Εκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την 31η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων με δια περιφοράς συνεδρίαση την 31η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ LED ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΣΔΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ          Ιωάννινα 29/12/2020
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ               Αρ.Πρωτ :852/29-12-2020
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ :«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΣΔΑ ΗΠΕΙΡΟΥ»
ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η      Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ      Ε Κ Π Ο Ν Η Σ Η Σ     ΜΕ Λ Ε Τ Η Σ
ΜΕ     Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο      Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο 

1. Ο ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο
«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΣΔΑ ΗΠΕΙΡΟΥ», με προεκτιμώμενη αμοιβή 59.732,60 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ).
2. Η Μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών:
1. 51.941,39 € για μελέτη κατηγορίας 27
και 7.791,21 € για απρόβλεπτες δαπάνες.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης (πλην του σφραγισμένου εντύπου της οικονομικής προσφοράς) από την Διευθύνουσα
Υπηρεσία στην ιστοσελίδα www.arta.gr
Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς θα παραλαμβάνεται δωρεάν από τα γραφεία της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας , (ΤΥΔ ΑΡΤΑΙΩΝ ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2681362235 FAX 2681362254, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα
Αικατερίνη Σιώζου
4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί η 11-1-2021, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 10:00 π.μ.
5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται
στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 της παρούσας και που είναι
εγκατεστημένα:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των
σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών
προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.
Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους:
(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων
Μελετών για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:
1 στην κατηγορία μελέτης 27, πτυχίο τάξης Β και άνω
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της
διακήρυξης.
6. Τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής αναφέρονται στο άρθρο 19 της διακήρυξης.
7. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12)
μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.
Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες.
8. Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή σε συνοπτικό διαγωνισμό (άρθρο 72, παρ.
1.α, του ν. 4412/2016).
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες.
9. Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (Κ.Α. 30-7412.002 ) και
υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των
λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4
παρ. 3 του Ν 4013/2011, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
10. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς», βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι

Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα κριτήρια και υποκριτήρια του
άρθρου 21 της προκήρυξης, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους.
11.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το ΔΣ του ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ.

Ιωάννινα 29/12/2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Α.Σ.Δ.Σ.Α ΔΕ Π.ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΤΖΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΕΔΩ (2)

Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα Δημάρχου Αρταίων Χρήστου Τσιρογιάννη

Αγαπητοί  μου  συνδημότες,

«Αφήνουμε πίσω μας μια χρονιά δύσκολη, μια χρονιά στην οποία βρεθήκαμε αντιμέτωποι με πρωτόγνωρες καταστάσεις τις οποίες όμως καταφέραμε να ξεπεράσουμε. Σταθήκαμε όρθιοι, όλοι μαζί. Γιατί όλοι μαζί γινόμαστε καλύτεροι και πιο δυνατοί.

Κρατάμε μόνο τις ευχάριστες στιγμές και βαδίζουμε στο νέο έτος, με την ελπίδα πως η νέα χρονιά θα είναι μια χρονιά καλύτερη για όλους μας. 

Το έχουμε αποδείξει άλλωστε όλα τα χρόνια της θητείας μας, ότι και με δικές μας πρωτοβουλίες κινητοποιήσαμε όλες τις δυνάμεις του τόπου μας, για να διεκδικήσουμε έργα και παρεμβάσεις που θα αποτελέσουν μοχλούς ανάπτυξης για τον Δήμο μας.

Με την ευκαιρία της έλευσης του Νέου Χρόνου, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους συμπολίτες μου, υγεία, προκοπή, δημιουργικότητα, προσωπική ευτυχία, κοινωνική ευημερία και τύχη.

Με πίστη και αφοσίωση στις δυνάμεις μας, συνεχίζουμε και το 2021, για να «φτιάξουμε» ένα καλύτερο αύριο για εμάς και τα παιδιά μας.

Καλή χρονιά σε όλους».

Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Αρταίων

Ένας προϋπολογισμός που βάζει σε τάξη στα οικονομικά, μειώνει τις δαπάνες, διεκδικεί έσοδα του Δήμου αυξάνοντας το πλεόνασμά του και επιστρέφοντας το με έργα και υπηρεσίες στους πολίτες.

