Δημοπρατείται στις 16 Δεκεμβρίου το έργο «Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα Βλαχέρνα – Γραμμενίτσα – Ρόκκα

Χρ. Τσιρογιάννης: «Στόχος η επάρκεια νερού για την καλύτερη άρδευση των καλλιεργειών».

Εργασίες επένδυσης του κεντρικού αρδευτικού αύλακα σε Βλαχέρνα – Γραμμενίτσα – Ρόκκα από οπλισμένο σκυρόδεμα, δημοπρατεί ο Δήμος Αρταίων σύμφωνα με τον προγραμματισμό του.

Ειδικότερα, ο Δήμος Αρταίων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του εγγειοβελτιωτικού έργου «Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα: Βλαχέρνα -Γραμμενίτσα – Ρόκκα» με προϋπολογισμό 2.143.200,00 ευρώ και χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020 ΕΣΠΑ (ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ).

Ο Δήμος προβαίνει στη δημοπράτηση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα λόγω του χωμάτινου χαρακτήρα του υφιστάμενου αύλακα, όπως προβλήματα διαρροής. Παράλληλα, με το έργο που θα γίνει θα μειωθεί το κόστος συντήρησης, καθώς δεν θα υπάρχει η ανάγκη για καθαρισμό της αυτοφυούς βλάστησης σε ετήσια βάση κάθε χρόνο για να επιτυγχάνεται η μέγιστη παροχή του νερού. Έτσι, με τις εργασίες που πρόκειται να υλοποιηθούν θα υπάρξει ασφάλεια των ιδιοκτησιών από πλημμύρες καθώς και επαρκές πότισμα για όλες τις καλλιέργειες.

Περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις, παρέχονται στην ηλεκτρονική σελίδα www.arta.gr, στην κατηγορία Εφημερίδα της Υπηρεσίας – Προκηρύξεις. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, έως την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021.

«Παρών» ο Δήμος Αρταίων στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «Philoxenia 2021»

Το παρών στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «Philoxenia 2021», που ολοκληρώθηκε  την Κυριακή 14 Νοεμβρίου στην Θεσσαλονίκη, έδωσε ο Δήμος Αρταίων, με τη συμμετοχή του να εντάσσεται στις προσπάθειες του Δήμου για προβολή και εξωστρέφεια της Άρτας.

Ο Δήμος φιλοξενήθηκε στο περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου και στο τριήμερο της Έκθεσης παρουσίασε τις δυνατότητες τουρισμού στην Άρτα όλες τις εποχές του χρόνου, για 365 ημέρες τον χρόνο σε βουνό και θάλασσα.

Στο πλαίσιο της Έκθεσης, ο Δήμος είχε προγραμματίσει συναντήσεις με τουριστικούς πράκτορες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, παρουσιάζοντας τις πολλές δυνατότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας.

Στην Έκθεση παρέστησαν ο Δήμαρχος Αρταίων  Χρ. Τσιρογιάννης, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Πολιτισμού Νίκος Λιόντος, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτιστικής και Tουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αρταίων Θανάσης Αρκουμάνης και ο Θεοχάρης Βαδιβούλης. Μέλος της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αρταίων.

Τέτοιες εκθέσεις μας δίνουν τη δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με ανθρώπους της αγοράς και να προβάλλουμε την περιοχή μας σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Συνεχίζουμε με σχέδιο και μία έμπειρη ομάδα υπηρεσιακών παραγόντων για να προωθήσουμε την τουριστική μας ανάπτυξη”, ανέφερε σε δήλωση του ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού Νίκος Λιόντος.

