Προκήρυξη Πλήρωσης μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου Αρταίων

ΑΔΑ: 6ΨΣΑΩΨΑ-Ε0Μ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Άρτα 08/11/2018

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                        Αρ. Πρωτ. 27174

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Προκήρυξη Πλήρωσης μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου Αρταίων

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 • τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 213 του ν. 4555/2018
 • Την αριθμ. 55/74802/29-12-2010 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ
 • τον ΟΕΥ του Δήμου Αρταίων ( ΦΕΚ 3464/τ.Β΄/4-10-2017)
 • την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου σε τομείς δραστηριοτήτων του Δήμου Αρταίων

 

καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη, με εμπειρία και γνώση σε θέματα Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Ειδικότερα, ο ειδικός συνεργάτης θα έχει συμβουλευτικό ρόλο σε θέµατα που αφορούν την Κοινωνία της Πληροφορίας, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την ψηφιακή στρατηγική. Θα εισηγείται θέµατα  επενδύσεων σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, θα ασχολείται µε την αξιολόγηση των έργων Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και θα προτείνει βελτιωτικές/διορθωτικές κινήσεις. Θα καταθέτει προτάσεις για βελτίωση της ηλεκτρονικής παρουσίας του Δήµου στο διαδίκτυο και τα κοινωνικά µέσα δικτύωσης, καθώς επίσης και κάθε άλλη εργασία σχετική µε την ειδικότητά του που µπορεί να του ανατεθεί από τον ∆ήµαρχο.

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.

Β) Τίτλος σπουδών Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, ειδικότητας σχετικής με θέματα πληροφορικής και νέων τεχνολογιών, ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.

Γ) Ειδίκευση σε επιστηµονικό ή επαγγελµατικό τοµέα σε θέµατα πληροφορικής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, που αποδεικνύεται µε αξιόλογη επιστηµονική ενασχόληση (δηµοσιεύσεις, συµµετοχή σε συνέδρια, οµάδες εργασίας κλπ.) ή αξιόλογη επαγγελµατική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σηµαντική εµπειρία, ανάλογη µε τα αντικείµενα απασχόλησης.

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

 Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Ε) Επιθυμητές οι επιστημονικές ή άλλες δημοσιεύσεις.

 

Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση

β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνει ότι έχει τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους δημοτικούς υπαλλήλους του Α΄ μέρους του Ν. 3584/2007, (άρθρα 11 έως και 17) και ότι σε περίπτωση επιλογής του θα προσκομίσει όλα τα προβλεπόμενα από την παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού.

γ)  Αντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών,

δ) Βιογραφικό σημείωμα, συνοδευόμενο από αποδεικτικά εμπειρίας στο ζητούμενο γνωστικό αντικείμενο,

ε) Αντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας

στ) Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας,

 

Η επιλογή θα γίνει από το Δήμαρχο Αρταίων, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του την καταλληλότητα του προσλαμβανομένου (σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 163 του Ν. 3584/07).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέσα σε προθεσμία πέντε εργάσιμων (5) ημερών  η οποία αρχίζει από την επόμενη μέρα της δημοσίευσης της παρούσας σε εφημερίδα του Νομού, στο Γραφείο Προσωπικού  (αρμόδιος υπάλληλος  Ε. Σαπρίκης  τηλ. επικοινωνίας 2681362213) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

 

 

Δημοπρατείται στις 14 Δεκεμβρίου η διάνοιξη αντιπυρικού οδικού δικτύου στο Λόφο Περάνθης

Στον «αέρα» βρίσκεται η προκήρυξη για το έργο «Διάνοιξη Αντιπυρικού Οδικού Δικτύου στην Δυτική Βαλαώρα περιστατικού δάσους Άρτας», με συνολικό προϋπολογισμό 218.240 ευρώ. Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από την Περιφέρεια Ηπείρου.

Αναλυτικότερα, θα διανοιχτούν δύο δρόμοι συνολικού μήκους 1.614 μέτρων. Ο ένας από το δρόμο του Νοσοκομείου Άρτας μέχρι το δρόμο Δυτικής Βαλαώρας και ο άλλος από το δρόμο Δυτικής Βαλαώρας μέχρι το Γλυκόριζο. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου θα μπορεί να γίνεται άμεση προσέγγιση μικρών και μεγάλων επίγειων μέσων πυρόσβεσης, με αποτέλεσμα να προστατεύεται το Στρατόπεδο, το Νοσοκομείο και ο λόφος της Περάνθης με τον καλύτερο τρόπο.

«Με την συγκεκριμένη εργολαβία επιλύουμε ένα χρόνιο ζήτημα, το οποίο ανέκυπτε σε κάθε αντιπυρική περίοδο. Αφού εκπονήσαμε τις μελέτες, δημοπρατούμε το έργο, ώστε να είναι όλα έτοιμα με την έναρξη της νέας αντιπυρικής περιόδου. Έτσι, θα θωρακίσουμε ακόμη καλύτερα τον λόφο της Περάνθης, τους κατοίκους που ζουν στις περιοχές αυτές, αλλά και το Νοσοκομείο και το Στρατόπεδο που βρίσκονται σε αυτόν, ενώ θα μπορέσουμε να εκκενώσουμε πιο γρήγορα αυτές τις περιοχές, εάν και εφόσον κριθεί απαραίτητο» αναφέρει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους ηλεκτρονικά μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου, ενώ η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 14 Δεκεμβρίου στο Δημαρχείο. Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στη ιστοσελίδα του Δήμου Αρταίων www.arta.gr στην ενότητα ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ.

