Διαβούλευση  επί της υπ. αριθμ. 10/2022 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: “Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Κανονισμού Λειτουργίας & Διαχείρισης των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Αρταίων”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άρτα, 15 Απριλίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   ΠΡΟΣ:
ΤMΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
Πληρ.: Ζιώγα Μαλίτσα
Τηλ.: 2681362210
Email: zioga@arta.gr
  Δημότες  Δήμου Αρταίων

ΘΕΜΑΔιαβούλευση επί της υπ. αριθμ. 10/2022 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ: ΡΒ0ΙΩΨΑ-Β94) με θέμα: «Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Κανονισμού Λειτουργίας & Διαχείρισης των Δημοτικών Κοιμητηρίων (αριθ. 626/2017 ΑΔΣ με ΑΔΑ: 6Μ5ΣΩΨΑ-8ΘΞ) του Δήμου Αρταίων

Στα πλαίσια  της εύρυθμης λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Αρταίων και σε εφαρμογή του γενικότερου νομικού πλαισίου που διέπει και καθορίζει τους κανόνες για τη διοίκηση, τη διαχείριση και τη λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων και ειδικότερα τις διατάξεις του Α.Ν. 582/1968 (ΦΕΚ 225/Α) και του Β.Δ/τος του 58 (ΦΕΚ 171/Α), η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αρταίων εισηγήθηκε και συνέταξε τις παρούσες Τροποποιήσεις-Συμπληρώσεις του ισχύοντα Κανονισμού, οι οποίες εγκρίνονται από το συμβούλιο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, που επιθυμούν να  συμμετέχουν στη διαβούλευση, να αποστείλουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους επί των  συγκεκριμένων τροποποιήσεων-συμπληρώσεων του αρχικού κανονισμού λειτουργίας & διαχείρισης των δημοτικών Κοιμητηρίων στo κάτωθι ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email): zioga@arta.gr, μέχρι τις 18-4-2022 και ώρα 15:00 μ.μ.

Η ΑΝ/ΤΡΙΑ Δ/ΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΚΙΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Αρ 10-2022 Απόφαση ΕΠΖ

Αρ 626-2017 ΑΔΣ – Κανονισμός Κοιμητηρίων

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 18/04/2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, το ν. 4830/2021 τις διατάξεις της παρ. 3δ και 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, την αριθμ. 3022/11-2-2022 αίτηση 13 δημοτικών συμβούλων και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21, τις υπ αριθ. εγκυκλίους ( ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929/23.11.2021), ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 2158/14.01.2022 (ΦΕΚ 67/14.01.2022 τεύχος Β’) «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και για τους λοιπούς με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής ePresence.gov.gr, (σχετικό link και οδηγίες θα σας αποσταλούν με νέο mail) την 18η Απριλίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Μ. Δευτέρα και ώρα 19.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 18-4-2022
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8869/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Εισηγητής: Δήμαρχος Αρταίων κ. Χρήστος Τσιρογιάννης
 Ενημέρωση Δημάρχου για διάφορα θέματα
1. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου (κατηγορίας Α2, Ομάδα 10η & 11η): «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 52 MW στην περιοχή Αμμοτόπου και Καμπής της Δ.Ε. Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων, Π.Ε.Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου» που θα χωροθετηθεί εντός Δημοτικής έκτασης
2. Ενημέρωση για τα αποτελέσματα της Μελέτης Αξιολόγησης Περιοχών για το Επιχειρηματικό Πάρκο
3. Απευθείας εξαγορά ακινήτου, ιδιοκτησίας Λεωνίδα Παπαγιάννη, στο παραλίμνιο Πάρκο
4. Αποδοχή ρυμοτομούμενων τμημάτων ακινήτων, που βρίσκονται εντός της πόλεως της Άρτας και τέθηκαν από τους ιδιοκτήτες τους σε κοινή χρήση με συμβολαιογραφικές πράξεις

Εισηγητής κ. Σιαφάκας Χριστόφορος
Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας

5. Άνοιγμα νέου καταθετικού τραπεζικού λογαριασμού στην Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου και ορισμός προσώπων που θα τον κινούν με τις υπογραφές τους
6. Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Κανονισμού Λειτουργίας & Διαχείρισης των Δημοτικών κοιμητηρίων (αριθ. 626/2017 με ΑΔΑ: 6Μ5ΣΩΨΑ-8ΘΞ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)
Εισηγητής κ. Λιόντος Νικόλαος Αντιδήμαρχος

Εισηγητής κ. Λιόντος Νικόλαος
Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς και Διοικητικών Υπηρεσιών

7. Εισήγηση επί του θέματος: καθορισμός ημερομηνίας εορταστικών εκδηλώσεων των Ιστορικών μαχών Γριμπόβου 1897 και 1912-1913 για το έτος 2022.

