Διευκρινήσεις για την διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΚΔΑΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΕΑΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Άρτα :
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                      Αρ.Πρωτ.:
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών
Πληρ.: Μερκοβίτη Ανδριάνα
Τηλ.:2681362290
e-mail :merkoviti@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρινήσεων για την διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΚΔΑΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΕΑΑ»

 

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Σιαφάκας Χριστόφορος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :
Την αριθ.πρωτ. 4497/02-03-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010131380) διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΚΔΑΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΕΑΑ»

 1. Ερωτήματα  που έγιναν τηλεφωνικώς  στις υπηρεσίες του Δήμου.
 2. Τις διευκρινήσεις του αρμόδιου Τμήματος

Διευκρινίζει τα εξής:

Όπως αναφέρεται στην τεχνική έκθεση- περιγραφή της μελέτης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης, πρόκειται για ένα όχημα που απαιτείται για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας και όχι για τρία. Η αναφορά στη μελέτη είναι η εξής: «Συγκεκριμένα η μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών, θα γίνεται με ειδικό όχημα τύπου hooklift (γάντζος) με συρόμενο trailer, μέσω έξι (6) απλού τύπου containers χωρητικότητας από 28 – 40 μ3, τα οποία θα αποτελούνται από μεταλλικό κέλυφος ανοιχτής οροφής που θα σφραγίζει είτε με μεταλλικό καπάκι, είτε με συρόμενο μουσαμά κατά τη μεταφορά. Το «συρόμενο» θα διαθέτει ελκυστήρα (όχημα ή τράκτορα) και θα φέρνει επί του συρόμενου trailer τα containers. Επί του συρόμενου θα φορτώνονται 2 containers

Κατά συνέπεια παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη  στην  περιγραφή του φυσικού αντικειμένου που δίνεται στη σελίδα 5 της διακήρυξης στο 1.3, καθώς και  στη σελίδα 58 του παραρτήματος ΙΙΙ – ΕΕΕΣ/ Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) ότι πρόκειται για ένα όχημα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στη μελέτη και παρατίθενται ακριβώς πιο πάνω  και όχι για 3 οχήματα.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

12. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ -ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για τη μίσθωση ακινήτου για το διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αρταίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ΑΡΤΑ 8-3-2022

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ 4922

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                ΑΔΑ:Ψ589ΩΨΑ-ΙΟΧ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

 

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

για τη μίσθωση από το Δήμο Αρταίων ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για

τη στέγαση και λειτουργία του διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αρταίων 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

     Την διενέργεια φανερής, προφορικής, μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για  τη στέγαση και λειτουργία του διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αρταίων 

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες ακινήτων, σύμφωνα με τους όρους της αριθ. πρωτ. 4921/ 08-03-2022 διακήρυξης, να υποβάλλουν έγγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Αρταίων, υπόψη της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού του Δήμου Αρταίων

Η προσφορά κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία (εκτός φακέλου).

Προθεσμία υποβολής προτάσεων : εντός είκοσι (20) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στον τοπικό τύπο, δηλαδή από την 10 Μαρτίου 2022   μέχρι και την 29 Μαρτίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.

     Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις (στάδια) και σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3463/2006 και του ΠΔ 270/81.

     Η μίσθωση θα διαρκέσει έως 31-12-2027.

Η διάρκεια της μίσθωσης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του       συμφωνητικού μίσθωσης.

     Ως τιμή εκκίνησης της διαδικασίας μειοδοτικής δημοπρασίας, ορίζεται η καθορισθείσα με την έγγραφη πρόσκληση-απόφαση δημάρχου και σύμφωνα με την  εκτιμηθείσα τιμή  της επιτροπής  του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81.

     Ως κριτήριο κατακύρωσης της δημοπρασίας ορίζεται η οικονομικότερη προσφορά (το χαμηλότερο μηνιαίο μίσθωμα).

