ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για τη μίσθωση από το Δήμο Αρταίων ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία του ΚΕΠ 492Π στην κοινότητα Άρτας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Άρτα  16/02/2022
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ   Αριθ. πρωτ.: 3317 οικ./16-02-2022
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   ΑΔΑ: 6Ν1ΒΩΨΑ-Ψ3Η
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

για τη μίσθωση από το Δήμο Αρταίων ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για
τη στέγαση και λειτουργία του ΚΕΠ 492Π στην κοινότητα Άρτας

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την διενέργεια φανερής, προφορικής, μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τη στέγαση του νέου ΚΕΠ 492Π του Δήμου Αρταίων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες ακινήτων, σύμφωνα με τους όρους της αριθ. πρωτ. 3315 οικ./16-02-2022 διακήρυξης, να υποβάλλουν έγγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Αρταίων, υπόψη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αρταίων.

Η προσφορά κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία (εκτός φακέλου).

Προθεσμία υποβολής προτάσεων : εντός είκοσι (20) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στον τοπικό τύπο, δηλαδή από την 18η Φεβρουαρίου 2022 μέχρι και την 9η Μαρτίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις (στάδια) και σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3463/2006 και του ΠΔ 270/81.

Η μίσθωση θα διαρκέσει για δώδεκα (12) έτη (Ν. 3130/2003).

Η διάρκεια της μίσθωσης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού μίσθωσης.

Ως τιμή εκκίνησης της διαδικασίας μειοδοτικής δημοπρασίας, ορίζεται η καθορισθείσα με την έγγραφη πρόσκληση-απόφαση δημάρχου και σύμφωνα με την εκτιμηθείσα τιμή  της επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81.

Ως κριτήριο κατακύρωσης της δημοπρασίας ορίζεται η οικονομικότερη προσφορά (το χαμηλότερο μηνιαίο μίσθωμα).

Το ακίνητο θα πρέπει:

 • Να βρίσκεται στο Δήμο Αρταίων – Κοινότητα Άρτας, στην περιοχή «Τρίγωνο»  της πόλης της Άρτας και συγκεκριμένα στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς: Περιφ. οδός (Κων/νου Βάγια)- Αλέξανδρου Ζάρα-ανώνυμος 23 (Σπύρου Σπύρου)-Κομμένου-ανώνυμος 48 (Ηρώων Πολυτεχνείου).
 • Να διαθέτει ενιαία ισόγεια αίθουσα, να έχει συνολικό εμβαδόν «ωφέλιμης» επιφάνειας από 60- 80 τ.μ.. Ως «μη ωφέλιμη» επιφάνεια είναι αυτή που περιορίζεται από δομικά ή αρχιτεκτονικά στοιχεία σε ύψος κάτω από 2,00μ., από εισόδους υπογείων/καταπακτών κλπ. Είναι αξιολογήσιμες και προσφορές για χώρους πέραν του ανώτατου ορίου των 80 τ.μ. και έως 100 τ.μ. με την προϋπόθεση ότι η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να αντιστοιχεί σε χώρο εμβαδού  80 τ.μ ,  σύμφωνα με την κρίση της επιτροπής.
 • Το προσφερόμενο ακίνητο να είναι διαμορφωμένο ώστε να μπορεί να λειτουργήσει άμεσα (π.χ. εντός ενός (1) μήνα )
 • Να έχει τις κατά νόμο απαιτούμενες προδιαγραφές του άρθρου 25 παρ. 14 του ν. 4178/13 όπως αυτό ισχύει περί κύριας χρήσης χώρου και της λοιπής κείμενης νομοθεσίας που διέπει την εν λόγω χρήση
 • Να διαθέτει προσβασιμότητα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή τη δυνατότητα διαμόρφωσης της προσβασιμότητας, που να ικανοποιεί όλες τις προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στις ισχύουσες πολεοδομικές και υγειονομικές διατάξεις.
 • Να διαθέτει δύο (2) χώρους υγιεινής (ανδρών-γυναικών) και επιπλέον χώρο υγιεινής για ΑΜΕΑ ή να υπάρχει δυνατότητα κατασκευής του.
 • Να είναι εύκολα προσβάσιμο. Θα συνεκτιμηθεί η απόσταση από στάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς, εύρος πεζοδρομίων, κίνηση μέσω πλατείας ή πεζόδρομου κλπ, και δυνατότητα προσφερόμενου χώρου στάθμευσης.

