Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας δικαιώματος χρήσης περιπτέρου (Τ.Κ. Αμμοτόπου)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΔΑ: 6Θ71ΩΨΑ-Τ2Π
Άρτα, 14 Απριλίου 2022
Αριθ. πρωτ.: 8941 ΟΙΚ./14-04-2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΜΕΤΑ  ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΜΜΟΤΟΠΟΥ Δ.Ε. ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Την αριθμ. 250/2019 (ΑΔΑ: ΨΠ2ΠΩΨΑ-8ΚΔ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίνεται η αριθμ. 15/2019 απόφαση ΕΠΖ και αποφασίζει την διατήρηση της κενωθείσας θέσης του περιπτέρου που βρίσκεται εντός της Τοπικής Κοινότητας Αμμότοπου Δ.Ε. Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων, κοντά στο Δημοτικό Κατάστημα και την δημοπράτηση αυτού για μίσθωσή του.
 2. Την αριθμ. 155/2019 (ΑΔΑ: Ω55ΚΩΨΑ-Ν3Τ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, περί σύνταξης όρων διακήρυξης δημοπρασίας

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ :

Ότι εκτίθεται σε φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης μίας  (1) θέσης περιπτέρου μετά του κουβουκλίου αυτού στο Δήμο Αρταίων, ήτοι:

– θέση περιπτέρου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αμμότοπου (κοντά στο δημοτικό κατάστημα) μετά του κουβουκλίου αυτού

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας των δημοπρασιών και αξιολόγησης των προσφορών, που συγκροτήθηκε με την αριθ 5/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα  Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο  και στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 31 Μαϊου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα …, ως εξής:

Στάδιο 1ο : Υποβολή κλειστών φακέλων δικαιολ/κών, από ώρα 10:00 π.μ. έως 10:15 π.μ.

Στάδιο 2ο: Έλεγχος δικαιολογητικών από την επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών και ανακοίνωση των έγκυρων φακέλων, από ώρα 10:15 π.μ. έως 10:30 π.μ.

Στάδιο 3οΈναρξης διαδικασίας φανερού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού,    από ώρα 10:30 π.μ. έως 10:45 π.μ.

Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης) για τη θέση του περιπτέρου ορίζεται  το ποσό των 50,00€/μηνιαίως

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία , μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή δημοπρασίας ως εγγύηση συμμετοχής  γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου,  ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του ετήσιου μισθώματος του ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης) επί του οριζόμενου στη διακήρυξη ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης), ήτοι: για τη θέση  περιπτέρου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αμμοτόπου, εγγυητική ποσού 60,00€

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον ισότοπο του Δήμου (www.arta.gr) , στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Αρταίων, όπου  θα αναρτηθεί και η διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής,  θα δημοσιευθεί σε  μία ημερήσια εφημερίδα καθώς και στο ΚΕΠ Δ.Ε. Ξηροβουνίου .

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διακήρυξη δημοπρ 2022 για περιπτερο ΤΚ Αμμοτοπου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2022)

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, τις διατάξεις της παρ. 3δ και 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021 (Α΄169) , σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ μεικτή συνεδρίαση, με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και για τους λοιπούς με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής ePresence.gov.gr, (σχετικό link και οδηγίες θα σας αποσταλούν με νέο mail) την 23η Μαίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 23-5-2022
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11471/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Εισηγητής: Δήμαρχος Αρταίων κ. Χρήστος Τσιρογιάννης
1. Ενημέρωση Δημάρχου για διάφορα θέματα
2. Καταρχήν παραχώρηση δημοτικού οικοπέδου για τη δημιουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΤΥΔ) για ΑΜΕΑ
3. Συγκρότηση Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Αρταίων

Εισηγητής κ. Σιαφάκας Χριστόφορος
Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας

4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ. 218/2022 απόφαση ΟΕ)
5. Παραχώρηση χρήσης χώρου αιθουσών του Δημοτικού Σχολείου Παντάνασσας στον Πολιτιστικό – Εξωραϊστικό Σύλλογο «Ο Άγιος Νικήτας»
6. Παραχώρηση χρήσης αίθουσας του πρώην δημοτικού σχολείου Ρόκκα στην Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΕΦΕΔ)

Εισηγητής κ. Λιόντος Νικόλαος
Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς και Διοικητικών Υπηρεσιών

7. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων – Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ για απασχόληση στο Δήμο Αρταίων κατά την περίοδο 2022-2023
8. Συνδιοργάνωση των εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια των Ελευθερίων και του Πολιτιστικού Καλοκαιριού με την ΑΔΑΕ ΟΤΑ

Εισηγητής κ. Ευαγγέλου Δημήτριος
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας & Εθελοντισμού, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης
9. Κατανομή πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Β’ Κατανομή 2022 σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρταίων
10. Έγκριση πραγματοποίησης δράσης για την προώθηση, προβολή και ενημέρωση για τον εθελοντισμό του τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού
11. Έγκριση πραγματοποίησης ενεργειών δημοσιότητας της Πράξης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Αρταίων»
12. Έγκριση πραγματοποίησης ενεργειών δημοσιότητας της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αρταίων»
13. Έγκριση κάλυψης εξόδων κηδείας απόρου
14. Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και Συμπλήρωση της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων
15. Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων

Εισηγητής κ. Κωλέτσος Παντελής
Αντιδήμαρχος Πρασίνου, Δημοτικής Αστυνομίας και Πολιτικής Προστασίας

16. Συνδρομή οχήματος του Δήμου Αρταίων κατά την Αντιπυρική περίοδο.

Εισηγητής κ. Χρηστούλης Σωτήριος
Αντιδήμαρχος Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας και Χωροταξίας

17. Ίδρυση προσωπικής στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Γ. Γεννηματά 78 αριθμ.11/2022 απόφαση ΕΠΖ
18. Ίδρυση προσωπικής στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Αράχθου 85 αριθμ.12/2022 απόφαση ΕΠΖ
19. Ίδρυση προσωπικής στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Μελισσουργών 48 αριθμ.13/2022 απόφαση ΕΠΖ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Τράμπας

Επιμνημόσυνη δέηση για τη Γενοκτονία των Ποντίων στο χώρο του Μνημείου, στην Βίγλα Άρτας

Τιμώντας τα 350.000 θύματα του Ποντιακού Ελληνισμού που υπέστησαν τα φρικτά εγκλήματα, ο Δήμος Αρταίων, σήμερα 19η  Μαΐου ήμερα μνήμης, πραγματοποίησε λιτή εκδήλωση, στο χώρο του Μνημείου των θυμάτων της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, στην Βίγλα Άρτας.

Τιμώντας τα θύματα του Ποντιακού Ελληνισμού ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Νίκος Λιόντος ανέφερε τα εξής:

«Ημέρα Μνήμης η σημερινή για την Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και η Άρτα δεν ξεχνά και τιμά τους Έλληνες και τις Ελληνίδες που ξεριζώθηκαν από τους Τούρκους. Είναι μία μαύρη επέτειος, που μαρτυρά σε όλο τον κόσμο ότι οι θηριωδίες δεν πρέπει να ξεχνιούνται».

Στην επιμνημόσυνη δέηση που τελέστηκε στη μνήμη των θυμάτων στο χώρο του Μνημείου, παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Χρήστος Γκόκας, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Άρτας Βασίλης Ψαθάς, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Νίκος Λιόντος, η Περιφερειακή Σύμβουλος Αναστασία Σίμου, ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ Απόστολος Πλατσούκας, ο Αντιπρόεδρος της Κοινότητας Βίγλας, Κωνσταντίνος Κούτας, η εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Ποντιακών Συλλόγων Ελλάδος Στέλλα Χαϊτίδου, ο Πρόεδρος του Ποντιακού Συλλόγου Βίγλας, «Οι Πρόσφυγες» κ. Χρήστος Αβραμίδης, κάτοικοι της περιοχής και μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Βίγλας, οι οποίοι και τραγούδησαν τον Εθνικό μας Ύμνο.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ – ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