Το ακίνητο θα πρέπει:

 1. Χωρικά να βρίσκεται  σε κοντινή απόσταση μικρότερη των 500μ. από το  Δημαρχείο (Περιφερειακή Οδός και Αυξεντίου 1)
 2. Το ακίνητο θα πρέπει να είναι ισόγειο, να έχει εμβαδό 200-280 τ.μκαι να διαθέτει:
 • Ανεξάρτητα γραφεία των 2 ή 3 θέσεων εργασίας που να επαρκούν για 10 συνολικά εργαζόμενους τηρούμενης της απόστασης του 1,5 μ. τόσο  μεταξύ των εργαζομένων όσο και του κοινού
 • Χώρο για την υποδοχή αναμονή κοινού και διεκπεραίωσης διοικητικών υποθέσεων.
 • Ένα γραφείο για ατομικές συνεντεύξεις, συνεδρίες και παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής.
 • Μία αίθουσα δραστηριοτήτων, όχι μικρότερη των 20 τμ., που θα παρέχονται υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης και μαθησιακής στήριξης.
 • Να διαθέτει δύο χώρους υγιεινής (ανδρών-γυναικών)
 • Να διαθέτει χώρο υγιεινής για ΑΜΕΑ ή να υπάρχει δυνατότητα κατασκευής του.
 • Προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρία ή κινητικές δυσκολίες που να ικανοποιεί όλες τις προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στις ισχύουσες πολεοδομικές και υγειονομικές διατάξεις.
 • Ο κανονισμός της οικοδομής αν υπάρχει, να επιτρέπει ή να μην απαγορεύει τη ζητούμενη χρήση
 • Το προσφερόμενο ακίνητο να είναι διαμορφωμένο ώστε να μπορεί να λειτουργήσει άμεσα (μέχρι (2) μήνες).

Εν τέλει, το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις οριζόμενες τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. 4921/08-03-2022 διακήρυξης του Δημάρχου Αρταίων.

Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες χορηγούνται  το από τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού του Δήμου Αρταίων.

Διεύθυνση: Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου.

Τηλέφωνο: 2681362107 , Πληρ.: Καλλιόπη Τσεκούρα

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διακηρυξη ΚΚ 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ΑΔΑ: ΨΝΞΓΩΨΑ-ΜΓ7
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                Άρτα:        2/3 /2022
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                          Αρ.Πρωτ.:4499

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Μερκοβίτη Ανδριάνα

Τηλ.: 2681362290

e-mail : merkoviti@arta.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

 « ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΚΔΑΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΕΑΑ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

            Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών σε συνεργαζόμενο ΚΔΑΥ του συστήματος ΕΕΑΑ» (cpv 90512000-9), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής  συνολικού προϋπολογισμού  136.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 102.300,00 € για το έτος 2022 και 34.100,00€ για το έτος 2023).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι   17-03-2022 ώρα 15:00 μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016.  Ο αριθμός του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ο 156033.  Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει την  23-03-2022 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00 π.μ.

 

Η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στις προκηρύξεις, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Μερκοβίτη Ανδριάνα,   τηλ.2681362290.)

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΕΡΙΛ ΔΙΑΚ ΜΕΤ ΑΝΑΚ ΥΛΙΚΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διαπραγμάτευσης για την σίτιση επανενταγμένων ζώων συντροφιάς προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων

ΑΔΑΜ: 22PROC010071977                                                                        ΑΔΑ: 6ΠΞΡΩΨΑ-ΘΙΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα: 17-02-2022

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 3418

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαπραγμάτευσης για την σίτιση επανενταγμένων ζώων συντροφιάς προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

 1. Την αριθ. 28848 / 30-12-2021 (ΑΔΑM: 21PROC009873185) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την περισυλλογή, περίθαλψη και σίτιση αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
 2. Την αριθ. 59 /2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΣ1ΧΩΨΑ-ΠΣ9) με την οποία κρίθηκε άγονη η διαγωνιστική διαδικασία για την ομάδα Γ΄ (σίτιση επανενταγμένων ζώων συντροφιάς προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων).

