44η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (348-350)

44η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 31η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 π.μ με τα εξής θέματα:
348.Καθορισμός όρων και διακήρυξή ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο «Έργο προσαρμογής λειτουργούντων παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. Δήμου Αρταίων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017»Εκτιμώμενης αξίας 645.161,29 Ευρώ(πλέον Φ.Π.Α. 24% )
349.Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2020.
350.Απαλλαγή υπολόγου πάγιας προκαταβολής έτους 2019.
44η 31-12-2019

43η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (327-347)

327.Έγκριση δαπανών και αναπλήρωση της πάγιας προκαταβολής
328.Αναμόρφωση προϋπολογισμού Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας -Παιδείας – Αθλητισμού-Πολιτισμού Δήμου Αρταίων
329.Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού Υπηρεσιών των Υπηρεσιών Καθαριότητας – Πρασίνου, Ανάπτυξης και Κοινωνικών Δομών για την εργασία «Τουριστική προβολή του Δήμου Αρταίων έτους 2019»
330.Έγκριση πρακτικού για ανάδειξη οριστικού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά τη «Συντήρηση Πρασίνου Αθλητικών Γηπέδων Δήμου Αρταίων (νέες εργασίες)» για το έτος 2019.
331.Εξειδίκευση του Κ.Α. 00 – 6443 «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» για την κάλυψη των δαπανών των Θεοφανείων 2020.
332.Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ για για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 2019 (ΜΕ 8ΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
333.Έγκριση για την προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος από το ελεύθερο εμπόριο
334.Έγκριση πρακτικού κλήρωσης τεχνικών υπηρεσιών και ορισμός μελών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
335.Ψήφιση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων».
336.Έγκριση του Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2020 του ΝΠΔΔ ΚΚΜΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ»
337.Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
338.Αποδοχή δωρεάς από την ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
339.Αποδοχή δωρεάς από την ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
340.Μερική τροποποίηση αρ.206/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
341.Καθορισμός όρων και διακήρυξή συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση δημοτικής οδού εντός του οικισμού Ροδαυγής»Εκτιμώμενης αξίας 170.000,00 Ευρώ(πλέον Φ.Π.Α.24% ),
342.Καθορισμός όρων και διακήρυξή ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο «Υπόγεια δίκτυα δημοτικού φωτισμού στο Δήμο Αρταίων»Εκτιμώμενης αξίας 286.756,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.(& 231.109,68 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. ),
343.Καθορισμός όρων και διακήρυξή ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο «Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις-τσιμεντοστρώσεις-τεχνικά)»
344.Έγκριση μελέτης για το έργο «Έργο προσαρμογής λειτουργούντων παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. Δήμου Αρταίων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017»
345.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διακήρυξή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων Δήμου Αρταίων.
346.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διακήρυξή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον «καθαρισμό αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλακών και χειμάρρων Δ.Ε. Βλαχερνών και Δ.Ε. Αρταίων».
347.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διακήρυξή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον «καθαρισμό αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλακών και χειμάρρων Δ.Ε. Ξηροβουνίου»

42η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (326)

42η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 20η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 π.μ με τα εξής θέματα:

326 Έγκριση πρακτικού ΙΙ για προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κ.λ.π. Δ.Ε. Αρταίων (ομάδα 6η «Σκυρόδεμα» και ομάδα 7η «Χαλίκια» ).

42 20-12-2019

41η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (315-325)

41η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 16η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ με τα εξής θέματα:
315 Λήψη αποφασης για ορισμό δικηγόρου
316 Έγκριση της με υπ΄αριθμ. 122019 μελέτης του έργου Αποκατάσταση δημοτικής οδού εντός οικισμού Ροδαυγής
317 Αναμόρφωση προϋπολογισμου.
318 Καθορισμός ωριαίας δαπάνης για την μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών
319 Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ.Προμήθεια εξοπλισμού για την «Δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών στο Δήμο Αρταίων ( για την ομάδα Γ΄)»
320 Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε Αρταίων.
321 Αναμόρφωση προϋπολογισμου Λιμενικού Ταμείου.
322 Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους (ΚΟΚ).
323 Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους
324 Καθορισμός όρων για το έργο <<Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικών σημείων αστικού ιστού της πόλης της Άρτας.
325 Παράταση προθεσμίας περάτωσης της υπηρεσίας για για Εργασίες κλάδευσης υψηλών δέντρων και δεντροστοιχιών κατά δύο μήνες.

