ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21, τις υπ αριθ. εγκυκλίους ( ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929/23.11.2021), ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 2158/14.01.2022 (ΦΕΚ 67/14.01.2022 τεύχος Β’) του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση, με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και για τους λοιπούς δια περιφοράς, την 21η Φεβρουαρίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09.30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 21-2-2022
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3482/17-2-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. Εισήγηση για τη μη άσκηση αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ. 79/2021 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων
2. Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή υπαλλήλου σε εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο για «Νέες Ρυθμίσεις Αδειών Προσωπικού Φορέων Δημοσίου, ΟΤΑ & Ν.Π.Δ.Δ.»
3. Έγκριση δαπάνης και απευθείας ανάθεση για την μίσθωση μηχανημάτων λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις 09 -2/2/2022 στις Τ.Κ. Καλόβατου, Τ.Κ. Δαφνωτής & Τ.Κ. Βλαχέρνας
4. Έγκριση δαπάνης και απευθείας ανάθεση για την μίσθωση μηχανημάτων λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις 07 -9/2/2022 στις Τ.Κ. Καλόβατου, Τ.Κ. Δαφνωτής & Τ.Κ. Βλαχέρνας ΤΚ Πιστιανών & Τ.Κ. Φανερωμένης
5. Έγκριση αντικατάστασης φωτοβολταϊκών πλαισίων και οθόνης για την “Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης του Δημαρχείου και του 1ου Γυμνασίου/Λυκείου Άρτας στο πλαίσιο της πράξης GOAL NZEBS”
6. Έγκριση σύναψης σύμβασης για εργασίες αποκατάστασης έκτακτων βλαβών ηλεκτροφωτισμού σε ώρες εκτός ωραρίου εργασίας
7. Σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής εργασιών συντήρησης αγροτικών δρόμων με μηχάνημα έργου ισοπεδωτή-διαμορφωτή γης (γκρεϊντερ)
8. Έγκριση ΑΠΕ του έργου Κατασκευή βάσεων κερκίδων
9. Έγκριση μελέτης του έργου “Ασφαλτόστρωση κεντρικών οδών Ανέζας”
10. Έγκριση μελέτης του έργου “Κατασκευή Κυκλικού Κόμβου επί της Ε.Ο. Αθηνών – Ιωαννίνων στο ύψος της οδού Ελ. Βενιζέλου”
11. Σύνταξη όρων για τη μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη στέγαση του διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αρταίων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, το ν. 4830/2021 τις διατάξεις της παρ. 3δ και 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, την αριθμ. 3022/11-2-2022 αίτηση 13 δημοτικών συμβούλων και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21, τις υπ αριθ. εγκυκλίους ( ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929/23.11.2021), ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 2158/14.01.2022 (ΦΕΚ 67/14.01.2022 τεύχος Β’) «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και για τους λοιπούς με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής ePresence.gov.gr, (σχετικό link και οδηγίες θα σας αποσταλούν με νέο mail) την 21η Φεβρουαρίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 21-2-2022
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3478/17-2-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

TAKTIKA

Εισηγητής κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
1. Παρουσίαση οριστικής μελέτης open mall
2. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος
3. Γνωμοδότηση του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου (κατηγορίας Α2, Ομάδα 10η ): «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 52 MW στην περιοχή Αμμοτόπου και Καμπής της Δ.Ε. Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων, Π.Ε.Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου» (αριθμ. 5/2022 απόφ. ΕΠΖ)

Εισηγητής κ. Ευαγγέλου Δημήτριος Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας & Εθελοντισμού, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης
4. Λήψη νέας απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για ίδρυσης ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ
5. Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων
6. Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων

Εισηγητής κ. Σιαφάκας Χριστόφορος Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας
7. Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής άχρηστου υλικού
8. Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας και οικονομικών αποτελεσμάτων οικ. έτους 2022 του ΝΠΔΔ Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας Αθλητισμού Πολιτισμού Δήμου Αρταίων (αριθμ. 58/2022 ΑΟΕ)