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία ο προϋπολογισμός του Δήμου Αρταίων για το έτος 2021, κατά τη διάρκεια της χθεσινής ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο προϋπολογισμός του 2021, ουσιαστικά ολοκληρώνει το σύνολο των δράσεων για τις οποίες δεσμεύθηκε η Δημοτική Αρχή  στους πολίτες με το προεκλογικό της πρόγραμμα. Ένας προϋπολογισμός που βάζει σε τάξη στα οικονομικά, μειώνει τις δαπάνες, διεκδικεί έσοδα του Δήμου αυξάνοντας το πλεόνασμα του Δήμου και επιστρέφοντας το με έργα και υπηρεσίες στους πολίτες.

Ο προϋπολογισμός του 2021, είναι ισοσκελισμένος και στηρίζεται σε ρεαλιστικά δεδομένα και ανέρχεται σε 48.190.947,14 ευρώ και κατά 7 εκατ. ευρώ περίπου αυξημένος με βάση τον περσινό.

Δήλωση Δημάρχου, Χρήστου Τσιρογιάννη:

«Καλούμαστε να λειτουργήσουμε σε ένα δύσκολο περιβάλλον λόγω της πανδημίας, ωστόσο οφείλουμε να προσαρμοζόμαστε στα νέα δεδομένα και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για τους δημότες, την πόλη και τα χωριά μας.

Σχεδιάσαμε και καταρτίσαμε υπό δύσκολες συνθήκες εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, έναν υλοποιήσιμο, ρεαλιστικό, ισοσκελισμένο  και σύννομο προϋπολογισμό, με αναπτυξιακό χαρακτήρα με εντάξεις και χρηματοδοτήσεις έργων,  ο οποίος ασφαλώς και θα κριθεί από την υλοποίησή του. Τα τελευταία χρόνια έχουμε ένα προϋπολογισμό κατά 18 εκατομμύρια περίπου αυξημένο, o οποίος εδράζεται σε πέντε βασικούς άξονες: αναπτυξιακά έργα, κοινωνική μέριμνα, ανάπτυξη πρωτογενούς τομέα, ανάπτυξη τουρισμού και φυσικά η καθημερινότητα.

Προφανώς μας δημιουργεί πολλές δυσκολίες το γεγονός ότι την τελευταία δεκαετία και σταθερά οι πόροι προς την Αυτοδιοίκηση μειώνονται έως και κατά 60%, αλλά η δική μας δουλειά είναι να χαράξουμε αναπτυξιακή πολιτική σε ολόκληρο τον Δήμο μας.

Για το 2021 προχωρήσαμε στη μείωση των ανταποδοτικών τελών  για τις επιχειρήσεις και τις ευπαθείς ομάδες. Συγκεκριμένα μειώνονται κατά 30% τα δημοτικά τέλη και τέλη κοινόχρηστων χώρων στους επαγγελματίες που πλήττονται από την πανδημία του covid 19, υπάρχουν εκπτώσεις έως 100% στις ευπαθείς ομάδες και τα δημοτικά τέλη για όλα τα νοικοκυριά παραμένουν σταθερά.

Πέρα από τα σημαντικά έργα που θα αλλάξουν τη φυσιογνωμία της Άρτας- ιστορικό Δημαρχείο, Οριοθέτηση Αράχθου, αναπλάσεις ΞΕΝΙΑ,  Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου- open mall, ασφαλτοστρώσεις αγροτικής οδοποιίας- για εμάς εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα η βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών μας. Σ΄ αυτήν τη κατεύθυνση, θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε για να κάνουμε πιο σύγχρονη και πιο λειτουργική κάθε γωνιά του Δήμου μας».

Στην τοποθέτησή του ο Δήμαρχος επεφύλαξε θερμές ευχαριστίες στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Νίκο Λίοντο και τον προκάτοχο του  Χριστόφορο Σιαφάκα, την Διευθύντρια Οικονομικών κα. Βασιλική Κίτσιου, τον Προϊστάμενο Λογιστηρίου κ. Δημήτρη Χασκή όσο και όλους τους Υπαλλήλους της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου για την απαιτητική δουλειά που έκαναν.