 

 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την ανάθεση του έργου:Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών – αγροτικών εκμεταλλεύσεων από Τ.Κ. Γαβριάς σε Δ.Κ. Κωστακιών στο Δήμο Αρταίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)

Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

ΑΔΑ : Ω4ΥΧΩΨΑ-Σ4Μ
Άρτα 07/11/2018 

Αριθμός Πρωτοκόλλου 27008/2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»

ΜΕΤΡΟ 4

«Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού (άρθρου 17)»

             Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

της πράξης:

 «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών – αγροτικών εκμεταλλεύσεων από Τ.Κ. Γαβριάς σε Δ.Κ. Κωστακιών στο Δήμο Αρταίων»

Ο Δήμος Αρταίων διακηρύττει ότι την 12 του μηνός  Δεκεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00μ.μ., θα διεξαχθεί Δημοπρασία με ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016  όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για το έργο με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών – αγροτικών εκμεταλλεύσεων από Τ.Κ. Γαβριάς σε Δ.Κ. Κωστακιών στο Δήμο Αρταίων».

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0006129842 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών – αγροτικών εκμεταλλεύσεων από Τ.Κ. Γαβριάς σε Δ.Κ. Κωστακιών στο Δήμο Αρταίων».

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό  483.856,37 € (χωρίς Φ.Π.Α. & Αναθεώρηση) .

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 19/2017 από την Τεχνική Υπηρεσία του Αρταίων, ανέρχεται στο ποσό των 483.870,97 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 600.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Στους ενδιαφερόμενους προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο ‘ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί’ της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αρταίων στην διεύθυνση http://old.arta.gr/prokirikseis/.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από το ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα τύπου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία :

(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ[i] στην/στις κατηγορία/ες … ΟΔΟΠΟΙΙΑ  τάξης 1ης και άνω

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς  Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή 9.700,00 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Αρταίων. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 310 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 270 ημέρες.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι (365) τριακόσιες εξήντα πέντε ημερολογιακές ημέρες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020” με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2018ΣΕ08210018.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Αρταίων, αρμόδιος υπάλληλος Αικατερίνη Σιώζου (τηλ.: 2681 3 62235 Φαξ: 2681 3 62254) και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αρταίων (τηλ.:2681 3 62228 Φαξ: 2681 3 62254), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

…Άρτα, 07/11/2018.

Ο  Δήμαρχος

Χρήστος Τσιρογιάννης

[i]     Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη.

δείτε τα αρχεία εδω

Νέες μειώσεις τελών για το 2019 σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, πολυτέκνους, τριτέκνους, μονογονεϊκές οικογένειες, ΑμεΑ, απόρους και δικαιούχους του ΚΕΑ στο Δήμο Αρταίων

ΧΡ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: «Στηρίζουμε τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, το επιχειρείν και την πολιτιστική κληρονομιά»

Το κοινωνικό του πρόσωπο συνεχίζει να δείχνει ο Δήμος Αρταίων για μια ακόμη χρονιά, αυτή τη φορά μέσω της εφαρμογής νέων μειώσεων από 30% έως 100% στα δημοτικά τέλη για το 2019, σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο καθορίστηκαν τα Δημοτικά τέλη για το 2019, με το Δήμο να μειώνει ακόμη περισσότερο τα τέλη σε πολύτεκνες, τρίτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, καθώς και στους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, στους ανέργους, στους απόρους και στα ΑμεΑ.  Μάλιστα, φέτος, έχει αυξηθεί το ανώτατο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα που απαιτείται για να δικαιούται κάποιος μειωμένα τέλη, ενώ σύμφωνα με την μελέτη που έχει εκπονήσει η Οικονομική υπηρεσία τα προβλεπόμενα έσοδα δεν θα επηρεαστούν από τις μειώσεις τελών.

«Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να διευκολύνουμε όλους τους συνδημότες μας, ιδιαίτερα δε όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης. Και δυστυχώς είναι πολλοί αυτοί οι συμπολίτες μας. Στηρίζουμε εμπράκτως τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και κατανοούμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Οι μειώσεις αυτές είναι απόρροια της καλής διαχείρισης που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια στα οικονομικά του Δήμου, αξιοποιώντας παράλληλα όλους τους χρηματοδοτικούς πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας και κάνοντας ιεράρχηση των προτεραιοτήτων μας, αλλά και των προβλημάτων που υπάρχουν. Κάνουμε ο, τι μπορούμε, χωρίς  βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι οι μειώσεις τελών επιφέρουν αύξηση των δημοτικών τελών στους υπόλοιπους συμπολίτες μας» ανέφερε ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο Δήμος στηρίζει εμπράκτως το «επιχειρείν» μειώνοντας 10% τα τέλη για τις επιχειρήσεις που καταλαμβάνουν κοινόχρηστο χώρο, ενώ απαλλάσσει από τέλη τα Αρχοντικά της Άρτας, τα οποία αποτελούν πόλο έλξης επισκεπτών στην πόλη και συμβάλλουν στην ανάδειξη και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Άρτας.

Αναλυτικότερα, τα δημοτικά τέλη προς τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού διαμορφώνονται για 2019 ως εξής:

 • Απαλλαγή 100% από Τέλη και Δικαιώματα και εισφορές σε οικογένειες που και οι δύο (2) σύζυγοι είναι άνεργοι ή επικεφαλής μονογονεϊκής οικογένειας και εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων και έχουν μηδενικό πραγματικό εισόδημα.

 

 • Μείωση κατά 50% των τελών καθαριότητας και φωτισμού για τα άτομα με αναπηρία 80% και άνω, ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 80% και άνω. Η μείωση θα χορηγείται για τους έχοντες ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα (πραγματικό ή τεκμαρτό, εκκαθαρισμένο κατά του προηγούμενου του έτους ένταξης οικονομικό έτος) μικρότερο του ποσού των 15.000,00€ (από 12.000€ πέρυσι).

 

 • Μείωση κατά 80% (από 50% πέρυσι) των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2018 για απόρους μόνιμους κατοίκους Δήμου Αρταίων, όπως αυτοί οριοθετούνται από την κείμενη νομοθεσία του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Αρταίων.

