ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μετάθεσης κατάθεσης προσφορών και ανοίγματος προσφορών σε ανοικτό διαγωνισμό για την «προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ΔΕ Αρταίων έτους 2021»

ΑΔΑ: ΩΦΞ6ΩΨΑ-3ΨΩ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Άρτα: 23-12-2021

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                    Αρ.Πρωτ.: 28303

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετάθεσης κατάθεσης προσφορών και ανοίγματος προσφορών σε ανοικτό διαγωνισμό για την «προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ΔΕ Αρταίων έτους 2021»

 

Ο δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθ. 26132 / 30-11-2021 (ΑΔΑM: 21PROC009635468) διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την «προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αρταίων έτους 2021  του Δήμου Αρταίων.»
  2. Τον αριθ. 143545 αριθμό διαγωνισμό του ΕΣΗΔΗΣ
  1. Το γεγονός, όπως βεβαιώνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, ότι δεν υπήρξε δυνατότητα σύνδεσης με την πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την μετάθεση της ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό από την Πέμπτη 23-12-2021 και ώρα 15:00 στην Δευτέρα 27-12-2021 και ώρα 15:00.   Αντίστοιχα θα μεταφερθεί και η ημερομηνία ανοίγματος των προσφορών από την Τρίτη 28-12-2021 και ώρα 10:00 στην ημέρα Παρασκευή 31-12-2021 και ώρα 10:00.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, του ν. 4830/2021, την υπ’ αριθμ. 643 Εγκ. του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. πρωτ.69472/24-09-2021 και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις υπ’αρ.18318/13-3-2Ο2Ο, 20930/31-3-2020 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 και την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/190/οικ.22678/06-12-2021 (68η ΕΓΚ.) «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και για τους λοιπούς με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής ePresence.gov.gr, (σχετικό link και οδηγίες θα σας αποσταλούν με νέο mail) την 27η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα της ημερήσιας διάταξης:

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 23-12-2021
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 28291/23-12-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου από την Ομάδα Πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη της Λίμνης Πουρναρίου

TAKTIKA
Εισηγητής κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

1. Κατάθεση απόψεων επί του κειμένου διαβούλευσης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΓΠ 2023-2027

Εισηγητής κ. Σιαφάκας Χριστόφορος Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας

2. Έξτρα κατανομή 2021 για κάλυψη δαπανών θέρμανσης σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας και θεσμού σχολικού τροχονόμου
3. Λήψη απόφασης περί παράταση σύμβασης μίσθωσης σχολικής έκτασης στη θέση «ΓΥΡΕΣ» της Τ.Κ. Απόμερου Ανέζας, για δύο (2) επιπλέον έτη.
4. Λήψη απόφασης περί παράταση σύμβασης μίσθωσης σχολικής έκτασης στη θέση «ΛΕΙΒΑΔΙ-ΜΟΥΣΙΑΣ» της Τ.Κ. Ράχης Δ.Ε. Αμβρακικού, για δύο (2) επιπλέον έτη

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Τράμπας

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ)

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, του ν. 4830/2021, την υπ’ αριθμ. 643 Εγκ. του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. πρωτ.69472/24-09-2021 και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις υπ’αρ.18318/13-3-2Ο2Ο, 20930/31-3-2020 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 και την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/190/οικ.22678/06-12-2021 (68η ΕΓΚ.) «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση, με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και για τους λοιπούς με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής ePresence.gov.gr, (σχετικό link και οδηγίες θα σας αποσταλούν με νέο mail) την 27η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: Ψήφιση προϋπολογισμού και Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2022 Δήμου Αρταίων