Εισήγηση Αντιδημάρχου Οικονομικών, Νίκου Λιόντου:

Στην εισήγησή του ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Νίκος Λιόντος ανέφερε ότι «Η ψήφιση του προϋπολογισμού αποτελεί την κορυφαία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στον προϋπολογισμό αποτυπώνονται όλες οι πηγές χρηματοδότησης και τα διαθέσιμα έσοδα του Δήμου από ιδία έσοδα, καθώς και όλες οι δαπάνες του Δήμου τις οποίες φροντίσαμε να εξορθολογήσουμε”, ενώ τόνισε ότι “λάβαμε όλα τα μέτρα και πολλά περισσότερα που προβλέπονται από το Νόμο στο μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό για την οικονομική ελάφρυνση των δημοτών και των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση και ενισχύσαμε τον κοινωνικό ρόλο του Δήμου με δαπάνες για δράσεις πρόληψης και προστασίας από τον Covid 19».

Σημειώνεται πως ο προϋπολογισμός έχει αξιολογηθεί κι έχει λάβει τη σύμφωνη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.

Εκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την 28η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων με δια περιφοράς συνεδρίαση την 28η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση πρακτικού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΩΝ 2020-2021».
2.Έγκριση πρακτικού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΤΙΡΙΑ, ΑΥΛΕΙΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ)».
3.Έγκριση για παράταση της σύμβασης για την εργασία «Συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δ. Αρταίων (νέες εργασίες)».
4. Έγκριση για παράταση της σύμβασης για την εργασία «Εργασίες κλάδευσης υψηλών δέντρων και δενδροστοιχιών».
5. Έγκριση για παράταση της σύμβασης για την εργασία «Συντήρηση παραποτάμιου πάρκου και αλσυλλίου Αγίων Αναργύρων ».
6.Ακύρωση της 617/2020 Απόφασης Ο.Ε. και Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Αρταίων με το Δίκτυο ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, για την «Εκπόνηση μελετών για ένταξή τους στο ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 στα πλαίσια προγραμματικής σύμβασης με το Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη & Κυκλική Οικονομία» και έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής»
7.Έγκριση πρακτικού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΤΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Γ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν.4412/2016.
8.Έγκριση πρακτικού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Γ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν.4412/2016.
9.Έγκριση πρακτικού για την «ΈΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ» ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Γ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν.4412/2016.
10.Απαλλαγή υπολόγων προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων από την πάγια προκαταβολή.
11. Υπογραφή σύμβασης συνεργασίας του Δήμου Αρταίων με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), για την μεταφορά της συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) με ανάθεση από τον Δήμο και κάλυψη του κόστους από την ΕΕΑΑ, για το έτος 2021.
12.Εγκριση παράτασης του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες τους μήνες Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2017».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

 

 

Ιωάννινα,  23/12/2020

Αρ. Πρωτ: 819

 

Προκήρυξη σύμβασης

«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»

Νομική βάση:

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)     Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία:ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ AΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ταχ. διεύθυνση: ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 5

Πόλη: ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Κωδικός NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ

Ταχ. κωδικός: 452 21

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

Αρμόδιος για πληροφορίες: Αικατερίνη Σιώζου

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: siozou@arta.gr

Τηλέφωνο: +30 2681362235

Φαξ: +30 2681362254

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://old.arta.gr/

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:https://diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=organizationUid:%

22100055352%22&page=0

I.3)     Επικοινωνία

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη

διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

www.promitheus.gov.gr

I.4)     Είδος της αναθέτουσας αρχής

Άλλο είδος: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α)

I.5)     Κύρια δραστηριότητα

Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)    Εύρος της σύμβασης

II.1.1)Τίτλος:

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

90512000 Υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων

II.1.3)Είδος σύμβασης

Υπηρεσίες

II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

*Μεταφορά του υπολείμματος με ειδικά οχήματα και εξοπλισμό από το χώρο της ΜΕΑ προς τους

κατά τόπους ΧΥΤΥ, ανάλογα με τον παραγωγό του αποβλήτου.