Εισηγητής κ. Χρηστούλης Σωτήριος Αντιδήμαρχος Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας και Χωροταξίας
9. Χορήγηση ατομικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Φανερωμένης (αριθμ.4/2022 αποφ. ΕΠΖ)
10. Δημιουργία και διαγράμμιση θέσεων στάθμευσης ΜΟΤΟ (αριθμ.3/2022 αποφ. ΕΠΖ)
11. Δημιουργία θέσης στάθμευσης ΜΟΤΟ στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας και αντικατάσταση πινακίδας ΚΟΚ επί της Βασιλέως Πύρρου έμπροσθεν Δημοτικής Αγοράς (αριθμ.2/2022 αποφ. ΕΠΖ)
12. Γνωμοδότηση για έγκριση εσόδου εξόδου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της κας Ευαγγελής Παπασπύρου στη θέση ΡΟΚΑΤΙΚΑ κτηματικής περιφέρειας Καλαμιάς ΔΕ Φιλοθέης Δήμου Αρταίων

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Τράμπας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, το ν. 4830/2021 τις διατάξεις της παρ. 3δ και 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, την αριθμ. 3022/11-2-2022 αίτηση 13 δημοτικών συμβούλων και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21, τις υπ αριθ. εγκυκλίους ( ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929/23.11.2021), ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 2158/14.01.2022 (ΦΕΚ 67/14.01.2022 τεύχος Β’) «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και για τους λοιπούς με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής ePresence.gov.gr, (σχετικό link και οδηγίες θα σας αποσταλούν με νέο mail) την 21η Φεβρουαρίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18,00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αρταίων»

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Τράμπας

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, του ν. 4830/2021, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21, τις υπ αριθ. εγκυκλίους ( ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929/23.11.2021), ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 2158/14.01.2022 (ΦΕΚ 67/14.01.2022 τεύχος Β’) «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και για τους λοιπούς με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής ePresence.gov.gr, (σχετικό link και οδηγίες θα σας αποσταλούν με νέο mail) την 7η Φεβρουαρίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: Συζήτηση επί τοπικών αγροτικών θεμάτων – διεκδικήσεις

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Τράμπας

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το έτος 2022

ΘΕΜΑ: Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το μόνιμο προσωπικό, προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) και προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) , για το έτος 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Έχοντας υπόψη :
1) Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α΄), όπως ισχύουν.
2) Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48, 49 και 171 του Ν.3584/07 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων » (ΦΕΚ 143Α/28-06-2007), σύμφωνα με τις οποίες η έκτακτη εποχική ή όλως απρόβλεπτη υπηρεσιακή ανάγκη για καθιέρωση υπερωριακής εργασίας διαπιστώνεται με απόφαση του αρμοδίου για διορισμό οργάνου, με τους όρους και τους περιορισμούς που ισχύουν κάθε φορά για τους δημοσίους υπαλλήλους και με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 49 του Ν.3584/2007.
3) Τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»
4) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16-12-2015) «Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου-Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου ».
5) Τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 12 του Ν.2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107Α/30-05-1997).
6) Την με αρ.πρωτ.2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του Ν.4354/2015 (176/Α΄).
7) Την αριθ. πρωτ. 2275/17.12.2021 Γνώμη του Οικονομικού Παρατηρητηρίου Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου Αρταίων.
8) Την αρ. 224/27-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΜΒ7ΩΨΑ-Α7Π) απόφαση Δ.Σ για την ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Αρταίων.
9) Τον ΟΕΥ του Δήμου Αρταίων ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3464/τ.Β΄/4-10-2017.
10) Τους υπηρετούντες τακτικούς, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου υπαλλήλους του Δήμου Αρταίων.
11) Την αρ. 28160/22-12-2021 εισήγηση της Δ/ντριας Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Πρασίνου για καθιέρωση υπερωριακής εργασίας το έτος 2022
12) Την αρ. 28822/29-12-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για καθιέρωση υπερωριακής εργασίας το έτος 2022.
13) Την αρ. 28956/30-12-2021 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού και Εξυπηρέτησης του Δημότη.
14) Το γεγονός ότι εντός του έτους 2022 απαιτείται, σύμφωνα με τις ανωτέρω εισηγήσεις, το προσωπικό του Δήμου Αρταίων να απασχοληθεί υπερωριακά και πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών και συγκεκριμένα :

