Υπεβλήθη στο ΕΣΠΑ από το Δήμο Αρταίων η πρόταση για τις «Καινοτόμες Δράσεις για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό»

ΧΡ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: «Εργαζόμαστε στοχευμένα για την ανάπτυξη του τουρισμού και του πολιτισμού»

Στην υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο ΕΣΠΑ για το έργο «Καινοτόμες Δράσεις του Δήμου Αρταίων για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό» προϋπολογισμού 226.000 ευρώ προχώρησε σήμερα ο Δήμος Αρταίων.  Στόχος είναι η προβολή, η ανάδειξη, αλλά και η ορθολογική διαχείριση κρίσιμων τομέων πολιτισμού και τουρισμού, μέσω της ολοκληρωμένης ψηφιακής αναβάθμισης του Δήμου.

Μέσω της παρέμβασης ο Δήμος Αρταίων επιδιώκει να διαφυλάξει, να διευρύνει, να αναδείξει και να προβάλει τη σπάνια πολιτιστική κληρονομιά, το φυσικό πλούτο και το τουριστικό δυναμικό της περιοχής και παράλληλα να καταγράψει μια ουσιαστική πολιτιστική παρέμβαση, μέσω της ολοκληρωμένης ψηφιακής αναβάθμισής τους. Να σημειωθεί ότι η παραπάνω δράση αποτελείται από 4 επί μέρους ενέργειες και ειδικότερα:

  • Πολυκαναλική εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα για την προβολή πενήντα (50) σημαντικών σημείων ενδιαφέροντος (μνημεία, μουσεία, τουριστικοί προορισμοί, μονοπάτια κα) του Δήμου Αρταίων
  • Ψηφιακή αποτύπωση σημείων υψηλής πολιτιστικής αξίας και η ανάπτυξη οπτικοακουστικού υλικού (φωτογραφίες, τρισδιάστατες αναπαραστάσεις, ηχητικά ντοκουμέντα, ταινίες τεχνολογίας 360 μοιρών κλπ), το οποίο θα είναι διαθέσιμες σε γλώσσα που επιλέγει ο χρήστης
  • Επέκταση του δικτύου Wi-Fi σε όλα τα σημεία ενδιαφέροντος
  • Καινοτόμες υπηρεσίες, όπως μεταξύ άλλων, διαβούλευση πολιτιστικών δράσεων και διασύνδεση με τις τοπικές επιχειρήσεις.

«Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε στοχευμένα πάνω στο πολύ σημαντικό τομέα του τουρισμού και του πολιτισμού. Χρειάζεται συστράτευση όλων των φορέων και του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, ώστε να πετύχουμε τα αποτελέσματα που όλοι επιθυμούμε και που αξίζουν στην περιοχή μας, όπως η αύξηση των θέσεων εργασίας και η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Μέχρι σήμερα, ως Δήμος δαπανούμε σημαντικό ποσό για την τουριστική ανάπτυξη και έχουμε εκπονήσει συγκεκριμένες και στοχευμένες ενέργειες στο τουριστικό κομμάτι, όπως το Σχέδιο Τουριστικής Προβολής η συμμετοχή σε εκθέσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, η δημιουργία θεματικών video και φυλλαδίων για το Δήμο. Το επόμενο διάστημα σχεδιάζουμε την δημιουργία σύγχρονης ιστοσελίδας για το τουριστικό προϊόν της Άρτας, τη διοργάνωση και υποστήριξη ταξιδιών εξοικείωσης για δημοσιογράφους και τουριστικούς πράκτορες κ.α» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

Κλειστά και αύριο τα σχολεία στις Τ.Κ. Αμμοτόπου, Κορφοβουνίου και Ροδαυγής

Γίνεται γνωστό πως μετά από εισήγηση της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αρταίων και αύριο Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019 θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία στις Τ.Κ. Αμμοτόπου, Κορφοβουνίου και Ροδαυγής, λόγω του παγετού που υπάρχει στους αύλειους χώρους αυτών, που εγκυμονεί κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα μαθητών και εκπαιδευτικών

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διεθνή διαγωνισμού «Προμήθειας μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Αρταίων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)»

ΑΔΑ: 64ΓΜΩΨΑ-50Ρ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Άρτα: 04-01-2019
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                             
Αρ. Πρωτ.: 302
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ     

