ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΑΡΤΑΙΩΝ 2021 ( ΟΜΑΔΑ 5 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ)

2α ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 5 ΟΜΑΔΑ σκυροδεμαΑΔΑΜ 22PROC010258875                                    ΑΔΑ9Ε2ΞΩΨΑ-ΡΣΧ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                  ΑΡΤΑ 23-3-2022

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                               Αρ. Πρωτ.6322

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Αγγελική Χαιρέτη

Τηλ.:2681362173

e-mail : chaireti@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Διαπραγμάτευσης για την προμήθεια υλικών συντήρησης  και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ΔΕ Αρταίων 2021  (ομάδα 5 σκυρόδεμα)

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

1.Την αριθ. 26132/30-11-2022 (ΑΔΑM: 21PROC009635468) διακήρυξη ανοικτού    ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αρταίων 2021

2.Την αριθ. 111/2022 (ορθή επανάληψη) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΘΠΛΩΨΑ-ΕΛΚ) με την οποία κρίθηκε άγονη η διαγωνιστική διαδικασία για την ομάδα 5 (σκυρόδεμα  συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ΔΕ Αρταίων 2021).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την διενέργεια διαπραγματεύσεων για την προμήθεια σκυροδέματος συντήρησης  και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ΔΕ Αρταίων 2021. Η συνολική αξία των προμηθειών φτάνει το ποσό των 4.929,00 € με ΦΠΑ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την  4-4-2022 ημέρα Δευτέρα ώρα 15:00 στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ο αριθμός του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ο 157909.  Η διαπραγμάτευση θα γίνει την Παρασκευή 8-4-2022.  Η διαπραγμάτευση θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού που προηγήθηκε. Αντίγραφα της διακήρυξης για την συμμετοχή στην διαπραγμάτευση και πληροφορίες για αυτή παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το τμήμα προμηθειών και αποθηκών του Δήμου Αρταίων (αρμόδιος υπάλληλος: Αγγελική Χαιρέτη, τηλ. 2681362173).  Επίσης η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στην επιλογή «Εφημερίδα της υπηρεσίας» – «Προκηρύξεις».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΑΔΑ: ΨΔΓΡΩΨΑ-ΡΘ3

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Άρτα: 23-03-2022
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                              
Αρ. Πρωτ.: 6309
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ     

                                                   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

            Διακηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων Δήμου Αρταίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 34.999,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  Τα υλικά του διαγωνισμού εντάσσονται στον κωδικό cpv: 14210000-6.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (αριθμός διαγωνισμού 157914) μέχρι την 07-04-2022 ημέρα Πέμπτη ώρα 15:00 μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει βάσει του 4497/2017.  Ο διαγωνισμός θα γίνει την 13-04-2022 ημέρα Τετάρτη ώρα 10:00.

Αντίγραφα της διακήρυξης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό  και πληροφορίες γι’ αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος, τηλ.2681362243), καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.arta.gr στην επιλογή «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» – «Προκηρύξεις».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

ΧΑΛΙΚΙΑ 2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού

Ο Δήμος Αρταίων
Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της ανταποδοτικής Υπηρεσίας Ύδρευσης Αποχέτευσης και Καθαριότητας του Δήμου Αρταίων, που εδρεύει στην  πόλη της  Άρτας και συγκεκριμένα του εξής:

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

100 Δήμος Αρταίων Άρτα ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ) 8 μήνες

1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στο e-mail: dimos@arta.gr είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περ. Οδός & Αυξεντίου – Άρτα 47132, απευθύνοντας την στο Δήμο Αρταίων υπόψη κας Τσεκούρα (τηλ. Επικοινωνίας: 26813 62167).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 24-03-2022 έως και 04-04-2022.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ12022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ

Η Πράξη Εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης «Ελεούσα» και η απόφαση του Δικαστηρίου, αναφορικά με το κτήριο της Ε.Α.Σ.Α.Φ

Η πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης που αφορά την επέκταση της περιοχής της Ελεούσας στα όρια του Δήμου Αρταίων, περιγράφει τον τρόπο της επέκτασης των ρυμοτομικών σχεδίων σε περιοχές εκτός πολεοδομικού σχεδίου.