 • Το Τμήμα Καθαριότητας της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου του Δήμου Αρταίων αποτελεί υπηρεσία η οποία εργάζεται σε εικοσιτετράωρη βάση, λόγω των αναγκών της και της αρμοδιότητά της να καλύψει έκτακτες και επείγουσες ανάγκες όταν αυτές προκύψουν. Ως έκτακτες και επείγουσες ανάγκες θα μπορούσαν να αναφερθούν έκτακτα καιρικά φαινόμενα που προκύπτουν λόγω κλιματικής αλλαγής όπως ανεμοστρόβιλοι-μπουρίνια, ακραίοι καύσωνες, παρατεταμένες βροχοπτώσεις κ.λ.π. που επιβάλλουν την συμμετοχή της υπηρεσίας μας αλλά και την συμμετοχή υπαλλήλων μας στην Πολιτική προστασία, πανδημίες όπως η covid 19 που επιβάλλουν έκτακτες και εκτεταμένες ανάγκες καθαρισμού, πλυσιμάτων, απολυμάνσεων κ.λ.π. για διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, έκτακτη απομάκρυνση προσωπικού καθαριότητας που καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες και τέλος ανάγκες που προκύπτουν από αυξημένες υποχρεώσεις στο πλαίσιο μεγάλων πολιτιστικών και αθλητικών γεγονότων, όπου οι απαιτήσεις σε καθαριότητα αυξάνονται κατακόρυφα.
 • Το Τμήμα Πρασίνου της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου αντιμετωπίζει συνέχεια έκτακτες και εποχικές ανάγκες για την προστασία και την ασφάλεια όπως κοπές και κλαδεύσεις επικίνδυνων και σπασμένων δένδρων που προκύπτουν μετά από έκτακτα φαινόμενα, απομάκρυνση αυτοφυούς βλάστησης για αντιπυρική προστασία, αυξημένες και επείγουσες ανάγκες καθαρισμού χώρων πρασίνου λόγω covid 19 κ.λ.π.
 • Το Τμήμα Διαχείρισης Οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου του Δήμου σε έκτακτες περιπτώσεις θα κληθεί να ανταπεξέλθει με τον στόλο των οχημάτων και μηχανημάτων έργου, ώστε να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία όλων των υπηρεσιών.  Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών: Οι υπάλληλοι εργάζονται υπερωριακά για την πρόληψη και την έγκαιρη αντιμετώπιση από τις συνέπειες τυχόν ακραίων καιρικών φαινομένων (καθαρισμός και διανοίξεις δρόμων, μεταφορά και ρίψη άλατος σε περίοδο παγετού, πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών κ.λ.π.), προκειμένου να αποσοβήσουν πιθανούς κινδύνους για τις ανθρώπινες ζωές, καταστάσεις επιφυλακής σύμφωνα τα δελτία της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Άρτας σε συνεργασία με την Π.Υ. Άρτας, και το ΑΤ Άρτας, για την τήρηση των μέτρων αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού (απολυμάνσεις, μεταφορά Προσωπικού του ΕΟΔΥ και του Κέντρου υγείας για κατ’ οίκον εμβολιασμό), για να επιληφθούν των καταγγελιών που γίνονται από δημότες και απαιτούν την άμεση αντιμετώπισή τους (πτώσεις δέντρων, υποχωρήσεις οδοστρωμάτων) κ.ά.
 • Το Τμήμα ‘Έργων Συντήρησης Κτιριακών Υποδομών & Κοινόχρηστων χώρων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών: Οι υπάλληλοι εργάζονται υπερωριακά λόγω των καθημερινών εργασιών που προκύπτουν όπως εργασιών συντήρησης πλατειών και πεζοδρομίων, εργασιών για προετοιμασία πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων, οριοθέτηση χρήσης καταστημάτων και χώρων αναψυχής και διασκέδασης, απομάκρυνσης περιπτέρων επιδιόρθωση οδοστρώματος κλπ. Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι εκτός των καθημερινών καθηκόντων εκτελούν και υπηρεσίες της Πολιτικής προστασίας όπου απαιτηθεί εκτός του προβλεπόμενου ωραρίου τους (π.χ. καταστάσεις επιφυλακής σύμφωνα τα δελτία της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Άρτας, σε περίπτωση παγετού οι οδηγοί απασχολούνται στον αλατοδιανομέα, έκτακτα προβλήματα που παρουσιάζονται στα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου καθώς και στο οδικό δίκτυο τα πεζοδρόμια και τις πλατείες, σε νυχτερινές βάρδιες για την διαγράμμιση των οδών, εκτελούν εργασίες απομάκρυνσης περιπτέρων, συγκροτούν ομάδα για την απομάκρυνση παράνομα τοποθετημένων τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.  Το Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών: οι υπάλληλοι εργάζονται υπερωριακά για αποκατάσταση ηλεκτρολογικών βλαβών που μπορεί να προκύψουν.
 • Το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Εξυπηρέτησης του Δημότη είναι αρμόδιο για τη βελτίωση του συντονισμού και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Δήμου και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των Δημότη μέσω της μείωσης του μέσου χρόνου διεκπεραίωσης των αιτημάτων από το Δήμο.
  Σε έκτακτες περιπτώσεις θα κληθεί να συντονίσει και να διαχειριστεί τα Μηχανήματα Έργου του Δήμου όπως Γκρέιντερ , JCB, Φορτηγά κ.α τα οποία χρειάζονται για την πρόληψη και την έγκαιρη αντιμετώπιση τυχόν ακραίων καιρικών φαινομένων (καθαρισμός και διανοίξεις δρόμων, μεταφορά και ρίψη άλατος σε περίοδο παγετού, πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών κ.λ.π.) καθώς και όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες ώστε να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία τους.