 

 • Μείωση κατά 30% (από 20% πέρυσι) των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2019 για πολύτεκνες οικογένειες, οι οποίες έχουν τουλάχιστον 4 ανήλικα παιδιά ή ενήλικα μέχρι 24 ετών που σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία, που είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αρταίων, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ΑΣΠΕ. Η μείωση θα χορηγείται για τους έχοντες ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα (πραγματικό ή τεκμαρτό, εκκαθαρισμένο κατά του προηγούμενου του έτους ένταξης οικονομικό έτος) μικρότερο του ποσού των 20.000,00€ (από 15.000€ πέρυσι).

 

 • Μείωση κατά 30% (από 20% πέρυσι) των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2019 για τρίτεκνες οικογένειες, οι οποίες έχουν 3 ανήλικα παιδιά ή ενήλικα μέχρι 24 ετών που σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία, που είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αρταίων. Η μείωση θα χορηγείται για τους έχοντες ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα (πραγματικό ή τεκμαρτό, εκκαθαρισμένο κατά του προηγούμενου του έτους ένταξης οικονομικό έτος) μικρότερο του ποσού των 15.000,00€ (από 10.000€ πέρυσι).

 

 • Μείωση κατά 30% (από 20% πέρυσι) των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2019 για μονογονεϊκές οικογένειες, οι οποίες έχουν ανήλικα παιδιά ή ενήλικα μέχρι 24 ετών που σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία, που είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αρταίων, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ΑΣΠΕ. Η μείωση θα χορηγείται για τους έχοντες ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα (πραγματικό ή τεκμαρτό, εκκαθαρισμένο κατά του προηγούμενου του έτους ένταξης οικονομικό έτος) μικρότερο του ποσού των 12.000,00€ (από 10.000€ πέρυσι).

 

 • Μείωση κατά 30% (από 20% πέρυσι) των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2019 για οικογένειες που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

 

 • Μείωση 10% στις Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν κοινόχρηστο χώρο

 

 • Μηδενικά τέλη και ΤΑΠ στα Αρχοντικά της Άρτας (που είναι αναγνωρισμένα με ΦΕΚ), σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της συντήρησής τους, καθώς αποτελούν πόλο έλξης επισκεπτών στην πόλη και αναδεικνύουν και διατηρούν την πολιτιστική κληρονομιά της Άρτας.

 

 • Για τους επαγγελματικούς χώρους στις περιοχές Αγίων Αναργύρων, Γλυκορίζου, Ελεούσας το τέλος μειώνεται από 2,90€ ανά m2 σε 1,30€ ανά m2 για την δικαιότερη αντιμετώπισή τους μιας και μέχρι τώρα πλήρωναν όσο και οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης.

 

 • Για εργοταξιακές παροχές εντός οικισμών το τέλος διαμορφώνεται σύμφωνα με τον αντίστοιχο ανά περιοχή συντελεστή που ισχύει για οικίες σε ποσοστό 10% της επιφάνειας του οικοπέδου εντός του οποίου ανεγείρεται η οικοδομή.

Περισσότερες πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών στο τηλ. 2681362271-2 (Οικονομική Υπηρεσία).

 

 

 

Εκδήλωση για «Πρόληψη της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης» το Σάββατο στο Δημαρχείο

Εκδήλωση με θέμα «Πρόληψη της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης» θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 11 το πρωί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων.

Την εκδήλωση διοργανώνει η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας της Περιφέρειας Ηπείρου σε συνεργασία με το Δήμο Αρταίων και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου.

Θα μιλήσει η Έλενα Ράπτη, βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης, συντονίστρια της εκστρατείας «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ» για τον τερματισμό της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Ελλάδα.

Υπεγράφη η αδελφοποίηση του Δήμου Αρταίων με το Δήμο Διδυμοτείχου

ΧΡ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: «Συνεργασία για θρησκευτικό τουρισμό, πολιτισμό, ανάπτυξη κ.α.»  

 

Πόλεις αδελφοποιημένες είναι πλέον ο Δήμος Αρταίων και ο Δήμος Διδυμοτείχου, μετά την υπογραφή του σχετικού συμφώνου που πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Θράκης, το Σάββατο, μεταξύ του Δημάρχου Αρταίων Χρήστου Τσιρογιάννη και του Δημάρχου Διδυμοτείχου Παρασκευά Πατσουρίδη.

 

Επίκεντρο και αφορμή της αδελφοποίησης ήταν η Πολιούχος της Άρτας Αγία Θεοδώρα και ο Άγιος Ιωάννης Βατάτζης, που γεννήθηκε στο Διδυμότειχο. Η οικογένεια της Αγίας Θεοδώρας πρωτοεγκαταστάθηκε στο Διδυμότειχο επί αυτοκράτορα Αλέξιου Κομνηνού και έζησε  στην ίδια εποχή με τον Άγιο Ιωάννη Βατάτζη.  Οι εξαίρετες διακρατικές επαφές στα τότε κράτη της Ηπείρου και Νίκαιας «σφραγίστηκαν» με τον γάμο  της εγγονής του Άγιου Ιωάννη Βατάτζη με τον γιο της Αγίας Θεοδώρας.

 

«Σήμερα, εμείς, με αφορμή αυτό το γεγονός, ερχόμαστε να «σφραγίσουμε» και τις εξαιρετικές σχέσεις των δύο Δήμων και με όχημα την κοινή θέλησή μας για να ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού, να συνεργαστούμε σε μια σειρά από τομείς, ανταλλάσσοντας σκέψεις, προτάσεις, ιδέες, τεχνογνωσία, πολιτισμό, Ευρωπαϊκά προγράμματα και τρόπους χρηματοδότησης έργων και δράσεων και γιατί όχι να συνεργαστούμε ακόμη και σε οικονομικό και εμπορικό επίπεδο» ανέφερε στην ομιλία του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης, κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης, το βράδυ του Σαββάτου, όπου πραγματοποιήθηκαν ομιλίες για τις ιστορικές σχέσεις των δύο περιοχών, ενώ ακούστηκαν παραδοσιακοί ήχοι από τη Θράκη και την Άρτα, με το χορευτικό του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου «ΣΚΟΥΦΑΣ» να συμμετέχει και να κερδίζει τις εντυπώσεις και το χειροκρότημα του κοινού.