                                                   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

Διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Αρταίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (συμφερότερη προσφορά), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 322.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Κυριακή 03-02-2019 ώρα 15:00 μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016.  Οι αριθμοί του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ο 69128 (φορτωτής / εκσκαφέας – τμήμα 1), και 69129 (φορτηγό όχημα ανατρεπόμενο – τμήμα 2).  Οι προσφορές θα ανοιχτούν την Πέμπτη 07-02-2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Η Διακήρυξη έχει σταλθεί για δημοσίευση στο φύλο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μέσω της ιστοσελίδας e-notices την 31-12-2018.  Επίσης η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στις προκηρύξεις, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος,   τηλ.2681362243)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧ ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΤΛ

Δωρεάν μαθήματα εκμάθησης υπολογιστών για άτομα τρίτης ηλικίας από το ΚΑΠΗ του Δήμου Αρταίων

Μια πολύ ενδιαφέρουσα δράση για τα άτομα τρίτης ηλικίας διοργανώνει το ΚΑΠΗ του Δήμου Αρταίων καθώς από την Δευτέρα 14 Ιανουαρίου ξεκινούν μαθήματα εκμάθησης υπολογιστών για τα άτομα τρίτης ηλικίας, στα πλαίσια του προγράμματος «Όλοι Μαζί Μπορούμε και στη Γνώση».

Στόχος είναι η εκμάθηση και η ενίσχυση της κοινωνικότητας των ατόμων της Τρίτης Ηλικίας σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον. Τα μαθήματα είναι δωρεάν και ξεκινούν τη Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019 και θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2019. Θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 13:00 έως τις 15:00

Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  καλούν στο τηλέφωνο 26810 – 70165.

 

 

Κλειστά και αύριο τα σχολεία σε Αμμότοπο, Κορφοβούνι, Ροδαυγή λόγω της κακοκαιρίας Κλειστά έως και την Παρασκευή ΕΠΑΛ, Εσπερινό ΓΕΛ και Γυμνάσιο, Εσπερινό ΕΠΑΛ και Εργαστηριακό Κέντρο

Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά Σχολεία στις Τοπικές Κοινότητες Αμμοτόπου, Κορφοβουνίου και Ροδαυγής, καθώς εμφανίζουν παγετό στους αύλειους χώρους, που εγκυμονεί κινδύνους για την σωματική ακεραιότητα μαθητών και εκπαιδευτικών.

Παράλληλα, κλειστά θα παραμείνουν το ΕΠΑΛ και το Εργαστηριακό Κέντρου, αύριο Πέμπτη και μεθαύριο Παρασκευή, 10 και 11 Ιανουαρίου, καθώς και το Εσπερινό ΕΠΑΛ, Εσπερινό Γυμνάσιο και Εσπερινό Λύκειο Άρτας από σήμερα το απόγευμα μέχρι και την Παρασκευή λόγω αδυναμίας θέρμανσης του σχολικού συγκροτήματος εξαιτίας σοβαρού τεχνικού προβλήματος στον κεντρικό λέβητα. Τα σχολεία αυτά θα παραμείνουν κλειστά προκειμένου να αποκατασταθεί η βλάβη.

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων

-Ιδιαίτερα μεγάλη η επισκεψιμότητα σε όλη την περιοχή

Με πάνω από 50 εκδηλώσεις να λαμβάνουν χώρα στο Χριστουγεννιάτικο χωριό με χιλιάδες επισκέπτες από την Άρτα, αλλά και τις γύρω περιοχές και με την τουριστική κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη ολοκληρώθηκε η εορταστική περίοδος των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στο Δήμο Αρταίων.

Φέτος για πρώτη φορά το Χριστουγεννιάτικο χωριό απλώθηκε μέσα στο εμπορικό κέντρο της πόλης, με τον κόσμο και ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά να δίνουν το «παρών» καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του. Μάλιστα, πολλοί ήταν οι επισκέπτες, αλλά και τα σχολεία που ήρθαν από περιοχές εκτός Ηπείρου. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν πάνω από 50 εκδηλώσεις από το Δήμο Αρταίων σε συνεργασία με φορείς και συλλόγους της περιοχής, που κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών.

Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία από το Σύλλογο Ιδιοκτητών Ενοικιαζόμενων Δωματίων και Καταλυμάτων Αγροτουρισμού «ο Άραχθος», η τουριστική κίνηση τις ημέρες των εορτών κυμάνθηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα, με την πλειοψηφία των επισκεπτών να είναι από την Αθήνα, ενώ δεν έλειψαν ορισμένοι επισκέπτες από Βουλγαρία και Ιταλία.