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Τράμπας

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις υπ’αρ. 18318/13-3-2Ο2Ο, 20930/31-3-2020 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ.16474/23-08-2021 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και δια περιφοράς για τους λοιπούς την 27η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 27-12-2021
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 28274/23-12-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. Αναδιάρθρωση τιμολόγησης υπηρεσιών ΔΕΥΑΑ (αριθμ.146/2021 απόφ. Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΑ)
2. Διαγραφή βεβαιωμένου ποσού από τον υπόχρεα Μασκαντούρη Λάμπρο του Γεωργίου με ΑΦΜ 105165161, λόγω οικειοθελούς αποχώρησης- παραίτησης από την σύμβαση μίσθωση του δημοτικού ακινήτου (κατ-μα αριθμ.1,2,3,4) που βρίσκεται στην πλατεία του οικισμού των Αγίων Αναργύρων του Δήμου Αρταίων
3. Διαγραφή βεβαιωμένου ποσού είσπραξης εσόδου (οφειλή) από μηνιαία μισθώματα-ενοίκια Καταστημάτων (αρ. Κ1-Κ2, Κ3, Κ4, Κ5, Κ8-Κ9) -πρώην ψαροπλιά- , υπόχρεου της «ΑΝΟΣΤΡΟ ΑΕ» με ΑΦΜ 999040237, λόγω υποχρεωτικής απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μηνιαίου μισθώματος (100% απαλλαγή) για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο έτους 2021, στα πλαίσια εφαρμογής των ειδικών και έκτακτων μέτρων που σχετίζονται με τον κορωνοϊό covid-19
4. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των ισόγειων δημοτικών καταστημάτων με αρ. 2, 4, 5, 7, συνολικού εμβαδού 13,90 τ.μ. (έκαστο κατ-μα) που βρίσκονται εντός του χώρου της Δημοτικής (Λαϊκής) Αγοράς του Δήμου Αρταίων για τη λειτουργία επιχειρήσεων με δραστηριότητες υγειονομικού ενδιαφέροντος
5. Διαγραφή βεβαιωμένου ποσού είσπραξης εσόδου (οφειλή) από μηνιαία μισθώματα-ενοίκια κυλικείου εντός Δημαρχείου, υπόχρεης ΜΠΑΣΙΟΥΚΑ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΝΑΠΟΛΕΩΝ με ΑΦΜ 064966827, λόγω υποχρεωτικής απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μηνιαίου μισθώματος (100% απαλλαγή) για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο έτους 2021, στα πλαίσια εφαρμογής των ειδικών και έκτακτων μέτρων που σχετίζονται με τον κορωνοϊό covid-19
6. ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 4688/2020) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 60 του Ν 4795/21 και από το άρθρο 83 του Ν 4850/21
7. Λήψη απόφασης επί του σχεδίου σύνταξης όρων διακήρυξης φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας και τον καθορισμό κατώτατου ορίου μισθώματος για την ενιαία εκμίσθωση των δημοτικών κατ-των με αριθμ. (1, 2, 3 και 4) που βρίσκονται στον οικισμό των Αγίων Αναργύρων του δήμου Αρταίων
8. Απάντηση στην υπ’ αριθμ. 21084/29.9.2021 αίτηση του Αθανασίου Ντόκορου, για εξωδικαστικό συμβιβασμό επί τροχαίου ατυχήματος που φέρεται να προκλήθηκε από πτώση σε λακκούβα του οδοστρώματος, που βρίσκεται επί της Εθνικής οδού, στο σημείο μεταξύ του αγάλματος αγνώστου στρατιώτη και ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ
9. Εισήγηση σχετικά με την αίτηση για εξώδικη αποζημίωση του με αρ. κυκλοφορίας ΑΤΚ 2150 οχήματος ιδιοκτησίας Ευάγγελου Σμύρη λόγω σύγκρουσης με αδέσποτο σκύλο και με οδηγό το Θωμά Σμύρη
10. Εισήγηση για την λήψη απόφασης περί ορισμού Δικηγόρου προκειμένου αυτός να παραταθεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Αρταίων κατά την εκδίκαση των δύο ως άνω υποθέσεων ενώπιον της Α’ Τακτικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, την 20.1.2022, ή σε όποια μετ’ αναβολή δικάσιμο, να καταθέσει υπόμνημα – προτάσεις εντός της νόμιμης προθεσμίας και να ενεργήσει κάθε τυχόν άλλη ενέργεια απαιτηθεί, στα πλαίσια της ανωτέρω δίκης
11. Απαλλαγή υπόλογου Γεωργούλα Γεώργιο για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά πληρωμή διοδίων λόγω μετακίνησης απορριμματοφόρων στην ΜΕΑ Ηπείρου (Δωδώνη Ιωαννίνων)
12. Επί αιτήσεως της εταιρείας «ΙΣΤΩΡ Α.Τ.Ε.Ε.» για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου Έργα οδοποιίας (Ασφαλτοστρώσεις Τσιμεντοστρώσεις Τεχνικά)
13. Επί αιτήσεως της εταιρείας «ΤΕΚΑΤ Ο.Ε.» για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου Ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις και τεχνικά έργα στο Δήμο Αρταίων
14. Επί αιτήσεως Της εταιρείας «ΙΣΤΩΡ Α.Τ.Ε.Ε.» για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Αντιρίου – Ιωαννίνων στην πόλη της Άρτας
15. Επί αιτήσεως του ΦΟΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου Βελτιώσεις συντηρήσεις δημοτικής οδοποιίας Δ.Ε. Φιλοθέης Δήμου Αρταίων
16. Επί αιτήσεως της εργοληπτικής επιχείρησης «ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΕ για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενσωμάτωσης ΑΠΕ στο ανοιχτό Κολυμβητήριο Δήμου Αρταίων
17. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης διαγωνισμού για α)Περισυλλογή και περίθαλψη αδέσπωτων ζώων συντροφιάς και β) Σίτιση επανενταγμένων ζώων συντροφιάς του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου Αρταίων
18. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης διαγωνισμού για επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Δήμου Αρταίων
19. Λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς κινητών πραγμάτων (ενός επαγγελματικού καρδιογράφου) από τα τέκνα του Χρήστου Χουλιάρα στην κοινότητα Ροδαυγής του Δήμου Αρταίων για χρήση από τον ιατρό του Περιφερειακού Ιατρείου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Νέα ασφαλτόστρωση με αντιολισθηρή στρώση ασφάλτου στην οδό Μικράς Ασίας