 

Να σημειωθεί, ότι η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται στον σχεδιασμό εξωστρέφειας της Άρτας και ακολουθεί τις αδελφοποιήσεις που έχουν υπογραφεί με την πόλη Λεύκαρα της Κύπρου και Σιδέρνο της Ιταλίας. Το επόμενο διάστημα ακολουθεί ανάλογη κίνηση και με τη Ρουμάνικη πόλη Φαγκαράς, ενώ στόχος του Δήμου είναι η δημιουργία μιας διαδρομής στα βήματα του Μάξιμου Γραικού από την Άρτα, όπου γεννήθηκε μέχρι και τη Μόσχα, όπου μεγαλούργησε.

 

«Η Άρτα δεν είναι μόνο το Γιοφύρι της» σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο κ. Τσιρογιάννης. Και συνέχισε: «Και ο λόγος που είμαστε σήμερα εδώ το αποδεικνύει. Το αποδεικνύει και το πλήθος των Βυζαντινών Μνημείων που έχει η περιοχή μας, η οποία στις κορυφαίες πανελλαδικά μαζί με το Μυστρά και τη Θεσσαλονίκη. Παναγία Παρηγορήτισσα, Παναγία Βλαχερνών, Άγιος Βασίλειος και φυσικά ο ναός της Πολιούχου μας, της Αγίας Θεοδώρας είναι μερικά μόνο από τα Βυζαντινά μνημεία μας, τα οποία σε συνδυασμό με το Μεσαιωνικό Κάστρο, το Ιμαρέτ, το Αρχαιολογικό Μουσείο, τη Δυτική Νεκρόπολη, το Θεατράκι της Αρχαίας Αμβρακίας και φυσικά το Ιστορικό μας Γιοφύρι, συνθέτουν ένα προφίλ μιας πόλης με ένδοξο παρελθόν. Αυτό το παρελθόν θέλουμε να προβάλλουμε και να προωθήσουμε, μετατρέποντάς το σε όχημα για το μέλλον, στηριζόμενοι στον θρησκευτικό και μνημειακό τουρισμό. Φυσικά, δεν επενδύουμε μόνο σε αυτό, αλλά έχουμε ως Άρτα την τύχη να διαθέτουμε τον κάμπο μας, το θαλάσσιο οικοσύστημα του Αμβρακικού και τα βουνά των Τζουμέρκων. Έχουμε τα εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα μας, τα πορτοκάλια, τα ακτινίδια, τα μανταρίνια, τις ελιές, τα κτηνοτροφικά προϊόντα, τα πτηνοτροφικά, τα αλιεύματα του Αμβρακικού, τα χέλια, το κάστανο, το τσίπουρο στα ορεινά και πολλά ακόμη. Διαθέτουμε, τέλος, ένα σύγχρονο Πανεπιστήμιο, διευρυμένο μετά τη συνένωση του ΤΕΙ Ηπείρου με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το οποίο προσφέρει πολύτιμη επιστημονική γνώση πάνω και στον πρωτογενή τομέα, αλλά και στον πολιτισμό».

 

»Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Δήμαρχο Διδυμοτείχου και φίλο Παρασκευά Πατσουρίδη, τους φορείς της περιοχής σας, αλλά και τους πολλούς απόδημους Ηπειρώτες του Έβρου που βρίσκονται σήμερα ανάμεσά μας, καθώς και τον Σύλλογο Ηπειρωτών Βορείου Έβρου και φίλων «ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ» για την πολύ καλή δουλειά που κάνει. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω για την παρουσία τους τα μέλη του χορευτικού του Συλλόγου «ΣΚΟΥΦΑΣ». Η αδελφοποίηση των περιοχών μας ανοίγει μια νέα σελίδα για τις δύο περιοχές και  θα έχει μόνο οφέλη και για τις δύο πόλεις, αλλά και τους φορείς της. Η Αγία Θεοδώρα, η Βασίλισσα της Άρτας και Άγιος Ιωάννης ο Βατάτζης, θα μας ενώνουν πάντα και θα μας ενισχύουν στην πορεία της προόδου και της συνεργασίας των περιοχών μας» κατέληξε στην ομιλία του ο κ. Τσιρογιάννης.

 

Να σημειωθεί ότι στην εκδήλωση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Διδυμοτείχου Ορεστιάδος και Σουφλίου κ.κ. Δαμασκηνός, βουλευτές Έβρου, ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης, οι Αντιδήμαρχοι Αρταίων Χριστόφορος Σιαφάκας και Κώστας Τράμπας, ο Πρόεδρος της ΑΔΑΕ ΟΤΑ Νίκος Λιόντος, Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι Διδυμοτείχου και Περιφερειακοί Σύμβουλοι Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εκπρόσωποι του Στρατού, εκπρόσωποι φορέων της περιοχής, το χορευτικό του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου «Σκουφάς», πολλοί απόδημοι Αρτινοί και Ηπειρώτες κ.α.

 

Κληρώθηκαν σε συμπολίτες 75 οικιακοί κάδοι κομποστοποίησης από το Δήμο Αρταίων

Πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στο Δημαρχείο η κλήρωση για τη διανομή των οικιακών κάδων κομποστοποίησης από το Δήμο Αρταίων. Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε καθώς οι αιτήσεις των συμπολιτών ήταν πολλαπλάσιες του διαθέσιμου αριθμού των 75 κάδων, ενώ στη διαδικασία παρέστη ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου Γιώργος Λιλής, καθώς και συμπολίτες.

