ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 /2021
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ Π.Δ 524/80 (ΦΕΚ 143 Α /17-6-1980)

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Μέριμνας –Παιδείας –Αθλητισμού –Πολιτισμού Δήμου Αρταίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομίσθια, συνολικού δέκα επτά (17) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Ωδείου του Ν.Π.Δ.Δ «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας –Παιδείας – Αθλητισμού- Πολιτισμού» Δήμου Αρταίων και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), τα οποία μπορείτε να δείτε αναλυτικά στην Προκήρυξη που ακολουθεί.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της περίληψης σε τοπική εφημερίδα και της ανάρτησης στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Ωδείου (από 05/9/2021 έως 14/9/2021).

Παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 9.00 έως 14.00.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΩΔΕΙΟΥ ΣΧ ΕΤΟΣ 2021-2022 PDF

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΩΔΕΙΟΥ ΣΧ ΕΤΟΣ 2021-2022 DOC

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2021-2022

Αναρτήθηκαν σήμερα 08/09/2021 ΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ πίνακες ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ – ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ, που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα εννέα (79) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων  στο Δήμο Αρταίων, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (6ΩΡΗ και 3ΩΡΗ απασχόληση) σύμφωνα με την Ανακοίνωση 18025/20-08-2021 του Δήμου Αρταίων.

Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν οι εξής ΤΕΛΙΚΟΙ πίνακες:

 • Πίνακας επιτυχόντων – προσληπτέων Μερικής Απασχόλησης (6ΩΡΗ απασχόληση)
 • Πίνακας επιτυχόντων – προσληπτέων Μερικής Απασχόλησης (3ΩΡΗ απασχόληση)

Σύμφωνα με την αρ. ανακοίνωση 18025/20-08-2021 και ειδικότερα στην παράγραφο που αφορά την πρόσληψη αναφέρεται:

Tο προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των τελικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου.

Κατά την πρόσληψή τους οι επιτυχόντες οφείλουν τα προσκομίσουν τα στοιχεία που απαιτούνται για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dimos@arta.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών μετά την πρόσληψή τους.

Επιπλέον, σας εφιστούμε την προσοχή ότι στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την πρόσληψη καθαριστών – καθαριστριών στις σχολικές μονάδες του Δήμου», της αρ. 18025/20-08-2021 ανακοίνωσής μας περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους που οι υποψήφιοι επικαλούνται  στην αίτησή τους (π.χ Πολύτεκνοι, τέκνα Πολυτέκνων, Τρίτεκνοι και τέκνα Τριτέκνων κτλ).

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Ατομικό Δελτίο Ταυτότητας (και οι δύο όψεις) ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας
2) Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια)
3) Ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
4) Ο αριθμός Μητρώου Κοινωνίας Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
5) Ο αριθμός Μητρώου e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)
6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β ́/25-2- 2014)] ή αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων), από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των ανήλικων τέκνων του προσληπτέου. Προκειμένου για αλλοδαπούς: Αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αρμόδιας αλλοδαπής αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχουν, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).
7) Φωτοαντίγραφο του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού IBAN, όπου ο ωφελούμενος να εμφανίζεται υποχρεωτικά ως ο μοναδικός ή ο πρώτος δικαιούχος.
8) Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
9) Οι περιπτώσεις Πολυτέκνων και τέκνα Πολυτέκνων, Τρίτεκνοι και τέκνα Τριτέκνων, γονείς και τέκνα Μονογονεϊκών οικογενειών καθώς κι ατόμων που ασκούν το δικαίωμα προστασίας από την Αναπηρία συγγενικών ατόμων θα προσκομίσουν τα ανάλογα δικαιολογητικά σύμφωνα με την Δημόσια Πρόσκληση.

Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των προσληπτέων που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, θα εκτελεστεί  υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ θα καταγγελθεί η σύμβαση όσων υποψηφίων δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι υποψήφιοι των οποίων θα καταγγελθεί η σύμβαση λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της καταγγελίας της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (6ΩΡΗ)

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (3ΩΡΗ)

Ψηφιακή ελεγχόμενη στάθμευση στην Άρτα

620 θέσεις στάθμευσης στο κέντρο της πόλης.