«Κάθε χρόνο τα στοιχεία για τον τουρισμό είναι όλο και πιο ενθαρρυντικά. Η προσπάθεια που γίνεται στο συγκεκριμένο κομμάτι από το Δήμο σε συνεργασία με όλους τους φορείς και τους επαγγελματίες του κλάδου είναι μεγάλη, ενιαία και θα συνεχιστεί με μοναδικό όφελος την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά η διοργάνωση του Χριστουγεννιάτικου Χωριού με τις δεκάδες εκδηλώσεις έδωσε μια νότα χαράς και αισιοδοξίας στους συμπολίτες, αλλά και στους επισκέπτες. Προς αυτή την κατεύθυνση συνεχίζουμε και στο άμεσο μέλλον, βάζοντας ως στόχο τις αποκριάτικες εκδηλώσεις στην Άρτα, που ως Δημοτική Αρχή τις έχουμε αναβαθμίσει και αποτελούν πλέον έναν σημαντικό θεσμό μέσα στη χρονιά» ανέφερε ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης, ο οποίος ευχαρίστησε τους συνεργάτες, τους υπαλλήλους του Δήμου όλους τους συμπολίτες και τους επισκέπτες που έδωσαν το «παρών» όλες τις ημέρες των εορτών στο Χριστουγεννιάτικο χωριό, τους φορείς και τους συλλόγους που σε συνεργασία με το Δήμο διοργάνωσαν τις εκδηλώσεις και τον εμπορικό κόσμο της πόλης που συνέβαλε στην ενίσχυση του εορταστικού κλίματος των ημερών.

Αποζημιώσεις των αγροτών λόγω του συνεχιζόμενου παγετού ζητά από τον ΕΛΓΑ ο Δήμαρχος Αρταίων

Επιστολή στον ΕΛΓΑ με την οποία ζητά να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την έγκαιρη δήλωση ζημιών που έχουν υπάρξει στην παραγωγή ιδιαίτερα των εσπεριδοειδών από την συνεχιζόμενη κακοκαιρία και την εμφάνιση παγετού απέστειλε σήμερα ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

Στην επιστολή ο Δήμαρχος αναφέρει, πως λόγω των έντονων καιρικών φαινοµένων µε χιονοπτώσεις και παγετό, που σηµειώνονται καθημερινά τις τελευταίες ηµέρες, έχουν καταγραφεί στην περιοχή του ∆ήµου θερµοκρασίες που αγγίζουν τους -2οC και -3οC.

«∆εδοµένου ότι οι θερµοκρασίες αυτές ενδέχεται να προκαλέσουν ζηµιές στο φυτικό κεφάλαιο των παραγωγών και ειδικά στα εσπεριδοειδή, σας ζητούµε όπως λάβετε όλα τα απαραίτητα µέτρα για την έγκαιρη αναγγελία δήλωσης των ζηµιών αυτών από τους παραγωγούς της περιοχής, ενηµερώνοντας, ταυτόχρονα, όλους τους ανταποκριτές του Ε.Λ.Γ.Α. στο ∆ήµο µας, προκειµένου να προχωρήσουν άµεσα οι διαδικασίες αποζημίωσής τους» καταλήγει στην επιστολή του ο κ. Τσιρογιάννης.

Συνεχίζει σε επιφυλακή η Πολιτική Προστασία του Δήμου για την αντιμετώπιση των έντονων καιρικών φαινομένων

ΧΡ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: «Αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά οι χιονοπτώσεις»

Απολογισμός και συντονισμός του έργου για τις επόμενες ημέρες, καθώς προβλέπεται νέο κύμα κακοκαιρίας, πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στο Δημαρχείο Άρτας, κατά την έκτακτη συνεδρίαση του τοπικού συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας του Δήμου Αρταίων.

Με αφορμή την κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών και τις πολλές χιονοπτώσεις στα ορεινά, αλλά και τον συνεχιζόμενο παγετό λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασίων, τονίστηκε η σημασία της συνεργασίας όλων των υπηρεσιών για την επίλυση των προβλημάτων που εμφανίστηκαν.

Να σημειωθεί ότι η Πολιτική Προστασία του Δήμου Αρταίων συνεχίζει να βρίσκεται σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση των καιρικών φαινομένων. Το πρώτο κύμα που περιελάμβανε έντονη χιονόπτωση στα ορεινά του Δήμου Αρταίων, αλλά και μέσα στην πόλη και κυρίως στο λόφο Περάνθης αντιμετωπίστηκε με επιτυχία. Τα μηχανήματα του Δήμου παραμένουν σε επιφυλακή ρίχνοντας αλάτι στους δρόμους στα ορεινά ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα με τον παγετό.  Μέχρι σήμερα έχουν χρησιμοποιηθεί πάνω από 100 τόνοι αλάτι, ενώ ο Δήμος είχε στη διάθεσή του ένα γκρέιντερ, ένα σκαπτικό μηχάνημα (JCB), μια μεγάλη αλατιέρα και δύο μικρές, ενώ είναι συμβεβλημένος με ιδιώτες που διαθέτουν μηχανήματα για την αντιμετώπιση προβλημάτων σε κάθε τοπική κοινότητα.

«Οι εργαζόμενοι και τα μηχανήματα του Δήμου Αρταίων, οι ιδιώτες με τα μηχανήματά τους που είναι συμβεβλημένα με τον Δήμο, οι πρόεδροι και οι τοπικοί σύμβουλοι των χωριών, η ΔΟΑΚ, οι ενεργοί πολίτες, κατάφεραν με επιτυχία να καθαρίσουν από το χιόνι και να ρίχνουν συνεχώς αλάτι στο κεντρικό οδικό δίκτυο, δίνοντας το σε ασφαλή κυκλοφορία και διευκολύνοντας τους οδηγούς. Και για αυτό τους αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους εμπλεκόμενους, αλλά και στους πολίτες για την συνεργασία και την κατανόηση τους. Παραμένουμε σε εγρήγορση και σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση και του νέου κύματος τις επόμενες ημέρες. Στόχος μας είναι η ασφάλεια των συμπολιτών και των περιουσιών τους» αναφέρει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

Τέλος, να σημειωθεί ότι στη σημερινή συνεδρίαση του τοπικού Συντονιστικού Οργάνου παρέστησαν οι: Κώστας Ζέρβας, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αρμόδιος για την Πολιτική Προστασία του Δήμου, Χριστόφορος Σιαφάκας, Δημήτρης Σφήκας, Μιχάλης Κοτσαρίνης, Γιώργος Λιλής Αντιδήμαρχοι Αρταίων, Θεόδωρος Μπαλατσούκας, Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αρταίων, Σοφία Γρύλλια, Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αρταίων, Ελένη Τζίμα, Διευθύντρια Τμήματος Πρασίνου Δήμου Αρταίων, Γρηγόρης Περδίκης, Διευθυντής Υδροηλεκτρικού Φράγματος Πουρναρίου, Απόστολος Κουτσούκης, υποδιοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Άρτας, Κώστας Τζουμάκας, Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Άρτας, Δημήτρης Βάσσης, ΔΕΔΔΗΕ, Χρήστος Τυρολόγος, Διευθυντής Τροχαίας Άρτας, Ηλίας Μήτσιος, Υποδιοικητής Αστυνομικού Τμήματος Άρτας, Αργύρης Βαρέλης εργαζόμενος Δήμου Αρταίων, Εμμανουήλ Γοργόλης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δασών Αρτας, Κωνσταντίνος Σταμάτης, Προϊστάμενος Δημοτικής Αστυνομίας, Κωνσταντίνος Τσαδήμας, Νίκος Τράμπας, Άννα Παπαλαμπίδη, Δημήτριος Γεωργίου, Κώστας Βήχας, Κατερίνα Κορλοκώστα από τη ΔΟΑΚ, Νίκος Τριανταφυλλάκης, ΔΕΥΑ Άρτας.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)

ΑΔΑ: 64ΓΜΩΨΑ-50Ρ

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Άρτα: 04-01-2019
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                             
Αρ. Πρωτ.: 302
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ     

                                                   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

Διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Αρταίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (συμφερότερη προσφορά), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 322.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Κυριακή 03-02-2019 ώρα 15:00 μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016.  Οι αριθμοί του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ο 69128 (φορτωτής / εκσκαφέας – τμήμα 1), και 69129 (φορτηγό όχημα ανατρεπόμενο – τμήμα 2).  Οι προσφορές θα ανοιχτούν την Πέμπτη 07-02-2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Η Διακήρυξη έχει σταλθεί για δημοσίευση στο φύλο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μέσω της ιστοσελίδας e-notices την 31-12-2018.  Επίσης η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στις προκηρύξεις, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος,   τηλ.2681362243)

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

 

Με λαμπρότητα και κατάνυξη ο Αγιασμός των Υδάτων στο Ιστορικό Γιοφύρι της Άρτας

Με κάθε επισημότητα εορτάστηκαν χθες τα Θεοφάνεια στην Άρτα. Ο Σταυρός έπεσε στα νερά του Αράχθου από το Ιστορικό Γιοφύρι παρουσία πλήθους κόσμου και χοροστατούντος του Μητροπολίτη Άρτας κ.κ. Καλλινίκου. Η Ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού των Υδάτων τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Μαξίμου του Γραικού και στη συνέχεια με πομπή συνεχίστηκε μέχρι το Ιστορικό Γιοφύρι.

Μεταξύ άλλων, παρέστησαν η Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και βουλευτής Άρτας Όλγα Γεροβασίλη, οι βουλευτές Άρτας Βασίλης Τσίρκας και Γιώργος Στύλιος, ο Αντιπεριφερειάρχης Άρτας Βασίλης Ψαθάς, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων Ανδρέας Λώλος, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί και Περιφερειακοί Σύμβουλοι, όλοι οι εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας και εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων της Άρτας. Να σημειωθεί, τέλος, ότι μετά το πέρας της τελετής, όπως συμβαίνει τα τρία τελευταία χρόνια ο Δήμος Αρταίων έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του.

Στο μήνυμά του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης ανέφερε:

«Σήμερα γιορτάσαμε τα Θεοφάνεια στο Ιστορικό Γιοφυρι της Άρτας στα νερά του ποταμού Αράχθου. Το σημείο αυτό για εμάς σηματοδοτεί πολλά πράγματα. Κατ’ αρχήν είναι χρέος μας να προστατεύσουμε και να αναδείξουμε με κάθε τρόπο το Ιστορικό Γιοφύρι. Επίσης, όραμά μας είναι να αγκαλιάσουμε και να αξιοποιήσουμε τον ποταμό Άραχθο και όλη την παραποτάμια περιοχή.

Ακόμη, σηματοδοτεί τη γέφυρα ανάπτυξης, όπου τα τελευταία τέσσερα χρόνια βάλαμε τις στέρεες βάσεις και δουλέψαμε μεθοδικά, με θέληση, υλοποιώντας το όραμά μας βασισμένο στα αναπτυξιακά έργα, στην  καθημερινότητα, στον πρωτογενή τομέα, στον τουρισμό και στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Το Γιοφυρι ενώνει! Ενώνει νοοτροπίες, όραμα, φιλοδοξίες και στόχους. Και επειδή δεν περισσεύει κανείς στα κοινά προβλήματα του τόπου μας, θα πρέπει όλοι μαζί να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για μια Άρτα που επιτέλους αλλάζει. Για μια αξιοβίωτη Άρτα. Για εμάς και για τα παιδιά μας.

Ας είναι φωτεινό το 2019 για τον τόπο μας! Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά με Θεία Φώτιση για όλους».

 

ΜΕΓΑΛΗ Η ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΤΙΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Το κοινωνικό τους πρόσωπο έδειξαν για μια ακόμη χρονιά οι Αρτινοί, καθώς ανταποκρίθηκαν μαζικά στο κάλεσμα για ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου-Συσσιτίου και Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Ο Δήμος Αρταίων όλη την εορταστική περίοδο διοργάνωσε δράση συλλογής τροφίμων και φαρμάκων για την δομή, η οποία ωφελεί εκατοντάδες συμπολίτες μας (οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια ένταξης). Στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν πάρα πολλοί μεμονωμένοι συμπολίτες, οι οποίοι προσέφεραν από το υστέρημά τους και τους οποίους ο Δήμος ευχαριστεί θερμά, όπως επίσης και τους υπαλλήλους των Κοινωνικών Δομών και του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Αρταίων.

Επιπλέον, ο Δήμος Αρταίων ευχαριστεί για την προσφορά τους παρακάτω Συλλόγους και τους φορείς: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΤΑΣ, ΔΑΠ-ΝΔΦΚ (ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ), ΔΕΥΑ ΑΡΤΑΣ, ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΑΣ, ΟΝΝΕΔ ΑΡΤΑΣ, ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΑΣ, ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΤΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΙΜΙΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ, 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ, 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ, 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΑΣ, 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΑΣ

Ακόμη, ευχαριστεί τις εταιρίες: ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΚΕΤ ΚΡΕΑΤΩΝ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ, ΦΑΡΜΑ ΧΗΤΑΣ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΤΑΣ ΑΕΒΕ.