Παρέμβαση Δημάρχου Αρταίων στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για αποζημίωση παραγωγών εσπεριδοειδών λόγω απώλειας παραγωγής στην περιοχή της Άρτας

Τη στήριξη των παραγωγών εσπεριδοειδών και συγκεκριμένα των μανταρινιών, ζητά ο Δήμαρχος Αρταίων με επιστολή που απέστειλε στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάκη Βορίδη.

Σύμφωνα με τους παραγωγούς το τελευταίο διάστημα  παρουσιάζονται έντονα συμπτώματα ολικών σήψεων σε καρπούς, που οφείλονται, ως επί το πλείστον σε μύκητες (Phytopthora sp., Colletotrichum sp., Penicillium sp.), στην ευρύτερη περιοχή του πεδινού όγκου εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Αρταίων και όχι μόνο, σε καλλιέργειες εσπεριδοειδών και πιο συγκεκριμένα, μανταρινιών.

Στην επιστολή του ο Δήμαρχος αναφέρεται στις αιτίες που συντελούν αρνητικά στη διάθεση των εσπεριδοειδών και καταθέτει προτάσεις για την ενίσχυση των καλλιεργητών προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες της τρέχουσας περιόδου.

Κατά τη παρέμβαση του ο Δήμαρχος αιτήθηκε «Την ένταξη στις αποζημιώσεις των παραγωγών, των ζημιών που οφείλονται στις προσβολές από τους παραπάνω μύκητες, μέσω των προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Γ.Α., μιας και η καταστροφή πλέον των καλλιεργειών καθίσταται ολοκληρωτική με δυσμενείς συνέπειες στο πορτοφόλι του αγρότη. Πλέον, οι αποζημιώσεις αυτές καθίστανται μονόδρομος, μιας και η συντριπτική πλειοψηφία των ποσοτήτων των μανταρινιών και ειδικά της ποικιλίας της Κλημεντίνης, έχουν καταστραφεί και δεν έχουν διατεθεί προς πώληση και εμπορία στην εγχώρια και διεθνή αγορά».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διευκρίνηση ανοικτού διαγωνισμού για τις προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας καθαριστριών Δήμου Αρταίων.

ΑΔΑ: 6ΛΗ4ΩΨΑ-Υ87

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 22-12-2020

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 29114

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρίνηση ανοικτού διαγωνισμού για τις προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας καθαριστριών Δήμου Αρταίων.

 

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Λιόντος Νικόλαος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

 1. Την αριθμ. 28259 / 10-12-2019 διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας καθαριστριών Δήμου Αρταίων (ΕΣΗΔΗΣ 103122,1)
 2. Το υπ’ αριθ. 29101 / 21-12-2019 ερώτημα που υποβλήθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου.
 3. Την απάντηση με ημερομηνία 21-12-2019 Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου

 

Διευκρινίζει τα εξής:

 

Ερώτηση 1η:

Παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε (αν υπάρχουν) τεχνικές προδιαγραφές και λεπτομερείς περιγραφές που αφορούν τα κάτωθι μέσα ατομικής προστασίας. 1. Γάντια από PVC π.χ. ύψος, χρώμα, κατηγορία ανθεκτικότητας 2. Γάντια από νιτρίλιο π.χ. ύψος, χρώμα, πάχος 3. Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο π.χ. ύψος, χρώμα, πάχος 4. Γάντια ελαστικά μιας χρήσεως 5. Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα Α1P3 ή ισοδύναμη φιλτρομάσκα για αέρια 6. Μάσκα ολόκληρου προσώπου με φίλτρα ΑΒΕΚ2P3 για ψεκασμούς 7. Φιλτρόμασκα P1 (για σκόνη) 8. Γαλότσες π.χ. χρώμα, ύψος 9. Στολές προστασίας από χημικά (και για ψεκασμούς) 10. Γυαλιά κλειστού τύπου 11. Παπούτσια αντιολισθητικά (ψηλά – χαμηλά, σίδερο ασφαλείας ή όχι, εσωτερική επένδυση ή όχι)

 

Απάντηση:

Στην  ΚΥΑ 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2019) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής» δεν αναφέρονται καθόλου νέες τεχνικές προδιαγραφές για τα χορηγούμενα μέσα  ατομικής προστασίας. Ωστόσο υπήρχαν τεχνικές προδιαγραφές για ορισμένα είδη στην Υπουργική Απόφαση  53361/2006 (ΦΕΚ 1503/ΤΕΥΧΟΣ Β` 11.10.2006). Δεν γνωρίζουμε να έχει εκδοθεί άλλη πρόσφατη σχετική Απόφαση. Επομένως οι τεχνικές προδιαγραφές της Υπουργικής Απόφασης  53361/2006 (ΦΕΚ 1503/ΤΕΥΧΟΣ Β` 11.10.2006) είναι οι ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές σε όσα είδη αναφέρεται ενώ για τα λοιπά είδη οι τεχνικές προδιαγραφές τους θα είναι σε συνάρτηση με τη τιμή μελέτης και της τιμή προσφοράς σας. Σε κάθε περίπτωση τα μέσα πρέπει να έχουν τέτοιες τεχνικές προδιαγραφές ώστε να εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 396/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την Οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ» (Α΄ 220). που λαμβάνεται υπ’ όψη στην ΚΥΑ 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/ΤΕΥΧΟΣ Β/2019) (βλ.1η σελιδα ΚΥΑ…. Έχοντας υπ’ όψη: ….. σημείο 2….).

 

Ερώτηση 2η:

Επίσης για τα γάντια μιας χρήσης σαν μονάδα μέτρησης είναι το ζεύγος αλλά συνήθως η αναφορά είναι για τεμάχια.  Τι ισχύει τελικά για την ποσότητα 14.000, ζεύγη ή τεμάχια;

 

Απάντηση:

Για τα γάντια μιας χρήσης μονάδα μέτρησης είναι το ζεύγος όπως αναφέρεται στον προϋπολογισμό μελέτης και στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΛΙΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 3/2020

Αναρτήθηκαν σήμερα, ημέρα Δευτέρα, 21/12/2020 οι πίνακες συμμετεχόντων, κατάταξης, επιλογής και απορριπτέων, που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ/νσης Ανάπτυξης και της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Αρταίων, που εδρεύει στην Άρτα, σύμφωνα με την Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2020 του Δήμου Αρταίων.

Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν οι  εξής πίνακες:

Για τη θέση με Κωδικό 101 – ειδικότητα ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ (Χορτοκοπτικό), διάρκεια σύμβασης 8 μηνών, αριθμό ατόμων 1 για τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών αναρτήθηκαν:

ΔΕ – ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΔΕ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ

 

Για τη θέση με Κωδικό 102 – ειδικότητα ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ , διάρκεια σύμβασης 8 μηνών, αριθμό ατόμων 1 για τη Δ/νση Ανάπτυξης αναρτήθηκαν:

ΥΕ – ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΥΕ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ

ΥΕ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΥΕ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο απευθείας στη Διοικητική Υπηρεσία του Αποκεντρωμένου Τμήματος ΑΣΕΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (thessaloniki@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20€), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Όλοι οι Φορείς μια «αγκαλιά» για να κάνουν αυτά τα Χριστούγεννα καλύτερα για όσους έχουν ανάγκη

Συγκέντρωση τροφίμων, βασικών ειδών και παιχνιδιών την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου

Σε μία έμπρακτη πράξη αλληλεγγύης και στήριξης των δημοτών που έχουν ανάγκη, ο Δήμος Αρταίων, η Ιερά Μητρόπολη Άρτας, η Ιερά Μητρόπολη Νικοπόλεως & Πρεβέζης, το Παράρτημα του Ερυθρού Σταυρού Άρτας, το Επιμελητήριο Άρτας, ο Εμπορικός Σύλλογος Άρτας, ο Σύλλογος Εστίασης Διασκέδασης Άρτας και ο Σύλλογος Κρεοπωλών Άρτας, αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία και συγκεντρώνουν την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020, από της 10:00 το πρωί έως τις 14:00 το μεσημέρι, τρόφιμα, είδη ατομικής υγιεινής, δώρα και παιχνίδια για τους ευπαθείς συμπολίτες μας.

Όσοι επιθυμούν να συνεισφέρουν και να ενισχύσουν αυτή την προσπάθεια, μπορούν να προσφέρουν τρόφιμα αλλά και δώρα για παιδιά έως 12 ετών.

Η συλλογή θα πραγματοποιηθεί στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αρταίων, στο Παράρτημα του Ερυθρού Σταυρού Άρτας, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης Άρτας στον Άγιο Δημήτριο και στο νέο Παιδικό Σταθμό στους Κωστακιούς.

Η λίστα τροφίμων, δώρων και άλλων ειδών περιμένει την δική μας κατάθεση αγάπης για ακόμα περισσότερα χαμόγελα αυτά τα ιδιαίτερα Χριστούγεννα. Ενδεικτικά, κάποια από τα προϊόντα που συγκεντρώνονται είναι τα ακόλουθα:

 • σνακ για παιδιά, κρουασάν, μπισκότα
 • ατομικοί χυμοί
 • παιχνίδια – δώρα
 • μέλι
 • αλεύρι
 • ζάχαρη
 • μακαρόνια
 • όσπρια
 • λάδι
 • ρύζι
 • τοματοχυμός
 • γάλα εβαπορέ
 • είδη ατομικής υγιεινής (σαμπουάν αφρόλουτρο)

Ο συγκεκριμένος κατάλογος είναι ενδεικτικός και μπορεί να γίνουν αποδεκτά όλα τα συσκευασμένα είδη τροφίμων μακράς διαρκείας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο : 26810 24897.

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την 23η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων με δια περιφοράς συνεδρίαση την 23η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 π.μ με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Αναμόρφωση προϋπολογισμού
2.Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του Προέδρου ΔΚ Αρταίων έτους 2020
3.Έγκριση για την «Προμήθεια βυτίου και λοιπού ψεκαστικού εξοπλισμού»με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τους όρους της περίπτωσης Γ της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 του άρθου 32 του Ν.4412/2016
4.Έγκριση για την «Έκδοση έντυπου υλικού και την ενημέρωση των πολιτών για τα μέτρα ενάντια της διασποράς και της διάδοσης του κορονοιού»με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τους όρους της περίπτωσης Γ της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 του άρθου 32 του Ν.4412/2016
5.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου«Αποκατάσταση τεχνικών και φθορών οδικού δικτύου που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα»
6.Έγκριση πρακτικού για την εργασία <>
7.Άσκηση διεκδικητικής κυριότητας αγωγής κατά της Ευτυχίας Κουρεμένου.
8.Έγκριση Τροποποίησης της μελέτης: «Μελέτη οριοθέτησης τμήματος ρέματος Αμμοτόπου»
9.Έγκριση εξειδίκευσης δαπάνης στον ΚΑ 15-6473.001 «Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων για ενέργειες δημοσιότητας που αφορούν την προβολή και ενημέρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κέντρου Πρόληψης για την υγεία (ΚΕΠ Υγείας) Δήμου Αρταίων.
10.Διόρθωση της αριθ. 587 απόφ. Με θέμα Έγκριση 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανέγερση κτιρίου 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου»
11.Έγκριση Πρακτικού κλήρωσης επιτροπών φυσικού εδάφους

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Παρέμβαση Δημάρχου προς τον Υπουργό Οικονομικών για την άμεση ανάγκη στελέχωσης της Δ.Ο.Υ

Ομόφωνη η στήριξη και η συμπαράσταση  του Δημοτικού Συμβουλίου στο αίτημα των υπαλλήλων της Δ.Ο.Υ

Παρέμβαση προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα, πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης, μέσω επιστολής, προκειμένου να υπάρξει άμεση στελέχωση της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Άρτας (Δ.Ο.Υ), με το απαραίτητο προσωπικό ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της.

Στην επιστολή του ο Δήμαρχος, ανέφερε τις σοβαρές ελλείψεις στο   προσωπικό, η οποία δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της υπηρεσίας, στην προσπάθεια της να εξυπηρετήσει τους συναλλασσόμενούς της.

Ειδικότερα για την Δ.Ο.Υ Άρτας, έχει καθοριστεί από την Διοίκηση ένας απαραίτητος αριθμός προσωπικού 46 ατόμων, ωστόσο στην Υπηρεσία σήμερα καλύπτουν την οργανική τους θέση συνολικά 42 υπάλληλοι από τους οποίους εξυπηρετούν το κοινό 33. Επιπλέον μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους προβλέπεται η συνταξιοδότηση 14 υπάλληλων!

Επομένως η ενίσχυση της Δ.Ο.Υ Άρτας με προσωπικό κρίνεται επιβεβλημένη, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται  στις ανάγκες που επιτάσσει η σωστή λειτουργία  της οικονομικής υπηρεσίας.

Η παρέμβαση αυτή έρχεται σε συνέχεια των αιτημάτων των υπαλλήλων της Δ.Ο.Υ Άρτας και της ομόφωνης στήριξης του αιτήματός τους από το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων, για την άμεση στελέχωση της υπηρεσίας με το αναγκαίο προσωπικό.

Διαδικτυακές χριστουγεννιάτικες δράσεις από 19 έως 25 Δεκεμβρίου σε ARTA WebTV, Art TV, Αμβρακία Fm

«Παρόντες» οι Σύλλογοι, το Δημοτικό Ωδείο Άρτας, καλλιτέχνες, μαθητές, Σώμα Προσκόπων Άρτας

Μπορεί τα Χριστούγεννα και η καραντίνα να φαίνονται δύσκολα μαζί, και όμως, με τη βοήθεια του διαδικτύου και με λίγη καλή διάθεση, οι δημότες θα μπορέσουν να ζήσουν και φέτος την μαγεία των Χριστουγέννων από την άνεση και την ασφάλεια του σπιτιού τους.

Θα γιορτάσουμε όλοι αλλιώς αλλά μαζί, με ασφάλεια και φαντασία.

Με τις γιορτές να βρίσκονται προ των πυλών ο Δήμος Αρταίων, δημιούργησε ένα  ψηφιακό χριστουγεννιάτικο Χωριό για μικρούς και μεγάλους το οποίο είναι προσβάσιμο  μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου (www.arta.gr/christmasvillage/).

Επιπλέον  μέσω του διαδικτυακού καναλιού του Δήμου Αρταίων στο ΥouTube, ARTA WebTV (www.youtube.com/artawebtv), θα προβάλλονται έξτρα γιορτινές προτάσεις, από μουσικές συναυλίες, χριστουγεννιάτικες κατασκευές, χορωδίες χριστουγεννιάτικα κάλαντα, παραμύθια μέχρι θεατρικά έργα, που σίγουρα θα μας βάλουν σε χριστουγεννιάτικο κλίμα και θα μας κρατήσουν απασχολημένους και γεμάτους χαρούμενα συναισθήματα. Οι προβολές θα μεταδίδονται παράλληλα και από τον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό Art tv και το Δημοτικό Ραδιόφωνο «Αμβρακία fm 91.9».

Το πλούσιο πρόγραμμα διαδικτυακών δράσεων θα μεταδίδεται από 19/12 έως 25/12  και από 20:00 έως 21:00.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής:

 • 19/12: Χριστουγεννιάτικες μελωδίες από τη Φιλαρμονική του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου «Σκουφάς» – αφήγηση χριστουγεννιάτικης ιστορίας από το Θεατρικό Εργαστήρι του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου «Σκουφάς»
 • 20/12: Συναυλία με τους Μάριο Τσίρκα και Χρήστο Βλαχοπάνο
 • 21/12: Συναυλία με τους Λαμπρινή Λάμπρου και Χρήστο Κολιούλη
 • 22/12: Αφήγηση χριστουγεννιάτικων διηγημάτων από την θεατρική ομάδα του Συλλόγου «Ο Μακρυγιάννης» – προβολή βίντεο «τα Χριστούγεννα μέσα μας» από τη θεατρική ομάδα εφήβων του Συλλόγου «ο Μακρυγιάννης»
 • 23/12: Κάλαντα και χριστουγεννιάτικες μελωδίες από τους μαθητές του Δημοτικού Ωδείου Άρτας – αφήγηση διηγημάτων από την Κατερίνα Σχισμένου
 • 24/12: Συναυλία των καθηγητών του Δημοτικού Ωδείου Άρτας – αφήγηση και προβολή εικονογραφημένου χριστουγεννιάτικου παραμυθιού από μαθητές του ΕΠΑΛ Άρτας
 • 25/12: Συναυλία με τον Δημήτρη Υφαντή

Από το ARTA WebTV θα μεταδοθούν και επιπλέον εκδηλώσεις- θεατρικά – εκπαιδευτικά εργαστήρια σε συνεργασία με Συλλόγους της περιοχής. Ειδικότερα θα  συμμετέχουν οι Σύλλογοι  «Μακρυγιάννης» και «Σκουφάς» και το Σώμα Προσκόπων Άρτας.

Όλες οι εκδηλώσεις είναι μια τηλεοπτική παραγωγή του Δήμου Αρταίων.

Πρώτη ένταξη χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, για τον Δήμο Αρταίων

Σημαντική ευκαιρία για την υλοποίηση σημαντικών έργων με αναπτυξιακό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό «αποτύπωμα» αποτελεί το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Στην κατεύθυνση αυτή προχωρά ο Δήμος Αρταίων, μετά την πρώτη ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών και την εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 620.000 ευρώ, για την ωρίμανση σημαντικών  έργων που περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Αρταίων.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά τις μελέτες για το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου (open mall), την αξιοποίηση του παλαιού ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ και την οριοθέτηση και διευθέτηση του Ρέματος Παλιομαύρας Γραμμενίτσας.

«Αποδείξαμε για μία ακόμη φορά πως με πρόγραμμα και προσήλωση στο στόχο, μπορούμε να διεκδικήσουμε και να πετύχουμε το καλύτερο για τους δημότες μας. Συνεχίζουμε με την ίδια πολιτική βούληση να αγωνιζόμαστε για όλα τα μεγάλα έργα που έχει ανάγκη ο τόπος μας, αξιοποιώντας όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία » ανέφερε σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

Αποτελέσματα Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (OPEN MALL)»

Σας ενημερώνουμε ότι με την Απόφαση 602/2020 ΑΔΑ : 9ΖΟΛΩΨΑ-ΓΕ5, της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρταίων, εγκρίθηκαν τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Κριτικής Επιτροπής για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό προσχεδίων για το Ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Αρταίων (OPEN MALL).

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού και την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρταίων.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 602_2020

Παρουσίαση Αρχιτεκτονικών Προτάσεων και Βραβείων για το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αρταίων (open mall)

Ένα έργο που θα στηρίξει τα εμπορικά μας καταστήματα

Στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων, παρουσιάσθηκαν χθες Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου, οι Αρχιτεκτονικές Προτάσεις και τα Βραβεία της Κριτικής Επιτροπής για το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου του Δήμου Αρταίων (Open Mall).

Είχε προηγηθεί ανοικτός Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, για την διασφάλιση της διαφάνειας αλλά και για την κατάθεση προτάσεων από σημαντικά αρχιτεκτονικά σχήματα.

Στην συνεδρίαση συμμετείχαν διαδικτυακά οι μελετητές, οι οποίοι και παρουσίασαν τις προτάσεις που προκρίθηκαν για το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αρταίων (open mall)».

Παρόντες, πάντα διαδικτυακά, ήταν και τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής, (ορίστηκαν με βάση την νομοθεσία), οι οποίοι είναι διακεκριμένοι αρχιτέκτονες, όπου και σημείωσαν την πολύ καλή δουλειά των μελετητών και την δυσκολία στην επιλογή των καλύτερων προτάσεων.

Η Κριτική Επιτροπή έκρινε πως η πρόταση που προηγήθηκε στην αξιολόγηση και κέρδισε το 2ο βραβείο, είναι το μελετητικό γραφείο: Κωνσταντίνος Πετράκος, Μιχαήλ Παπαβαρνάβα, Κωνσταντίνα Λάμπρου, Πελαγία Σπυριδωνίδου. Δύο βραβεία στην τρίτη θέση κέρδισαν το μελετητικό γραφείο της Χριστίνας Παπαδημητρίου και το μελετητικό γραφείο των: Χρυσάνθη Μπουραζά, Βασιλική Μαντέλου, Ευστάθιος Χλιαουτάκης, Δήμητρα Ραχμανίδου.

Η τελική μελέτη εφαρμογής θα συνταχθεί από το μελετητικό σχήμα της πρότασης που έλαβε το δεύτερο βραβείο, αλλά όμως θα έχει στοιχεία και από τις άλλες δυο μελέτες που πήραν την τρίτη θέση.