Ένα μείζον θέμα που αφορά την καθημερινότητα αλλά και την πρόβλεψη για τις ανάγκες της Άρτας την επόμενη ημέρα, ήταν αυτό που συζητήθηκε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο: η εφαρμογή της ελεγχόμενης στάθμευσης, συμφώνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Αρταίων, στο οποίο προβλέπεται η ανάγκη εφαρμογής της στο κέντρο της πόλης της Άρτας.

Κατά τη συνεδρίαση, ο μελετητής παρουσίασε με ηλεκτρονικά αρχεία το σχέδιο της  ελεγχόμενης στάθμευσης μέσω έξυπνων συστημάτων, βασιζόμενο στο εγκεκριμένο ΣΒΑΚ του Δήμου.

Στην επιστημονική του τοποθέτηση, ο μελετητής αναφέρθηκε στις ήδη διαμορφωμένες συνθήκες στάθμευσης -δηλαδή στις υφιστάμενες υποδομές στάθμευσης και στους δημοτικούς χώρους στάθμευσης- καθώς και στην προσφορά και ζήτηση για στάθμευση.

Υπενθυμίζεται πως ο Δήμος Αρταίων έχει υποβάλει πρόταση στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» στην πρόσκληση «Smart cities» με αρχικό προϋπολογισμό 755.000 ευρώ, για την λειτουργία ενός ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης.

Η πρόταση αφορά την ολοκληρωμένη διαχείριση 620 θέσεων εντός του οδικού δικτύου της πόλης, προκειμένου να αποσυμφορηθεί από τον κυκλοφοριακό φόρτο. Το προτεινόμενο σύστημα, θα διαθέτει αισθητήρες που θα συνδέονται με ένα κεντρικό σύστημα ελέγχου διαθεσιμότητας θέσεων στάθμευσης. Επίσης, προβλέπονται αυτόματα συστήματα τελών στάθμευσης, με δυνατότητα πληρωμής ψηφιακά με mobile εφαρμογή, εξοπλισμό δημοτικής αστυνομίας, ηλεκτρονικές πινακίδες ενημέρωσης οδηγών κλπ.

Σύμφωνα με το σύνολο των μελετών-παραδοτέων που έχουν εκπονηθεί μέχρι σήμερα και σχετίζονται με την βελτίωση της αστικής κινητικότητας, το συμπέρασμα είναι ότι η ανάγκη για εφαρμογή της ελεγχόμενης στάθμευσης είναι αναγκαία. Το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλη χρήζει ολοκληρωμένης αντιμετώπισης, που να συνδυάζει με τον καλύτερο τρόπο τις διαθέσιμες θέσεις για παρκάρισμα και τους δημοτικούς χώρους στάθμευσης.

Στόχος της πρότασης που έχει κατατεθεί στο «Αντώνης Τρίτσης», είναι να υπάρχει μια σύγχρονη και σοβαρή πρόταση, που θα αξιοποιεί τις ψηφιακές δυνατότητες της εποχής μας: όπως για παράδειγμα να ξέρει ο οδηγός μέσα από το κινητό του, που υπάρχει κενή θέση παρκαρίσματος, ποιες ώρες είναι φυλασσόμενος ο χώρος, το κόστος, τις λεωφορειακές γραμμές που συνδέουν τα πάρκινγκ με κομβικά σημεία της πόλης, κλπ.

Η εφαρμογή της ελεγχόμενης στάθμευσης δεν σκοπεύει στην είσπραξη χρημάτων αλλά στην επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος της πόλης, την αποτροπή πολύωρων μετακινήσεων για μια θέση στάθμευσης και την ανάγκη για εξυπηρέτηση των κατοίκων, επαγγελματιών και επισκεπτών, στα εμπορικά καταστήματα στην λαϊκή αγορά στους ιχθυοπώλες στα καφέ εστίαση, σε γιατρούς κ.α.