15) Την αριθμ. 28834/29-12-2021(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Βεβαίωση Ύπαρξης Πίστωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, σύμφωνα με την οποία υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στους παρακάτω ΚΑ:

 • Στον ΚΑ 10-6012.001 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας & για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» πίστωση 15.623,35€.
 • Στον ΚΑ 10-6051 με τίτλο « Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου» πίστωση 165.000,00€.
 • Στον ΚΑ 20-6012 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» πίστωση 40.000,00€
 • Στον ΚΑ 20-6051 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου» πίστωση 194.299,88 €
 • Στον ΚΑ 20-6022 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» πίστωση 4.000,00€
 • Στον ΚΑ 20-6052 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου» πίστωση 14.089,92 €
 • Στον ΚΑ 20-6042 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» πίστωση 2.000,00€
 • Στον ΚΑ 20-6054 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» πίστωση 30.000,00 €
 • Στον ΚΑ 30-6012 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» πίστωση 9.000,00 €
 • Στον ΚΑ 30-6051 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου» πίστωση 107.000,00 €
 • Στον ΚΑ 30-6022 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» πίστωση 4.000,00 €
 • Στον ΚΑ 30-6052 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου» πίστωση 40.997,52 €
 • Στον ΚΑ 35-6012 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» πίστωση 2.000,00 €
 • Στον ΚΑ 35-6051 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου» πίστωση 35.533,12 €
 • Στον ΚΑ 35-6022 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» πίστωση 1.000,00 €
 • Στον ΚΑ 35-6052 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου» πίστωση 24.345,48 €.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Καθιερώνουμε για το οικονομικό έτος 2022 υπερωριακή εργασία με αμοιβή κατά τις απογευματινές ώρες, πέρα από το κανονικό ωράριο, για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων Νομού Άρτας, για τους μόνιμους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού αορίστου χρόνου και τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, των παρακάτω υπηρεσιών και κλάδων:

2. Οι ώρες απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου δεν θα ξεπερνούν για κάθε υπάλληλο τις εκατόν είκοσι (120) ανά εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο εξαμήνων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Ν.4354/2015.
3. Όταν θα προκύπτει η έκτακτη, εποχιακή ή επείγουσα ανάγκη, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρούσης, οι αρμόδιοι Διευθυντές θα ορίζουν με απόφασή τους τα άτομα που θα απασχοληθούν για την κάλυψη της σχετικής ανάγκης.
4. Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγματικής παροχής της υπερωριακής εργασίας ορίζονται οι αρμόδιοι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων ή Αυτοτελών Τμημάτων του Δήμου, οι οποίοι θα βεβαιώνουν τον αριθμό των ωρών απασχόλησης του κάθε ατόμου στα ημερήσια δελτία υπερωριακής απασχόλησης και θα εγκρίνονται από τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αρταίων, με αποδεικτικό τοιχοκόλλησης και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από την δημοσίευσή της.(αρ.20 Ν.4354/16-12-2015).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΩΝ68ΩΨΑ-ΚΜΒ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΤΑΣ (ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, του ν. 4830/2021, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21, τις υπ αριθ. εγκυκλίους ( ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929/23.11.2021), ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 2158/14.01.2022 (ΦΕΚ 67/14.01.2022 τεύχος Β’) «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και για τους λοιπούς με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής ePresence.gov.gr, (σχετικό link και οδηγίες θα σας αποσταλούν με νέο mail) την 31η Ιανουαρίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: Εγκατάσταση Πλωτού Φωτοβολταικού Σταθμού παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκατεστημένης Ισχύος 103MW στην Τεχνητή Λίμνη Πουρναρίου