Εισηγητής κ. Ευαγγέλου Δημήτριος
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας & Εθελοντισμού, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης

8. Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και Συμπλήρωση της κατάστασης δικαιούχων της Δομής Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων
9. Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και Συμπλήρωση της κατάστασης δικαιούχων της Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων

Εισηγητής κ. Κοτσαρίνης Μιχαήλ
Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας

10. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου έτους 2022

Εισηγητής κ. Χρηστούλης Σωτήριος
Αντιδήμαρχος Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας και Χωροταξίας

11. Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου εξόδου σε Αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του κ. Πέτρου Μπίζα στην θέση «ΡΟΓΓΙΑ – ΚΑΙΖΕΣ» ΤΚ Κεραματών Δήμου Αρταίων

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Τράμπας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5, του άρθρου 51 και των παρ. 1 και 2, του άρθρου 52, του Ν. 4849/21 (ΦΕΚ 207/5.11.2021 τεύχος Α’): «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων….. και λοιπές διατάξεις», ο Δήμος μπορεί να χορηγεί άδειες και θέσεις δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο κατόπιν προκήρυξης, ενώ οι θέσεις παραχωρούνται σε: α) παραγωγούς πωλητές, β) επαγγελματίες πωλητές, ήτοι ανέργους που είναι κάτοχοι κάρτας ανεργίας σε ισχύ, άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον από οποιαδήποτε αιτία και γονείς ανηλίκων τέκνων με αναπηρία 50% τουλάχιστον, από οποιαδήποτε αιτία. Πιο ειδικά και αποκλειστικά για θέσεις δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο, από τον μήνα Μάιο, ως και τον μήνα Σεπτέμβριο, σε : α) ανέργους για παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων, β) σε υφιστάμενους κατόχους άδειας και θέσης δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο ή δικαιώματος για πλανόδια δραστηριοποίηση, από τον Δήμο Αρταίων, αποκλειστικά για τη λειτουργία κινητής καντίνας ή φορητής εγκατάστασης έψησης.

Με τις αριθμ. 295/2018 και 357/2019 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου ορίσθηκαν οι θέσεις του στάσιμου εμπορίου, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, αποκλειστικά για το ψήσιμο κάστανων και καλαμποκιών ως εξής:

Κοινότητα Άρτας
Πλατεία Κρυστάλλη (1 θέση)
Πλατεία Ζέρβα (περίπτερο) (1 θέση)
Εκκλησάκι Αγίου Μάρκου (1 θέση)
Πλατεία Μονοπωλίου (έξω από το μεσαίο περίπτερο) (1 θέση)
Σκουφά και Μάνθα (Άγ. Δημήτριος) (1 θέση)
Σκουφά και Γριμπόβου (1 θέση)
Κεντρική πλ. Αγ. Αναργύρων (Άγ. Θεράποντας) (1 θέση)
Κεντρική πλ. Εργατικών Κατοικιών (1 θέση)
Πλατεία Γλυκορίζου (1 θέση)

Κοινότητα Κεραματών
Έξω από το Δημοτικό Σχολείο (1 θέση)
Έμπροσθεν του Ι.Ν. Αγ.Τριάδας (1 θέση)
Δίπλα από το αντλιοστάσιο θέση Μαρέτη (1 θέση)

Κοινότητα Λιμίνης
Πλατεία Λιμίνης (3 θέσεις)
Πίσω από το κοινοτικό γραφείο (3 θέσεις)
Στη βρύση δίπλα στην παιδική χαρά (2 θέσεις)

Κοινότητα Ροδαυγής
Κακολάγκαδο στην πέτρινη βρύση (3 θέσεις)
Πλατεία Ροδαυγής (1 θέση)

Κοινότητα Καμπής
Κεντρική πλατεία (1 θέση)
Κόμβος Φιλιππιάδας – Καμπής (1 θέση)
Γήπεδο Καμπής (1 θέση)

Κοινότητα Κορωνησίας
Κεντρική πλατεία προς το λιμάνι (1 θέση)