Ο Δήμος Αρταίων προκειμένου να ικανοποιήσει όλες τις αιτήσεις θα προμηθευτεί από τη νέα χρονιά τον απαραίτητο αριθμό κάδων κομποστοποίησης, ώστε να καλυφθούν όλοι οι συμπολίτες που κατέθεσαν αίτηση.

Να σημειωθεί ότι οι νικητές της κλήρωσης μπορούν να παραλαμβάνουν τον κάδο καθημερινά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι από το Αμαξοστάσιο του Δήμου Αρταίων (επί της Περιφερειακής Οδού-αρμόδιος κ. Νικολάου).

Οι νικητές έχουν ως εξής: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  (ΒΛΑΧΕΡΝΑ), ΒΑΪΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΑΡΤΑ), ΒΕΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΑΡΤΑ), ΒΗΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                (ΑΡΤΑ), ΒΗΧΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΑΡΤΑ), ΒΛΑΧΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (ΑΡΤΑ), ΓΑΤΑ ΕΛΕΝΗΑΓΙΟΙ (ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ), ΓΕΪΤΣΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΝΕΑ ΒΙΛΓΑ), ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΑΡΤΑ), ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΑΡΤΑ), ΕΤΘΥΜΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΑΡΤΑ), ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΚΑΜΠΗ), ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΓΛΑ), ΖΑΧΑΡΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΤΑ), ΖΑΧΑΡΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ (ΑΡΤΑ), ΖΙΩΓΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  (ΚΩΣΤΑΚΙΟΙ), ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΩΣΤΑΚΙΟΙ), ΚΑΛΑΡΡΥΤΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ (ΕΝΑΝΤΙ LIDL), ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  (ΑΡΤΑ), ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΒΛΑΧΕΡΝΑ), ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ (ΒΛΑΧΕΡΝΑ), ΚΑΛΥΒΑ ΧΡΥΣΑΦΩ (ΚΟΛΟΜΟΔΙΑ), ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ (ΑΡΤΑ), ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (ΑΡΤΑ), ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ  (ΑΡΤΑ), ΚΕΦΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΑΡΤΑ), ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ ΘΩΜΑΣ (ΑΡΤΑ), ΚΟΜΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΡΟΔΑΥΓΗ), ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΝΑ (ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ), ΚΟΤΡΟΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΡΑΧΗ), ΚΟΤΣΑΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  (ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ), ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΡΤΑ), ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ        (ΛΙΜΙΝΗ), ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΑΡΤΑ), ΜΑΜΑΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΚΑΛΑΜΙΑ), ΜΑΝΟΥΣΗ ΜΑΙΡΗ (ΑΡΤΑ), ΜΑΡΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑ), ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΤΟΠ ΑΛΤΙ), ΜΠΑΓΙΩΡΓΑΣ ΘΩΜΑΣ (ΚΑΛΑΜΙΑ), ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ), ΜΠΑΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΡΤΑ), ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  (ΑΡΤΑ), ΜΠΑΣΙΟΥΚΑ ΞΑΝΘΗ (ΚΕΡΑΜΑΤΕΣ), ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΚΕΡΑΜΑΤΕΣ), ΜΠΟΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΑΡΤΑ), ΝΑΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ), ΝΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ          (ΑΡΤΑ), ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  (ΑΝΕΖΑ), ΝΙΚΟΥ ΘΩΜΑΣ (ΚΑΛΟΒΑΤΟΣ), ΝΟΥΤΣΗ ΜΙΡΑΝΤΑ (ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ), ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΑΡΤΑ), ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑΣ (ΑΡΤΑ), ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΑΡΤΑ), ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΡΑΧΗ), ΠΑΠΠΑ ΣΩΤΗΡΙΑ (ΚΕΡΑΜΑΤΕΣ), ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙ), ΠΟΛΥΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ), ΡΙΖΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ), ΣΑΛΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΡΑΧΗ), ΣΒΗΝΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ         (ΑΡΤΑ), ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΛΕΟΥΣΑ), ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΡΤΑ), ΣΦΛΟΥΓΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΡΤΑ), ΣΧΑΛΕΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΛΙΜΙΝΗ), ΤΖΑΝΑΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΑΡΤΑ), ΤΖΑΧΡΗΣΤΑ ΕΥΤΥΧΙΑ (ΑΡΤΑ), ΤΖΙΝΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙ), ΤΣΑΪΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  (ΑΡΤΑ), ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  (ΨΑΘΟΤΟΠΙ), ΤΣΙΡΩΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ                (ΦΙΛΟΘΕΗ), ΦΕΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΑΡΤΑ), ΦΛΟΥΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΡΤΑ), ΦΛΩΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (ΦΙΛΟΘΕΗ), ΧΟΥΣΙΑΔΑ ΑΡΓΥΡΩ      (ΔΗΜ.ΣΧ.ΑΝΕΖΑ), ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  (ΑΡΤΑ).

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικής Αγοράς Άρτας στη Δημοτική Αγορά επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται φυσικά πρόσωπα που είναι παραγωγοί ή επαγγελματίες πωλητές αυτοπροσώπως (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά), συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών ως κάτωθι:

 1. Παραγωγοί που δραστηριοποιούνται ή έχουν την έδρα τους στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και τα προϊόντα που διαθέτουν είναι αποκλειστικά δικής τους παραγωγής ή συγκαλλιέργειας, μέχρι δευτέρου βαθμού εξ αίματος, από καλλιέργεια γης ιδιόκτητης ή μισθωμένης.
 2. Συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών που δραστηριοποιούνται ή έχουν την έδρα τους στα διοικητικά όρια του Δήμου Αρταίων. Κάθε συνεταιρισμός, ομάδα ή οργάνωση παραγωγών λαμβάνει μία (1) μόνο άδεια.
 3. Επαγγελματίες πωλητές εφόσον έχουν την κατοικία ή τη μόνιμη διαμονή τους στο Δήμο Αρταίων.
 4. Παραγωγοί από όλους τους Δήμους της χώρας για κάθε Δευτέρα και Τετάρτη.