*Απόρριψη του υπολείμματος εντός των κυττάρων διάθεσης των ΧΥΤΥ.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 488 314.80 EUR

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2)    Περιγραφή

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

90512000 Υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: EL54 Ήπειρος

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Οι αναφερόμενες υπηρεσίες θα παρέχονται, ένεκα της φύσης του συμβατικού αντικειμένου στο χώρο της ΜΕΑ και στους κατά τόπους ΧΥΤΥ, εντός της Περιφέρειας Ηπείρου.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Αντικείμενο της σύμβασης αυτής είναι η παροχή, με εξειδικευμένο προσωπικό και μέσα του Παρόχου, υπηρεσιών

μεταφοράς του υπολείμματος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας ΑΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου. Το υπόλειμμα που θα

προκύπτει στην ΜΕΑ θα συλλέγεται, ανά παραγωγό αποβλήτου (1η Διαχειριστική ενότητα, 2η Διαχειριστική ενότητα, 3η Διαχειριστική ενότητα και 4η Διαχειριστική ενότητα), σε αποσπώμενα container κλειστού τύπου σε ειδικό χώρο της ΜΕΑ αφού πρώτα έχει πληρωθεί το φορτίο τους και θα παραλαμβάνεται από τον ανάδοχο προς τελική διάθεση στους κατά τόπους Χ.Υ.Τ.Υ., ανάλογα με τον παραγωγό αυτού, δηλαδή:

ΧΥΤΥ Άρτας, υπόλειμμα των απορριμμάτων προερχόμενων από τους Δήμους Άρτας, Γ. Καραϊσκάκη και Νικ. Σκουφά και Κεντρικών Τζουμέρκων και Δήμο Ζήρου,

ΧΥΤΥ Ελληνικού, υπόλειμμα των απορριμμάτων προερχόμενων από τους Δήμους Ιωαννιτών, Δωδώνης, Ζαγορίου,

Ζίτσας, Κόνιτσας, Μετσόβου, Β. Τζουμέρκων και Πωγωνίου,

ΧΥΤΥ Καρβουναρίου, υπόλειμμα των απορριμμάτων προερχόμενων από τους Δήμους Σουλίου,Πάργας, Ηγουμενίτσας, Φιλιατών και Πρέβεζας,

Τα γεμάτα container, παραλαμβάνονται από τα οχήματα μεταφοράς τύπου hook-lift, από τις εγκαταστάσεις της

Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία βρίσκεται στα δυτικά της σήραγγας Αγίας Αναστασίας της Εγνατίας Οδού, στον Δήμο Δωδώνης Ιωαννίνων.

Τα οχήματα μεταφοράς τύπου hook-lift σε καθημερινή βάση επιστρέφουν στην ΜΕΑ προς νέα πλήρωση και μεταφορά ώστε να διασφαλίζεται η μεταφορά παραγόμενης ποσότητας υπολείμματος του τελευταίου 24ώρου,στους κατά τόπους ΧΥΤΥ. Τα ειδικά container θα παραλαμβάνονται από ειδικό χώρο στάθμευσης τους που θα υποδειχθεί στον ανάδοχο εντός της ΜΕΑ. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού καθώς και για την αντιμετώπιση τεχνικών βλαβών και έκτακτων περιστατικών, μεριμνώντας έγκαιρα προκειμένου να μην διαταραχθεί το πρόγραμμα παροχής των υπηρεσιών.

Η συνολική ποσότητα του υπολείμματος προς μεταφορά στους ΧΥΤΥ, υπολογίζεται στους 20.000,00 τόνους , σε χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών.

Γενικά η ευθύνη του αναδόχου, αναφορικά με την μεταφορά του υπολείμματος περιλαμβάνει (αναλυτικά στη Σ.Υ. της υπ. αριθ. 130857/12056/21-09-2018 Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου):

− Την παροχή του αναγκαίου προσωπικού (εργατοτεχνικού, επιστημονικού και διοικητικού) για τη μεταφορά του υπολείμματος προς τελική διάθεση στους κατά τόπους Χ.Υ.Τ.Υ.,

− Την παροχή του αναγκαίου εξοπλισμού (οχήματα, container) για τη μεταφορά του υπολείμματος προς τελική διάθεση στους κατά τόπους Χ.Υ.Τ.Υ.,

− Την λειτουργία των οχημάτων-ειδικών container με δικά του έξοδα και ευθύνη (ενδεικτικά περιλαμβάνονται μισθοί και ημερομίσθια οδηγών, εποπτικού προσωπικού, εργατοτεχνικού προσωπικού, υπαλληλικούπροσωπικού, έξοδα συντήρησης, καύσιμα, λιπαντικά και ανταλλακτικά).