Χρ. Τσιρογιάννης: «Με έργα και παρεμβάσεις η εικόνα της πόλης μας αλλάζει. Βελτιώνουμε την καθημερινότητα του δημότη».

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται τα έργα νέας ασφαλτόστρωσης στο κέντρο της πόλης της Άρτας. Πρόκειται για έργα και παρεμβάσεις που στόχο έχουν την βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών της Άρτας.

Αυτές τις μέρες ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση ολισθηρότητας με κατασκευή νέας αντιολισθηρής στρώσης ασφάλτου επί της οδού Μικράς Ασίας, από το ύψος της οδού Σμύρνης έως την οδό Κομμένου, εργασίες που κρίθηκαν επιβεβλημένες εξαιτίας του όγκου των αυτοκινήτων που δέχονται καθημερινά.

Στο σημείο βρέθηκε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Σωτήρης Χρηστούλης, θέλοντας να επιβλέψει την πορεία των έργων από κοντά. «Τα έργα που πραγματοποιούνται αυτό το διάστημα στο κέντρο της πόλης είναι πολύ σημαντικά, καθώς συμβάλλουν στην βελτίωση της κατάστασης των δρόμων μέσα στην Άρτα, που δέχονται καθημερινά μεγάλο φόρτο από τα διερχόμενα αυτοκίνητα», ανέφερε χαρακτηριστικά σε δήλωσή του ο κ. Χρηστούλης.

37η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

37η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Άρτα σήμερα την 8η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910/07.10.2021 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και με τηλεδιάσκεψη για τους λοιπούς, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 25874/3-12-2021 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

214 1 Αναμόρφωση προϋπολογισού (αριθμ. 479/2021 αποφ. ΟΕ) 6ΒΟΛΩΨΑ-ΔΗ0
215 2 Ορθή επανάληψη της αριθμ. 270/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 6ΗΤΝΩΨΑ-ΥΚΛ
216 3 Έγκριση μιάς μονάδας ηλεκτρονικού υπολογιστή στο Περιφερειακό Ιατρείο Κωστακιών 6ΕΔΡΩΨΑ-4ΓΔ
217 4 Κατάρτιση σύμβασης χρησιδανείου μεταξύ του Δήμου Αρταίων και της Ιεράς Μητρόπολης Άρτας. 6ΤΙΧΩΨΑ-Η5Γ
218 5 6η Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων έργων έτους 2021 (αριθμ. 11/2021 Αποφ. Εκτελ. Επιτροπής) Ω5Ξ9ΩΨΑ-Γ8Π
219 1 “Ανάκληση της αριθμ. 212/2015 απόφασης ΔΣ κατά το σκέλος Β’ όπου αποφασίζεται πως στο παλαιό κοιμητήριο δεν θα γίνεται πλέον καμιά νέα ταφή, εκτός των ταφών σε οικογενειακούς ταφους. 62ΙΓΩΨΑ-6Ω2
220 2 Λήψη απόφασης περί οικιοθελούς παραίτησης του Μασκαντούρη Λάμπου από την μισθωτική σχέση και συναινετική λύση της σχετικής σύμβασης μίσθωσξς δημοτικού κατ/τος αριθμ.1,2,3,4 που βρίσκεται στην πλατεία του οικισμού Αγ. Αναργύρων του Δήμου Αρταίων. 6Μ86ΩΨΑ-1ΜΧ
221 3 Αύξηση του ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν.4483/2017 Ψ3ΥΑΩΨΑ-ΖΓΝ
37)8-12-2021