Η στάθμευση των μόνιμων κατοίκων στις θέσεις μόνιμων κατοίκων, θα είναι δωρεάν χωρίς χρονικό περιορισμό, με έκδοση κάρτας σε κατόχους οχημάτων με μόνιμη κύρια κατοικία εντός της περιοχής ελέγχου της κυκλοφορίας εφόσον δεν διαθέτουν χώρο στάθμευσης στην οικοδομή τους.

Επιπλέον, ο Δήμος προτίθεται να προβεί σε αγορά και λειτουργία mini-bus για την καλύτερη λειτουργία των δημοτικών σταθμών στάθμευσης και την εξυπηρέτηση εμπόρων, καταστηματαρχών, κατοίκων και επισκεπτών. Αναγκαία κρίνεται προς την κατεύθυνση αυτή και η αναβάθμιση του χώρου στάθμευση πλησίον της «Διώνη», με φύλαξη, δωρεάν παραμονή στο χώρο στάθμευσης τον υπόλοιπο χρόνο πλην του διαστήματος διεξαγωγής της Πανελλήνιας Έκθεσης και Εμποροπανήγυρης, ώστε να δοθούν κίνητρα τους δημότες και επισκέπτες να το αξιοποιούν.

Πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων: Ενός λεπτού σιγή για τον Μίκη Θεοδωράκη

Με ενός λεπτό σιγή και ψήφισμα για την μνήμη του αξέχαστου δημιουργού Μίκη Θεοδωράκη, ξεκίνησε χθες το βράδυ η πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων.

Ο Δήμος Αρταίων, εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για τον χαμό του διεθνούς φήμης Έλληνα μουσικοσυνθέτη, Μίκη Θεοδωράκη.

Ο Μίκης Θεοδωράκης έφυγε πλήρης ημερών και δόξας. Υπήρξε εμπνευσμένος δημιουργός, αγωνιστής, οικογενειάρχης και ενεργός πολίτης έως το τέλος. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα μεγάφωνα της πόλης θα ακούγονται από σήμερα μελωδίες του μεγάλου δημιουργού, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων, αποφάσισε να πραγματοποιηθεί και εκδήλωση στη μνήμη του.

«Ούτε μια λιγότερη»

Εκδήλωση του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών του Δήμου Αρταίων την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021 στις 7:30 μ.μ. στον αύλειο χώρο της Παρηγορήτισσας

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Αρταίων, διοργανώνει την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021 στις 7:30 μ.μ., στον αύλειο χώρο της Παρηγορήτισσας, εκδήλωση για την βία κατά των γυναικών «Ούτε μια λιγότερη».

Η εκδήλωση αποτελεί μια πρωτοβουλία του Συμβουλευτικού  Κέντρου Γυναικών του Δήμου Αρταίων, με τη συμμετοχή θεατρικών ομάδων, θεατρικών εργαστήριων και Αρτινών καλλιτεχνών.

Τα αυξημένα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ειδικότερα την περίοδο της πανδημίας προκαλούν διεθνή ανησυχία και προβληματισμό.

Θυμίζουμε ότι το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών, εδράζεται στην οδό Τζαβέλλα 24, τηλ. επικοινωνίας 2681077400 και οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι:

 • Ενημέρωση και εξειδικευμένη πληροφόρηση.
 • Ψυχοκοινωνική συμβουλευτική (εξειδικευμένη στήριξη με την οπτική του φύλου).
 • Νομική – συμβουλευτική πληροφόρηση για τα δικαιώματα των γυναικών, τους σχετικούς νόμους, τις απαιτούμενες διαδικασίες για την υποβολή μήνυσης- καταγγελίας.
 • Συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και παραπομπή των γυναικών σε ξενώνες, στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, στο δικαστήριο, σε νοσοκομεία, σε φορείς αρμόδιους για προνοιακά ή άλλα επιδόματα, σε φορείς απασχόλησης, προστασίας και υποστήριξης παιδιών κ.ο.κ.
 • Ενώ τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται και στον τομέα της εργασιακής συμβουλευτικής.