− Τον έλεγχο λειτουργίας, εποπτείας και εφαρμογής προγραμμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας καθώς επίσης και για τα κόστη που αφορούν σε έξοδα διοίκησης, λογιστικής εποπτείας, κίνησης και τηλεπικοινωνιών πρέπει να συμπεριληφθούν α) Ένδυση, υπόδηση, μέτρα ασφαλείας για τους εργαζομένους, β) Τεχνικός Ασφαλείας – Γιατρός εργασίας, γ) Έξοδα κίνησης τηλεπικοινωνιών.

− Την ευθύνη για την καθημερινή έγκαιρη μεταφορά του υπολείμματος προς τελική διάθεση στους κατά τόπους Χ.Υ.Τ.Υ., σε πρωινή ή και απογευματινή βάρδια ώστε να διασφαλίζεται η μεταφορά παραγόμενης

ποσότητας του τελευταίου 24ώρου σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας της ΜΕΑ.

− Την τήρηση κατάλληλου Ημερολογίου Συντηρήσεων, βλαβών και συμβάντων (που θα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων, συντηρήσεων, επισκευών, καθώς και σχετικές παρατηρήσεις) που θα είναι διαθέσιμο στον τόπο του έργου.

− Την ασφάλιση του συνόλου του έργου κατά παντός κινδύνου, όπως επίσης και ως προς την προστασία του περιβάλλοντος και προς τρίτους.

II.2.5 Κριτήρια ανάθεσης

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω

Κριτήριο ποιότητας – Όνομα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / Στάθμιση: 70%

Τιμή – Στάθμιση: 30%

II.2.6)Εκτιμώμενη αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 488 314.80 EUR

II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών

Διάρκεια σε μήνες: 8

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)  Περιγραφή

IV.1.1)Είδος διαδικασίας

Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)

Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι

IV.2)  Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής

Ημερομηνία: 29/01/2021

Τοπική ώρα: 15:00

IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:

Ελληνικά

IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

Ημερομηνία: 05/02/2021

Τοπική ώρα: 10:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)  Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3)  Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4)  Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)

Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 196-198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης,Κτίριο Κεράνης

Πόλη: Αθήνα

Ταχ. κωδικός: 18233

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros@aepp-procurement.gr

Τηλέφωνο: +30 2132141216

Φαξ: +30 2132141229

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.aepp-procurement.gr/

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:

16/12/2020

Ο Πρόεδρος του  Α.Σ.Δ.Σ.Α Π.Ηπείρου

Καλαντζής Νικόλαος

 

δείτε τα αρχεία ΕΔΩ  ESPD

Ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις ευπαθείς ομάδες από τον Δήμο Αρταίων

Φυσικά και Νομικά πρόσωπα μπορούν να καταθέτουν χρήματα ή να συμμετέχουν στις φιλανθρωπικές εκδηλώσεις.

Ο Δήμος Αρταίων σε συνέχεια των δράσεων που έχει αναπτύξει όλο το τελευταίο διάστημα για τους ευπαθείς κοινωνικά δημότες και ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε θέματα Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, ενισχύει την λειτουργία του Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αρταίων για τις  ιδιαίτερες αυτές γιορτές των Χριστουγέννων.

Το Ταμείο δημιουργήθηκε με στόχο να προσφέρει άμεση στήριξη σε ανθρώπους που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως οι άποροι, μακροχρόνια άνεργοι/ες, μονογονεϊκές οικογένειες, κακοποιημένες γυναίκες, άτομα με μακροχρόνιες ασθένειες ή άτομα με αναπηρίες κ.α. και αδυνατούν να καλύψουν στοιχειώδεις έκτακτες οικονομικές ανάγκες.

Η οικονομική βοήθεια θα παρέχεται μέσω του Ταμείου, μετά από αιτιολογημένη έκθεση της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου.