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

            Την διενέργεια διαπραγματεύσεων για την σίτιση επανενταγμένων ζώων συντροφιάς προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων.  Η συνολική αξία των εργασιών φτάνει το ποσό των 9.399,20 € με ΦΠΑ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την  28-02-2022 ημέρα Δευτέρα ώρα 15:00 στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  Ο αριθμός του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ο 155775.  Η διαπραγμάτευση θα γίνει την Παρασκευή 04-03-2022.  Η διαπραγμάτευση θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού που προηγήθηκε. Αντίγραφα της διακήρυξης για την συμμετοχή στην διαπραγμάτευση και πληροφορίες για αυτή παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το τμήμα προμηθειών και αποθηκών του Δήμου Αρταίων (αρμόδιος υπάλληλος : Πετσιμέρης Άγγελος, τηλ. 2681362243).  Επίσης η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στην επιλογή «Εφημερίδα της υπηρεσίας» – «Προκηρύξεις».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

4 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤ ΣΙΤΙΣΗ ΑΔΕΣΠ Γ ΟΜΑΔΑ (155775)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για τη μίσθωση από το Δήμο Αρταίων ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία του ΚΕΠ 492Π στην κοινότητα Άρτας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Άρτα  16/02/2022
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ   Αριθ. πρωτ.: 3317 οικ./16-02-2022
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   ΑΔΑ: 6Ν1ΒΩΨΑ-Ψ3Η
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

για τη μίσθωση από το Δήμο Αρταίων ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για
τη στέγαση και λειτουργία του ΚΕΠ 492Π στην κοινότητα Άρτας

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την διενέργεια φανερής, προφορικής, μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τη στέγαση του νέου ΚΕΠ 492Π του Δήμου Αρταίων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες ακινήτων, σύμφωνα με τους όρους της αριθ. πρωτ. 3315 οικ./16-02-2022 διακήρυξης, να υποβάλλουν έγγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Αρταίων, υπόψη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αρταίων.

Η προσφορά κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία (εκτός φακέλου).

Προθεσμία υποβολής προτάσεων : εντός είκοσι (20) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στον τοπικό τύπο, δηλαδή από την 18η Φεβρουαρίου 2022 μέχρι και την 9η Μαρτίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις (στάδια) και σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3463/2006 και του ΠΔ 270/81.

Η μίσθωση θα διαρκέσει για δώδεκα (12) έτη (Ν. 3130/2003).

Η διάρκεια της μίσθωσης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού μίσθωσης.

Ως τιμή εκκίνησης της διαδικασίας μειοδοτικής δημοπρασίας, ορίζεται η καθορισθείσα με την έγγραφη πρόσκληση-απόφαση δημάρχου και σύμφωνα με την εκτιμηθείσα τιμή  της επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81.

Ως κριτήριο κατακύρωσης της δημοπρασίας ορίζεται η οικονομικότερη προσφορά (το χαμηλότερο μηνιαίο μίσθωμα).

Το ακίνητο θα πρέπει:

 • Να βρίσκεται στο Δήμο Αρταίων – Κοινότητα Άρτας, στην περιοχή «Τρίγωνο»  της πόλης της Άρτας και συγκεκριμένα στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς: Περιφ. οδός (Κων/νου Βάγια)- Αλέξανδρου Ζάρα-ανώνυμος 23 (Σπύρου Σπύρου)-Κομμένου-ανώνυμος 48 (Ηρώων Πολυτεχνείου).
 • Να διαθέτει ενιαία ισόγεια αίθουσα, να έχει συνολικό εμβαδόν «ωφέλιμης» επιφάνειας από 60- 80 τ.μ.. Ως «μη ωφέλιμη» επιφάνεια είναι αυτή που περιορίζεται από δομικά ή αρχιτεκτονικά στοιχεία σε ύψος κάτω από 2,00μ., από εισόδους υπογείων/καταπακτών κλπ. Είναι αξιολογήσιμες και προσφορές για χώρους πέραν του ανώτατου ορίου των 80 τ.μ. και έως 100 τ.μ. με την προϋπόθεση ότι η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να αντιστοιχεί σε χώρο εμβαδού  80 τ.μ ,  σύμφωνα με την κρίση της επιτροπής.
 • Το προσφερόμενο ακίνητο να είναι διαμορφωμένο ώστε να μπορεί να λειτουργήσει άμεσα (π.χ. εντός ενός (1) μήνα )
 • Να έχει τις κατά νόμο απαιτούμενες προδιαγραφές του άρθρου 25 παρ. 14 του ν. 4178/13 όπως αυτό ισχύει περί κύριας χρήσης χώρου και της λοιπής κείμενης νομοθεσίας που διέπει την εν λόγω χρήση
 • Να διαθέτει προσβασιμότητα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή τη δυνατότητα διαμόρφωσης της προσβασιμότητας, που να ικανοποιεί όλες τις προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στις ισχύουσες πολεοδομικές και υγειονομικές διατάξεις.
 • Να διαθέτει δύο (2) χώρους υγιεινής (ανδρών-γυναικών) και επιπλέον χώρο υγιεινής για ΑΜΕΑ ή να υπάρχει δυνατότητα κατασκευής του.
 • Να είναι εύκολα προσβάσιμο. Θα συνεκτιμηθεί η απόσταση από στάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς, εύρος πεζοδρομίων, κίνηση μέσω πλατείας ή πεζόδρομου κλπ, και δυνατότητα προσφερόμενου χώρου στάθμευσης.