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Τράμπας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1) Βουλευτές Νομού Αρτας
2) κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου
3) κ. Αντιπεριφερειάρχη Άρτας
4) Δημοτικοί Σύμβουλοι
5) Περιφερειακούς Συμβούλους
6) κα. Δήμαρχο Δήμου Νικολάου Σκουφά
7) κ. Δήμαρχο Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων
8) κ. Δήμαρχο Δήμου Γεωργίου Καραισκάκη
9) κ.κ. Προέδρους Τοπ. Συμβουλίων
10) Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, του ν. 4830/2021, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21, τις υπ αριθ. εγκυκλίους ( ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929/23.11.2021), ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 2158/14.01.2022 (ΦΕΚ 67/14.01.2022 τεύχος Β’) «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και για τους λοιπούς με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής ePresence.gov.gr, (σχετικό link και οδηγίες θα σας αποσταλούν με νέο mail) την 26η Ιανουαρίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18.30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα της ημερήσιας διάταξης:
Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 26-1-2022
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1444/21-11-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

TAKTIKA
Εισηγητής κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

1. Διατύπωση απόψεων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εγκατάσταση Πλωτού Φωτοβολταικού Σταθμού παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκατεστημένης Ισχύος 103MW στην Τεχνητή Λίμνη Πουρναρίου

Εισηγητής κ. Ευαγγέλου Δημήτριος Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας & Εθελοντισμού, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης

2. Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων
3. Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων

Εισηγητής κ. Χρηστούλης Σωτήριος Αντιδήμαρχος Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας και Χωροταξίας

4. Ίδρυση θέσης στάθμευσης Σχολικού Λεωφορείου στη συμβολή των οδών Σουλίου και Κω/νου Μάγγου στους Κωστακιούς (αριθμ. 1/2022 απόφαση ΕΠΖ)
5. Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου εξόδου οχημάτων σε γήπεδο εμβαδού 5005,05m2 επί της δημοτικής οδού στη θέση «ΠΛΑΚΕΣ» Καλαμιάς ΔΕ Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Τράμπας