Το Ταμείο λειτουργεί υπό τη μορφή ειδικού λογαριασμού (ONOMA ΔIKAIOYXOY: OPΓANIΣMOΣ TOΠ AYTOΔ ΔHMOY APTAIΩN, IBAN: GR51 0172 4000 0054 0007 5599 702, BIC: PIRBGRAA) ενώ τη διαχείρισή του έχει αναλάβει διαπαραταξιακή διοικούσα επιτροπή, όπως ορίσθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Οι πόροι του Ταμείου, θα προέρχονται από δωρεές Φυσικών ή Νομικών Προσώπων και από έσοδα εκδηλώσεων κοινωνικού ή φιλανθρωπικού χαρακτήρα του Δήμου.

Οι προϋποθέσεις, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου, για την οικονομική ενίσχυση των δικαιούχων είναι οι παρακάτω:

 • Εντοπιότητα
 • Εργασίαασφάλιση
 • Οικονομική και περιουσιακή κατάσταση
 • Κατάσταση της υγείας

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 • Αίτηση του δικαιούχου προς την Διοικούσα Επιτροπή.
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την εφορία, σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης.
 • Αποδεικτικό μονίμου κατοικίας
 • Φωτοτυπία θεωρημένου βιβλιαρίου ασθενείας (εφόσον υπάρχει).
 • Το έντυπο Ε9, που αφορά στην καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων.
 • Γνωμάτευση της Α’ Βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για το πρόβλημα της υγείας και το ποσοστό της αναπηρίας (εφόσον υπάρχει).
 • Φωτοτυπία καταστατικού, εφόσον πρόκειται για φορέα, σύλλογο ή Μ.Κ.Ο. και βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί τυχόν τροποποιήσεων.

Οποιοδήποτε άλλο παραστατικό, έγγραφο ή διευκρίνιση κριθεί απαραίτητη, για τη διαπίστωση των προϋποθέσεων, προκειμένου να παρασχεθεί το αιτούμενο βοήθημα.

Δήλωση Αντιδημάρχου Kοινωνικής Μέριμνας , Χριστόφορου Σιαφάκα:

«Η δημοτική μας αρχή είναι σε μια διαρκή προσπάθεια να δημιουργεί εργαλεία στήριξης των ευπαθών ομάδων. Πολλές φορές ως Παράταξη με τον Δήμαρχο, ψάχνουμε να βρούμε νέους τρόπους για να δώσουμε ευκαιρίες σε συμπολίτες μας. Η κακοποιημένη γυναίκα, ο άπορος, ο μακροχρόνια άνεργος, η μονογονεϊκή οικογένεια, ένα άτομο με ειδικές ανάγκες οφείλουν να έχουν διεξόδους. Για όλους αυτούς φτιάχτηκε αυτό το Ταμείο και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που και οι υπόλοιπες Παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου συντάσσονται σ’ αυτή την κατεύθυνση».  

Ανάρτηση Λογαριασμού Ταμείου

Σημειώνεται, πως για την ενίσχυση του Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατά την διάρκεια των εορτών ο λογαριασμός του Ταμείου θα εμφανίζεται στις τηλεοράσεις των σπιτιών μας μέσω του ΑRT TV και του διαδικτυακού καναλιού ARTA WebTV στο YouTube.

Θερμή παράκληση σε όλα τα ΜΜΕ να κάνουν ειδική αναφορά στο θέμα, προκειμένου οι συμπολίτες μας να το πληροφορηθούν και να συνδράμουν.

Πρωτοβουλία αλληλεγγύης για τους ευάλωτους συμπολίτες μας από το Δήμο Αρταίων και Φορείς της πόλης μας

Στο πλευρό των ευάλωτων κοινωνικά δημοτών στέκονται Φορείς της Άρτας, που έγιναν μια «αγκαλιά» για να κάνουν αυτά τα ιδιαίτερα Χριστούγεννα καλύτερα σε συμπολίτες μας. Στην πρωτοβουλία του Δήμου Αρταίων συστρατεύθηκαν η Ιερά Μητρόπολη Άρτας, η Ιερά Μητρόπολη Νικοπόλεως & Πρεβέζης, το Παράρτημα του Ερυθρού Σταυρού Άρτας, το Επιμελητήριο Άρτας, ο Εμπορικός Σύλλογος Άρτας, ο Σύλλογος Εστίασης Διασκέδασης Άρτας και ο Σύλλογος Κρεοπωλών Άρτας, δημιουργώντας  μια ισχυρή αλυσίδα αλληλεγγύης.