 

55η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Αποφάσεις από 411 έως 412

55η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Στην Άρτα, σήμερα την 2α Νοεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), την υπ αριθμ. 61 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 23511/1-11-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικώνγια συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

411 Αναμόρφωση προϋπολογισμού 6ΤΚΖΩΨΑ-ΜΒΚ
412 Παροχή διόδου δουλείας κατά τον Αστικό Κώδικα (αρ 1012 με 1017) ΩΚΑΠΩΨΑ-1ΒΛ

55)2-11-2021

54η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Αποφάσεις από 387 έως 410

54η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Αποφάσεις από 387 έως 410

Στην Άρτα, σήμερα την 18η Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και δια περιφοράς για τους λοιπούς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), την υπ αριθμ. 61 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, και τηλεφωνικά οι λοιποί σύμβουλοι, ύστερα από την 22246/14-10-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
386 Επί αιτήσεως του Μοσχοβίτη Παναγιώτη αναδόχου του έργου Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου ΤΚ Κεραματών για παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 9Χ6ΠΩΨΑ-40Ζ
387 Επί αιτήσεως της εργοληπτικής επιχείησης ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αναδόχου του έργου Εγκαταστάσεις φωτισμού στο Δήμο Αρταίων για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου. Ρ8ΡΗΩΨΑ-2ΟΗ
388 Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου Ασφαλτοστρώσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλεύσεις στο Δήμο Αρταίων. ΨΞ1ΖΩΨΑ-4ΙΚ
389 Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΨΡΥΗΩΨΑ-ΘΤΓ
390 Καθορισμός τελών 2022 ΨΤΑΗΩΨΑ-Θ0Ρ
391 Λήψη απόφασης επί του σχεδίου σύνταξης όρων διακήρυξης φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας και τον καθορισμό κατώτατου ορίου μισθώματος για την ξεχωριστή εκμίσθωση των δημοτικών κατ-των με αριθ. (2, 4, 5, 7) που βρίσκονται εντός του χώρου της Δημοτικής Αγοράς του Δήμου Αρταίων 6ΧΞΛΩΨΑ-1Σ0
392 Εξειδίκευση πίστωσης για τη β’ δόση της τακτικής επιχορήγησης του Δήμου Αρταίων προς το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 67ΣΕΩΨΑ-ΒΘ4
393 Εξειδίκευση της πίστωσης για κάλυψη δαπάνης συμμετοχής υπαλλήλου σε διήμερο διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «ΕΣΟΔΑ Ο.Τ.Α. – Α ΜΕΡΟΣ», το οποίο θα διεξαχθεί on line στις 19 & 20 Οκτωβρίου 2021 Ω58ΦΩΨΑ-ΛΘΩ
394 Εξειδίκευση της πίστωσης για κάλυψη δαπάνης συμμετοχής υπαλλήλου σε διήμερο διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – Β ΜΕΡΟΣ», το οποίο θα διεξαχθεί on line στις 25 & 26 Οκτωβρίου 2021 6ΜΡΕΩΨΑ-02Α
395 Διαγραφή ποσών από λαθος χρέωση 68ΔΚΩΨΑ-Λ6Κ
396 Σύνταξη όρων για διεξαγωγή πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση εγκαταλελειμένων οχημάτων του Δήμου Αρταίων 9ΡΞΠΩΨΑ-Χ69
397 Έγκριση Διαχειριστικού απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αρταίων 6ΣΜΥΩΨΑ-ΗΞ0
398 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς 6ΒΘΙΩΨΑ-69Β
399 Έγκριση του πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων προμηθειών του Δήμου Αρταίων πλην Τεχνικής Υπηρεσίας ΨΩ4ΩΩΨΑ-Χ5Γ
400 Έγκριση γνωμοδότησης της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών των υπηρεσιών Καθαριότητας Πρασίνου Ανάπτυξης και Κοινωνικών δομών ΩΑΛ6ΩΨΑ-09Ζ
401 Έγκριση μελέτης του έργου “Κατασευή βάσεων κερκίδων” 651ΣΩΨΑ-ΝΗΒ
402 Έγκριση παράτασης του έργου Αντιμετώπση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2017 6Τ7ΟΩΨΑ-1Χ2
403 Επί αιτήσεως της εταιρείας ΙΣΤΩΡ Α.Τ.Ε.Ε. για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου “Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Αντιρίου – Ιωαννίνων στην πόλη της Άρτας” 68ΜΛΩΨΑ-Θ7Η
404 Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και της 1ης τροποποίησης Σύμβασης & του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρες βροχοπτώσεις) ΩΤ9ΙΩΨΑ-ΩΣΧ
405 Έγκριση του 1ου ΑΠΕ μαζί με το 1ο ΠΚΤΜΝΕ της αρχικής σύμβασης του έργου “Ασφαλτοστρώσεις τσιμεντοστρώσεις και τεχνικά έργα στο Δήμο Αρταίων Ψ560ΩΨΑ-Ο15
406 Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής παραλαβής του έργου “Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλείων χώρων και λοιπές δράσεις 6ΠΑ4ΩΨΑ-ΥΒΥ
407 Ακύρωση της αριθμ. 324/2021 απόφασης Οικ. Επιτροπής ΡΨ6ΩΩΨΑ-ΞΘΗ
408 Έγκριση δαπάνης ποσού 13.425,63€ για συμμετοχή του Δήμου σε «Δαπάνες για Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού» ΡΙΒΡΩΨΑ-ΣΧ2
409 Εξειδίκευση του ΚΑ 20-7325.001 με τίτλο «Δαπάνες για Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού συνολικού ποσού 13.425,63€ 9ΧΧΑΩΨΑ-4ΗΧ
410 Αποδοχή δωρεάς από την Ελληνική εταιρεία ΜΕΓΑ- Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής AE MEGA DISPOSABLES S.A. ΨΚΞ3ΩΨΑ-ΠΚΥ
54)18-10-2021 (1)
54)18-10-2021 (2)

Ασφαλτόστρωση οδών Κρυστάλλη, Αμβρακίας, Β. Πύρρου – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδούς

Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αρταίων ανακοινώνεται, η προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων όπως φορτηγά, αστικά και υπεραστικά λεωφορεία και η στάση και στάθμευση οχημάτων σε μεμονωμένα τμήματα, από την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021, λόγω εκτελέσεων εργασιών απόξεσης ασφαλτικού οδοστρώματος και εκ νέου ασφαλτόστρωσης στις οδούς Κ. Κρυστάλλη, Αμβρακίας , Β. Πύρρου.

Επιπλέον στην συνέχεια των εργασιών και στο στάδιο της ασφαλτόστρωσης στις ανωτέρω οδούς, θα απαγορεύεται η διέλευση όλων των οχημάτων.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ο Δήμος Αρταίων, ζητά την κατανόηση και την συνεργασία των δημοτών, για την ομαλή εξέλιξη και ολοκλήρωση του έργου, ενός σημαντικού έργου για το κέντρο της πόλης μας. Η ταλαιπωρία θα είναι η προσωρινή αλλά το έργο μόνιμο. Οι εργασίες θα συνεχιστούν με γρήγορους ρυθμούς σε όλους τους δρόμους. Κεντρικό ζητούμενό της Δημοτικής αρχής είναι ένα ασφαλές και λειτουργικό  και αναβαθμισμένο οδικό δίκτυο, που δεν θα κρύβει κινδύνους για τους πεζούς και τους οδηγούς.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να επιδείξουν την απαραίτητη υπομονή, να συμμορφώνονται με την προσωρινή οδική σήμανση και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών.

Στα γραφεία της Περιφερειακής Υπηρεσίας Στατιστικής Άρτας ο Δήμαρχος Χρήστος Τσιρογιάννης

Συμμετέχουμε στην Απογραφή 2021 – Όλοι μετράμε.

Τα γραφεία της Περιφερειακής  Υπηρεσίας Στατιστικής Άρτας, επισκέφτηκε σήμερα το πρωί ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης προκειμένου, να επιδώσει στην Προϊσταμένη της Υπηρεσίας κα. Βικτωρία Μάστορα την αριθμ. 180/2021 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά Γενικές Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών έτους 2021 και διαδικασία καθορισμού Αυτοτελών Οικισμών των Δήμων.

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση δεν έχουν επέλθει μεταβολές. Καμία μεταβολή από την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών έτους 2011 (συγχωνεύσεις, καταργήσεις, αναγνωρίσεις νέων οικισμών, Κ.λπ.) στους οικισμούς του Δήμου  Αρταίων. Επιπλέον ο κ. Τσιρογιάννης επεσήμανε στην κα. Μάστορα ότι ο Δήμος θα είναι αρωγός της προσπάθειας που καταβάλει η Υπηρεσία, για την απογραφή του πληθυσμού του Δήμου Αρταίων.

Όλοι μας μπορούμε να αντιληφθούμε τη σημασία που έχει για τους Δήμους και τις τοπικές μας κοινωνίες, η διαδικασία της απογραφής Πληθυσμού και Κατοικιών που διεξάγεται κάθε δέκα χρόνια στη χώρα μας.

Από την απογραφή αυτή εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό η χάραξη πολιτικών, έργων και δράσεων στις περιοχές μας τα επόμενα χρόνια, μέχρι και το ύψος της χρηματοδότησης των Δήμων μας από την Πολιτεία. Είναι λοιπόν σημαντικό να συμμετάσχουμε ενεργά στο να πετύχει η Απογραφή του 2021, γιατί είναι μια διαδικασία που αφορά το μέλλον μας.

Και για το μέλλον αυτό, όλοι μετράμε.

Όπως τόνισε και ο Δήμαρχος Αρταίων, Χρήστος Τσιρογιάννης: «Η Άρτα μας χρειάζεται όλους στην Απογραφή πληθυσμού 2021, που ήδη ξεκίνησε. Μέσα από αυτήν ο Δήμος μας και ο Νομός μας ευρύτερα, θα έχει ένα ακόμη “όπλο” στη διάθεσή του για να διεκδικήσει συμμετοχή σε προγράμματα, χρηματοδοτικά εργαλεία, ευκαιρίες. Σε αυτή την απογραφή λοιπόν, δίνουμε όλοι το παρών. Απογραφόμαστε, ηλεκτρονικά και με υγειονομική ασφάλεια, όλοι, που είτε διαμένουμε, είτε έλκουμε την καταγωγή μας από την Άρτα και ανεξάρτητα του που ασκούμε τα εκλογικά μας δικαιώματα.

Απογραφόμαστε, δίνουμε δύναμη στον τόπο μας».

Ανοιχτή ηλεκτρονική διαβούλευση έως την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου για την κατάρτιση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρονικών Οχημάτων του Δήμου Αρταίων

Ο Δήμος Αρταίων έχει ενταχθεί προς χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), προκειμένου να παρέχει οργανωμένα στους δημότες, εργαζόμενους και επισκέπτες του, τη δυνατότητα φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιείται ανοιχτή ηλεκτρονική διαβούλευση έως και την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021, με στόχο την καταγραφή των απόψεων φορέων και πολιτών τόσο σχετικά με την ηλεκτροκίνηση, όσο και με την χωροθέτηση των σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) εντός των ορίων του Δήμου Αρταίων και με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και χρηστικού δικτύου, ικανού να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.

Τα αποτελέσματα της Διαβούλευσης θα ληφθούν υπόψη στον τελικό σχεδιασμό του δικτύου των σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Αρταίων.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί λιγότερο από 10 λεπτά.

Για συμμετοχή στη διαβούλευση, κάντε κλικ στο ειδικό μπάνερ που βρίσκεται στο www.arta.gr.