Έτσι, η τελική πρόταση θα αποτελεί έναν δυναμικό συνδυασμό και των τριών προτάσεων, ώστε, η διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος να ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις που έθεσε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αρταίων στον Διαγωνισμό.

Για το θέμα του Open Mall, τοποθετήθηκε κατά την συνεδρίαση και ο Δήμαρχος Αρταίων, Χρήστος Τσιρογιάννης, ο οποίος ανέφερε: «Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι από το επίπεδο των προτάσεων που υποβλήθηκαν. Πρόκειται για προτάσεις από αρχιτεκτονικά γραφεία εγνωσμένου κύρους και είμαι αισιόδοξος ότι θα παραδώσουμε ένα εμπορικό κέντρο απόλυτα ενταγμένο στις ανάγκες της τοπικής αγοράς.

Και οι τρεις προτάσεις για εμένα είναι εξίσου καλές και ισότιμες και πρέπει να πάρουμε τα καλά στοιχεία από όλες και να δουλέψουμε ως ομάδα, ώστε να προσφέρουμε και να παραδώσουμε ένα αναβαθμισμένο εμπορικό κέντρο για τους δημότες μας. Θέλω να συγχαρώ πραγματικά και τα τρία μελετητικά γραφεία για τις προτάσεις που μας παρουσίασαν.

Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι το Open Mall, θα εκσυγχρονίσει και θα αναβαθμίσει ολόκληρη την εικόνα της περιοχής. Και αυτό γιατί, παράλληλα με το ανοικτό κέντρο θα υπάρχει και αντικατάσταση του ηλεκτροφωτισμού με λαμπτήρες led,  χρηματοδότηση την οποία έχουμε ήδη εξασφαλίσει μέσω προγράμματος, ενώ παράλληλα θα λυθεί οριστικά και το θέμα της παράνομης εισόδου οχημάτων στους πεζοδρόμους με την τοποθέτηση αυτόματων μπαρών ελέγχου κυκλοφορίας εισόδου εξόδου.

Η πρόταση που διακρίθηκε δεν θα είναι η τελική, θα προκύψουν αλλαγές και προσθήκες, θα δώσουμε  ιδιαίτερη  βαρύτητα στο υγρό στοιχείο (σιντριβάνια) και ύστερα θα την ξαναπαρουσιάσουμε στο Δημοτικό μας Συμβούλιο.

Αυτά τα μεγάλα και οραματικά έργα γίνονται για τους Δημότες μας, για τους επαγγελματίες και οφείλουμε να τους ενημερώνουμε για όσα τους αφορούν. Αυτό θα κάνουμε και στην περίπτωση του Open Mall».

Τέλος ο κ. Τσιρογιάννης, ευχαρίστησε  τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου  και τα καταστήματα της Άρτας που είναι δίπλα σε αυτή την κοινή προσπάθεια. Επίσης συνεχάρη και τα στελέχη του Προγραμματισμού και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αρταίων για την εξαιρετική τους δουλειά.

Στη συνεδρίαση τοποθετήθηκαν, επίσης, οι επικεφαλής των Παρατάξεων, οι Αντιδήμαρχοι Γιώργος Πανέτας, Δημήτρης Σφήκας, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Δημήτρης Χουλιάρας, Δημοτικοί Σύμβουλοι, η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων και τα Μέλη της Κριτικής Επιτροπής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διαγωνισμού προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας καθαριστριών του Δήμου Αρταίων

ΑΔΑ: ΩΡΠ5ΩΨΑ-29Χ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα: 15-12-2020

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 28617

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαγωνισμού προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας καθαριστριών του Δήμου Αρταίων

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

 1. Την αριθ. 28259 / 10-12-2020 (ΑΔΑM: 20PROC007817233) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τις καθαρίστριες του Δήμου.
 2. Τον αριθ. 103122 διαγωνισμό της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την τροποποίηση του αριθμού διαγωνισμού της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, μετά από ενημέρωση του πεδίου «τεχνικές προδιαγραφές» που εκ’ παραδρομής δεν συμπεριλήφθησαν στον αρχικό ως εξής:

 • Ο  αριθ.103122 γίνεται 103122,1

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