Επίσης θα προτιμηθούν κτίρια, που έχουν την είσοδό τους σε κεντρική οδό, ενώ θα συνεκτιμηθεί ο υφιστάμενος κυκλοφοριακός φόρτος της οδού καθώς και οι παρακείμενες υφιστάμενες δραστηριότητες:

 • Το ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει πλήρεις υδραυλικές και αποχετευτικές εγκαταστάσεις σε λειτουργία, εσωτερικές καλωδιώσεις τηλεφωνικής επικοινωνίας καθώς και δίκτυο ηλεκτρικής εγκατάστασης.
 • Το ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)
 • Εν τέλει, το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις οριζόμενες τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. 3315 οικ./16-02-2022 διακήρυξης του Δημάρχου Αρταίων.
 • Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες χορηγούνται από το Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων (αρμόδιος υπάλληλος: Ζιώγα Μαλίτσα, τηλ.: 2681362210).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Περίληψη Διακήρυξης ΚΕΠ 2022
Διακήρυξη ΚΕΠ 2022

Παράταση Αποσφράγισης Προσφορών Διαγωνισμού «Εργασίες υποδομής για την εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών και ηλεκτροφωτισμού στην Δ.Ε. Αμβρακικού»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δ/νση : Περιφ. οδός & Αυξεντίου

Άρτα – ΤΚ 47100

Πληρ. : Αικ. Σιωζου

Τηλ. 2681362235
FAX: 2681362254

ΑΔΑ: 9ΙΠ2ΩΨΑ-ΒΞΔ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Αρ.Πρ. : 1299 Οικ.
Ημ.Πρ. : 20/01/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Παράταση Αποσφράγισης Προσφορών Διαγωνισμού «Εργασίες υποδομής για την εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών και ηλεκτροφωτισμού στην Δ.Ε. Αμβρακικού»

Έχοντας υπ’ όψη  :

 1. Την αριθ. 28503 / 27-12-2021 (ΑΔΑM: 21PROC009854745) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά το έργο «Εργασίες υποδομής για την εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών και ηλεκτροφωτισμού στην Δ.Ε. Αμβρακικού»
 2. Του αριθ. “185990” διαγωνισμού της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ
 3. Το γεγονός ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί Οικονομική επιτροπή για να εγκρίνει την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

            Τη παράταση αποσφράγισης των Προσφορών του αριθμού «185990» διαγωνισμού της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ από 20/01/2022 και ώρα 10:00π.μ. ορίζεται η  27/01/2022 και ώρα 10:00π.μ. ημέρα Πέμπτη

H Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΥΔ

ΓΡΥΛΛΙΑ ΣΟΦΙΑ

ΤΟΠ. ΜΗΧ.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διευκρινήσεων διαγωνισμού για την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού (Φιλόδημος ΙΙ)

ΑΔΑ: 60ΙΔΩΨΑ-0ΑΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Άρτα : 14-01-2022

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                         Αρ.Πρωτ.: 818

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρινήσεων διαγωνισμού για την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού (Φιλόδημος ΙΙ)

 

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Σιαφάκας Χριστόφορος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

 1. Την αριθ. 28710 / 29-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009863879) διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού (Φιλόδημος ΙΙ).
 2. Το ερώτημα που υποβλήθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου.
 3. Τις διευκρινήσεις του αρμόδιου Τμήματος

Διευκρινίζει τα εξής:

Ερώτηση: 3α ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ (60ΙΔΩΨΑ-0ΑΗ 14 01 22)

Απάντηση:

Οι χρόνοι εγγύησης για τους οποίους και θα υπάρχει η γραπτή δέσμευση είναι αυτοί που αναφέρονται στην Διακήρυξη και την Τεχνική προσφορά (ήτοι ένα έτος για τα μηχανικά μέρη, τρία έτη για αντισκωριακή προστασία και πέντε έτη για την κάλυψη ανταλλακτικών του οχήματος).