Πρωτοβουλία αλληλεγγύης για όλα τα παιδιά της Άρτας: 7-10 Σεπτεμβρίου συγκέντρωση σχολικών ειδών για παιδιά ευπαθών οικογενειών

Ο Δήμος Αρταίων καλεί όλους όσοι επιθυμούν να συνδράμουν στην πρωτοβουλία συγκέντρωσης σχολικών ειδών, για όσα παιδιά τα έχουν ανάγκη. Με το σύνθημα «Πρώτο Κουδούνι Για Όλους», η αρτινή κοινωνία μπορεί και αυτή την φορά να βοηθήσει παιδιά ευπαθών οικογενειών να νιώσουν τη χαρά του σχολικού ξεκινήματος και της αλληλεγγύης.

Η συγκέντρωση των σχολικών ειδών θα πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή  10 Σεπτεμβρίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο – Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Αρταίων (οδός Αρτινών Πεσόντων, τηλέφωνο επικοινωνίας: 26810 24897).

Τα σχολικά είδη που συγκεντρώνουμε είναι: σχολικές τσάντες, κασετίνες, μολύβια, στυλό, χαρτικά, τετράδια, γόμες, μαρκαδόροι, χάρακες, μπογιές, σχολικά βοηθήματα, και ότι άλλο χρειάζεται ένας μαθητής, τα οποία και θα δοθούν από την Κοινωνική Υπηρεσία στα παιδιά που τα χρειάζονται.

Ο Δήμος Αρταίων θα μεριμνήσει για τη δίκαιη και σωστή κατανομή των ειδών ανά παιδί και σύμφωνα με τις ανάγκες της ηλικίας του.

Στην Τοπική Κοινότητα Κιρκιζατών για διάλογο με την Τοπική Κοινωνία η Δημοτική Αρχή

Με την Τοπική Κοινότητα Κιρκιζατών συνεχίστηκε ο διάλογος με τους πολίτες και την τοπική κοινωνία, που πραγματοποιεί σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες η Δημοτική Αρχή. Παρόντες ήταν ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης, ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Πανέτας, ο Αντιδήμαρχος Παντελής Κωλέτσος, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κιρκιζατών Νίκος Μπέλλος, τα Μέλη του Τοπικού Συμβούλιου, Νικόλας Νάκης και Λάμπρος Φλώρος, καθώς και κάτοικοι της περιοχής.

Ο Δήμαρχος συζήτησε για τα βασικότερα θέματα που απασχολούν την Τοπική Κοινότητα, ενώ οι πολίτες, αφού ευχαρίστησαν τη Δημοτική Αρχή για τις μέχρι σήμερα παρεμβάσεις της, εξέφρασαν τα αιτήματά τους.

Στην Τ.Κ. Κιρκιζατών – Πλησιών μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί, εκτελούνται και προγραμματίζονται τα παρακάτω έργα διευκόλυνσης της καθημερινότητας των πολιτών:

 • Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της παιδικής χαράς με βάση τα πρότυπα ασφαλείας
 • Αντικατάσταση φωτιστικών με φωτιστικά led, σε κοινόχρηστους χώρους
 • Γεώτρηση του Δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Πλησιών
 • Ασφαλτοστρώσεις 6χλμ αγροτικών δρόμων που οδηγούν σε αγροτικές καλλιέργειες
 • Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων σχολείου
 • Βελτίωση εγκαταστάσεων αγροτικού ιατρείου
 • Βελτίωση κοινοτικού γραφείου
 • Χαλικοστρώσεις και κοπή βλάστησης αγροτικών δρόμων, καθαρισμός αυλάκων, ηλεκτροφωτισμός, συντηρήσεις κ.α.
 • Τοποθέτηση ταχυδρομικών θυρίδων και υπαίθριων οργάνων γυμναστικής