36η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

36η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Άρτα σήμερα την 8η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 πμ το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση, με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910/07.10.2021 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και με τηλεδιάσκεψη για τους λοιπούς, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 26532/3-12-2021 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
213 1 Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. Έτους 2020 Ω1ΛΠΩΨΑ-6Ω9
213 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

35η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

35η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Αποφάσεις αριθμ. 201 έως 212)

Στην Άρτα σήμερα την 1η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 πμ το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910/07.10.2021 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και με τηλεδιάσκεψη για τους λοιπούς, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 25874/26-11-2021 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
201 1 Χαρακτηρισμός του έργου: Διαμόρφωση πλατείας Βίγλας, ως μη αξιόλογο τεχνικό έργο. ΨΕ4ΗΩΨΑ-ΔΓΝ
202 2 Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων 6ΩΠΘΩΨΑ-ΝΕΩ
203 1 Απόφαση Δημ. Συμβουλίου Δήμου Αρταίων σχετικά με την Άδεια εκτέλεσης δειγματοληπτικών γεωτρήσεων πενετρομετρήσεων και ερευνητικών φρεάτων στα όρια του Δήμου Αρταίων ΨΞΝΚΩΨΑ-Ξ2Τ
204 2 Αναμόρφωση προϋπολογισμού αριθμ. 449/2021 αποφ. Οικ. Επιτροπής 6Υ1ΖΩΨΑ-ΛΣΥ
205 3 Έγκριση ή μη της υποχρεωτικής απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2021, από την Μπασιούκα Ξανθή του Ναπολέων με ΑΦΜ 064966827 ιδιοκτήτρια της επιχείρησης με ΚΑΔ 56.10.19.04 –Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης «ΚΥΛΙΚΕΙΟ» και μισθώτρια του δημοτικού ακινήτου (κυλικείο) που βρίσκεται στο ισόγειο και εντός του Δημαρχιακού Καταστήματος, λόγω COVID-19. ΨΔΣΩΩΨΑ-9Φ1
206 4 Κατανομή πίστωσης για κάλυψη δαπανών Δ’ Κατανομή 2021 Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρταίων. ΨΝ5ΓΩΨΑ-Α2Γ
207 5 Μεταβολές σχολικών μονάδων Α/βάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2022-23 6ΠΜΨΩΨΑ-0Ρ7
208 6 Μεταβολές σχολικών μονάδων Β/βάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2022-23 ΩΥΣ8ΩΨΑ-ΔΓΜ
209 7 Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου εξόδου σε Αγροτεμάχιο επί της αγροτικής οδού και προς τη δουλεία διόδου για το οικόπεδο ιδιοκτησίας του κ. Ευγενίου Ντάλια και εκμισθώνει ο κ. Ρίζος Νικόλαος στη θέση ΛΟΥΡΙΑ ΤΚ Καλαμιάς Δήμου Αρταίων ΨΡΞΤΩΨΑ-ΥΓΖ
210 8 Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου εξόδου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας των κ.κ. Φώτη Ανασίου και Φώτη Φώτιου και εκμισθώνει η Α.Φώτης – Φ.Φώτης ΟΕ στη θέση ΠΛΑΚΕΣ ΤΚ ΚΑΛΑΜΙΑΣ 9ΨΛΡΩΨΑ-Σ8Ρ
211 9 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 232/2020 απόφασης περί περαχώρησης προσωπικής θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος 6Β40ΩΨΑ-ΞΔΤ
212 10 Ίδρυση δύο (2) γενικών θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ και θέση στάθμευσης ποδηλάτων στον Αγ. Σπυρίδωνα ΩΣΩΦΩΨΑ-4ΔΤ

35)1-12-2021

65η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

65η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στην Άρτα, σήμερα την 20η Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 συνήλθε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 27917/20-12-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