Επίσης θα προτιμηθούν κτίρια, που έχουν την είσοδό τους σε κεντρική οδό, ενώ θα συνεκτιμηθεί ο υφιστάμενος κυκλοφοριακός φόρτος της οδού καθώς και οι παρακείμενες υφιστάμενες δραστηριότητες:

 • Το ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει πλήρεις υδραυλικές και αποχετευτικές εγκαταστάσεις σε λειτουργία, εσωτερικές καλωδιώσεις τηλεφωνικής επικοινωνίας καθώς και δίκτυο ηλεκτρικής εγκατάστασης.
 • Το ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)
 • Εν τέλει, το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις οριζόμενες τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. 3315 οικ./16-02-2022 διακήρυξης του Δημάρχου Αρταίων.
 • Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες χορηγούνται από το Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων (αρμόδιος υπάλληλος: Ζιώγα Μαλίτσα, τηλ.: 2681362210).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Περίληψη Διακήρυξης ΚΕΠ 2022
Διακήρυξη ΚΕΠ 2022

Δόθηκε η σκυτάλη για τον 6ο Δρόμο του Γιοφυριού

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για συμμετοχή στον αγώνα.

Χρ. Τσιρογιάννης: «Ακόμη ένα σπουδαίο αθλητικό γεγονός για την πόλη μας, με αθλητές απ’ όλη τη χώρα»

Ξεκινούν από σήμερα 16 Φεβρουαρίου, οι εγγραφές για τον 6ο «Δρόμο του Γιοφυριού», τον Ημιμαραθώνιο Αγώνα που διοργανώνει για μια ακόμη χρονιά ο Δήμος Αρταίων σε συνεργασία με την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ηπείρου και τον Σύλλογο Δρομέων Άρτας. Το φετινό ραντεβού δίνεται για το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Μαρτίου 2022, ενώ οι εγγραφές για κάθε τύπο αγωνίσματος γίνονται ηλεκτρονικά στην ειδική φόρμα που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης: www.artarunningfestival.gr/.

Ελάτε να τρέξετε στον 6ο Ημιμαραθώνιο Άρτας «Ο Δρόμος του Γιοφυριού» και να γνωρίσετε μια πόλη με πλούσια ιστορία, με πολλά και σημαντικά ιστορικά μνημεία. Το φημισμένο πέτρινο γιοφύρι της Άρτας, την πόλη με την σημαντική βυζαντινή παράδοση από την εποχή του Δεσποτάτου της Ηπείρου που δείγματά της αποτελούν οι βυζαντινές εκκλησίες της. Την πόλη που είναι χτισμένη στην ίδια θέση που κατά την αρχαιότητα υπήρχε μια από τις σημαντικότερες πόλεις της περιοχής, το Βασίλειο του Πύρρου, η Αμβρακία.

Ελάτε να τρέξετε στις υπέροχες διαδρομές του Ημιμαραθωνίου και των παράλληλων αγώνων του και να απολαύσετε τις φυσικές ομορφιές της περιοχής.

Όπως κάθε χρόνο οι αποστάσεις των αγώνων είναι:

 • Ημιμαραθώνιος αγώνας δρόμου 21,1 χλμ
 • Σκυταλοδρομία 21,1 χλμ (2×10,550 μέτρα)
 • Αγώνας δρόμου 5 χλμ
 • Περιπατητικός αγώνας 5 χλμ
 • Σχολικοί αγώνες:
  Αγώνας 300 μέτρα για Α’ και Β’  Δημοτικού
  Αγώνας 600 μέτρα για Γ’ και Δ’  Δημοτικού
  Αγώνας 800 μέτρα για Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού

Όλοι οι αγώνες ξεκινούν από το Κάστρο της Άρτας και τερματίζουν στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης, την κεντρική πλατεία της πόλης.

Σας περιμένουμε!

Επικοινωνία-πληροφορίες
Οργανωτική Επιτροπή Ημιμαραθωνίου Άρτας «Ο Δρόμος του Γιοφυριού»
Website: www.artarunningfestival.gr
email: info@artarunningfestival.gr
Τηλέφωνο: 694 5887989, 26813 62211

Το βραβείο του Φιναλίστ παρέλαβε ο Δήμος Αρταίων από το Ινστιτούτο Καινοτομίας στην Πολιτική

Αναδείχθηκε ανάμεσα σε 400 συμμετοχές από όλη την Ευρώπη.