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την ανάθεση του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ ΣΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Ανδρέα Παπανδρέου 5
452 21 Ιωάννινα
Ιωάννινα 30 Αυγούστου 2021
Πληροφορίες: Μιχαήλ Μπόττης

Τηλέφωνο: 26510/33333
E-mail: asdsa.epirus@gmail.com

Αριθ. Πρωτ.764

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α συστήματος 182924)

Ο Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΔΣΑ) Δ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου: «Κατασκευή έργου ΣΜΑ Πρέβεζας», προϋπολογισμού 256.000,00 € με τον Φ.Π.Α., με CPV 45232470-7 Σταθμός διαμετακόμισης αποβλήτων και κωδικό NUTS EL541. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016. Το έργο συντίθεται στις κατηγορίες εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 42.915,83€ (εργασίες, Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα), ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 45.900,66€ (εργασίες, Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα) και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 116.908,58€ (εργασίες, Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα).
Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24/9/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ.
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30/9/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Το ΕΣΗΔΗΣ προσφέρει τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που αφορά στη σύνταξη και διαχείριση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο θα «φορτωθεί» από το συνημμένο αρχείο XML που παρέχουμε (ως επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενου ΤΕΥΔ). Περισσότερες λεπτομέρειες, πληροφορίες και οδηγίες θα βρείτε στο νέο σχετικό μενού «Promitheus ESPDint – ηλεκτρονικές υπηρεσίες eΕΕΕΣ/eΤΕΥΔ» της διαδικτυακής πύλης.
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ.1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθ. 117384/26.10.2017 (ΦΕΚ 3821/31.10.2017 τεύχος Β).
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης, προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Το χρονικό διάστημα δέσμευσης των συμμετεχόντων για την προσφορά είναι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Οι προσφορές θα συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα.
Σελ.2 από 3
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως, ήτοι έως 17-9-2021 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 20-9-2021.
Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στα έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης,
3. – ενώσεις οικονομικών φορέων για έργα κατηγορίας οδοποιίας, υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν με συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 4.129,03 € (τέσσερις χιλιάδες εκατόν είκοσι εννιά ευρώ και τρία λεπτά) και δεν γίνεται δεκτή αν έχει χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι (6) μηνών και (30) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΑΣΔΣΑ ΔΕ ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 30-7326-009 και με τίτλο: «Κατασκευή έργου ΣΜΑ Πρέβεζας» για το ποσό των 256.000,00 (με ΦΠΑ). Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το ΔΣ του ΑΣΔΣΑ ΔΕ Περιφέρειας Ηπείρου.

O Πρόεδρος
Νικόλαος Καλαντζής

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΕΔΩ

6 χλμ ασφαλτοστρώσεων σε Πλησιούς και Κιρκιζάτες

Το έργο ασφαλτοστρώσεων αγροτικών δρόμων που υλοποιείται τις τελευταίες μέρες στην Τοπική Κοινότητα Κιρκιζατών, επισκέφτηκε σήμερα ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων Δημήτρη Σφήκα, τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Νίκο Μπέλλο και τον Αντιπρόεδρο Nικόλα Νάκη.

Στην επίσκεψη, διαπιστώθηκε η ομαλή εξέλιξη του έργου και όλο το πολιτικό και τεχνικό κλιμάκιο του Δήμου, δήλωσε ικανοποιημένο, καθώς το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης, που είχε τεθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αρταίων, τηρείται.

Όπως είναι φυσικό, υπήρξαν συναντήσεις και με τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι με τη σειρά τους δήλωσαν πως η ασφαλτόστρωση προσφέρει θετικά στην περιοχή τους, στις αγροτικές και κτηνο-πτηνοτροφικές εργασίες για προφανείς λόγους.

Σημειώνεται, πως αυτή την περίοδο ασφαλτοστρώνονται σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες Άρτας, 80 χλμ αγροτικής οδοποιίας. Η χρηματοδότηση έχει προέλθει από χρηματοδοτικά προγράμματα αλλά και από δημοτικούς πόρους.