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΤΡΙΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21, τις υπ αριθ. εγκυκλίους ( ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929/23.11.2021), ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 2158/14.01.2022 (ΦΕΚ 67/14.01.2022 τεύχος Β’) του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και για τους λοιπούς δια περιφοράς, την 25η Ιανουαρίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09.30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα της ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 25-1-2022
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1432/21-1-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής
2. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 12/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (για τη νομική συνδρομή του τέως Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου του Δήμου Αρταίων, Μιχαήλ Βλάχου)
3. Αποδοχή Απόφασης ένταξης και σχετικής πίστωσης για την Πράξη ‘Ολοκληρωμένη παρέμβαση στο Δίκτυο Οδοφωτισμού της Περιφερειακής Οδού στον Αστικό Ιστό της πόλης της Άρτας’ με κωδικό ΟΠΣ 5102972, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020
4. Αποδοχή Απόφασης ένταξης και σχετικής πίστωσης για την Πράξη ‘Κατασκευή Κυκλικού Κόμβου επί της Ε.Ο. Αθηνών-Ιωαννίνων στο ύψος της οδού Ελ. Βενιζέλου’ με κωδικό ΟΠΣ 5119352, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020
5. Έγκριση δαπάνης και απευθείας ανάθεση για την μίσθωση μηχανημάτων λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις 09 – 12/12/2021 στις Τ.Κ. Βλαχέρνας, Τ.Κ. Καλόβατου, Τ.Κ. Δαφνωτής & Τ.Κ. Ροδαυγής
6. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού για την προμήθεια υπό τον τίτλο: «Προμήθεια Δημοτικών Ενεργειακά Αποδοτικών Οχημάτων» για το υδροφόρο όχημα
7. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού για την προμήθεια υπό τον τίτλο: «Προμήθεια Δημοτικών Ενεργειακά Αποδοτικών Οχημάτων» για το απορριμματοφόρο 16m3
8. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού για την προμήθεια υπό τον τίτλο: «Προμήθεια Δημοτικών Ενεργειακά Αποδοτικών Οχημάτων για το καδοπλυντήριο»
9. Έγκριση της αριθμ. 14/2021 απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου της Επιχείρησης Χονδρεμπορίου Γεωργικών προϊόντων και Αποθηκών Πρακτορείων Μεταφορών οποία αφορά ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2022
10. Έγκριση 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου «Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα Βλαχέρνα – Γραμμενίτσα – Ρόκκα»
11. Έγκριση πρακτικού ΙΙ της Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων LED για εκσυγχρονισμό του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου»
12. Επί αιτήσεως της εταιρείας LATERNCONSTRUCTION COMPANY S.A. για παράταση προθεσμίας του έργο «Ανέγερση κτήριο 1ο Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου»
13. Επί αιτήσεως της εταιρείας ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων στις θέσεις πλατεία Αγ. Θεοδώρας στην πόλη της Άρτας και πλατεία Ροδαυγής του Δήμου Αρταίων»
14. Επί αιτήσεως της ένωσης «ΑΔΚ ΑΡΩΝΗΣ-ΔΡΕΤΤΑΣ-ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ, Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ –Δ.Τ.:ΑΔΚ ΑΕ Ι. ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ – ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΔΤ ΒΕΤΑΠΛΑΝ ΑΕΜ για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης του έργου αξιοποίηση του παλαιού ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ Άρτας»
15. «Επί αιτήσεως της ένωσης «ΒΕΤΑΠΛΑΝ Α.Ε.Μ. – ΛΙΟΝΤΟΣ &ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Π.Ε. – ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ Α.Ε.Μ”» για παράταση συμβατικής προθεσμίας μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής μόνιμου στεγασμένου Εκθεσιακού κέντρου»
16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση Διαμόρφωσης παιδικών χαρών Δήμου Αρταίων»
17. Έγκριση πρωτοκόλλου Διοικητικής Παραλαβής τμήματος του έργου “Επισκευές – Συντηρήσεις Σχολικών συγκροτημάτων (κτίρια, αύλιοι χώροι, αποχέτευση)”
18. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπών φυσικού εδάφους
19. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για τα έργα «Εργασίες υποδομής για την εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών και ηλεκτροφωτισμού στην ΔΕ Αμβρακικού» & «Κατασκευή Πράσινου σημείου Δήμου Αρταίων»
20. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για τη μελέτη «Μελέτη βελτίωσης ασφάλειας επί της Εθνικής Οδού που διέρχεται της πόλης της Άρτας και λοιπά επικίνδυνα σημεία»
21. Αποδοχή δωρεών Κοινωνικού Παντοπωλείου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΑΡΝΕΛΗ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΑΡΝΕΛΗ

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων, εκφράζουν την βαθύτατη θλίψη τους για την απώλεια του κ. Μαρίνου Γαρνέλη πρώην Δημάρχου και εν ενεργεία δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.

Διετέλεσε Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων από την 01/01/2011 έως και την 03/11/20211 και από την 01/09/2014 έως και την 31/08/2019. Από την 01/09/2019 έως σήμερα ήταν Δημοτικός Σύμβουλος.

Τίμησε στο ακέραιο τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τον οποίο υπηρέτησε με ήθος, αξιοπρέπεια, αυταπάρνηση και ιδιαίτερο δυναμισμό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων με το παρών ψήφισμα εκφράζει την λύπη και την οδύνη του για τον χαμό του και τα θερμά του συλλυπητήρια στους οικείους του.

Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον Τύπο.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής υποψηφίου/-ας δικηγόρου για πρακτική άσκηση στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Αρταίων.

27502 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ – ΧΟΥΣΟΥ – signed

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΚΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 7 Ιανουαρίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων, εκφράζουν την βαθύτατη θλίψη τους για το θάνατο του Κωνσταντίνου Οικονομίδη, ο οποίος διετέλεσε Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου επί Δημαρχίας Νικολάου Σιμιτζή

Ο ΠΡΟEΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΜΠΑΣ