Ορισμός Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Άρτα 02/11/2021  
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                            Αρ. πρωτ. 23598
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Πληροφορίες : Κων/νιά Σκαμνέλου
Τηλέφωνο : 2681362282

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως ισχύουν.
 • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/τ. Α΄/16-6-2011), όπου αναφέρεται «Μπορεί να αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του δήμου σε μέλη του δημοτικού συμβουλίου».
 • Την ανάγκη ορισμού Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου για την εποπτεία, τον συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία υπηρεσιών του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 Ορίζει ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ του Δήμου Αρταίων με συγκεκριμένο τομέα  αρμοδιότητας, ως κάτωθι:

 1. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Πανέτα Γεώργιο για την εποπτεία και συντονισμό επί θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ψηφιακών Υπηρεσιών.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΠληρ.         : Κ. Σκαμνέλου
Τηλ             :26813 62282
Email          : skamnelou@arta.gr
Άρτα 1/11/2021
Αρ. πρωτ. 23515

 

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134) και από το άρθρο 47 του Ν.4647/19 (Α’ 204) αναφορικά με τους άμισθους Αντιδημάρχους.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Τις διατάξεις της παρ. 6 άρθρο 66 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.4α του άρθρου 114 του ν.4623/2019
 4. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
 6. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014 (Β’ 698)) για τον Δήμο Αρταίων , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται περίπου στους 43.000 κατοίκους.
 7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αρταίων έχει πέντε (5) Δημοτικές Ενότητες.
 8. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019 Ορισμός Αντιδημάρχων.
 9. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.48/22119/07.04.2020 Ορισμός Αντιδημάρχων
 10. Το γεγονός ότι στο Δήμο Αρταίων μπορεί να ορισθούν έξι (6) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι και δύο (2) άμισθοι Αντιδήμαρχοι, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της εγκ.48/22119/07.04.2020 του ΥΠ.ΕΣ.
 11. Την υπ’ αριθμ. 23373/12-10-2020 αίτηση της Δημοτικής Συμβούλου κ. Σπάκα Χριστίνας του Δημητρίου περί ανεξαρτοποίησής της.
 12. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου ( 3464/Τ. Β΄/04-10-2017 ΦΕΚ.).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

 Κεφ. 1

I. Καταργεί την υπ’ αρίθμ. 23318/9-10-2020 απόφαση Δημάρχου περί Ορισμού Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων, καθώς και τις υπ’ αρ. 4466/3-3-2021, 5645/23-03-2021 & 14620/2-7-2021 τροποποιήσεις αυτής.

II. Ορίζει τους κατωτέρω επτά (7) Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας και μία (1) ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλο, ως Αντιδημάρχους του Δήμου Αρταίων, με θητεία από 2/11/2021 έως 30/11/2022, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, όπως αλφαβητικά αναφέρονται παρακάτω:

 

A. Τον κ. Ευαγγέλου Δημήτριο του Χρήστου, Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού, με τις αρμοδιότητες όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο Α του άρθρου 15 του Ο.Ε.Υ., του Δήμου Αρταίων.
 2. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο του Τμήματος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς που αφορούν σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης με τις αρμοδιότητες όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο Γ «αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης» του άρθρου 15 του Ο.Ε.Υ., του Δήμου Αρταίων.
 3. Την έκδοση και υπογραφή των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω αρμοδιότητες και όπως αναφέρονται παρακάτω στο Κεφ.2 «Γενικές Αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων», παρ. 2.1
 4. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ όπως αυτές περιγράφονται στο Κεφ.2 «Γενικές Αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων», παρ. 2.2.

 

B. Τον κ. Κοτσαρίνη Μιχαήλ του Παναγιώτη Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 12 (πλην της παρ. Β) του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αρταίων και συγκεκριμένα των Τμημάτων:
  – Αγροτικής Ανάπτυξης
  – Αδειοδοτήσεων & Ρυθμίσεων Εμπορικών Δραστηριοτήτων
 2. Την υπογραφή άδειας ίδρυσης κατ/των, όπου απαιτείται σχετική έκδοση.
 3. Την υπογραφή των αποφάσεων σφράγισης καταστημάτων, ανάκλησης και αφαίρεσης αδειών καταστημάτων.
 4. Την έκδοση και υπογραφή των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω αρμοδιότητες και όπως αναφέρονται παρακάτω στο Κεφ.2 «Γενικές Αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων», παρ. 2.1
 5. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στις Δημοτικές Ενότητες ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ όπως αυτές περιγράφονται στο Κεφ.2 «Γενικές Αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων», παρ. 2.2.

 

Γ. Tον κ. Κωλέτσο Παντελή του Ευσταθίου, Αντιδήμαρχο Πρασίνου, Δημοτικής Αστυνομίας και Πολιτικής Προστασίας στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο του Τμήματος Πρασίνου της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης και Πρασίνου, όπως αυτές περιγράφονται στην παρ. Β΄ του άρθρου 13 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αρταίων.
 2. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 10 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αρταίων.
 3. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στην παρ. Δ του άρθρου 18 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αρταίων.
 4. Το συντονισμό της Δημοτικής Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών.
 5. Την έκδοση και υπογραφή των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω αρμοδιότητες και όπως αναφέρονται παρακάτω στο Κεφ.2 «Γενικές Αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων», παρ. 2.1

 

Δ.  Τον κ. Λιόντο Νικόλαο του Χρήστου , Αντιδήμαρχο  Τουρισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς και Διοικητικών Υπηρεσιών στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο του Τμήματος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς που αφορούν σε θέματα Αθλητισμού και Νέας Γενιάς , με τις αρμοδιότητες όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο Γ του άρθρου 15 του Ο.Ε.Υ., του Δήμου Αρταίων.
 2. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο του Τμήματος Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης, με τις αρμοδιότητες όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο Β (περ. 1 έως και 7) του άρθρου 12 του Ο.Ε.Υ., του Δήμου Αρταίων.
 3. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο του Τμήματος Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, σχετικά με τις αρμοδιότητες σε θέματα Μισθοδοσίας, όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο Γ του άρθρου 16 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αρταίων.
 4. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης- Ληξιαρχείου της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στην παρ. Α του άρθρου 16, του Ο.Ε.Υ . του Δήμου Αρταίων.
 5. Την υπογραφή των δηλώσεων Πολιτογράφησης αλλοδαπών.
 6. Την έκδοση και υπογραφή των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω αρμοδιότητες και όπως αναφέρονται παρακάτω στο Κεφ.2 «Γενικές Αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων», παρ. 2.1

 

Ε. Τον κ. Μπουκουβάλα Γεώργιο του Βασιλείου, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης,  στον οποίο  παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο των Τμημάτων:
  – Αποκομιδής, Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών
  – Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων

της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης και Πρασίνου, όπως αυτές περιγράφονται στις παρ. Α΄& Γ΄ του άρθρου 13 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αρταίων

 1. Την έκδοση και υπογραφή των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω αρμοδιότητες και όπως αναφέρονται παρακάτω στο Κεφ.2 «Γενικές Αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων», παρ. 2.1
 2. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, όπως αυτές περιγράφονται στο Κεφ.2 «Γενικές Αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων», παρ. 2.2.

 

ΣΤ. Τον κ. Σιαφάκα Χριστόφορο του Δημητρίου,  Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας,  στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 17 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αρταίων και συγκεκριμένα των Τμημάτων:
  – Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου
  – Εσόδων & Περιουσίας
  – Ταμείου
  – Προμηθειών και Αποθηκών
 1. Την υπογραφή των αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων ως διατάκτη.
 2. Την υπογραφή των επιβαλλόμενων προστίμων.
 3. Την υποβολή αιτημάτων προς το Γενικό Επίτροπο της Επικράτειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αφορούν σε αιτήματα καταλογισμού.
 4. Την έκδοση και υπογραφή των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω αρμοδιότητες και όπως αναφέρονται παρακάτω στο Κεφ.2 «Γενικές Αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων», παρ. 2.1
 5. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ, όπως αναφέρονται στο Κεφ.2 «Γενικές Αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων», παρ.2.2

 

Ζ. Την κ. Σπάκα Χριστίνα του Δημητρίου , Αντιδήμαρχο Εξυπηρέτησης του Πολίτη στην οποία ΔΕΝ παρέχεται αντιμισθία, και της μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της Δ/νσης ΚΕΠ όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρου 19 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αρταίων.
 2. Την έκδοση και υπογραφή των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω αρμοδιότητες και όπως αναφέρονται παρακάτω στο Κεφ.2 «Γενικές Αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων», παρ. 2.1

 

Η.  Τον κ. Χρηστούλη Σωτήριο του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας και Χωροταξίας  στον οποίο ΔΕΝ παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 18 (πλην της παρ. Δ) του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αρταίων και συγκεκριμένα των Τμημάτων:
  – Συγκοινωνιακών-Κτιριακών Έργων και Μελετών
  – Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Ηλεκτροφωτισμού και Εξοικονόμησης Ενέργειας
  – Συγκοινωνιών-Κυκλοφορίας και Τοπογραφήσεων
 1. Την αντιμετώπιση και υλοποίηση των αιτημάτων, που αφορούν στην βελτίωσης της καθημερινότητας των δημοτών και που άπτονται σε θέματα της δικής του αρμοδιότητας
 2. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Χωροταξίας όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 14 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αρταίων και συγκεκριμένα των Τμημάτων:
  – Έκδοσης Αδειών Δόμησης
  – Πολεοδομικών Εφαρμογών και Ελέγχου Κατασκευών
 1. Την έκδοση και υπογραφή των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω αρμοδιότητες και όπως αναφέρονται παρακάτω στο Κεφ.2 «Γενικές Αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων», παρ. 2.1
 2. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα ΑΡΤΑΙΩΝ, όπως αυτές περιγράφονται στο Κεφ.2 «Γενικές Αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων», παρ. 2.2.

 

Κεφ.2  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

2.1 Αρμοδιότητες καθ’ ύλην Αντιδημάρχων

 1. Μεταβιβάζουμε στους Αντιδημάρχους την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ’ ύλην και κατά τόπο, όπως παραπάνω εκτός της υπογραφής των προκηρύξεων, των συμβάσεων έργων, εργασιών, υπηρεσιών και προμηθειών, των κατά περίπτωση σημαντικών εγγράφων, των απαντητικών εγγράφων που απαιτούν κοινοβουλευτικό έλεγχο, την έγγραφη παροχή πληροφοριών για αιρετούς του Δήμου, την αλληλογραφία με τα Υπουργεία, τον Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, των αποφάσεων μετακινήσεων εκτός έδρας των αιρετών.
 2. Να εκτελεί τις Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής, που αναφέρονται στα αντικείμενα και στις αρμοδιότητές του.
 3. Να ελέγχει και να υπογράφει τα υπηρεσιακά έγγραφα των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς τους που απευθύνονται σε άλλες Υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και την αποστολή εγγράφων που απευθύνονται σε Πολίτες, Φορείς, Ιδρύματα κτλ και Υπηρεσίες εκτός Δήμου, κατόπιν συνεννόησης με τον Δήμαρχο.
 4. Να εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης του προσωπικού των Υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος.
 5. Να προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, κατόπιν συνεννόησης με τον Δήμαρχο.
 6. Να μεριμνά για θέματα διαφάνειας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ του τομέα αρμοδιότητάς του.
 7. Να υπογράφει τις βεβαιώσεις του προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος και οι οποίες αφορούν τις πρόσθετες αμοιβές τους (υπερωρίες κ.α.).
 8. Να υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης όλων των αδειών με ή χωρίς αποδοχές καθώς και των μετακινήσεων εντός και εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων των Δ/νσεων και των Τμημάτων του Δήμου, στα οποία έχει ορισθεί αρμοδίων, πλην των Δ/ντών, που υπογράφονται από τον Δήμαρχο.
 9. Να εκπροσωπεί τον Δήμο στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του, κατόπιν συνεννόησης με τον Δήμαρχο.
 10. Να συνεργάζεται με τους άλλους Αντιδημάρχους, τους Προέδρους των Δημοτικών και των Τοπικών Συμβουλίων, καθώς και με τους Προέδρους των Νομικών Προσώπων, της Αναπτυξιακής και Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου για τα θέματα αρμοδιότητάς του.
 11. Τη θεώρηση του γνήσιου των υπογραφών: στα Πρωτόκολλα Παραλαβής¸ στα Πρακτικά Επιτροπής Παραλαβής, στις Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης Εργασιών, Έργων και Επισκευής Οχημάτων, στα Δελτία Επισκευής Οχημάτων, στις Εντολές Επιθεώρησης και Επισκευής Οχημάτων, στα Δελτία Τεχνικής Επιθεώρησης Οχημάτων και στις αποφάσεις Ανάθεσης Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων, ανάλογα με τις περιπτώσεις που θα προκύπτουν στον τομέα τους.

2.2. Αρμοδιότητες κατά τόπο Αντιδημάρχων

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
δ) Εξουσιοδοτείται να υπογράφει, βεβαιώσεις και λοιπά διοικητικά έγγραφα, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) Φροντίζει για την εξυπηρέτηση και την ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας.
ζ) Έχει την εποπτεία και τον έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων του Δήμου εντός της Δημοτικής Ενότητας.
η) Σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο μεριμνά για την συντήρηση των συστημάτων άρδευσης και αντλιοστασίων, την συντήρηση του πρασίνου, των αγροτικών δρόμων και των κοιμητηρίων, για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και την αποκομιδή των απορριμμάτων εντός της Δημοτικής Ενότητας καθώς επίσης και την ικανοποίηση των αιτημάτων των δημοτών.
θ) Την υπογραφή των αδειών πολιτικών γάμων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
ι) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με Απόφαση του ο Δήμαρχος, που αφορά την Δημοτική Ενότητα.

 

Κεφ.3

3.1 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ  ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

Τις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού και Εξυπηρέτησης του Δημότη (άρθρο 8), του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων (άρθρο 9), του Ιδιαιτέρου Γραφείου Δημάρχου (άρθρο 4), του Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας-Δημοσίων Σχέσεων και Διαφάνειας (άρθρο 5),  του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Βοήθειας (άρθρο 7), της Νομικής Υπηρεσίας (άρθρο 6), του Τμήματος Διοίκησης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (άρθρο 16, παρ. Β΄), της Δ/νσης Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Περιβαλλοντικών Πολιτικών (άρθρο 11) του Ο.Ε.Υ. του Δήμου, τις ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.

3.2. Τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων που απουσιάζουν ή κωλύονται ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.

3.3 Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Λιόντος Νικόλαος  του Χρήστου  και  σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Χρηστούλη Σωτήριο του Γεωργίου.

3.4 Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

3.5 Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

3.6. Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής

Η παρούσα ισχύει μέχρι αντικαταστάσεως της ή τροποποιήσεώς της ή ακύρωσής της με άλλη νεότερη.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην τοπική εφημερίδα «ΗΧΩ», να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα (www.arta.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αρταίων και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας ορίζεται η 2η Νοεμβρίου 2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ 2021

Οι Νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Αρταίων: Ένας συνδυασμός εμπειρίας και ανανέωσης σε όλα τα επίπεδα

Στον ορισμό των νέων αντιδημάρχων, με βάση όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και χρόνο θητείας από 1- 11- 2021 έως 30- 11- 2022, προχώρησε ο Δήμαρχος Αρταίων Χρ. Τσιρογιάννης, ανακοινώνοντας  το νέο σχήμα της Δημοτικής αρχής. Οι ανακοινώσεις που αφορούν και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου, έγιναν σήμερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο νέο δημοτικό σχήμα εισέρχονται νέα πρόσωπα με όρεξη για δουλειά, ενώ και όσοι παραμένουν «θα πρέπει να εντείνουν περισσότερο την προσπάθειά τους γιατί η πανδημία δεν μας αφήνει χρόνο για καθυστερήσεις» κατά δήλωση του Δημάρχου, Χρήστου Τσιρογιάννη.

Το νέο σχήμα συνδυάζει την εμπειρία με την ανανέωση, την εμπιστοσύνη στην ομάδα που κερδίζει και την πίστη ότι η Παράταξη «Αρτινών Συνεργασία» έχει την ικανότητα να υποδέχεται και να δίνει ευκαιρίες σε στελέχη που πιστεύουν σε μια αποτελεσματική Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Έτσι:

Αντιδήμαρχοι (με αλφαβητική σειρά):

 • Ευαγγέλου Δημήτρης: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης (Δ.Ε Φιλοθέης)
 • Κοτσαρίνης Μιχάλης: Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας (Δ.Ε Αμβρακικού)
 • Κωλέτσος Παντελής: Αντιδήμαρχος Πρασίνου, Δημοτικής Αστυνομίας και  Πολιτικής Προστασίας
 • Λιόντος Νικόλαος: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς και Διοικητικών Υπηρεσιών
 • Μπουκουβάλας Γεώργιος: Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (Δ.Ε Ξηροβουνίου )
 • Σιαφάκας Χριστόφορος: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας (Δ.Ε Βλαχερνών)
 • Σπάκα Χριστίνα: Αντιδήμαρχος Εξυπηρέτησης του Πολίτη
 • Χρηστούλης Σωτήρης: Αντιδήμαρχος Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας και Χωροταξίας (Δ.Ε Αρταίων)

Ως Αναπληρωτής Δημάρχου ορίζεται ο Αντιδήμαρχος Νίκος Λιόντος.

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της Διοικητικής Δομής του Δήμου Αρταίων, ο Δήμαρχος Χρήστος Τσιρογιάννης εισηγείται την τοποθέτηση των εξής, ως Προέδρων στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου (με αλφαβητική σειρά).

 • Γαλάνης Παναγιώτης: Πρόεδρος Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Ο.Τ.Α (ΑΔΑΕ)
 • Μάρος Κώστας :Πρόεδρος Διαδημοτικής Λαχαναγοράς
 • Πανέτας Γιώργος: Πρόεδρος Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού (ΚΚΜΠΑΠ)
 • Σφήκας Δημήτρης: Πρόεδρος Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Αρταίων (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.)
 • Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου: Χαρακλιάς  Κώστας.

Με απόφαση Δημάρχου ορίζεται ως Εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Ψηφιακών Υπηρεσιών, ο Γιώργος Πανέτας.

Στις αρχαιρεσίες για την εκλογή του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου στις 2 Ιανουαρίου 2022, ο Δήμαρχος θα προτείνει την ανανέωση της θητείας στο πρόσωπο του Κωνσταντίνου Τράμπα.

Ο Δήμαρχος Αρταίων, Χρήστος Τσιρογιάννης, κρατάει τις αρμοδιότητες του Γραφείου Δημότη, Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Αναπτυξιακού Προγραμματισμού σηματοδοτώντας με αυτόν τον τρόπο τη βαρύτητα που ο ίδιος δίνει, στα θέματα καθημερινότητας, εξυπηρέτησης του Δημότη και ανάπτυξης του τόπου.

Όπως σημειώνει ο Δήμαρχος, Χρήστος Τσιρογιάννης:

«Θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω τα στελέχη που αποχωρούν για τη σημαντική συμμετοχή τους στην υλοποίηση των έργων και δράσεων του Δήμου για την δουλειά τους και την άψογη συνεργασία. Το έργο που αφήνουν στους τομείς που διοίκησαν είναι σπουδαίο. Τα στελέχη μας που αποχωρούν από αντιδημαρχίες αναλαμβάνουν άλλα εξίσου σπουδαία καθήκοντα.

Στα νέα μέλη της ομάδας διοίκησης, εύχομαι καλή επιτυχία και να μην ξεχνούν ότι είμαστε εδώ για να λύνουμε προβλήματα, όχι για να τα περιγράφουμε, γιατί όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Να ακούμε την κοινωνία, τους φορείς τους δημότες μας. Με οδηγό το κοινό μας όραμα συνεχίζουμε ακόμη πιο δυναμικά. Αυτό που ζητώ είναι η ομαδική δουλειά, η διάθεση προσφοράς και η καλή συνεργασία. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για τους Δημοτικούς Συμβούλους που απαρτίζουν την Δημοτική μας ομάδα, για την ποιότητα του χαρακτήρα τους αλλά και για τις ικανότητες τους.

Είμαστε μαζί στα εύκολα και μια γροθιά στα δύσκολα. Αυτή η προσέγγιση πρέπει να μας καθοδηγεί όλους μας. Μέχρι τώρα έχουμε καταφέρει πολλά και οι κόποι μας αποδίδουν πλέον καρπούς. Συνεχίζουμε ενωμένοι και αλληλέγγυοι όλοι μαζί. Είμαι βέβαιος, πως θα τιμήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των Αρτινών συμπολιτών μας».