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας:Δοκιμαστική Λειτουργία, Λειτουργία και συντήρηση των ΣΜΑ Ηπείρου, Μεταφορά Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) και υπολείμματος της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Ηπείρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝ. ΣΥΝ. ΔΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΕ Π. ΗΠΕΙΡΟΥ

Ιωάννινα 3/9/2021
Αρ.Πρωτ : 777/3-9-2021
ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 776/3-9-2021 Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ : 138726

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Δοκιμαστική Λειτουργία, Λειτουργία και συντήρηση των ΣΜΑ Ηπείρου, Μεταφορά Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) και υπολείμματος της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Ηπείρου».
Τα αντικείμενα της Υπηρεσίας είναι: η λειτουργία και η συντήρηση, τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού των οκτώ (8) Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στην Περιφέρεια Ηπείρου, η μεταφορά προς επεξεργασία των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) που θα συγκεντρώνονται στους ΣΜΑ, καθώς και η μεταφορά προς τελική διάθεση του υπολείμματος που θα προκύπτει στη ΜΕΑ Ηπείρου στους κατά τόπους ΧΥΤΑ.
Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους.
Η διάρκεια παροχής της υπηρεσίας θα είναι για ένα (1) έτος, με δυνατότητα παράτασης, κατ’ ενάσκηση του ρητώς προβλεπόμενου δικαιώματος προαίρεσης, για έξη (6) μήνες με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, που περιγράφονται στην διακήρυξη και την τεχνική έκθεση που τη συνοδεύει, με προϋπολογισμό δαπάνης 2.874.159,43€ και σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης 4.311.239,15€ (χωρίς ΦΠΑ) και συνολικό προϋπολογισμό έργου: (περιλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α 3.563.957,79€ και με δικαίωμα προαίρεσης 5.345.936,54€)
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης: http:// www.promitheus.gov.gr / και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147). σε ηλεκτρονικό φάκελο.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 08/10/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00μ.μ.
Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής ποσού 57.483,19€ που ανέρχεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ διάρκειας ισχύος τουλάχιστον δεκατριών (13) μηνών προσμετρούμενους από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά),συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης. Στο σύνολο των τευχών του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και στον ιστότοπο του ΑΝ. ΣΥΝ. ΔΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΕ Π. ΗΠΕΙΡΟΥ www.arta.gr
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον ΑΝ. ΣΥΝ. ΔΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΕ Π. ΗΠΕΙΡΟΥ, [asda.epirus@gmail.com] ή στο τηλ. 2681362235,(Aικατερίνη Σιώζου Δ.Τ.Υ.Δήμου Αρταίων.).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΣΔΣΑ ΔΕ Π.ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑNΤΖΗΣ

δειτε τα αρχεία ΕΔΩ

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2021-2022

Αναρτήθηκαν σήμερα 03/09/2021 οι  προσωρινοί πίνακες κατάταξης επιλογής και απορριπτέων, που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα εννέα (  79  ) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Αρταίων,  ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ( 6ΩΡΗ Κ΄ 3ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ), σύμφωνα με την Αριθμ. Ανακοίνωση 18025/20-08-2021  του Δήμου Αρταίων.

Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν οι  εξής προσωρινοί πίνακες:

 • Πίνακας Κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων Μερικής Απασχόλησης (6 ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ)
 • Πίνακας Κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων Μερικής Απασχόλησης (3 ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ)
 • Πίνακας επιλογής υποψηφίων Μερικής Απασχόλησης( 6 ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ) 1 άτομο
 • Πίνακας επιλογής υποψηφίων Μερικής Απασχόλησης (3 ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ) 78 άτομα
 • Πίνακας Απορριπτέων

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους από 06/09/2021 έως και 07/09/2021. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimos@arta.gr

Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας επιτυχόντων – προσληπτέων. Οι τελικοί πίνακες θα αναρτηθούν  στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του δήμου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 6ΩΡΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 3ΩΡΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 6ΩΡΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 3ΩΡΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