Ειδικότερα χθες το πρωί  στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αρταίων, στο Παράρτημα του Ερυθρού Σταυρού Άρτας, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης Άρτας στον Άγιο Δημήτριο και στο νέο Παιδικό Σταθμό στους Κωστακιούς πραγματοποιήθηκε συλλογή τροφίμων και παιχνιδιών, με την ανταπόκριση του κόσμου να είναι συγκινητική.

Δήλωση Αντιδημάρχου Κοινωνικής Μέριμνας και Πρόνοιας, Χριστόφορο Σιαφάκα.

«Ως Δήμος και με την σαφή εντολή του Δημάρχου, προσπαθούμε κάθε ημέρα να είμαστε στο πλευρό των συμπολιτών μας σε ανάγκη. Αυτή η προσπάθεια μεγαλώνει αυτές τις Άγιες Ημέρες. Ευχαριστούμε θερμά τους φορείς και τους συμπολίτες μας που ανταποκρίθηκαν σ ΄αυτό το κάλεσμα αλληλεγγύης. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στους Μητροπολίτες, στους Προέδρους και εκπροσώπους των Φορέων που απέδειξαν για άλλη μια φορά, πως η αλληλεγγύη και ο εθελοντισμός είναι η απάντηση στη σημερινή δύσκολη συγκυρία».

Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος των δωρεάν RAPID TEST στους δημότες της Άρτας

Με δωρεάν τεστ στους εργάτες γης συνεχίζεται η δράση του Δήμου, του ΕΟΔΥ, του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, και της Τροχαίας Άρτας.

 Κάθε Δευτέρα στον εξωτερικό χώρο του Δημαρχείου RAPID TEST για όλους τους δημότες.

Με εξαιρετική επιτυχία τόσο ως προς την προσέλευση, όσο και ως προς τα αποτελέσματα -όπου ως επιτυχία ορίζεται ως ιδιαίτερα μικρός εντοπισμός κρουσμάτων- ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος δωρεάν διεξαγωγής rapid test σε κατοίκους της Άρτας και των χωριών που ανήκουν στο Δήμο Αρταίων.

Είχε προηγηθεί σχετικό αίτημα του Δήμαρχου Αρταίων κ. Τσιρογιάννη και η άμεση ενεργοποίηση του ΕΟΔΥ, ενώ ιδιαίτερα σημαντική και πολύτιμη ήταν η συνεργασία του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας και του Τμήματος Τροχαίας Άρτας.

Ειδικότερα, τις τελευταίες ημέρες διενεργήθηκαν ευρείας κλίμακας covid test (περίπου 1.000) σε πόλη, χωριά και ειδικές πληθυσμιακές ομάδες. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, ως αρμόδιου φορέα για την σχετική πληροφόρηση, η Άρτα φαίνεται πως με την συνεργασία όλων των φορέων και, φυσικά, με την ωριμότητα και υπευθυνότητα των ίδιων των πολιτών εξακολουθεί να είναι σε πολύ καλό επίπεδο ως προς τον αριθμό των κρουσμάτων.

Η δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα προστασίας των δημοτών από τον κορωνοϊό, που έχει διαμορφώσει ο Δήμος Αρταίων και όπως ανέφερε σχετικά ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Γ. Πανέτας, «Οι Αρτινοί μέχρι τώρα έχουμε επιδείξει πολύ συνετή συμπεριφορά και αυτό αποτυπώνεται και στον δείκτη κρουσμάτων. Ως Δήμος είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που η καθημερινή συνεργασία μας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αποδίδει καρπούς. Και διπλά ικανοποιημένοι για το παράδειγμα καρτερικότητας αλλά και αλληλεγγύης που επιδεικνύουν οι συμπολίτες μας».