Οι χορηγούμενες άδειες για παραγωγούς πωλητές, συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών δεν μπορούν να υπερβούν τον αριθμό των πάγκων που έχουν οριστεί γι’ αυτούς.

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αρταίων τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Α) Παραγωγοί πωλητές:

 1. Αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία έκδοσης άδειας δραστηριοποίησης στη Δημοτική Αγορά Άρτας
 2. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρονται τα παραγόμενα είδη και οι εκτιμώμενες ποσότητες που ο παραγωγός προτίθεται να πουλήσει στη Δημοτική Αγορά Άρτας, η έκταση και η τοποθεσία των καλλιεργειών, καθώς και το χρονικό διάστημα που ο παραγωγός επιθυμεί να διαθέσει τα προϊόντα του, με αναφορά στο κάθε προϊόν ξεχωριστά και το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το έτος και στην οποία θα αναγράφει και τον αριθμό Μητρώου Εμπόρων Νωπών Κηπευτικών
 3. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του Ν. 3874/2010
 4. Αντίγραφα της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής (Ο.Σ.Δ.Ε.)
 5. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ή βεβαίωση κύριας ασφάλισης
 6. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS
 7. Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS
 8. Πιστοποιητικό υγείας
 9. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
 10. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου
 11. Δημοτική Ενημερότητα
 12. Παράβολο δέκα (10) €, το οποίο κατατίθεται μαζί με την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και δεν επιστρέφεται.

Β) Συνεταιρισμοί – Ομάδες παραγωγών:

       Για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τους γυναικείους συνεταιρισμούς, τις ομάδες παραγωγών και τις οργανώσεις, υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

α. Για τους συνεταιρισμούς:

αα. Βεβαίωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 19 του ν.4384/2016

ββ. Πράξη συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου

γγ. Κατάσταση μελών, στην οποία αναφέρεται και ο ΑΦΜ κάθε παραγωγού

δδ. Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS

εε. Παράβολο δέκα (10) €

στ. Δημοτική Ενημερότητα

β. Για τις ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, κατάσταση μελών, αρμοδίως υπογεγραμμένη από το όργανο που εκπροσωπεί την ομάδα ή οργάνωση, στην οποία αναφέρεται και ο ΑΦΜ κάθε παραγωγού.

 

Επιπροσθέτως των ανωτέρω δικαιολογητικών, όταν η αιτούμενη άδεια έχει ως αντικείμενο τη διάθεση των ειδών του άρθρου 10 του Ν.4497/2017, για την έκδοσή της, ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο συγκεκριμένο άρθρο κατά περίπτωση, τα οποία θα προσκομίζονται εκ νέου και για κάθε ανανέωση της άδειας, όταν η ισχύς τους έχει λήξει.

 

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατάθεσής τους.

 

Κατάθεση αιτήσεων με τα συνημμένα δικαιολογητικά, θα γίνεται δεκτή μέχρι και την 26η Νοεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00μ.μ. στο γραφείο Πρωτοκόλλου στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων (Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου, ισόγειο).

 

Όλα τα αιτήματα, καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά, θα εξεταστούν από επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Αρταίων. Υποψήφιοι με ελλιπή δικαιολογητικά ή που δεν είναι σε ισχύ, θα αποκλειστούν. Ο πίνακας δικαιούχων που θα προκύψει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, θα εγκριθεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και η αρμόδια αρχή θα προβεί στην έκδοση άδειας δραστηριοποίησης για τη Δημοτική Αγορά Άρτας στο όνομα του αιτούντος, η οποία θα αποτελεί προαπαιτούμενο για την περαιτέρω δραστηριοποίησή του σε αυτή.

 

Η διάθεση των ελεύθερων πάγκων θα γίνει με κλήρωση μεταξύ των δικαιούχων του πίνακα που έχει εγκριθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων, από τα μέλη της παραπάνω επιτροπής ενώπιον των ενδιαφερομένων, οι οποίοι θα κληθούν εγγράφως να παραστούν. Σχετικά θα συνταχθεί πρακτικό ανάδειξης δικαιούχων, το οποίο θα υπογραφεί από τα μέλη της επιτροπής και θα σταλεί στο Τμήμα Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για τη χρήση του πάγκου, για την οποία θα χορηγείται εφεξής το δικαίωμα χρήσης χώρου, το οποίο θα έχει ετήσια διάρκεια υπό τη μορφή εντύπου που θα φέρει τον τίτλο «Δικαίωμα Χρήσης Χώρου» επί της Δημοτικής Αγοράς για τη Λειτουργία Πάγκου. Στο σώμα του εντύπου θα αναγράφονται ο αριθμός και η θέση του πάγκου, καθώς και το αντίστοιχο προς καταβολή ημερήσιο τέλος (το ύψος του οποίου όπως και ο τρόπος καταβολής θα καθορίζονται κάθε φορά από το Τμήμα Εσόδων) για την παραχώρηση του Δικαιώματος Χρήσης Χώρου.

 

Η ανακοίνωση θα δημοσιευτεί με τοιχοκόλληση αντιγράφου στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Άρτας καθώς και στη Δημοτική Αγορά Άρτας. Επίσης θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα και θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου (www.arta.gr).

