεμάχια 7 τεμάχια
Χοιρινό άνευ οστού (1 κιλό) 2 τεμάχια 3 τεμάχια 5 τεμάχια

Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δε δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής, τα προϊόντα μπορεί να παραλαμβάνει τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) η εξουσιοδότηση φέρει βεβαίωση γνησίου υπογραφής από αρμόδια Αρχή ή β) η εξουσιοδότηση δε φέρει βεβαίωση γνησίου υπογραφής αλλά συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας του εξουσιοδοτούντος ωφελούμενου ή άλλου επίσημου εγγράφου από το οποίο προκύπτουν ο ΑΜΚΑ ή ο ΑΦΜ του.

Με χρηματοδότηση του Δήμου Αρταίων τα έργα οδοποιίας στην περιοχή του Αμμοτόπου

Την ώρα που οι εργασίες τσιμεντόστρωσης στην τοπική κοινότητα Αμμοτόπου συνεχίζονται, το έργο επισκέφτηκε νωρίς το πρωί ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης, συνοδευόμενος από τον Δημοτικό σύμβουλο Γιώργο Μπουκουβάλα και τον Πρόεδρο της κοινότητας Αμμοτόπου Γιώργο Ξέρα.

Σημειώνεται, ότι το έργο πραγματοποιείται με χρηματοδότηση από δημοτικούς πόρους και αναμένεται να διευκολύνει την ασφάλεια και την προσβασιμότητα των κατοίκων προς τις οικίες και τις επιχειρήσεις τους, αλλά και την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων των κτηνοτροφικών μονάδων, μαζί με τα ευρύτερα έργα οδοποιίας που ασφαλτοστρώνονται αυτή την εποχή σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες Άρτας, συνολικού μήκους 80 χλμ.

Επίστρωση χυτού ελαστικοσυνθετικού δαπέδου στους αύλειους χώρους των σχολείων

Χρ. Τσιρογιάννης: «23 αυλές σχολείων αναβαθμίζονται»

Σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκονται οι εργασίες επισκευής και συντήρησης σχολικών συγκροτημάτων, που υλοποιεί ο Δήμος Αρταίων για πιο όμορφα, πιο λειτουργικά και πιο ασφαλή σχολεία, για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Υπό την επίβλεψη των ανθρώπων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και με χρηματοδότηση από δημοτικούς πόρους, αυτό το διάστημα σε διάφορα σχολεία του Δήμου εκτελούνται εργασίες τοποθέτησης ελαστικοσυνθετικού δαπέδου (γήπεδο μπάσκετ) με υπόστρωμα, για την καλύτερη άθληση των παιδιών στους αύλειους χώρους των σχολείων.

Κατά την επίσκεψη που πραγματοποίησε στα σχολεία ο Δήμαρχος κ. Τσιρογιάννης, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων Δημήτρη Σφήκα, τον Αντιδήμαρχο Παιδείας Χριστόφορο Σιαφάκα και υπηρεσιακά στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ένας είναι ο στόχος μας: Θέλουμε σχολεία ασφαλή και λειτουργικά και γι’ αυτό δουλεύουμε. Θέλουμε τις αυλές όλων των σχολείων μας γεμάτες ζωή, πρωί και απόγευμα ως χώρους αθλητισμού».

Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις είναι τμήμα μιας ευρύτερης εργολαβίας προϋπολογισμού 444.300 ευρώ με χρηματοδότηση από δημοτικούς πόρους. Τα σχολικά συγκροτήματα που θα πραγματοποιηθούν ανάλογες παρεμβάσεις είναι τα εξής:

 1. Στο 2ο Γυμνάσιο Άρτας
 2. Στο 4ο Λύκειο Άρτας
 3. Στο 1ο Δημοτικό Άρτας
 4. Στο 2ο Δημοτικό Άρτας
 5. Στο 30 Δημοτικό Άρτας
 6. Στο 5ο Δημοτικό Άρτας
 7. Στο 6ο Δημοτικό Άρτας
 8. Στο 8ο Δημοτικό Άρτας
 9. Στο 9ο Δημοτικό Άρτας
 10. Στο Δημοτικό Αγίων Αναργύρων
 11. Στο Δημοτικό Ελεούσας
 12. Στο Δημοτικό Κεραμάτες
 13. Στο Δημοτικό Αγίου Σπυρίδωνα
 14. Στο Δημοτικό Καλαμιά
 15. Στο Δημοτικό Καλοβάτου
 16. Στο Δημοτικό Χαλκιάδων
 17. Στο Δημοτικό Ανέζας
 18. Στο Δημοτικό Καλογερικού
 19. Στο Δημοτικό Πολυδρόσου
 20. Στο Δημοτικό Ράχης
 21. Στο Δημοτικό Βλαχέρνας
 22. Στο Δημοτικό Αμμότοπου
 23. Στο Δημοτικό Χανοπούλου

 

Κοινωνικό φροντιστήριο για τη νέα σχολική χρονιά από το Δήμο Αρταίων

Πρόσκληση για εθελοντές καθηγητές

Ο Δήμος Αρταίων, στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής και με στόχο την ελάφρυνση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, προγραμματίζει και φέτος τη λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου για μαθητές και μαθήτριες της Β’ και Γ’ Λυκείου.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται θερμά οι καθηγητές που θέλουν να συμβάλλουν στην μαθησιακή ενίσχυση μαθητών που οι γονείς τους δεν μπορούν να καλύψουν ιδιωτικά φροντιστήρια, να δηλώσουν την εθελοντική συμμετοχή τους.

Η συμμετοχή, μπορεί να γίνει είτε συμπληρώνοντας την αίτηση του Εθελοντή στο site του Δήμου Αρταίων (www.arta.gr), είτε στέλνοντας μία απλή αίτηση συμμετοχής στον Δήμο Αρταίων και στο email: dimos@arta.gr, μέχρι τη Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021.

Τα τμήματα που θα δημιουργηθούν θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους, τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου και θα υλοποιηθούν στο κτίριο του 8ου Δημοτικού σχολείου Άρτας.