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι των παραπάνω κατηγοριών που επιθυμούν την χορήγηση της σχετικής άδειας και της θέσης στάσιμου εμπορίου για το ψήσιμο καστάνων και καλαμποκιών, για
τις παραπάνω θέσεις, να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους ως την Τρίτη 26 Απριλίου 2022, στο γραφείο του Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, ως εξής:

Α. Οι παραγωγοί πωλητές, αίτηση στην οποία θα δηλώνεται η επιθυμητή θέση δραστηριοποίησης και αντίγραφο της άδειάς τους, σε ισχύ
Β. Οι επαγγελματίες πωλητές,
i. αίτηση στην οποία θα δηλώνεται η επιθυμητή θέση δραστηριοποίησης, αντίγραφο της άδειάς τους, σε ισχύ και κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή
ii. αίτηση στην οποία θα δηλώνεται η επιθυμητή θέση δραστηριοποίησης, αντίγραφο της άδειάς τους σε ισχύ και οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο αποδεικνύει το ατομικό ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον από οποιαδήποτε αιτία ή του ανήλικου τέκνου τους σε ποσοστό επίσης 50% τουλάχιστον από οποιαδήποτε αιτία.

Ειδικότερα, για τους μήνες Μάιο-Σεπτέμβριο (ψήσιμο καλαμποκιών):
i. Αίτηση, στην οποία θα δηλώνεται η επιθυμητή θέση δραστηριοποίησης, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή
ii. Αντίγραφο άδειας και θέσης δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο ή δικαιώματος για πλανόδια δραστηριοποίηση, από τον Δήμο Αρταίων, αποκλειστικά για τη λειτουργία φορητής εγκατάστασης έψησης.

Διευκρινίζεται ότι κάθε θέση μπορεί να παραχωρείται σε περισσότερους από έναν πωλητές για διαφορετικά διαστήματα του έτους ή για διαφορετικές ημέρες ή ώρες δραστηριοποίησης. Δεν
επιτρέπεται η ταυτόχρονη δραστηριοποίηση περισσοτέρων του ενός πωλητών στην ίδια θέση.

Σε κάτοχο άδειας για δραστηριοποίηση στο στάσιμο εμπόριο μπορεί να παραχωρηθεί κατά μέγιστο μία (1) από τις παραπάνω θέσεις. Αν στον κάτοχο άδειας έχουν παραχωρηθεί περισσότερες θέσεις, τότε θα πρέπει με δήλωσή του προς τους αντίστοιχους φορείς λειτουργίας να επιλέξει ποια θα διατηρήσει παραιτούμενος από τις λοιπές σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών.

Υποψήφιοι με ελλιπή δικαιολογητικά θα αποκλειστούν.

Πληροφορίες παρέχονται στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιοι Ανδρέου Μαρία, Λιάγκα Αγγελική, στα τηλέφωνα 26813 62289 και 26813 62244.

anakoinosi dimosia prosklisi gia stasimo emborio 2022

Διαβούλευση επί της υπ. αριθμ. 8/2022 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αρταίων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άρτα,  30/3/2022
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ    
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣ: 1)      Δημότες Δήμου Αρταίων
Δ/νση : Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου   2)      Φιλοζωικό Σωματείο Άρτας
Τηλ. : 2681362289, 2681362136    
Πληρ. : Μαρία Ανδρέου, Ιωάννης Πάνου    
e-mail : maria@arta.gr, panou_ioannis@arta.gr    
     
     
     

ΘΕΜΑ : «Διαβούλευση  επί της υπ. αριθμ. 8/2022 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ: 9ΛΔΔΩΨΑ-ΒΤΠ) με θέμα: «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αρταίων»

Στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/18-9-2021, τ. Α΄), η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου συνέταξε το παρόν κανονισμό τον οποίο ενέκρινε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, που επιθυμούν να  συμμετέχουν στη διαβούλευση, να αποστείλουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους επί συγκεκριμένων άρθρων του κανονισμού στα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία (e-mails): maria@arta.gr, panou_ioannis@arta.gr, μέχρι τις 8-4-2022.