 

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων. Αρμόδιοι Ανδρέου Μαρία, Καψάλη Κλεονίκη στα τηλέφωνα 26813 62289 και 26813 62244.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

& ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΤΣΑΡΙΝΗΣ

 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο

Με εντολή Δημάρχου

Η υπάλληλος του Δήμου

 

Κλεονίκη Καψάλη

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

εκτίθεται σε φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή για την εκμίσθωση των παρακάτω σχολικών δημοτικών εκτάσεων της Τ.Κ. Καλόβατου & Χαλκιάδων της Δ.Ε. Φιλοθέης Δήμου Αρταίων με πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία

Τ.Κ. Καλόβατο

1) Σχολική  Έκταση 8 στρ., στη θέση «Μουσιάς»

2) Σχολική Έκταση  12 στρ., στη θέση «Μουσιάς»

3) Σχολική Έκταση  17 στρ. στη θέση «Παλιούρι»

4) Σχολική Έκταση  5 στρ. στη θέση «Γανιάς»

5) Σχολική έκταση  1,5 στρ. στη θέση «Κακόβατος»

Τ.Κ. Χαλκιάδες

1) Δημοτική  έκταση 8,5 στρ., στη θέση «Αγία Κυριακή»

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας των δημοπρασιών και αξιολόγησης των προσφορών, που συγκροτήθηκε με την αριθ 767/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα  Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο  και στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 14 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρa, ως κάτωθι:

 

Τ.Κ. Καλόβατος

1) Σχολική  Έκταση 8 στρ., στη θέση «Μουσιάς» ώρα 09:00 με 09:30,

2) Σχολική Έκταση  12 στρ., στη θέση «Μουσιάς» ώρα 09:30 με 10:00,

3) Σχολική Έκταση  17 στρ. στη θέση «Παλιούρι» ώρα 10:00 με 10:30,

4) Σχολική Έκταση  5 στρ. στη θέση «Γανιάς» ώρα 10:30 με 11:00,

5) Σχολική έκταση  5 στρ. στη θέση «Κακόβατος» ώρα 11:00 με 11:30,

Τ.Κ. Χαλκιάδες

1) Δημοτική  έκταση 8,5 στρ., στη θέση «Αγία Κυριακή» ώρα 11:30 με 12:00

 

   Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ανά στρέμμα ορίζεται το ποσό ενοικίου που καταβάλλονταν μέχρι την λήξη των συμβάσεων των προηγούμενων δημοπρασιών ανά στρέμμα ετησίως ή τις τιμές εκκίνησης προηγούμενων άγονων διαγωνισμών, ήτοι:

Τ.Κ. Καλόβατο

1) Σχολική  έκταση 8 στρ., στη θέση «Μουσιάς» τιμή εκκίνησης 41,50€/στρεμ.

2) Σχολική έκταση 12 στρ., στη θέση «Μουσιάς» τιμή εκκίνησης 41,50€/στρεμ.

3) Σχολική έκταση 17 στρ. στη θέση «Παλιούρι» τιμή εκκίνησης 41,50€/στρεμ.

4) Σχολική έκταση 5 στρ. στη θέση «Γανιάς» τιμή εκκίνησης 41,50€/στρεμ.

5) Σχολική έκταση 5 στρ. στη θέση «Κακόβατοςι» τιμή εκκίνησης 41,50€/στρεμ.

 

Τ.Κ. Χαλκιάδες

1) Σχολική  έκταση 8,5 στρ., στη θέση «Αγία Κυριακή» τιμή εκκίνησης 19,50€/στρεμ.

 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή  γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων ποσού δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μισθωμάτων ενός έτους επί του οριζόμενου στην διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι:

 

Τ.Κ. Καλόβατο

1) Σχολική Έκταση 8 στρ., στη θέση «Μουσιάς», ποσό εγγύησης 33,20€

2) Σχολική Έκταση 12 στρ., στη θέση «Μουσιάς», ποσό εγγύησης 49,80€

3) Σχολική Έκταση 17 στρ. στη θέση «Παλιούρι», ποσό εγγύησης 70,55€

4) Σχολική Έκταση 5 στρ. στη θέση «Γανιάς», ποσό εγγύησης 20,75€

5) Σχολική έκταση 5 στρ. στη θέση «Κακόβατος», ποσό εγγύησης 20,75€

Τ.Κ. Χαλκιάδες

1) Δημοτική έκταση 8,5 στρ., στη θέση «Αγία Κυριακή», ποσό εγγύησης 16,58€

 

 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν αναλογικά τον  τελευταίο πλειοδότη.

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη να αναρτηθεί αμελλητί στο διαδίκτυο & στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), όπου θα αναρτηθεί και η διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

 

 

                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                          

 

 

                                                                           ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

 

 

 

27η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις αριθμ. 533 έως 539)

27η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις αριθμ. 533 έως 539)

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 28-9-2018 και ώρα 15,00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 21625/27-9-2018 πρόσκληση:

ΘΕΜΑΤΑ
533 1 «‘Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων 2018 του Δήμου Αρταίων βάσει της αρ. 34574/2018 ΚΥΑ ’’ 478 /2018 Α.Ο.Ε. »
534 2 «Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων 2018 του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΝΠΔΔ»
535 3 Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων 2018 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας βάσει της αριθμ. 34574/2018 ΚΥΑ αριθμ.26/2018 Α.Δ.Σ.
536 4 Έγκριση ή μη πρακτικού διαγωνισμού διαδικασία διαπραγμάτευσης για την Σίτιση Μαθητών του Μουσικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2018-2019 ’’ αριθμ. 471 /2018 Α.Ο.Ε.»
537 5 «Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού, οριστικής κατακύρωσης για την ‘‘ Σίτιση Μαθητών του Μουσικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2018-2019’’ ΑΡΙΘΜ. 477 /2018 Α.Ο.Ε.’’
538 6 Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών .
539 7 Δημιουργία του λεωφορειόδρομου και απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Σκουφά από την οδό Ανεξαρτησίας έως την οδό Μ. Μπότσαρη» αριθμ. 30/2018Απόφαση ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
27)28-9-2018