Σημειώνεται πως τα δωρεάν rapid test θα εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα στον εξωτερικό χώρο του Δημαρχείου.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (28/12/2020)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Άρτα 24/12/2020
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 29361
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ. 1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19, τις διατάξεις του άρθρου 189 του Ν. 4555/18 και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:80189/12-12-2020 (ΦΕΚ 5486/τ.Β΄/12-12-2020), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ μέσω της εφαρμογής ePresence.gov.gr, (σχετικό link και οδηγίες θα σας αποσταλούν με νέο mail) που θα διεξαχθεί, την 28η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα έναρξης 18.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ: Ψήφιση προϋπολογισμού και πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2021

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Τράμπας

Γιορτάζουμε οικολογικά & Κερδίζουμε δώρα!

«Πράσινη Αποστολή – Zero waste γιορτές»

Ο Δήμος Αρταίων, φέρνει τους δημότες πιο κοντά στο κλίμα των εορτών, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να λάβουν μέρος στην Followgreen κλήρωση για μία δωροεπιταγή αξίας 100 ευρώ σε μεγάλη αλυσίδα ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών ειδών.

Λάβετε μέρος στην κλήρωση εδώ:

www.followgreen.gr/arta/Mission/Single/2777

Ολοκληρώνοντας ο δημότης την εκπαιδευτική «Πράσινη Αποστολή – Zero waste γιορτές» μαθαίνει μέσα από το ενημερωτικό υλικό, πώς μπορεί να γιορτάσει οικολογικά, χωρίς να επιβαρύνει το περιβάλλον. Επιπλέον, κερδίζει πόντους επιβράβευσης και παράλληλα αποκτά συμμετοχή σε κληρώσεις Followgreen για υπέροχα δώρα.

Φέτος, ας στείλουμε το δικό μας μήνυμα για την προστασία του περιβάλλοντος. Με μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά μας, κάνουμε μία νέα αρχή στην ποιότητα της ζωής μας, όπως για παράδειγμα:

 1. Αποφεύγουμε τη χρήση πλαστικών πιάτων μίας χρήσης, όπως αντίστοιχα ποτηριών και μαχαιροπίρουνων στο γιορτινό τραπέζι
 2. Αποφεύγουμε να προσφέρουμε δώρα στα αγαπημένα μας πρόσωπα από πλαστικές συσκευασίες και περιτυλίγματα
 3. Διακοσμούμε τους χώρους του σπιτιού μας από υλικά που ήδη έχουμε, φτιάχνοντας όμορφες κατασκευές μαζί με τους μικρούς μας φίλους
 4. Προτιμούμε στολίδια από ανακυκλωμένα υλικά
 5. Προσφέρουμε eco – friendly δώρα στα αγαπημένα μας πρόσωπα
 6. Στέλνουμε ηλεκτρονικά τις ευχετήριες κάρτες μας.

Λίγα λόγια για τα «Green Missions»:

Τα «Green Missions» εμφανίζονται με συγκεκριμένη θεματική και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες την «εκπαίδευση» και τη «δράση»:

 • Μέσω της εκπαίδευσης ο δημότης ολοκληρώνει στόχους είτε διαβάζοντας άρθρα, είτε παρακολουθώντας  βίντεο και δοκιμάζοντας τις γνώσεις του σε κουΐζ για την ανακύκλωση.
 • Μέσω της δράσης ο χρήστης αποκτά συμμετοχή στην ενεργή κλήρωση του Followgreen.

Για την επιτυχή έκβαση του «Green Mission» πρέπει να ολοκληρωθούν όλα τα απαραίτητα βήματα (στόχοι), ώστε οι πόντοι να προστεθούν στον λογαριασμό του δημότη.

Η ανάδειξη του/της νικητή/τριας της κλήρωσης θα πραγματοποιείται με τη μέθοδο της ηλεκτρονικής επιλογής τυχαίου αριθμού. Το δώρο θα αποστέλλεται στον χώρο της επιλογής του/της νικητή/τριας μέσω εταιρείας courier, ύστερα από την ταυτοποίηση των στοιχείων του/της. Απαραίτητη προϋπόθεση μίας έγκυρης συμμετοχής είναι η ολοκλήρωση των στόχων του Green Mission με παράλληλη εξαργύρωση των απαιτούμενων πόντων στην ενεργή κλήρωση.

Σας ευχαριστούμε όλους για την προσπάθεια που καταβάλλετε καθημερινά ανακυκλώνοντας και σας ευχόμαστε καλές γιορτές με υγεία, ευτυχία και δημιουργικότητα.