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής καλής λειτουργίας είναι τα δύο (2) έτη.

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας: A/A ΕΣΗΔΗΣ “186148” «Μελέτη βελτίωσης ασφάλειας επί της Εθνικής οδού που διέρχεται της πόλης της Άρτας και λοιπά επικίνδυνα σημεία»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                     ΑΔΑ: 63Γ7ΩΨΑ-ΛΤ6

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ. : 29133/31-12-2021

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠEΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο

«Μελέτη βελτίωσης ασφάλειας επί της Εθνικής οδού που διέρχεται της πόλης της Άρτας και λοιπά επικίνδυνα σημεία»

Ο ∆ήµαρχος Αρταίων

προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό µε κριτήριο ανάθεσης την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής», για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη βελτίωσης ασφάλειας επί της Εθνικής οδού που διέρχεται της πόλης της Άρτας και λοιπά επικίνδυνα σημεία».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 118.357,45 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

 1. 55.250,06 € για μελέτη κατηγορίας (10) Τάξη Β Συγκοινωνιακών Έργων
 2. 47.669,46 € για μελέτη κατηγορίας (16) Τάξη Β Μελέτες Τοπογραφίας

και 15.437,93€ για απρόβλεπτες δαπάνες

 1. Αναθέτων Φορέας – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτων φορέας: ΔΗΜΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου, Ταχ.Κωδ.: 47100

Κωδικός NUTS:EL541

Πληροφορίες : Σιώζου Αικατερίνη Τηλ.: 2681362235, fax: 2681362254

E-mail:  siozou@arta.gr , Ιστοσελίδα: www.arta.gr/

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασηςi στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, Στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα (www.arta.gr) αναρτάται σχετική ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού και διασύνδεση στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

Αύξων Αριθμός Συστήματος του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: “186148

Προθεσμία υποβολής των προσφορών: Ημερομηνία: 11/02/2022 και ώρα 15:00μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης:  Ημερομηνία 17/02/2022 και ώρα 10:00π.μ.

 1. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην εκπόνηση της μελέτης Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας Περιφερειακής Οδού Άρτας και θα περιλαμβάνονται τα εξής:
 2. Τοπογραφική Αποτύπωση
 3. Μελέτη Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας
 4. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
 5. Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες.

 1. Σύστημα υποβολής προσφορών – Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.

Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα κριτήρια και υποκριτήρια, της αναλυτικής διακήρυξης.

 1. Εγγυήσεις:

Εγγύηση συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 2.367,15 € (Δύο  χιλιάδες τριακόσια εξήντα επτά ευρώ και δεκαπέντε λεπτά)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε 5% επί την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.

 1. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους :

(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών μέχρι την λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος του π.δ. 71/2019 σύμφωνα με το άρθρο 39 αυτού και από την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου, βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα Ι του Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:

 1. στην κατηγορία μελέτης 10 (Μελέτες συγκοινωνιακών έργων),
 2. στην κατηγορία μελέτης 16 (Μελέτες Τοπογραφίας).

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, υποβάλλουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της παρούσας.

Τα ως άνω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος .

 1. Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα: Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:

α.  Να έχει εκπονήσει κατά την τελευταία δεκαετία:

α1 Μία (1) τουλάχιστον οριστική μελέτη οδοποιίας Εθνικής Οδού μήκους άνω των πέντε (5) χιλιομέτρων.

α2 Μία (1) τουλάχιστον μελέτη σήμανσης – ασφάλισης Εθνικής Οδού μήκους άνω των πέντε (5) χιλιομέτρων.

α3 Μία (1) τουλάχιστον μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αστικής οδού πόλεως άνω των 20.000 κατοίκων.