 

 

Η Προϊστάμενη της

Δ/νσης Ανάπτυξης

 

 
 

Μαρία Ανδρέου

8/2022 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21, τις υπ αριθ. εγκυκλίους ( ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929/23.11.2021), ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 2158/14.01.2022 (ΦΕΚ 67/14.01.2022 τεύχος Β’) του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση, με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και για τους λοιπούς δια περιφοράς, την 29η Μαρτίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09.30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 29-3-2022
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6460/24-3-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

TAKTIKA
1. Παράταση συμβάσεων COVID
2. Έγκριση πρακτικού Νο 2 για την ανάδειξη οικονομικού φορέα για την <>
3. Έγκριση πρακτικού Νο 2 του έργου “Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Αρταίων”
4. Έγκριση πρακτικού Νο 2 που αφορά “Εργασίες υποδομής για την εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών και ηλεκτροφωτισμού στην Δ.Ε. Αμβρακικού”
5. Επί αιτήσεως του Αναστασίου Τάσιου για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2017
6. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Οριζόντια σήμανση διαγραμμίσεις διαβάσεις πεζών»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, το ν. 4830/2021 τις διατάξεις της παρ. 3δ και 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, την αριθμ. 3022/11-2-2022 αίτηση 13 δημοτικών συμβούλων και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21, τις υπ αριθ. εγκυκλίους ( ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929/23.11.2021), ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 2158/14.01.2022 (ΦΕΚ 67/14.01.2022 τεύχος Β’) «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και για τους λοιπούς με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής ePresence.gov.gr, (σχετικό link και οδηγίες θα σας αποσταλούν με νέο mail) την 28η Μαρτίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 28-3-2022
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6450/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Εισηγητής κ. Σιαφάκας Χριστόφορος
Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας

1. Κατάθεση πάγιας προκαταβολής έτους 2022 σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού του Δήμου Αρταίων και ορισμός υπευθύνων κίνησης λογαριασμών
2. Άνοιγμα νέου καταθετικού τραπεζικού λογαριασμού στην Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου και ορισμός προσώπων που θα τον κινούν με τις υπογραφές τους
3. Λήψη απόφασης για παράταση μισθώσεων
4. Μακροχρόνια εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης του Δήμου Αρταίων

Εισηγητής κ. Λιόντος Νικόλαος
Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς και Διοικητικών Υπηρεσιών

5. Τροποποίηση της αρ. 110/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία τροποποιήθηκε η αρ. 44/2021 απόφασή του, αναφορικά με την Καθιέρωση κατ΄ εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και 24ωρης λειτουργίας Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων ΠΕ Άρτας, για τα έτη 2021-2022, ως προς τις θέσεις που αφορούν το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
6. Ορισμός ημερομηνίας για το Δημοτικό Μνημόσυνο του Δήμου Αρταίων για το έτος 2022

Εισηγητής κ. Ευαγγέλου Δημήτριος
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας & Εθελοντισμού, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης

7. Σύσταση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας Δήμου Αρταίων
8. Τροποποίηση της αριθμ.196/2021 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου ως προς τον αναπληρωτή συντονιστή των δράσεων του ΕΔΔΥΠΠΥ για το Δήμο Αρταίων
9. Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και Συμπλήρωση της κατάστασης δικαιούχων της Δομής Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων
10. Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και Συμπλήρωση της κατάστασης δικαιούχων της Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων

Εισηγητής κ. Κοτσαρίνης Μιχαήλ
Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας

11. Διατήρηση ή μη θέσης κενωθέντος περιπτέρου στην οδό Κομμένου και Σπ Σπύρου
12. Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αρταίων

Εισηγητής κ. Χρηστούλης Σωτήριος
Αντιδήμαρχος Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας και Χωροταξίας

13. Χορήγηση προσωπικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Β. Πύρρου 64
14. Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου εξόδου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας κ. Σταυροπούλου Φωτεινής και μισθώνει η Δημ. Παπατσίμπας και ΥΙΟΣ Ο.Ε. στην θέση «ΙΜΑΡΕΤ» Ελεούσας Δήμου Αρταίων Π.Ε. Άρτας
15. Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου εξόδου σε Αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας της ΒΙΟΦΑΡΜΑ ΤΖΟΥΚΑΣ ΜΙΚΕ στην θέση «Μεσαριά» Χανόπουλου στην Δ.Κ. Γριμπόβου Δ.Ε. Βλαχέρνας Δήμου Αρταίων
16. Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου εξόδου σε Αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του κ. Κοντοδήμα Αθανάσιο στην θέση «Λειβάδι» ΤΚ Γραμμενίτσας ΔΕ Βλαχερνών Δήμου Αρταίων

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Τράμπας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού

Ο Δήμος Αρταίων
Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της ανταποδοτικής Υπηρεσίας Ύδρευσης Αποχέτευσης και Καθαριότητας του Δήμου Αρταίων, που εδρεύει στην  πόλη της  Άρτας και συγκεκριμένα του εξής:

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

100 Δήμος Αρταίων Άρτα ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ) 8 μήνες

1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στο e-mail: dimos@arta.gr είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περ. Οδός & Αυξεντίου – Άρτα 47132, απευθύνοντας την στο Δήμο Αρταίων υπόψη κας Τσεκούρα (τηλ. Επικοινωνίας: 26813 62167).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 24-03-2022 έως και 04-04-2022.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ12022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΤΡΙΤΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21, τις υπ αριθ. εγκυκλίους ( ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929/23.11.2021), ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 2158/14.01.2022 (ΦΕΚ 67/14.01.2022 τεύχος Β’) του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση, με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και για τους λοιπούς δια περιφοράς, την 15η Μαρτίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09.30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 15-3-2022
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5278/10-3-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. Απάντηση στην υπ’ αριθμ. 18520/27.8.2021 αίτηση του Αναστασίου Γάτα, για εξωδικαστικό συμβιβασμό επί πτώσης δέντρου σε μνήμα εντός του Νέου Κοιμητηρίου Λιμίνης
2. Α) Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αρταίων στην Έκθεση IMTM 2022 Β) Έγκριση μετάβασης εκπροσώπου του Δήμου Αρταίων στην ΙΜΤΜ 2022 και αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησής του Γ) Εξειδίκευση του Κ.Α. 00.6423 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων τρίτων»
3. Ορισμός υπόλογου και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τη συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στην Έκθεση ΙΜΤΜ 2022 (ΤΕΛ ΑΒΙΒ, 29 – 30/3/2022)
4. Α) Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αρταίων σε διαδικτυακό workshop τουριστικής προβολής Β) Εξειδίκευση του Κ.Α. 00.6431.001 «Διαφημιστική – Τουριστική προβολή Δήμου Αρταίων 2022»
5. Λήψη απόφασης επί του σχεδίου σύνταξης όρων διακήρυξης φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας και τον καθορισμό κατώτατου ορίου μισθώματος για την εκμίσθωση του ισόγειου δημοτικού κατ-τος με αριθ. (5) που βρίσκεται στην πλατεία Σκουφά του δήμου Αρταίων.
6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Σχεδίου Σύνταξης και καθορισμού όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για την παραχώρηση του Δικαιώματος Χρήσης μίας (1) θέσης Περιπτέρου μετά του κουβουκλίου αυτού που βρίσκεται στη Κοινότητα Αμμότοπο Δ.Ε. Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων
7. Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για «Περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς και σίτιση επανενταγμένων ζώων συντροφιάς του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου Αρταίων»
8. Έγκριση πρακτικού ΙΙ της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Υλικών Συντήρησης και Επισκευής Λοιπών Εγκαταστάσεων ΔΕ Αρταίων 2021»
9. Έγκριση 2ου πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών μειοδότη και κατακύρωσης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα Βλαχέρνα – Γραμμενίτσα – Ρόκκα» (ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΚ. 24753/16-11-2021 – Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 180928)
10. Παράταση ισχύος προσφορών οικονομικών φορέων του διαγωνισμού για την προμήθεια Δημοτικών ενεργειακά αποδοτικών οχημάτων (ΕΣΠΑ)
11. Σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες προετοιμασίας φακέλου υποβολής και τεχνικές προδιαγραφές για την ενεργειακή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό αντλιοστασίων άρδευσης και αποστράγγισης Δήμου Αρταίων»
12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) ΥΠΟΕΡΓΟ Άρση επικινδυνότητας σε σημεία του εθνικού οδικού δικτύου εντός σχεδίου πόλεως Άρτας.
13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κλειστού γυμναστηρίου Τ9 στους Κωστακιούς Άρτας.
14. Αποδοχή δωρεάς από την Ελληνική εταιρεία ΜΕΓΑ – Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής Α.Ε. MEGA DISPOSABLES S.A.
15. Αποδοχή δωρεάς από την ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
16. Αποδοχή δωρεάς από την ΑΝΩΝΥΜH ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ – ΛΙΛΛΥ
17. Αποδοχή δωρεάς α) από τις Πτηνοτροφικές Επιχειρήσεις Άρτας Α.Β.Ε.Ε. β) από την Φάρμα Χήτας Α.Ε. γ) από την επιχείρηση ΑΓΓΕΛΗΣ Α.Ε. δ)από τον Φιλανθρωπικό Οργανισμό Magic Mission

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ανακοίνωση προς τους ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/νση : Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου
Τηλ. : 2681362289
Πληρ. : Μαρία Ανδρέου
e-mail:maria@arta.gr

 

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση προς τους ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων»

Ανακοινώνεται προς όλους τους ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς (σκύλος ή γάτα), ότι με βάση τις διατάξεις του Ν. 4830/2021, στα πλαίσια εφαρμογής των μέτρων για τη μείωση των πληθυσμών αδέσποτων ζώων, θα πρέπει:

  1. Να στειρώσουν το ζώο τους, εφόσον είναι άνω του ενός (1) έτους ή να στείλουν δείγμα DNA στο Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς. Η συλλογή δείγματος γενετικού υλικού και η αποστολή στο Εργαστήριο γίνονται από κτηνίατρο. Για τη διαδικασία αυτή απαιτείται η υποβολή, άπαξ, ηλεκτρονικού παραβόλου, ύψους 150€ , καθώς και η καταβολή των εξόδων αποστολής του δείγματος από τον κτηνίατρο, ύψους μέχρι 10€ (συνολικά έξοδα ύψους 160€). Η υποχρέωση για στείρωση ή αποστολή δείγματος DNA ξεκίνησε στις 1/3/2022.
  2. Σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες ζώων δεν προβούν στην στείρωση του ζώου ή στην αποστολή δείγματος DNA, επιβάλλεται, μέσω των οργάνων ελέγχου, όπως είναι η Ελληνική Αστυνομία, Δημοτική Αστυνομία, αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, κλπ., το αντίστοιχο πρόστιμο για κάθε ζώο, από 1/9/2022.

Η Προϊστάμενη της
Δ/νσης Ανάπτυξης

Μαρία Ανδρέου

 

* Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα: 26813 62136, 26813 62289. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, το ν. 4830/2021 τις διατάξεις της παρ. 3δ και 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, την αριθμ. 3022/11-2-2022 αίτηση 13 δημοτικών συμβούλων και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21, τις υπ αριθ. εγκυκλίους ( ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929/23.11.2021), ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 2158/14.01.2022 (ΦΕΚ 67/14.01.2022 τεύχος Β’) «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και για τους λοιπούς με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής ePresence.gov.gr, (σχετικό link και οδηγίες θα σας αποσταλούν με νέο mail) την 28η Φεβρουαρίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18,00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 28-2-2022
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4061/24-2-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

TAKTIKA

Εισηγητής κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
1. Παρουσίαση μελέτης με τίτλο Μελέτες ωρίμανσης του έργου «Αξιοποίηση του παλαιού ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ» και έγκριση αυτής

Εισηγητής κ. Σιαφάκας Χριστόφορος Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας
2. 1η Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 και διαμόρφωση του πίνακα στοχοθεσίας

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Τράμπας

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21, τις υπ αριθ. εγκυκλίους ( ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929/23.11.2021), ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 2158/14.01.2022 (ΦΕΚ 67/14.01.2022 τεύχος Β’) του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση, με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και για τους λοιπούς δια περιφοράς, την 28η Φεβρουαρίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09.30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 28-2-2022
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4060/24-2-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. 1η Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022 και διαμόρφωση του πίνακα στοχοθεσίας
2. Α) Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αρταίων στην Έκθεση FOOD EXPO 2022 Β) Έγκριση μετάβασης εκπροσώπων του Δήμου Αρταίων στην FOOD EXPO 2022 και αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησής των Γ) Εξειδίκευση των Κ.Α. 70.6422 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων» και Κ.Α. 00.6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών»
3. Ορισμός υπόλογου και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τη συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στην Έκθεση FOOD EXPO 2022 (ΑΘΗΝΑ, 12 – 14/3/2022)
4. Έγκριση Πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Δήμου Αρταίων 2021-2022-2023 με συμφωνία πλαίσιο
5. Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ηλεκτροφωτισμού για συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων
6. Σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαρισμού αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλακών και χειμάρρων ΔΕ ΑΡΤΑΙΩΝ, ΔΕ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ, ΔΕ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΔΕ ΦΙΛΟΘΕΗΣ, ΔΕ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ
7. Σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής εργασιών καθαρισμού Τ1 Βόσσας με περιστρεφόμενο εκσκαφέα στη ΔΕ Ξηροβουνίου
8. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου Διαμόρφωση Δημοτικού οικοπέδου στην Γέφυρα Καλογήρου για στάθμευση των Δημοτικών οχημάτων και μηχανημάτων
9. Έγκριση απολογισμού – Ισολογισμού Διαχειριστικής Χρήσης 2021 (01/01/2021-31/12/2021)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