Φιναλίστ στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό «Βραβείων Καινοτομίας στην Πολιτική», αναδείχθηκε ανάμεσα σε 400 συμμετοχές, από όλη την Ευρώπη, ο Δήμος Αρταίων, στην κατηγορία «Κλίμα, Προστασία του Περιβάλλοντος, Αειφορία».

Η τελετή των βραβεύσεων που ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί στο Παρίσι, παρουσία του Προέδρου της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Ζαν-Φρανσουά Ραπέν και της Γαλλίδας Υφυπουργού Εργασίας, Απασχόλησης & Οικονομικής Ένταξης, Μπριζίτ Κλινκέρ, πραγματοποιήθηκε ψηφιακά εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων που ισχύουν λόγω της Covid-19, με τον Δήμο μας να παραλαμβάνει το βραβείο του φιναλίστ ταχυδρομικά.

Πιο συγκεκριμένα, η πρόταση του Δήμου Αρταίων που έφτασε στον τελικό και διακρίθηκε, ήταν η δημοτική πλατφόρμα επιβράβευσης για την ανακύκλωση «Followgreen». Το «Followgreen Δήμου Αρταίων» (Followgreen.gr/arta), η οποία αποτελεί μία υπηρεσία για «έξυπνες πόλεις», συνδυάζοντας την ανταποδοτική ανακύκλωση με την ευαισθητοποίηση των πολιτών, εμπλέκει ενεργά τη σχολική κοινότητα στην ανακύκλωση, ενισχύει την τοπική οικονομία μέσω εξαργύρωσης πόντων σε τοπικές επιχειρήσεις και στηρίζει τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες μέσα από την επαναχρησιμοποίηση που γίνεται στις κοινωνικές δομές του Δήμου Αρταίων.

Παρά το μεγάλο ανταγωνισμό με αξιόλογα έργα, η κριτική επιτροπή των 1.000 και πλέον Ευρωπαίων πολιτών, ξεχώρισε την πρόταση του Δήμου Αρταίων, ως μία από τις προτάσεις που βρίσκουν καινοτόμες λύσεις για τις σημερινές προκλήσεις, ενώ οι υποψήφιοι κρίθηκαν με βάση τις ευρωπαϊκές αξίες για κοινωνική ισορροπία, δημοκρατία και ίσα ανθρώπινα δικαιώματα.

Μετά την παραλαβή του βραβείου, ο Δήμαρχος Χρήστος Τσιρογιάννης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η πρωτοβουλία μας αποδείχθηκε ότι αποτελεί κορυφαίο παράδειγμα καινοτομίας και δείγμα εξωστρέφειας, και φυσικά μεγάλο μερίδιο της επιτυχίας ανήκει και στους Αρτινούς που την αγκάλιασαν».

Όλη η Άρτα σε πρώτο πλάνο

Μικρά βιντεάκια εσωτερικής παραγωγής του Δήμου Αρταίων, αφιερωμένα στην πόλη και τα χωριά μας.

Στο πλαίσιο ανάδειξης όλων των κοινοτήτων της Άρτας, των γνώριμων αλλά και των άγνωστων τοπίων τους, ο Δήμος Αρταίων έχει ήδη προχωρήσει σε παραγωγές μικρών ενημερωτικών βίντεο εσωτερικής παραγωγής. Αυτό σημαίνει, ότι από τους ανθρώπινους πόρους και εξοπλισμό του Δήμου, χωρίς εξωτερικές παραγωγές σε τρίτους, το διαδικτυακό κανάλι του Δήμου στο YouTube ΑRTA WebTV, γεμίζει από εικόνες όλων των περιοχών και των χωριών του Δήμου Αρταίων. Ήδη, στον φακό έχουν αναδειχθεί οι ομορφιές των τοπικών κοινοτήτων της Ρόκκας και των Κωστακιών, ενώ κάθε Παρασκευή ακολουθεί και άλλη περιοχή και βεβαίως οι γειτονιές της πόλης της Άρτας. Επιπλέον στο μέλλον θα υπάρξουν και ενημερωτικά βίντεο με θεματικό και όχι μόνο γεωγραφικό περιεχόμενο. Για παράδειγμα, οι αρχαιολογικοί θησαυροί της Άρτας, τα εκκλησιαστικά μνημεία, ο σύγχρονος πολιτισμός κλπ.

Σημειώνεται, πως τα βίντεο αυτά αποστέλλονται και μέσω του newsletter του Δήμου, ενώ κατά το καλοκαίρι θα προβάλλονται στις εκδηλώσεις του Δήμου αλλά και στο Δημοτικό Θερινό Κινηματογράφο “Ορφέας”.

Όπως σημειώνει ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού, Νίκος Λιόντος: «Η εξωστρέφεια και η ανάδειξη του τόπου μας περνά από πολλούς δρόμους. Κάθε ένας προσφέρει και κάτι διαφορετικό στο κοινό που απευθύνεται, ακριβώς γιατί τα κοινά πλέον είναι πολλά. Με τα μικρά μας βίντεο αναδεικνύουμε τον τόπο μας και αφήνουμε ένα μικρό ιστορικό αποτύπωμα στις γενιές που έρχονται».

110 νέοι κάδοι τοποθετήθηκαν σε γειτονιές και κεντρικούς δρόμους της Άρτας

Σημαντικές παρεμβάσεις στην καθαριότητα, με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής, αλλά και την προστασία του αστικού περιβάλλοντος, ολοκλήρωσε τις προηγούμενες ημέρες ο Δήμος Αρταίων, τοποθετώντας 110 καινούργιους κάδους απορριμμάτων.

Πρόκειται για 110 κάδους που τοποθετήθηκαν στις γειτονιές του κέντρου της πόλης και στην Περιφερειακή οδό, σε αντικατάσταση παλαιότερων που είχαν φθαρεί. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη αναβάθμιση του εξοπλισμού καθαριότητας, στη βάση του οποίου ο Δήμος Αρταίων έχει προσθέσει ήδη ένα νέο απορριμματοφόρο, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος», ενώ πρόκειται να αποκτήσει άλλα τέσσερα νέα απορριμματοφόρα, ένα καδο-πλυντήριο, μία υδροφόρα, και ένα σάρωθρο.

«Προχωρήσαμε στον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού της Υπηρεσίας Καθαριότητας με την προμήθεια ακόμη 110 νέων κάδων απορριμμάτων. Συνεχίζουμε δυναμικά το έργο της Δημοτικής μας Αρχής με ίδιους πόρους, αλλά και με κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο, ώστε με σωστή διαχείριση να οικοδομήσουμε έναν σύγχρονο, αποτελεσματικό, καθαρό Δήμο, ενώ με τις ενέργειες αυτές ομορφαίνουμε ακόμη περισσότερο το κέντρο της πόλης μας», ανέφερε στην τοποθέτησή του ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Γιώργος Μπουκουβάλας.

Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων με θέμα τα αγροτικά ζητήματα

Προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης στον αγροτικό κόσμο από τον Δήμαρχο Αρταίων, με φόντο το τραπέζι διαπραγματεύσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης στον αγροτικό κόσμο από τον Δήμαρχο Αρταίων με έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Η συνεδρίαση είχε στην ημερήσια διάταξη, μοναδικό θέμα συζήτησης, τα αγροτικά θέματα της περιοχής μας, ύστερα και από αίτημα των αγροτών και των Δημοτικών Παρατάξεων.

Ο Δήμαρχος Αρταίων κ. Τσιρογιάννης, κατά την τοποθέτηση του τόνισε: «Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε πολιτικά παιχνίδια, αντιλαμβανόμενος το Δημοτικό Συμβούλιο όχι ως χώρο αντιπαραθέσεων, αλλά ως τραπέζι διαλόγου. Ως Αυτοδιοικητικός η έννοια μου είναι η πρόοδος της Άρτας και μόνο. Για αυτό προσκαλέσαμε και τους μεν και τους δε». Ενώ από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων κ. Τράμπας υπογράμμισε: «Το Δημοτικό μας Συμβούλιο έγινε σήμερα μια μικρή Βουλή».

Υπενθυμίζουμε, ότι οι αγρότες άρχισαν τις κινητοποιήσεις τους την περασμένη εβδομάδα, διαμαρτυρόμενοι για την αύξηση του κόστους ενέργειας, των λιπασμάτων, των ζωοτροφών κ.α. Διαμαρτυρηθήκαν ειρηνικά χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα στην κυκλοφορία με πορεία στους δρόμους της Άρτας, ενώ επισκεφτήκαν και το Δημαρχείο. Ο Δήμαρχος, ως «ειρηνοποιός» συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης Μιχάλη Κοτσαρίνη, τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Χριστόφορο Σιαφάκα, τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου Παντελή Κωλέτσο και τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Κώστα Ζέρβα, τους υποδέχθηκε τονίζοντας ότι όλοι είμαστε υπέρ της επίλυσης και υπέρ του διαλόγου. Για αυτό και πραγματοποιήθηκε η έκτακτη συνεδρίαση ώστε να δοθεί η δυνατότητα στο ουδέτερο έδαφος του Δημοτικού Συμβουλίου να δοθούν τα εκατέρωθεν επιχειρήματα.

Στη συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση της Δημοτικής Αρχής και αίτημα των αγροτών και των Δημοτικών παρατάξεων, παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων με τηλεδιάσκεψη και με φυσική παρουσία,  ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Βουλευτής Νομού Άρτας Γιώργος Στύλιος, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Άρτας, Βαγγέλης Μπέτσας, εκπρόσωπος των πτηνοτρόφων κ. Μπάμπης Πεσλής, εκπρόσωπος των κτηνοτρόφων κ. Βασίλης Ρίζος, ο κ. Καρδάμης Γιώργος ακτινιδιοπαραγωγός και ο κ.Κοσμάς Χριστόφορος, ελαιοπαραγωγός.

Τέλος, σύμφωνα με τα αιτήματα των αγροτών καταρτίστηκε ψήφισμα το οποίο και ομόφωνα στήριξαν όλες οι Δημοτικές παρατάξεις ενώ δεσμευτήκαν να πραγματοποιηθεί επόμενη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, με αποκλειστικό θέμα τα αγροτικά ζητήματα της περιοχής  και τις ενέργειες του Δήμου για την ενίσχυση των αγροτών της περιοχής.

Η οικογένεια του Δήμου Αρταίων έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη πίτα της, μοιράζοντας ευχές

Χρ. Τσιρογιάννης: «Σας εμπιστευόμαστε και σας ευχαριστούμε».

Την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας όλων των εργαζομένων όλων των Υπηρεσιών, των Νομικών Προσώπων και των Επιχειρήσεων του πραγματοποίησε χθες το μεσημέρι ο Δήμος Αρταίων. Παράλληλα, όπως γίνεται τα τελευταία τρία χρόνια τιμήθηκαν για την προσφορά τους 30 εργαζόμενοι του Δήμου, που συνταξιοδοτήθηκαν εντός του 2020 και του 2021.

Στην σύντομη και λιτή εκδήλωση τηρώντας όλα τα αναγκαία μέτρα κατά του κορωνοϊού παρευρέθηκαν, ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης, ο Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Νίκος Νικόλαου, οι Αντιδήμαρχοι Χριστόφορος Σιαφάκας, Νίκος Λιόντος, Μιχάλης Κοτσαρίνης, Δημήτρης Ευαγγέλου, Παντελής Κωλέτσος, ο Πρόεδρος της ΑΔΑΕ ΟΤΑ Παναγιώτης Γαλάνης, ο Πρόεδρος της ΔΗΚΕΔΑ Δημήτρης Σφήκας, η Επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης Τζένη Ταπραντζή, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Κώστας Ζέρβας, οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι όλων των Υπηρεσιών του Δήμου, οι οποία και παρέλαβαν τις βασιλόπιτες για τα τμήματα τους, για λόγους αποφυγής συγχρωτισμού.

«Θα ήθελα να ευχηθώ στην μεγάλη οικογένεια του Δήμου Αρταίων, χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία και δύναμη. Σας ευχαριστώ θερμά για την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε και για το επίπεδο δουλειάς που επιδεικνύετε καθημερινά. Το πλούσιο έργο του Δήμου είναι αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης και της πολύ καλής συνεργασίας που έχουμε σε όλους τους τομείς, στην καθημερινότητα, στα έργα, στην κοινωνική μέριμνα, στην εξυπηρέτηση του δημότη, στον πρωτογενή μας τομέα».

Συγκινητική ήταν η στιγμή όταν ο κ.Τσιρογιάννης απευθύνθηκε στους υπαλλήλους που συνταξιοδοτήθηκαν αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους υπαλλήλους που συνταξιοδοτήθηκαν εντός του 2020 και του 2021, για την πολυετή και πολύτιμη προσφορά τους στο Δήμο Αρταίων και την άριστη συνεργασία μας και να τους ευχηθώ υγεία και οικογενειακή ευτυχία. Οι 30 υπάλληλοι μας που συνταξιοδοτήθηκαν τα δύο τελευταία χρόνια είναι αρκετοί και αυτό που επιζητάμε είναι η άμεση κάλυψη των κενών μας θέσεων, ώστε ο Δήμος μας και οι υπηρεσίες μας να λειτουργούν αρμονικά», ανέφερε μεταξύ άλλων, στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

Να σημειωθεί ότι τιμήθηκαν για την προσφορά τους οι πρώην εργαζόμενοι και πλέον συνταξιούχοι από τον Δήμο Αρταίων:  Γεωργούλας Δημήτρης, Γαλάνης  Παντελής, Γιώτης, Σπυρίδων, Κατσιγιάννης Κωνσταντίνος, Κατσίμπρας Δημήτριος, Κατσινέλη Δημητρούλα, Κοντοπάνου Αγγελική, Κούτσικου  Λαμπρινή, Λάμπρος Ιωάννης,  Μάρκου Άννα, Μπάρτζα Ροζαλία, Μπουραντάς Σπυρίδων, Νικολάου Κωνσταντίνος, Σκούρα Ελένη, Ταγκαρέλης Κωνσταντίνος, Τόλη Σταυρούλα, Τριαντάφυλλος Θωμάς, Φλώρου Φωτεινή. Από την ΔΕΥΑΑ: Αθανασιάδης  Γεώργιος, Καλιαρντάς Λάμπρος, Κανταρέλης Χρήστος, Μήτσιου Αρχόντω, Μπαγεώργου Μαρία, Μυλωνά Βασιλική, Ντόβας Δημήτριος. Από το ΚΚΚΜΠΑΠ: Ζήση Αθηνά, Ζιώβας Βασίλειος, Κόρδα Ελένη, Τζανάκου Καλλιόπη και από την ΑΔΑΕ ΟΤΑ: Καραγιάννης Νικόλαος.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, του ν. 4830/2021, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21, τις υπ αριθ. εγκυκλίους ( ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929/23.11.2021), ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 2158/14.01.2022 (ΦΕΚ 67/14.01.2022 τεύχος Β’) «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και για τους λοιπούς με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής ePresence.gov.gr, (σχετικό link και οδηγίες θα σας αποσταλούν με νέο mail) την 7η Φεβρουαρίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: Συζήτηση επί τοπικών αγροτικών θεμάτων – διεκδικήσεις

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Τράμπας

Παράταση της έκθεσης “Γιάννης Μόραλης – Στη γενέτειρα” έως 13 Μαρτίου 2022

Παρατείνεται λόγω μεγάλου ενδιαφέροντος έως στις 13 Μαρτίου 2022, η μεγάλη έκθεση “Γιάννης Μόραλης – Στη γενέτειρα”, που συνδιοργανώνουν ο Δήμος Αρταίων και η “Εταιρεία Μελέτης, Έρευνας και Προβολής της Νεοελληνικής Τέχνης – Εργαστήριο Γιάννης Μόραλης”.

Απαντώντας στη θερμή ανταπόκριση του κοινού και μετά από συνεννόηση της Δημοτικής Αρχής, με την οικογένεια Μόραλη, τον γιο του καλλιτέχνη Κωνσταντίνο και την ανιψιά του Χριστίνα, αποφασίστηκε η παράταση της μεγάλης έκθεσης που διέγραψε δύο μήνες επιτυχημένης πορείας, ταξιδεύοντας χιλιάδες επισκέπτες, γνωστών και άγνωστων ανθρώπων, στην ζωή και το έργο του μεγάλου Αρτινού καλλιτέχνη Γιάννη Μόραλη. Αξίζει να σημειωθεί ότι εξαιτίας της πανδημίας υπήρξαν και αρκετά αιτήματα παράτασης από σχολεία, πολίτες, τουριστικά γραφεία και ΚΑΠΗ, που λόγω των αυστηρών περιοριστικών μέτρων δεν κατάφεραν να επισκεφτούν την Δημοτική Πινακοθήκη και την έκθεση “Γιάννης Μόραλης – Στη γενέτειρα”.

Η έκθεση φιλοξενείται στην Δημοτική Πινακοθήκη η οποία φέρει και το όνομα του καλλιτέχνη, παρουσιάζοντας αντιπροσωπευτικά έργα από όλες τις περιόδους δημιουργίας του, ακόμα και από την παιδική του ηλικία.

Τόπος: Δημοτική Πινακοθήκη Άρτας «Γ. Μόραλης» (Νικ. Πλαστήρα 13, Άρτα)
Ώρες λειτουργίας:

 • Τρίτη έως Παρασκευή 10.00 -14.00 και 17.00 – 21.00
 • Σάββατο και Κυριακή 11.00 -19.00
 • Δευτέρα κλειστά

Πληροφορίες:

facebook.com/pinakothikiartas/
https://fb.me/e/29zSsmzbz
www.arta.gr
www.jmoralis.gr
Τηλ. 26810 24946

Ενημέρωση για την χωροθέτηση του Επιχειρηματικού Πάρκου

Χρ. Τσιρογιάννης : «Την τελική απόφαση χωροθέτησης του Επιχειρηματικού Πάρκου θα την έχει ο Επιχειρηματικός Κόσμος της περιοχής μας».

Θέλοντας να επισημάνει την σπουδαιότητα του συγκεκριμένου έργου, μέσω επιστολής του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρ. Τσιρογιάννης, ενημερώνει τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Άρτας κ. Γιάννη Γκολομάζο, ότι η Δημοτική Αρχή δεν έχει προχωρήσει σε ανάκληση της υπ.αρ. 156/18-04-2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων, σχετικά με την δημιουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου στη θέση «Κρεκούκια» Αμμοτόπου.

Σύμφωνα με τις μελέτες που έγιναν, αποτυπώνουν πως  η εν λόγω δημοτική έκταση έχει μεγάλη κλίση με αποτέλεσμα το ωφέλιμο εμβαδόν της  δημοτικής έκτασης που μένει, να μην είναι ικανοποιητικό. Επιπλέον στην έκταση χωροθέτησης του Πάρκου, παρεμβάλλονται και ιδιωτικές εκτάσεις.

Συγκεκριμένα, η επιστολή μεταξύ άλλων, αναφέρει τα εξής:

“Η Δημοτική Αρχή ανέθεσε με τη σχετική σύμβαση «Συγκριτική αξιολόγηση περιοχών με σκοπό την επιλογή της βέλτιστης θέσης χωροθέτησης του Επιχειρηματικού Πάρκου» την εξεύρεση εναλλακτικών θέσεων έκτασης που θα πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δημιουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου.

Τα αποτελέσματα της μελέτης θα παρουσιαστούν και θα αξιολογηθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητήριου, όπου ο  Επιχειρηματικός Κόσμος της περιοχής μας  θα λάβει και την τελική απόφαση χωροθέτησης του Επιχειρηματικού Πάρκου.”

Ανακοίνωση για τα κατασκευαστικά ελαττώματα επί της οδού Μικράς Ασίας

Σχετικά με τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν στη νέα αντιολισθηρή στρώση ασφάλτου επί της οδού Μικράς Ασίας, από το ύψος της οδού Σμύρνης έως την οδό Κομμένου, σας ενημερώνουμε ότι η επιβλέπουσα Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, έχει γνώση για το πρόβλημα από την πρώτη στιγμή που διαπιστώθηκε.

Οι υπηρεσίες έχουν κινηθεί τάχιστα, έχοντας ήδη απευθυνθεί με το αριθμ. πρωτ. 29088/18/1/2022 έγγραφο της, στην ανάδοχο εταιρεία η οποία ανέλαβε την εκτέλεση του έργου. Επιπλέον, το θέμα παρακολουθεί προσωπικά ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και ο Υπεύθυνος παρακολούθησης του έργου, ώστε η αποκατάσταση να υλοποιηθεί σύμφωνα με τον τρόπο που υποδείχτηκε ύστερα από επιτόπια αυτοψία  της Υπηρεσίας του Δήμου.