41 16-6-2019

40η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (308-314)

40η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 9η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ με τα εξής θέματα:

308 Έγκριση μελέτης με αριθμ. 10/2019 του έργου <>
309 Εξειδίκευση πίστωσης στον ΚΑ 00-6715.001 για τακτική επιχορήγηση του Δήμου Αρταίων προς το Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας -Παιδείας-Αθλητισμού- Πολιτισμού Δήμου Αρταίων Ν.Π.Δ.Δ.
310 Έγκριση παράτασης χρόνου παράδοσης της προμήθειας: «Μηχανημάτων Έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού για το Δ. Αρταίων»
311 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου
312 Έγκριση διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
313 Αποδοχη δωρεας απο MEDICAL 24
314 Αναμόρφωση προϋπολογισμου

40 9-12-2019

39η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (293-307)

39η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 3η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ με τα εξής θέματα:
293 Προμήθεια γραφικής ύλης,λοιπών υλικών γραφείων ,χαρτιού φωτοτυπικου και υλικού μηχ/σης όπως μελάνια κτλ
294 Εγκρίση του Β παραδοτέου της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για το Δήμο Αρταίων»

295 Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
296 Έγκριση διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την συντήρηση πρασίνου παραποτάμιου πάρκου και αλσυλλίου Αγίων Αναργύρων.
297 ΄Εγκριση πρακτικού που αφορά το έργο «Τουριστική προβολή του Δήμου Αρταίων έτους 2019»
298 ΄Εγκριση πρακτικού που αφορά την εργασία «Συντήρηση Πρασίνου Αθλητικών Γηπέδων Δήμου Αρταίων (νέες εργασίες)» για το έτος 2019
299 Έγκριση πρακτικού ΙΙ για για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 2019 (ΜΕ 8ΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)»
300 Απαλλαγή υπολόγου Αντωνίου Άγγελου για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής
301 Απαλλαγή υπολόγου Αθανασίου Αρκουμάνη για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά συμμετοχή του Δήμου στην Διεθνή έκθεση εναλλακτικού τουρισμού ¨TOURNATOUR¨ στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας.
302 Έγκριση συμμετοχής,και αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης, εκπροσώπων του Δήμου Αρταίων στην Έκθεση Τουρισμού ATHENS INTERNATIONAL TOURISM EXPO 2019 και έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης.
303 Ορισμός υπόλογου και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τη συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στην Έκθεση Τουρισμού ATHENS INTERNATIONAL TOURISM EXPO 2019
304 Έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες Δεξιώσεων Εθνικών και Τοπικών Εορτών» του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Αρταίων, για την πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.
305 Έγκριση παράτασης χρόνου παράδοσης της προμήθειας :<>.
306 Έγκριση για την νομική συνδρομή του τέως Αντιδημάρχου Γεωργίου Καραγεώργου και τέως Αντιδημάρχου Γεωργίου Πανέτα, σε ποινική υπόθεση που ανέκυψε κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους.
307Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους.

39 3-12-2019

38η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (279-292)

38η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 26η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ με τα εξής θέματα:
278 Εγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου
Αρταίων
279 Διακύρηξη ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και ελαιοπαντικών Δ Αρταιων και νομικών προσώπων
280 Έγκριση ετήσιου προγραμματισμόυ προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Αρταίων έτους 2020.
281΄Εγκριση πρακτίκού ΙΙ που αφορά το έργο <>.
282.Άσκηση ή μη αίτησης ανάκλησης ενώπιον του αρμόδιου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της υπ’ αριθμ. 0260/2019 Πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου
283 Κατάρτιση κατάστασης απόρων δημοτών που χρήζουν βοήθειας, χορήγηση εκτάκτου επιδόματος ένδειας από ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου και εξειδίκευση πίστωσης.
284 Έγκριση πρακτικού ΙΙ για «Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κτλ Δ.Ε. Αρταίων και αρδευτικού υλικού, ελαστικών ποτίσματος, φρεατίων Δ.Ε. Αρταίων»
285 Έγκριση Α τροποποίησης προϋπολογισμού 2019 του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος <> .
286 Έγκριση πρακτικού για την προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κ.λ.π. Δ.Ε. Αρταίων (ομάδα 6η «Σκυρόδεμα» και ομάδα 7η «Χαλίκια» )
287 Ακύρωση διαγωνισμού του έργου <> και επανάληψη διαδικασίας(έγκριση εκ νέου των όρων διακήρυξης).
288 Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Β΄τριμήνου 2019
289 Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Γ΄τριμήνου 2019.
290 Αποδοχή δωρεάς από τις <>.
291 Αποδοχή δωρεάς από την Εταιρεία « ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε»
292 Αποδοχή δωρεάς από την Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.

38 25-11-2019

37η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(266-278)

37η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 11η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ με τα εξής θέματα:
266 Έγκριση δαπάνης και την απ ευθείας ανάθεση για την μίσθωση μηχανημάτων λόγω έντονων βροχοπτώσεων
267 Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
268 Καθορισμός τελών έτους 2020.
269 Ορισμός επιτροπής παραλαβής έργου σίτισης Μουσικού Σχολείου Άρτας 2019-2020
270 Έγκριση πρακτικού Ι του έργου «Κατασκευή κιβωτοειδών οχετών, χανδάκων από οπλισμένο σκυρόδεμα, σωληνωτών και επισκευές αυλάκων»
271 Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του απολογισμού-ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2018.
272 Έγκριση προϋπολογισμού για το έτος 2020 του Γηροκομείου Άρτας ‘’Γεωργίου και Σοφίας Μάτσου’’
273 Έγκριση προϋπολογισμού για το έτος 2020 του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος <> .
274 Έγκριση μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο <>
275 Έγκριση διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις δαπάνες ετήσιων Πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Αρταίων.
276 Έγκριση πρακτικού ΙΙ διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο <>.
277 Έγκριση πρακτικού Ι «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 2019 (ΜΕ 8ΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)»
278 Έγκριση για διαγραφή βεβαιωμένου ποσού λόγω λάθους υπολογισμού και επαναβεβαίωση του ορθού ποσού .

37 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 18η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2019

36η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(250-265)

36η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 11η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ με τα εξής θέματα:
250 Εξειδίκευση του Κ.Α. 00 – 6443 «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών».
251 Άσκηση ή μη ένδικων μέσων – βοηθημάτων κατά της υπ’ αριθμ. 2412019 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων»
252 Εισήγηση για την νομική συνδρομή του τέως Αντιδημάρχου Γεωργίου Μπαλάγκα, σε ποινική υπόθεση που ανέκυψε κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του.
253 Αναμόρφωση προυπολογισμού
254 Αναμόρφωση προϋπολογισμού Λιμενικου Ταμείου
255 Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
256 Έγκριση για Συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ και Διεξαγωγή Εκλογών νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στo Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών.
257 Έγκριση εξειδίκευσης δαπάνης στον Κ.Α 60-7341.002«Δαπάνες για την λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Αρταίων».
258 Έγκριση πρακτικού Ι -Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων λοιπών εγκαταστάσεων κτλ Δ.Ε. Αρταίων και αρδευτικού υλικού, ελαστικών ποτίσματος, φρεατίων.
259 Έγκριση πρακτικού Διενέργειας και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού Υπηρεσιών των Υπηρεσιών Καθαριότητας – Πρασίνου, Ανάπτυξης και Κοινωνικών Δομών για το έτος 2019.
260 Έγκριση πρακτικού κλήρωσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
261 Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους.
262 Έγκριση παράτασης χρόνου παράδοσης της προμήθειας:<<Προμήθεια -Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση Παιδικών Χαρών,του Δήμου Αρταίων.
263 Έγκριση πρακτικού Ι Διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης κτλ.
264 Αποδοχή δωρεάς από την Οργάνωση «Magic Mission»
265 Απαλλαγή υπολόγου Νικολάου Αποστολόπουλου για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής.

36 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 11η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2019

35η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(241-249)

35η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 4η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ με τα εξής θέματα:
241.-Έγκριση 1ου Πρακτικού του διαγωνισμού που αφορά το έργο «Αποκατάσταση οδικού δικτύου Τ.Κ. Γραμμενίτσας»
242.-Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή κιβωτοειδών οχετών, χανδάκαων από οπλισμένο σκυρόδεμα, σωληνωτών και επισκευές αυλάκων»
243.-Αποδοχή δωρεάς βιβλίων
244.-Ανάκληση της αριθμ. 227/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρταίων
245.-Έγκριση της συμμετοχής, και της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης, εκπροσώπων του Δήμου Αρταίων στην Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA 2019 και έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης στους κάτωθι κωδικούς του προϋπολογισμού 2019:
α) στον Κ.Α. 00-6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών για
μετακίνηση εκτός έδρας στο εσωτερικό»,
β) στον Κ.Α. 70-6422 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων για μετακίνηση
εκτός έδρας στο εσωτερικό»
γ) στον Κ.Α. 00-6423 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων»
246.-Ορισμός υπόλογου και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την μετακίνηση εκπροσώπων του Δήμου Αρταίων στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να συμμετάσχουν στην Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA 2019 (Θεσσαλονίκη, 8-10/11/2019).
247.-Έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης για την συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου Αρταίων στο διήμερο Συνέδριο του Δικτύου Ποιότητας για τον Αειφόρο Τουρισμό το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Πούλα της Κροατίας, κατά το διάστημα 15/11/2019 έως 16/11/2019 (QNEST – Quality Network for Sustainable Tourism, 15-16/11/2019, Pula, Croatia).
248.-Αντικατάσταση υπαλλήλου από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων Προμηθειών του Δήμου (πλην Τεχνικής Υπηρεσίας) για το έτος 2019
249.-Ορισμός υπόλογου και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου Αρταίων στο διήμερο Συνέδριο του Δικτύου Ποιότητας για τον Αειφόρο Τουρισμό το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Πούλα της Κροατίας, κατά το διάστημα 15/11/2019 έως 16/11/2019 (QNEST – Quality Network for Sustainable Tourism, 15-16/11/2019, Pula, Croatia)

35η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 4η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2019

34η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(225-240)

34η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 29η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ με τα εξής θέματα:
225.-Αναμόρφωση προϋπολογισμου.
226.-Εξειδίκευση του Κ.Α. 00 – 6443 «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών».
227.-‘Έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης στους κάτωθι κωδικούς του προϋπολογισμού 2019 για την μετακίνηση εκπροσώπων του Δήμου Αρταίων στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να συμμετάσχουν στην Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA 2019)
228.-“Έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες Δεξιώσεων Εθνικών και Τοπικών Εορτών» του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Αρταίων, για την διοργάνωση του «Φεστιβάλ Γαστρονομίας Δήμου Αρταίων 2019» (πρώην «Γιορτή Πορτοκαλιού, Μανταρινιού, Ακτινιδίου & Ελιάς»)”
229.-Έγκριση πρακτικού Ι διαγωνισμού για:’’Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμου Δ.Ε. Αρταίων.
230.-Έγκριση πρακτικού ΙΙ της προμήθειας εξοπλισμού για την :’’ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ΄΄(για την ομαδα Γ΄)
231.-Απαλλαγή υπολόγoυ υπαλλήλου του Δήμου Πατσιούρα Κων/νας για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά δαπάνες επεκτάσεως ηλεκτροφωτισμού.
232.-Απαλλαγή υπόλογου Χρήστου Λάμπρη για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής
233.-Απαλλαγή υπολόγου Αντωνίου Άγγελου για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής
234.-Απαλλαγή υπόλογου Ζιώβα Παναγιώτη για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής.
235.-Απαλλαγή υπόλογου Ζιώβα Παναγιώτη για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής.
236.-Αποδοχή δωρεάς από την ΑΝΩΝΥΜH ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FREZYDERM
237.-Ορισμός Δικηγόρου στην σε ποινική υπόθεση,που ανέκυψε κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του,κατά του υπαλλήλου του Δήμου Αρταίων Θεοδώρου Μπαλατσούκα.
238.-Άσκηση ή μη κάθε ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθμ.127/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας, προκειμένου να εξοφληθούν οφειλόμενα από το Δήμο ποσά.
239.-Επικύρωση της υπ’ αριθμ. 7835/2018 Απόφασης του κ. Δημάρχου και την εξόφληση του γραμματίου προείσπραξης του δικηγόρου Ιωάννη Φλούδα.
240.-Άσκηση ή μη κάθε ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθμ.131/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας, προκειμένου να εξοφληθούν οφειλόμενα από το Δήμο ποσά.
34η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 29η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2019