26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις αριθμ. 497 έως 532 )

26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις αριθμ. 497 έως 532 )

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 17-9-2018 και ώρα 19,00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 21625/13-9-2018 πρόσκληση:

ΘΕΜΑΤΑ
497 1 Λήψη κατ’ αρχήν σύμφωνης γνώμης επί αιτήματος της Περιφέρειας Ηπείρου για αγορά ακινήτου του Δήμου Αρταίων στην περιοχή Ελεούσας Άρτας με σκοπό την ανέγερση Διοικητηρίου για τη στέγαση των υπηρεσιών της ΠΕ Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου
498 2 Υποβολή αιτήματος ένταξης του έργου “Ασφαλτοστρώσεις γα τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Αρταίων” για το Δήμο Αρταίων στα πλαίσια της Πρόκλησης ΙV με τίτλο ‘Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις’ του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ του Υπουργείου Εσωτερικών
499 3 Έγκριση μελέτης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Αρταίων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)
500 4 Έγκριση μελέτης του έργου «Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις – τεχνικά)»
501 5 Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους.
502 6 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήματος Προμηθειών & Αποθηκών
503 7 Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων Δήμου Αρταίων για το έτος 2018
504 8 Εξειδίκευση του ΚΑ 00-6715.002 με τίτλο «Επιχορήγηση Δήμου σε ΝΠΔΔ-Σχολικές Επιτροπές» και κατανομή πίστωσης.
505 9 Απομάκρυνση ή διατήρηση κενωθέντος περιπτέρου (αριθμ. 25/2018 αποφ. Ε.Π.Ζ)
506 10 Χορήγηση γνωμοδότησης για αποκατάσταση δανειοθαλάμου στην Τοπική Κοινότητα Αμμοτόπου του Δήμου Αρταίων (αριθμ. 28/2018 αποφ Ε.Π.Ζ)
507 11 Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών ηλεκτροφωτισμού για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Δ.Ε. Αρταίων από το συνεργείο ηλεκτροφωτισμού εκτός ωραρίου εργασίας
508 12 Επί αιτήσεως της Κ/ξίας ¨Σ.Παπανικολάου & ΣΙΑ Ο.Ε. – Αλεξοπούλου Χριστίνα του Μιχαήλ – Χαρατσάρης Κων/νος του Παναγιώτη για παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων»
509 13 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Εργασίες συντήρησης μονοπατιού Βίδρας»
510 14 Έγκριση 1ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Εργασίες συντήρησης & ανακατασκευής των ρουφραχτών & των τοιχίων στήριξης αυτών στο αρδευτικό δίκτυο»
511 15 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την «Συντήρηση παιδικών χαρών ΔΕ Ξηροβουνίου»
512 16 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την «Συντήρηση παιδικών χαρών ΔΕ Αμβρακικού»
513 17 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την «Συντήρηση παιδικών χαρών ΔΕ Βλαχερνών»
514 18 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την «Συντήρηση παιδικών χαρών ΔΕ Φιλοθέης»
515 19 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για τον «Καθαρισμό ακτών Κορωνησίας»
516 20 Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού
517 21 Σύσταση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων
518 22 Τροποποίηση της αριθμ. 455/2018 Α.Δ.Σ. η οποία αφορά Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας
519 23 Έγκριση της αριθμ. 92/2018 αποφάσης ΔΣ ΝΠΔΔ ΚΚΜΠΑΠ που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού.
520 1 Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου “Νέα συνδετήρια οδός μεταξύ των επαρχιακών οδών Άρτας – Κωστακιών και Άρτας Νεοχωρίου (παράκαμψη ιστορικής γέφυρας Αράχθού) με φορέα τον Δήμο Αρταίων
521 2 Αναμόρφωση προυπολογισμού (αριθμ. 459/2018 Α.Ο.Ε.)
522 3 Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την δαπάνη με τίτλο : Δαπάνες ετήσιας Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αρταίων – Διαδικασία Διαπραγμάτευσης
523 4 Κατανομή πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών αναγκών Γ’ Κατανομή 2018
524 5 Αδυναμία εκτέλεσης της Υπηρεσίας «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Αρταίων για την έξυπνη πόλη» από την Διεύθυνση Προγραμματισμού, Πληροφορικής και περιβαλλοντικών Πολιτικών του Δήμου
525 6 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αρταίων και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Ηπείρου για την υλοποίηση της υπηρεσίας ¨Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Αρταίων για την Έξυπνη Πόλη”
526 7 Αδυναμία εκτέλεσης με ίδια μέσα του Δήμου Αρταίων, της υπηρεσίας “Επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Δήμου Αρταίων” για τα έτη 2018 και 2019
527 8 Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου
528 9 Επί αιτήσεως Δημητρίου Φούκα αναδόχου του έργου “Επισκευές και επεκτάσεις ασφαλτικών οδοστρωμάτων Δήμου Αρταίων
529 10 Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου :Κατασκευή 7ου Δημοτικού Σχολείου και 3ου Νηπιαγωγείου Άρτας”
530 11 Αναγνώριση οφειλής του Δήμου Αρταίων προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Α.
531 12 Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής Υπηρεσιών, της Επιτροπής Παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών των Υπηρεσιών Καθαριότητας-Πρασίνου, Ανάπτυξης και Κοινωνικών Δομών για την παραλαβή του αντικειμένου της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών δημιουργίας – παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο) για την τουριστική προβολή του Δήμου Αρταίων 2017
532 13 7Η Τροποποίηση Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2018 (αριθμ. 11/2018 Αποφ. Ε.Ε.)
26)17-9-2018