β.  Να διαθέτει στο μόνιμο στελεχιακό δυναμικό της ένα (1) Ελεγκτή Οδικής Ασφάλειας πιστοποιημένο από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

γ.  Να διαθέτει σε ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο με ελάχιστα όρια ευθύνης € 350.000 ανά αξίωση και € 500.000 αθροιστικά για όλη την ασφαλιστική περίοδο.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά ή από έναν εκ των οικονομικών φορέων.

 1. Παραλαβή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 14 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα» και υπογράφονται, τουλάχιστον, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016.
 2. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές θα ισχύουν για δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Ο Αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους.
 3. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 4. Χρηματοδότηση: Η μελέτη χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ ποσού 146.763,24€. Υπάρχουσα πίστωση για το 2021  60.000,00 € KA 30-7413026
 5. ∆ημοσιεύσεις: Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στο πρόγραμμα ¨Διαύγεια¨(www.diavgeia.gov.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.arta.gr.

Άρτα Δεκέμβριος 2021

Ο

Δήμαρχος Αρταίων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΕΕΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 7. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ_ψηφιακη 8. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΗΜΔΗΣ_ψηφιακη 9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Υποέργο 1)

ΑΔΑ: 6ΔΥΜΩΨΑ-Υ7Λ

                                                                                                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                              Άρτα: 31-12-2021
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                         Αρ.Πρωτ.: 29069

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.: 2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Υποέργο 1)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

            Διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας απορριμματοφόρων οχημάτων συλλογής βιοαποβλήτων (υποέργο 1) (cpv: 34144510-6), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, συνολικού προϋπολογισμού  375.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  Αναλυτικότερα ο προϋπολογισμός για το κάθε τμήμα είναι ο εξής:

ΤΜΗΜΑ 1: «Απορριμματοφόρο βιοαποβλήτων από πλαίσιο μικτού φορτίου 12 τόνων και υπερκατασκευή τύπου πρέσας χωρητικότητας 6m3 και ανυψωτικό μηχανισμό κάδων 80-1.300 λίτρων», συνολικά ένα (1) τεμάχιο εκτιμώμενης αξίας 120.967,74 € πλέον ΦΠΑ 24% (σύνολο 150.000,00 €).

ΤΜΗΜΑ 2: «Απορριμματοφόρο βιοαποβλήτων με σύστημα πλύσης κάδων μικτού φορτίου 15 – 16 τόνων, υπερκατασκευή τύπου μύλου, ανυψωτικό μηχανισμό κάδων 80-1.300 λίτρων και χωρητικότητας 10m3», συνολικά ένα (1) τεμάχιο εκτιμώμενης αξίας 181.451,61 € πλέον ΦΠΑ 24% (σύνολο 225.000,00 €).

Η παρούσα σύμβαση αφορά στο υποέργο Νο 1 της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ» που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με κωδικό MIS 5070615. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους, μέσω του ΠΔΕ (αριθ. ενάριθ. έργου 2021ΕΠ21810008).

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση, βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση στο προϋπολογισμό έτους 2021 στον Κ.Α. 62-7132.001 «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων συλλογής βιοαποβλήτων (Υποέργο 1 της πράξης  Δράσεις για τη διαχείριση βιοαποβλήτων στο Δήμο Αρταίων) ΕΣΠΑ» ύψους 368.203,30 € και ΚΑ 20-7132.003 «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων συλλογής βιοαποβλήτων (Υποέργο 1 της πράξης  Δράσεις για τη διαχείριση βιοαποβλήτων στο Δήμο Αρταίων) Ιδία συμμετοχή» ύψους 6.796,70 €.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 30-01-2022 ημέρα Κυριακή ώρα 15:00 στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει βάσει του 4497/2017.  Οι αριθμοί του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι οι 151372 (Απορριμματοφόρο βιοαπόβλητων τύπου πρέσας 6 κυβικών μέτρων – Τμήμα 1), 151373 (Απορριμματοφόρο όχημα βιοαποδομησίμων απορριμμάτων τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου 10 κυβικών μέτρων με σύστημα πλύσης κάδων – Τμήμα 2).  Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.  Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

 

Εγγύηση συμμετοχής

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται στο 2% της αξίας για την οποία κατατίθεται προσφορά χωρίς τον ΦΠΑ.  Αναλυτικότερα η αξίας της εγγυητικής φαίνεται παρακάτω:

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΞΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Σύνολο τμημάτων 302.419,35 6.048,38 Έξι χιλιάδες σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά
 Τμήμα 1. Απορριμματοφόρο βιοαποβλήτων από πλαίσιο μικτού φορτίου 12 τόνων και υπερκατασκευή τύπου πρέσας χωρητικότητας 6m3 και ανυψωτικό μηχανισμό κάδων 80-1.300 λίτρων 120.967,74 2.419,35 Δύο χιλιάδες τετρακόσια δέκαεννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά
Τμήμα 2. Απορριμματοφόρο βιοαποβλήτων με σύστημα πλύσης κάδων μικτού φορτίου 15 – 16 τόνων, υπερκατασκευή τύπου μύλου, ανυψωτικό μηχανισμό κάδων 80-1.300 λίτρων και χωρητικότητας 10m3 181.451,61 3.629,03 Τρεις χιλιάδες εξακόσια είκοσι εννέα ευρώ και τρία λεπτά.

Για την καλή εκτέλεση της προμήθειας θα πρέπει να κατατεθεί εγγυητική καλής εκτέλεσης από τον προμηθευτή, η οποία καθορίζεται στο 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής λειτουργίας αντικαθιστά την εγγύηση καλής εκτέλεσης και ορίζεται στο ποσό των 2.000 ευρώ για το είδος του Τμήματος 1 και στο ποσό των 4.000 ευρώ για το είδος του Τμήματος 2.

Η προμήθεια είναι χωρισμένη σε συνολικά δυο (2) Τμήματα και είναι στον διαγωνισμό.  Τα προς προμήθεια είδη που κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 34144510-6 Οχήματα περισυλλογής απορριμμάτων.

Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα Τμήματα ή για συγκεκριμένα Τμήματα.  Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε δυο (2).

Η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στις προκηρύξεις, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος,   τηλ.2681362243)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

5θ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓ 1 (151372 73)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημοπρασία εκμίσθωσης καταστημάτων (1,2,3,4) Αγ. Ανάργυροι

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                           ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                         ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

                        

 

 

ΑΔΑ:ΩΥΤΕΩΨΑ-ΜΧΓ                                  

Άρτα  29 Δεκεμβρίου 2021      

Αριθ. πρωτ.: 28803 οικ./2021

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

      εκτίθενται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος με αριθ. (1,2,3,4), ενιαία, συνολικού εμβαδού 79,92 τ.μ. με επιπλέον χώρο για wc εμβαδού 21,09 τ.μ. στον οικισμό των Αγίων Αναργύρων του Δήμου Αρταίων.

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων, που συγκροτήθηκε με την αριθ. 153/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο, στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου στις 12 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ.

 

      Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 161,00 ευρώ μηνιαίως.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση συμμετοχής γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μισθωμάτων ενός έτους επί του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι το ποσό των 193,20 ευρώ.

 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

 

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη να αναρτηθεί αμελλητί στο διαδίκτυο & στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), όπου θα αναρτηθεί και η διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

 

                                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

                                                                              ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημοπρ. εκμίσθ.κατ-των (1,2,3,4) ΑΓ.Ανάργυροι

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Μ.Ε.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΓΙΑ ΕΤΗ 2021 – 2022 – 2023 ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ

ΑΔΑ: ΩΙΞΒΩΨΑ-68Ε

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Άρτα: 31-12-2021
ΝΟΜΟΣΑΡΤΑΣ                                                                                         Αρ.Πρωτ.:  28971
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                         

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.: 2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Μ.Ε.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΓΙΑ ΕΤΗ 2021 – 2022 – 2023 ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

            Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την «επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Δήμου Αρταίων ετών 2021 – 2022 – 2023 με συμφωνία – πλαίσιο» (cpv 50112000-3 και 50110000-9), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής όπως προκύπτει από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, συνολικού προϋπολογισμού  381.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (1.100,00 € για το έτος 2021 και από 190.000,00 € για τα έτη 2022 – 2023).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Κυριακή 30-01-2022 ώρα 15:00 μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016.  Ο αριθμός του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ο 151302 και οι προσφορές θα ανοιχθούν την Παρασκευή 04-02-2022.

Η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στις προκηρύξεις, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος,   τηλ.2681362243)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

5ζ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (151302)