507 1 “Έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Αρταίων οικονομικού έτους 2022
” ΨΜ4ΞΩΨΑ-5ΔΛ
508 2 “Εξειδίκευση της πίστωσης για κάλυψη δαπάνης για την προμήθεια ημερολογίων Έτους 2022.
” 62ΔΙΩΨΑ-ΨΥΙ
509 3 “Επικαιροποίηση μελέτης Υποέργου 1 σε συνέχεια της αριθμ. 378/2020 απόφασης Οικ. Επιτροπής για την υποβολή της πρότασης «Δράσεις για τη Διαχείριση Βιοαποβλήτων στο Δήμο Αρταίων
” ΨΦ2ΑΩΨΑ-Σ73
510 4 “Έγκριση πρακτικού της επιτροπής που αφορά την ανάδειξη οριστικού αναδόχου του διαγωνισμού για την «Περισυλλογή και περίθαλψή αδέσποτων ζώων συντροφιάς»
” ΩΣΛΩΩΨΑ-Ψ0Π
511 5 Έγκριση πρακτικού της επιτροπής που αφορά την ανάδειξη οριστικού αναδόχου του διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων (2021) 6Μ0ΓΩΨΑ-ΕΗΩ

65)20-12-2021

64η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

64η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στην Άρτα, σήμερα την 15η Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 27520/15-12-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
506 1 Έγκριση ενεργειών για την εκκαθάριση της δαπάνης που αφορά τη μελέτη με τίτλο «Εκπόνηση μελετών για ένταξη τους στο ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 στα πλαίσια προγραμματικής σύμβασης με το Δίκτυο πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη & Κυκλική Οικονομία (ΣΑΤΑ) ΩΣΒΛΩΨΑ-ΗΔ2

506

63η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

63η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αποφάσεις από 494 έως 505)
Στην Άρτα, σήμερα την 13η Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 27091/9-12-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

494 1 Αποδοχή Απόφασης πίστωσης του Δήμου Αρταίων για το θέμα: ‘Ασφαλτόστρωση κεντρικών οδών Τ.Κ. Ανέζας’ από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ΨΛΦ4ΩΨΑ-ΦΚΨ
495 2 Αποδοχή Απόφασης πίστωσης του Δήμου Αρταίων για το θέμα: ‘Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της χώρας’ από το Υπουργείο Εσωτερικών ΨΙΝΜΩΨΑ-ΦΛΩ
496 3 Παράταση εκπόνησης σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) ΨΕ2ΝΩΨΑ-2Ε7
497 4 Εξειδίκευση πίστωσης στον Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες Δεξιώσεων και Εθνικών και Τοπικών Εορτών» του προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου Αρταίων, για την προμήθεια υλικών για τα Χριστούγεννα (αγορά υλικών για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, εργαστήρια κλπ) 6ΡΠΝΩΨΑ-20Ω
498 1 Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 ΨΔΨ6ΩΨΑ-Π9Υ
499 2 Παραίτηση από δικόγραφο τριτανακοπής και άσκηση νέας ΩΤ7ΘΩΨΑ-3Η9
500 3 Έγκριση μελέτης του έργου Επέκταση δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αρταίων Ψ7ΔΝΩΨΑ-Ζ1Χ
501 4 Επί αιτήσεως του Γεωργίου Ψυλάκη για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Εγκατάσταση γεωθερμικής αντλίας θερμότητας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Άρτας στο πλαίσιο της δράσης GOAL nZEBs» Ψ3ΕΘΩΨΑ-46Δ
502 5 Έγκριση του 1ου Αν. Πίνακα του έργου «Αποκατάσταση Ιστοικού διατηρητέου Δημαρχείου Άρτας» 63ΞΥΩΨΑ-ΨΞΩ
503 6 Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Έργα οδοποιίας (ασφαλτροστρώσεις , τσιμεντοστρώσεις & τεχνικών έργων (αυλάκια τοιχία κ.α.) 9Ζ11ΩΨΑ-ΖΡ4
504 7 Έγκριση δαπάνης και την απ’ ευθείας ανάθεση για τη μίσθωση μηχανημάτων λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις 26 – 28/11/2021 στην ΤΚ Πιστιανών & Τ.Κ. Φανερωμένης. ΩΓΑΣΩΨΑ-7ΒΖ
505 8 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων για την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού 6ΞΕ6ΩΨΑ-ΨΜΧ

63)13-12-2021 (1)
63)13-12-2021 (3)497