Ο Δήμαρχος Αρταίων γνωστοποιεί ότι προτίθεται να προβεί στην πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού ΣυνεργάτηΔΕ Δημοσιογράφου με ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), για την επικουρία του Δημάρχου σε θέματα δημοσιογραφικής προβολής θεμάτων τοπικής αυτοδιοίκησης του Δήμου Αρταίων με την κάλυψη και ανάδειξη των πολιτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, του έργου, των ανακοινώσεων, των δημοσίων σχέσεων και της εν γένει λειτουργίας του Δήμου Αρταίων και της δημοτικής αρχής μέσω τοπικής ραδιοφωνίας, τοπικών τηλεοπτικών σταθμών, έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, επίσημης ιστοσελίδας του δήμου, σύνταξης δελτίων τύπου και μέσω της αποδελτίωσης σχετικών δημοσιευμάτων.

Ακολουθούν συνημμένα:

1. Η αρ. πρωτ. 11304/18.05.2022 Γνωστοποίηση

11304 – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ – ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ – 9Ο06ΩΨΑ-Δ69

2. Υπόδειγμα αίτησης υποψηφίου

ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

3. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης για τα γενικά προσόντα διορισμού

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

4. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης για την προϋπηρεσία – εμπειρία

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ – ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν είτε αυτοπροσώπως στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δημοτικού Καταστήματος (ισόγειο) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ., είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (Δήμος Αρταίων, Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου Τ.Κ. 47100), μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσιοποίησης της παρούσας, είτε αυτή είναι η δημοσίευση σε μια εφημερίδα, ή στον δικτυακό τόπο του Δήμου, ή στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Υποέργο 2)

ΑΔΑ: 6Θ6ΣΩΨΑ-Τ2Ρ

                                                                                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                             Άρτα: 18-05-2022
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 11273

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.: 2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Υποέργο 2)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

            Διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας Εξοπλισμού οικιακής κομποστοποίησης, Κάδων & άλλων υλικών συλλογής αστικών βιοαποβλήτων (υποέργο 2), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού  508.748,24 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ και έχει λάβει κωδικό MIS 5070615.  Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Ηπείρου, Κωδ. ΣΑ 2021ΕΠ21810008. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση στο προϋπολογισμό έτους 2022 στον Κ.Α. 62-7135.001 «Προμήθεια κάδων και λοιπών υλικών συλλογής βιοαποβλήτων και οικιακής κομποστοποίησης (Υποέργο 2 της πράξης  Δράσεις για τη διαχείριση βιοαποβλήτων στο Δήμο Αρταίων) ΕΣΠΑ» ύψους 503.480,33 € και ΚΑ 20-7135.015 «Προμήθεια κάδων και λοιπών υλικών συλλογής βιοαποβλήτων και οικιακής κομποστοποίησης (Υποέργο 2 της πράξης  Δράσεις για τη διαχείριση βιοαποβλήτων στο Δήμο Αρταίων) Ιδία συμμετοχή» ύψους 5.267,91 €.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 17-06-2022 ημέρα Παρασκευή ώρα 15:00 στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει βάσει του 4497/2017.  Ο αριθμός του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ο 158603.  Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.  Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

 

Εγγύηση συμμετοχής

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται στο 2% της αξίας για την οποία κατατίθεται προσφορά χωρίς τον ΦΠΑ ήτοι 8.206,00 €.

Τα προς προμήθεια είδη που κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  34928480-6 «Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων» & 18937100-7 «Σακούλες συσκευασίας».