Η πράξη εφαρμογής θεσπίστηκε για πρώτη φορά με το νόμο 1337/1983 (γνωστότερο ως νόμο Τρίτση) και είναι ένα πολεοδομικό εργαλείο για την επέκταση των ρυμοτομικών σχεδίων σε περιοχές εκτός πολεοδομικού σχεδίου. Με την πράξη εφαρμογής καθιερώθηκαν οι θεσμοί της εισφοράς σε γη και σε χρήμα.

Για την εφαρμογή της Πολεοδομικής Μελέτης επέκτασης της περιοχής της «Ελεούσας» Πολεοδομικής Ενότητας 8 Δήμου Αρταίων, που εγκρίθηκε με το από 28.4.1993 Π.Δ. (ΦΕΚ 653 Α’/14.6.1993) εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1/2005 Πράξη Εφαρμογής της Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Άρτας, η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 2991/04/17.10.2005 Απόφαση του Νομάρχη Άρτας.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την ισχύουσα νομοθεσία ο Δήμος Αρταίων σε μια προσπάθεια να αυξήσει την δημοτική περιουσία δημιουργώντας επιπλέον υποδομές για τους κατοίκους, κατέθεσε το 2019 αίτηση στο Μονομελές Εφετείο Ιωαννίνων, προκειμένου το Εφετείο ως αρμόδιο να καθορίσει προσωρινή τιμή μονάδας αποζημίωσης για την απαλλοτρίωση του.

Η αίτηση θα εκδικαζόταν τον Απρίλιο του 2019, ωστόσο η υπόθεση αναβλήθηκε καθώς το Ελληνικό Δημόσιο διεκδικούσε και αυτό αποζημίωση για εκτάσεις που ήταν στην κυριότητά του, επικαλούμενο δικαιώματα σε ιδιοκτησίες, που φέρονται να ανήκουν σε ιδιώτες.

Με αυτά τα δεδομένα, η υπόθεση θα εκδικαζόταν τον Σεπτέμβριο του 2019, ωστόσο η δικάσιμος αναβλήθηκε και πάλι εξαιτίας της πανδημίας, οπότε συζητήθηκε τελικά τον Νοέμβριο του 2019. Η απόφαση του δικαστηρίου καθόρισε τελικά την προσωρινή τιμή μονάδας αποζημίωσης για το ακίνητο της Ε.Α.Σ.Α.Φ.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την απόφαση του Δικαστηρίου για να γίνει η απαλλοτρίωση και να «περάσουν» τα κτήρια της Ε.Α.Σ.Α.Φ. στην κυριότητα του Δήμου, ο Δήμος -δηλαδή οι δημότες- θα πρέπει να καταβάλουν αποζημίωση για ολόκληρη την πράξη (κτήρια, δρόμοι, πλατείες κ.α), ποσό το οποίο ανέρχεται στα δύο (2) εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο, και παρά το ιλιγγιώδες αυτό τίμημα που καλείται ο Δήμος να υποβάλλει για να αποκτήσει τα παραπάνω κτήρια, ο Δήμος έχει ξεκινήσει έναν αγώνα δρόμου προκειμένου να βρει τα χρήματα αυτά, πράγμα όμως αδύνατον να εξασφαλιστούν από δημοτικούς πόρους.

Ένα ενδεχόμενο που καλείται να εξετάσει το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι ο δανεισμός μιας και τέτοιες δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες στα χρηματοδοτικά προγράμματα.

Σε κάθε περίπτωση, οφείλουν να γνωρίζουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι αυτό που αναφέρει η Πράξη Εφαρμογής: πως ο χώρος της Ε.Α.Σ.Α.Φ απαλλοτριώνεται για πολιτιστική – τουριστική χρήση. Ούτε για εκπαιδευτική, ούτε για οικονομική, ούτε για άλλη χρήση. Και αυτά ορίστηκαν το 2005.

Το όραμα της Δημοτικής αρχής είναι η επέκταση του Σχεδίου προς την Ελεούσα, κάτι το οποίο θα βοηθήσει αναπτυξιακά και οικιστικά την πόλη της Άρτας.

Υποβολή πρότασης για ασφαλτοστρώσεις αγροτικών δρόμων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σε Ανέζα, Γαβριά, Ψαθοτόπι, Βλαχέρνα και Χανόπουλο

Πρόταση για παρεμβάσεις προϋπολογισμού που αγγίζει τις 500.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, υπέβαλε ο Δήμος Αρταίων, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για έργα αγροτικής οδοποιίας στις Δημοτικές Ενότητες Αμβρακικού και Βλαχερνών.

Συγκεκριμένα, αναμένεται να πραγματοποιηθούν εργασίες ασφαλτόστρωσης περίπου 5 χλμ αγροτικού οδικού δικτύου, σε Ανέζα, Γαβριά, Ψαθοτόπι, Βλαχέρνα, και Χανόπουλο, για την βελτίωση της προσβασιμότητας σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε περιοχές του Δήμου Αρταίων.

Η Γαστρονομική Κοινότητας της Άρτας, παρουσιάστηκε στο κοινό της Food Expo 2022

Χρήστος Τσιρογιάνννης: «Στόχος η ανάδειξη της Τοπικής μας Γαστρονομίας».

Σε μία κίνηση εξωστρέφειας, παρουσιάστηκε στο κοινό της Food Expo 2022 η Γαστρονομική Κοινότητας της Άρτας, με τις παραδοσιακές πίτες της Άρτας, την κοσμηρί και τον πλαστό να κλέβουν την παράσταση.

Αφορμή για αυτή τη συναρπαστική γευσιγνωσία κατά τη διάρκεια της Food Expo 2022 στο Μetropolitan Expo της Αθήνας από τις 12-14 Μαρτίου, ήταν η συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στο πρόγραμμα «Γαστρονομικές Κοινότητες», σε συνεργασία με το Γιώργο Πίττα, δημιουργό της ιστοσελίδας greekgastronomyguide.gr. Την παρουσίαση ακολούθησε μια ενδιαφέρουσα συνομιλία για τα αποτελέσματα και τα σχέδια των Γαστρονομικών Κοινοτήτων γενικώς, αλλά ειδικότερα της Άρτας, με το Δήμο Αρταίων να εκπροσωπείται από τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού Νίκο Λιόντο και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Τουρισμού Θανάση Αρκουμάνη.

Η Food Expo 2022 έχει καταξιωθεί πλέον ως η σημαντικότερη έκθεση τροφίμων και ποτών στην Ελλάδα, με τους αριθμούς να δείχνουν την ανοδική της πορεία: 1.200 εκθέτες από 31 χώρες, 750 hosted buyers και σχεδόν 30.000 μοναδικούς επισκέπτες.

Η Γαστρονομική Κοινότητα Άρτας αποτελεί μία προσπάθεια του Δήμου Αρταίων να παρουσιάσει τα μοναδικά τοπικά προϊόντα της Άρτας, αλλά και τις ντόπιες συνταγές. Απομονωμένη γεωγραφικά για αιώνες, η περιοχή της Άρτας ανέπτυξε το δικό της γαστρονομικό πλούτο, βασισμένο εξολοκλήρου στα τοπικά προϊόντα. Η Πίνδος, ο Αμβρακικός, τα ποτάμια της περιοχής και η θάλασσα του Ιονίου, παρείχαν τις αγνές πρώτες ύλες προκειμένου να διαμορφωθεί η περίφημη Ηπειρωτική κουζίνα, που όμοιά της δεν υπάρχει πουθενά.

Στην περιοχή ο επισκέπτης μπορεί να βρει εξαιρετικές τοπικές συνταγές, όπως αγριογούρουνο με κυδώνια και κάστανο, χέλι στο κεραμίδι, τσουμπλέκι (κεφτέδες αβγοκομμένοι με κρεμμύδια στο φούρνο), πίτες όλων των ειδών και θαλασσινά ονομαστά για την ποιότητα και την ανώτερη γεύση τους, ενώ το καπνιστό χέλι και το χαβιάρι Άρτας έχουν μπει στο μενού των καλύτερων εστιατορίων.

«Ήταν ένα από τα πρώτα βήματα του Δήμου Αρταίων στο κομμάτι της προβολής της γαστρονομίας της περιοχής, με τη συνέχεια να προδιαγράφεται εξαιρετικά αισιόδοξη, καθώς οι αντιδράσεις των επισκεπτών δείχνουν ότι η περιοχή μας μπορεί κάλλιστα να αναδειχτεί ένας ιδιαίτερος γαστρονομικός προορισμός», ανέφερε σε δήλωσή του ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Νίκος Λιόντος.

 

Δράση από τον Σύλλογο «Αστρολάβος» στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άρτας

Μια πολύ ενδιαφέρουσα δράση από τον Σύλλογο Αστρονομίας και Διαστήματος Άρτας, “Αστρολάβος”, σε συνεργασία με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Άρτας και το Δήμο Αρταίων, πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί, Δευτέρα 21 Μαρτίου στην εαρινή ισημερία, στον αύλειο χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Άρτας.

Οι μαθητές του σχολείου, μέσα από αυτή την δράση έμαθαν για τον υπολογισμό της περιφέρειας της Γης, αναπαριστώντας το πείραμα του Μαθηματικού Ερατοσθένη, διευθυντή της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας. Παρατήρησαν τον ήλιο με την βοήθεια τηλεσκοπίου και έμαθαν χρήσιμα πράγματα για την λειτουργία του, ενημερώθηκαν για τη μέτρηση του χρόνου, υπό την σκιά του ιστορικού ρολογιού του κάστρου της Άρτας, στην πλατεία του ρολογιού, όπου σήμερα είναι η αυλή του σχολείου τους.

Δεν έλειψαν όμως και οι διαγωνισμοί ζωγραφικής που χάρισαν στα παιδιά πλούσια δώρα, ενώ τα έργα των παιδιών θα εκτεθούν στην Δημοτική Πινακοθήκη Άρτας Γιάννης Μόραλης, όταν υπάρξει η δυνατότητα.

«Θέλω να συγχαρώ τον Σύλλογο Αστρολάβο για τις διαφορετικές και χρήσιμες δράσεις που κάνει. Στηρίζουμε και είμαστε δίπλα σε τέτοιες δράσεις που προάγουν μέσα από μια διαφορετική προσέγγιση την εκπαιδευτική κοινότητα. Και μιας και βρισκόμαστε στο 2ο Δημοτικό, ένα σχολείο από τα παλαιότερα της Άρτας, σύντομα θα το εντάξουμε για ενεργειακή αναβάθμιση», ανέφερε σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρ. Τσιρογιάννης.

Συγκινητική ήταν η στιγμή όταν απενεμήθη από τον Δήμαρχο Αρταίων και τον Σύλλογο “Αστρολάβος” τιμητική βράβευση στον Σπύρο Τρομπούκη, ωρολογοποιό-αργυροχόο, τον άνθρωπο που η ζωή του όλη είναι συνυφασμένη με το ρολόι του κάστρου, διότι για περισσότερα από 40 χρόνια, κάθε οχτώ ημέρες το κούρδιζε. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Δήμαρχος κ. Τσιρογιάννης κατά την στιγμή της  βράβευσης: «Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για τον κ. Τρομπούκη, ο οποίος εθελοντικά συντηρούσε και φρόντιζε 40χρόνια τώρα, το ρολόι μας, το ιστορικό μας ρολόι το οποίο είναι συνυφασμένο με την ζωή όλων μας, που όταν δεν ακούγαμε τον χτύπο του ανησυχούσαμε πως κάτι συνέβαινε. Θα ήθελα ο κ. Τρομπούκης να γίνει παράδειγμα προς όλους μας και όλοι μας μέσα από εκείνον να καταλάβουμε την αξία του εθελοντισμού και να τον προάγουμε».

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους μεταξύ άλλων, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτας κ. Καλλίνικος, η Διευθύντρια Α/θμιας Εκπαίδευσης Κλεοπάτρα Βασιλείου, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Δημήτρης Ευαγγέλου, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Νίκος Λιόντος, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αστρονομίας και Διαστήματος κ. Τζούβας, ο Σύλλογος Αστρολάβος, η Διευθύντρια του 2ου Δημοτικού Σχολείου Μαγδαληνή Τάχου και εκπαιδευτικοί του Σχολείου.

   

 

Διανομή Τροφίμων για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αρταίων

Από Δευτέρα 21 Μαρτίου, έως και αύριο Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022, το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αρταίων, προχωρά στην διανομή τροφίμων για τους δικαιούχους του.

Η διανομή θα πραγματοποιηθεί από τις 10:00 το πρωί έως 14:00 το μεσημέρι, στις εγκαταστάσεις του Κοινωνικού Παντοπωλείου, που βρίσκονται στην οδό Αρτινών Πεσόντων.

Τα είδη που θα διανεμηθούν στους ωφελούμενος του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι: ελαιόλαδο, αλεύρι, ζυμαρικάφασόλιαρύζιτοματοχυμόςαλάτι και νωπό κοτόπουλο.

Στις οικογένειες που υπάρχουν ανήλικα μέλη δίνονται 3 τεμ. γάλα εβαπορέ (κουτί) για κάθε ανήλικο μέλος.

9-10 Απριλίου εκπαιδευτική άσκηση Πολιτικής Προστασίας

«ΑΡΤΑ 2022» Έρευνα & Διάσωση

Το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Απριλίου, θα πραγματοποιηθεί, στην πόλη της Άρτας, εκπαιδευτική άσκηση Πολιτικής Προστασίας, με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών στις διαδικασίες έρευνας – διάσωσης, με την πιστοποίηση του διεθνούς οργανισμού SSI και την υποστήριξη του Δήμου Αρταίων.

Η εκπαιδευτική διαδικασία θα υλοποιηθεί από την Εταιρεία Θαλασσίων Δραστηριοτήτων και Θαλασσίων Επιστημονικών Ερευνών – Water Actions, η οποία είναι και ο μοναδικός διαπιστευμένος φορέας στην Ευρώπη από τον διεθνή οργανισμό SSI, στη διεξαγωγή και πιστοποίηση προγραμμάτων Έρευνας & Διάσωσης – Search & Rescue και Θαλάσσιας Επιβίωσης – Water Survival.

Η αρχική ιδέα του προγράμματος απευθυνόταν σε μέλη εθελοντικών διασωστικών ομάδων και σε προσωπικό της Πολιτικής Προστασίας που θέλει να έχει διεθνή πιστοποίηση στην “Έρευνα και Διάσωση” (S.A.R.). Ευρύτερα όμως, απευθύνεται σε κάθε άτομο του γενικού πληθυσμού, που τυχόν εμπλέκεται ή δύναται να εμπλακεί σε μία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι να αναπτύξει τη γνώση σχετικά με τις βασικές αρχές και τις διαδικασίες έρευνας και διάσωσης και να παρέχει στους συμμετέχοντες την ικανότητα αλλά και την πεποίθηση ότι μπορούν να βοηθήσουν ικανοποιητικά τις μονάδες έρευνας – διάσωσης ως άτομα, ως μέλη εθελοντικών διασωστικών ομάδων ή ως προσωπικό της Πολιτικής Προστασίας.

Η θεωρητική εκπαίδευση θα διεξαχθεί το Σάββατο 9 Απριλίου δια ζώσης, σε κατάλληλο χώρο της πόλης της Άρτας και περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

Λειτουργία ΕΚΣΕΔ – Σύστημα COSPAS – SARSAT – Επικοινωνίες – GMDSS Master Plan – Διεθνής αναφορά SITREP – Διεξαγωγή ασκήσεων – Ανάλυση κινδύνου – Φάση αβεβαιότητας – Φάση συναγερμού – Φάση καταστροφής – Αρχικές ενέργειες – Κίνηση επιζώντων – Επιχειρήσεις έρευνας – Καθήκοντα και αρμοδιότητες συντονιστή επί σκηνής – Θαλάσσια σχέδια έρευνας – Από αέρος σχέδια έρευνας – Χερσαία σχέδια έρευνας – Υποβρύχια σχέδια έρευνας.

Ανάθεση υποπεριοχών έρευνας – Κάλυψη περιοχής έρευνας – Διάσωση από αέρος – Διάσωση από πλοίο – Χερσαία διάσωση – Επιχειρήσεις διάσωσης μαζικών καταστροφών – Φροντίδα των επιζώντων – Διαχείριση θανόντων – Στρες κρίσιμων περιστατικών – Λήξη επιχειρήσεων.

Η πρακτική εκπαίδευση θα διεξαχθεί την Κυριακή 10 Απριλίου στην ευρύτερη περιοχή όπου θα λάβουν χώρα σταδιακά κλιμακούμενα σενάρια χερσαίας και από αέρος έρευνας – διάσωσης προσομοιώνοντας ρεαλιστικές συνθήκες επί του πεδίου.

Ολοκλήρωση εγγραφών έως την Κυριακή 27 Μαρτίου 2022.

Πληροφορίες – εγγραφές
κα Μόσιαλου Κλεονίκη
Υπεύθυνη Συντονισμού «ΑΡΤΑ 2022»
6979837096 και nickgip@gmail.com

Παγκόσμια Ημέρα Νερού

Κάθε σταγόνα μετράει.

Παγκόσμια Ημέρα Νερού η σημερινή (22 Μαρτίου 2022) και ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης, με την ιδιότητα του Προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρτας, υπενθυμίζει πως οι επιπτώσεις που έχει επιφέρει η κλιματική αλλαγή θα απαιτήσει βασικές αλλαγές στον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα περιορισμένα αποθέματα της Γης σε νερό.

Αυτή σημαίνει ότι «κάθε σταγόνα μετράει» και με αυτή τη φιλοσοφία τα τελευταία χρόνια, η ΔΕΥΑ Άρτας, έχει αναπτύξει ένα ευρύ έργο υλικοτεχνικών υποδομών σε όλα τα επίπεδα, είτε μέσα από χρηματοδοτικά προγράμματα, είτε ακόμη και με ίδιους πόρους, η ΔΕΥΑΑ είναι σίγουρο ότι προχωρά σε έργα και παρεμβάσεις στο σύνολο του Δήμου.

Για να προστατευτεί το πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου, αυτό του νερού,  η ΔΕΥΑΑ, προχώρησε στην εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού για την αυτόματη διαχείριση και τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης όλου του Δήμου Αρταίων. Ένα σύστημα που επιτρέπει να εξοικονομούμε φυσικούς πόρους και να προστατεύουμε το πολύτιμο αγαθό του νερού μέσα από την παρακολούθηση τυχόν διαρροών αλλά και να επεμβαίνουμε εγκαίρως για την αποκατάσταση των βλαβών του δικτύου ύδρευσης, εξοικονομώντας έτσι ανθρώπινους και χρηματικούς πόρους αλλά και εξυπηρετώντας πιο άμεσα τους δημότες. Υπενθυμίζεται πως, στην Τελετή Απονομής των Best City Awards 2022, όπου αναδείχθηκαν οι κορυφαίες πρακτικές Δήμων και Περιφερειών για τη χρονιά που πέρασε, το Online Σύστημα Παρακολούθησης πιθανών διαρροών νερού στο δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑΑ, απέσπασε το χάλκινο βραβείο μέσα σε μία πολύ απαιτητική περίοδο και μεταξύ προτάσεων άλλων Δήμων και Φορέων.

«Το νερό αποτελεί για όλους μας το βασικότερο και πιο πολύτιμο στοιχείο επιβίωσης. Στόχος της ΔΕΥΑΑ αλλά και εμένα προσωπικά με την ιδιότητα του Προέδρου της, είναι να προχωρούμε σε έργα και παρεμβάσεις που ενισχύουν τις υποδομές, αναβαθμίζουν ακόμη περισσότερο τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους συμπολίτες και εκσυγχρονίζουν την λειτουργία της ΔΕΥΑΑ, παρέχοντας παράλληλα ποιοτικό και καθαρό νερό σε όλους τους δημότες μας. Γιατί κάθε σταγόνα μετράει», ανέφερε σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αρταίων και Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Άρτας, Χρήστος Τσιρογιάννης.

Στην Γενική Συνέλευση των Δημάρχων, ο Δήμαρχος Αρταίων

Για την ανάγκη να μειωθεί το κόστος ενέργειας στους πολίτες μίλησε στην ΚΕΔΕ ο Χρήστος Τσιρογιάννης. 

Προτάσεις και μέτρα από τον Δήμαρχο Αρταίων.

Στην έκτακτη γενική συνέλευση των Δημάρχων, με την ιδιότητα του εκλεγμένου μέλους του Δ.Σ της ΚΕΔΕ, συμμετείχε ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης την Παρασκευή 18 Μαρτίου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με τη συμμετοχή της συντριπτικής πλειοψηφίας των Δημάρχων της χώρας, παρουσία και του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα και του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΕΣ Μιχάλη Σταυριανουδάκη.

Στην Γενική Συνέλευση των Δημάρχων, τέθηκαν πολλά και σημαντικά θέματα που απασχολούν την λειτουργία και την βιωσιμότητα των Δήμων. Για το πώς θα κρατηθούν όρθιες οι κοινωνίες αλλά και οι Δήμοι ισχυροί,  καθώς και το σχέδιο άμεσης δράσης που απαιτείται για την αντιμετώπιση της δύσκολης οικονομικής κατάστασης των Δήμων.

Μεταξύ άλλων των θεμάτων που απασχόλησαν την γενική συνέλευση, ήταν η περαιτέρω οικονομική στήριξη των Δήμων, η αύξηση του ενεργειακού κόστους, η επιβάρυνση του τέλους ταφής, το πρόγραμμα ΤΡΙΤΣΗΣ, η έλλειψη προσωπικού των Δήμων, το νέο ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και η ενίσχυση της χρηματοδότησης για την Πολιτική Προστασία και τα Αδέσποτα.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, τον λόγο ζήτησε και έλαβε ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης, βάζοντας στο επίκεντρο το θέμα της αύξησης των τιμών ενέργειας και πως μπορούν οι δημότες να δουν μείωση των λογαριασμών τους. Ο Δήμαρχος ζήτησε την άμεση ανάγκη επικαιροποίησης του ειδικού χωροταξικού σχεδίου για τις ΑΠΕ και την προώθησή τους, με σεβασμό όμως στις τοπικές κοινωνίες και στο περιβάλλον. Αναφέρθηκε επίσης και στο θέμα της απόδοσης στις τοπικές κοινωνίες του ειδικού τέλους του 3% από τα ακαθάριστα έσοδα των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από τα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα, όπως συμβαίνει ήδη και για τα μικρά έργα ΑΠΕ, γεγονός το οποίο αυτό θα βοηθήσει όλα τα νοικοκυριά και τους Δήμους που φιλοξενούν μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα, με ελάφρυνση στους λογαριασμούς ρεύματος, τόνισε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος κ. Τσιρογιάννης.