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Προκήρυξη υπό τη μορφή Τυποποιημένου Εντύπου της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 13 / 05 / 2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στις προκηρύξεις, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος,   τηλ.2681362243)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

5ε ΚΑΔΟΙ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓ 2 (158603)

Δημοτικό Κολυμβητήριο Άρτας: Ανοίγει ξανά για όλους με αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις

Χρ. Τσιρογιάννης: «Ενεργειακό Δημοτικό Κολυμβητήριο 12μηνης λειτουργίας για όλους».

Στην  τελική ευθεία βρίσκονται οι εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Άρτας και πλέον από σήμερα αποδίδεται προς χρήση σε δημότες, αθλητές και σωματεία.

Σήμερα το πρωί ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο του ΚΚΜΠΑΠ Γιώργο Πανέτα, συνεργάτες και υπηρεσιακούς παράγοντες, πραγματοποίησε επίσκεψη στην οποία και διαπίστωσε την άρτια λειτουργία του χώρου.

Υπενθυμίζεται πως το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, προϋπολογισμού 983.841,78 ευρώ, είναι χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

“Είχαμε δεσμευθεί ως Δημοτική Αρχή αλλά και προσωπικά ο Δήμαρχος, ότι το Δημοτικό μας Κολυμβητήριο θα λειτουργεί όλο το χρόνο, μια δέσμευση μας απέναντι στους δημότες μας, την οποία και υλοποιούμε. Οι εργασίες βαδίζουν προς ολοκλήρωση και πλέον εξασφαλίζουμε εξοικονόμηση ενέργειας, άρα και πόρων για το Δήμο μας. Ενώ θα υπάρξει μέριμνα ώστε το ωράριο του Κολυμβητηρίου, να εξυπηρετεί δημότες, αθλητές και σωματεία”, αναφέρει σε δήλωσή του ο Πρόεδρος του ΚΚΜΠΑΠ Γιώργος Πανέτας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες από τη γραμματεία που λειτουργεί στον χώρο υποδοχής του Κολυμβητηρίου, από Δευτέρα – Παρασκευή 08:00 – 21:00 και το Σάββατο 08:00 – 13:00 στο τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 28670.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 19-5-2022 έως την 25-5-2022, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δημαρχιακού Καταστήματος επί των οδών Περ. Οδός & Αυξεντίου, τις ώρες 09:00 – 13:00.

Αριθμός θέσεων

 Υδρονομείς τέσσερα (4) άτομα. Κάθε θέση προορίζεται για κάθε τομέα ως κάτωθι:

 • Βλαχέρνα – Γραμμενίτσα – Παγοποιείο – αριστερό τμήμα επαρχιακής οδού Άρτας – Γραμμενίτσας, ένας (1) Υδρονομέας.
 • Γραμμενίτσα – Αμπέλια – Βάλτος Ταφίκη – Λυγαριά Γραμμενίτσας, ένας (1) Υδρονομέας.
 • Δεξιό τμήμα επαρχιακής οδού Άρτας-Γραμμενίτσας – Βάλτος Πασσιά και περιοχή Ρόκκα, ένας (1) Υδρονομέας .
 • Παντάνασσα – Καμπή – Αμμότοπος, ένας (1) Υδρονομέας.

Αρδευτική περίοδος

Το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την υπ’ αριθμόν 69/2022 απόφαση του την αρδευτική περίοδο από 1-6-2022 έως την 31-8-2022. Η αρδευτική περίοδος μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα τις κατά περίπτωση υπάρχουσες ανάγκες και με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την παρακάτω πρόσκληση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

Οι εκδηλώσεις του Μαΐου προμηνύουν ένα πλούσιο Πολιτιστικό καλοκαίρι για την Άρτα

Μελωδίες, χρώματα, χαρά και αισιοδοξία.

Με μουσική ξεκινούν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Μαΐου που συνδιοργανώνει ο Δήμος Αρταίων, μια πρόγευση των εκδηλώσεων του Φετινού Πολιτιστικού Καλοκαιριού 2022.

Πρόκειται για μια προσπάθεια του Δήμου να γεμίσει η πόλη με μελωδίες, χρώματα, χαρά και αισιοδοξία. Η αρχή γίνεται από αύριο Τετάρτη 18/5/2022 με συναυλία του Μουσικού Σχολείου Άρτας στις 20:00 στην Πλατεία Σκουφά.

Σας προκαλούμε να απολαύσετε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου μας, που περιλαμβάνουν μοναδικές βραδιές με θεατρικές και μουσικές παραστάσεις για μικρούς και μεγάλους, εκθέσεις κ.α.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα των εκδηλώσεων:

Ο Δήμος Αρταίων ζητά την επαύξηση της ισχύος του ΚΥΤ Αράχθου, ώστε να υπάρχει δυνατότητα για νέα έργα ΑΠΕ, με στόχο την μείωση του κόστους ενέργειας σε επιχειρήσεις και δημότες

Σε συνέχεια της επιστολής του Δημάρχου Αρταίων Χρήστου Τσιρογιάννη, σχετικά με την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΔΕΔΔΗΕ προς τους δημότες και τις επιχειρήσεις της Άρτας, για το λόγο του κορεσμού του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, αλλά και εξέλιξη του έργου της επαύξησης ισχύος του ΚΥΤ Αράχθου, ώστε να αρθεί το πρόβλημα του κορεσμού του Δικτύου του Νομού Άρτας, για την εγκατάσταση έργων ΑΠΕ για την μείωση του κόστους ενέργειας σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, ο ΔΕΔΔΗΕ σε σχετική του απάντηση ανέφερε τα εξής:

 1. Το έργο της ενίσχυσης στον υδροηλεκτρικό σταθμό υψηλής και μεσαίας τάσης (Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ) εντός του ΚΥΤ Αράχθου, με την προσθήκη τρίτου μετασχηματιστή ισχύος (Μ/Σ) 40/ 50 MVA και την ανάλογη ανάπτυξη της πλευράς μέσης τάσης, βρίσκεται στη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Η διακήρυξη ΔΕΕΔ- 39 για το έργο προκηρύχτηκε στις 17/2 2022 με καταληκτική ημερομηνία  υποβολής των προσφορών στις 3/5/22. Αναμένεται η έκδοση απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), της οποίας η διαδικασία έχει αναληφθεί από τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ)  και βρίσκεται στο τελικό στάδιο.

Επισημαίνεται ότι πλέον των έργων επαύξησης, θα γίνει αναβάθμιση του εξοπλισμού προστασίας των υφιστάμενων αναχωρήσεων μέσης τάσης και η κατασκευή ενός νέου κτιρίου, το οποίο θα στεγάσει τους πίνακες προστασίας του υφιστάμενου εξοπλισμού μέσης τάσης καθώς και του εξοπλισμού ΜΤ της επέκτασης του Υ/Σ.

 1. Η προμήθεια του Μ/Σ ισχύος για την επέκταση του ΚΥΤ Αράχθου περιλαμβάνεται στο αντικείμενο σχετικής σύμβασης που θα υπογραφεί για την εκτέλεση του έργου και ως εκ τούτου θα αναληφθεί από τον ανάδοχο της σύμβασης.
 2. Εκτιμάται ότι το έργο θα ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2024.
 3. Με την ολοκλήρωση του έργου της ενίσχυσης του Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ εντός του ΚΥΤ Αράχθου, θα δημιουργηθεί ηλεκτρικός χώρος για σύνδεση περαιτέρω μονάδων ΑΠΕ και ειδικά συστημάτων net metering και φωτοβολταϊκών σε οικιακές περιοχές (φωτοβολταϊκά στεγών).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διαπραγμάτευσης για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Δήμου Αρταίων ετών 2021-2022-2023 με συμφωνία – πλαίσιο για τις ομάδες Β’, Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ’ και Η

ΑΔΑΜ: 22PROC010561463                                                                     ΑΔΑ: 6ΓΣ5ΩΨΑ-Σ5Δ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα: 17-05-2022

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 11107

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαπραγμάτευσης για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Δήμου Αρταίων ετών 2021-2022-2023 με συμφωνία – πλαίσιο για τις ομάδες Β’, Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ’ και Η

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

 1. Την αριθ. 28970 / 31-12-2021 (ΑΔΑM: 21PROC009881480) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για την «επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Δήμου Αρταίων ετών 2021 – 2022 – 2023 με συμφωνία – πλαίσιο».
 2. Την αριθ. 90/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΑΝΟΩΨΑ-5ΑΣ) με την οποία κρίθηκε άγονη η διαγωνιστική διαδικασία για τις ομάδες Β’, Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ’ και Η.
 3. Την αριθ. Δ30/2022 σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
 4. Την αριθ. 202/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ15ΥΩΨΑ-ΜΨ8)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

            Την διενέργεια διαπραγματεύσεων για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Δήμου Αρταίων ετών 2021-2022-2023 με συμφωνία – πλαίσιο για τις ομάδες Β’, Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ’ και Η.  Η συνολική αξία των εργασιών συμπερ/νων των ανταλλακτικών φτάνει το ποσό των 200.750,00 € με ΦΠΑ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την  27-05-2022 ημέρα Παρασκευή ώρα 15:00 στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  Ο αριθμός του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ο 161023.  Η διαπραγμάτευση θα γίνει την Πέμπτη 02-06-2022.  Η διαπραγμάτευση θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού που προηγήθηκε.  Αντίγραφα της διακήρυξης για την συμμετοχή στην διαπραγμάτευση και πληροφορίες για αυτή παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το τμήμα προμηθειών και αποθηκών του Δήμου Αρταίων (αρμόδιος υπάλληλος : Πετσιμέρης Άγγελος, τηλ. 2681362243).  Επίσης η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στην επιλογή «Εφημερίδα της υπηρεσίας» – «Προκηρύξεις».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

3δ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (161023)

Με κάθε επισημότητα οι εκδηλώσεις για την επέτειο των Ιστορικών Μαχών Γριμπόβου

Δοξολογία, επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων για την επέτειο.

Με κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκαν χθες Κυριακή 15 Μαΐου 2022, οι εκδηλώσεις για την επέτειο των Ιστορικών Μαχών Γριμπόβου του 1897 και του 1912-13.

Την Κυριακή, μετά την Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Γριμπόβου, ακολούθησε η εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από την εκπαιδευτικό Κατερίνα Σχισμένου, ενώ πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο πεσόντων.

«Γρίμποβο!!Τιμήσαμε σήμερα εκείνους που θυσιάστηκαν για να είμαστε σήμερα όλοι μας ελεύθεροι. Εκείνους που προέταξαν το καθήκον προς την πατρίδα, προς την οικογένεια, προς τον συνάνθρωπο. Οι ιστορικές μάχες του Γριμπόβου αποτελούν μια σελίδα της αιματοβαμμένης, αλλά και ένδοξης ελληνικής ιστορίας που οφείλουμε όλοι μας να γνωρίζουμε και να τιμούμε», ανέφερε στη δήλωσή του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν, μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Στύλιος, ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Χρήστος Γκόκας, ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Άρτας Βασίλης Ψαθάς, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ν. Σκουφά Αθανάσιος Βασίλης, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Νίκος Λιόντος, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Γιώργος Μπουκουβάλας, ο Αντιδήμαρχος Μοσχάτου Αθανάσιος Ντερέκας, ο Εκπρόσωπος του Συλλόγου Αμφικτιονίας Ακαρνάνων, Επαμεινώνδας Νικάκης, η Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Γριμπόβου Σοφία Κέφη και Mέλη του τοπικού Συμβουλίου, εκπρόσωποι της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και της Ένωσης Απόστρατων Αξιωματικών Στρατού, καθώς και εκπρόσωποι φορέων της περιοχής.