Μήνυμα Δημάρχου Αρταίων Χρ.Τσιρογιάννη για την επέτειο του Πολυτεχνείου

«Η επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, με τις διαχρονικές αξίες που μεταφέρει ακόμη στο σήμερα, έρχεται να μας υπενθυμίσει τη σημασία της Δημοκρατίας, της ελευθερίας του λόγου, το δικαίωμα των λαών στην αυτοδιάθεση. Τιμούμε τους αγωνιστές που συνέβαλαν στην αφύπνιση του λαού μας και στο τέλος της επταετούς δικτατορίας. Τιμούμε τους φοιτητές, τους νέους και όλους τους απλούς πολίτες που πάλεψαν για τα ιδεώδη της ισονομίας και της παιδείας, που έμελλαν να γίνουν οδηγοί για τις επόμενες γενιές “γεννώντας” την Μεταπολίτευση. Γι’ αυτό και σήμερα, το Πολυτεχνείο είναι επίκαιρο: Ενωμένοι, με κοινές αρχές και αξίες, μπορούμε να κερδίσουμε τα στοιχήματα της δικής μας γενιάς και να απαντήσουμε στις δύσκολες προκλήσεις της δικής μας εποχής. Ενωμένοι, να απαντήσουμε και εμείς στις ιστορικές προκλήσεις της εποχής μας, ακριβώς όπως στο Πολυτεχνείο συναντήθηκαν διαφορετικές κοινωνικές συνιστώσες για ένα κοινό στόχο».

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας: A/A ΕΣΗΔΗΣ “180928” “Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα : Βλαχέρνα -Γραμμενίτσα – Ρόκκα”

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)

Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

ΑΔΑ: ΨΛΙΛΩΨΑ-ΟΑΗ

21PROC009544835

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»

 

ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΟ 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» ΠΑΑ 2014 -2020

 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον

εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 4.3.1«Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»

 

             Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

της πράξης:

«Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα : Βλαχέρνα -Γραμμενίτσα – Ρόκκα»

 

Ο Δήμος Αρταίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα : Βλαχέρνα -Γραμμενίτσα – Ρόκκα» (CPV:45-247111-1), Κωδικός ΝUTS: ΕL541, με προϋπολογισμό 1.728.387,10 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), 2.143.200,00

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με προϋπολογισμό 1.724.729,35 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Το παρόν έργο αφορά τις εργασίες επένδυσης από οπλισμένο σκυρόδεμα τμήματος υφιστάμενου αρδευτικού αύλακα.

Ο αρδευτικός αυτός αύλακας σχεδόν σε όλο το μήκος του είναι χωμάτινος εκτός μικρών διάσπαρτων τμημάτων που είναι επενδεδυμένα. Ξεκινά για μικρό μήκος στην αρχή σαν επενδεδυμένος μετά είναι χωμάτινος και ξαναβρίσκει στην πορεία του μικρά επενδεδυμένα κομμάτια, που άλλα τα διατηρούμε λόγω καλής κατάστασης και άλλα τα αποξηλώνουμε. Αποτελεί τον κεντρικό αύλακα δικτύου άρδευσης από τον οποίο αρδεύονται τα κτήματα με τους συνεχόμενους κύριους και δευτερεύοντες αρδευτικούς αύλακες των Τοπικών Κοινοτήτων Βλαχέρνας, Γραμμενίτσας, Ρόκα, τμήματος του Τοπ-Αλτί Άρτας και Γέφυρας Άρτας ως και το αγρόκτημα Χανοπούλου της Τοπικής Κοινότητας Γριμπόβου. Ο κεντρικός αυτός αρδευτικός αύλακας λαμβάνει το νερό από τη λίμνη του φράγματος Πουρναρίου (Πουρνάρι ΙΙ), μέσω υφιστάμενου επεδεδυμένου αύλακα που από το τέλος του ξεκινά η εν λόγω μελέτη.

Λόγω του χωμάτινου χαρακτήρα του υφιστάμενου αύλακα, παρουσιάζονται προβλήματα διαρροής, με αποτέλεσμα να καταστρέφονται καλλιέργειες, να μην επαρκεί το νερό για άρδευση και τέλος οι τελευταίες καλλιέργειες να μένουν απότιστες. Επιπλέον το κόστος συντήρησης του είναι μεγάλο αφού θα πρέπει να καθαρίζεται από την αυτοφυή βλάστηση κάθε χρόνο, για να επιτυγχάνεται η μέγιστη παροχή του νερού.

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων είναι επιτακτική η ανάγκη  επένδυσής του.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ασφάλεια των ιδιοκτησιών από πλημμύρες καθώς και επαρκές πότισμα για όλες τις καλλιέργειες. Γίνεται εξοικονόμηση νερού και χρημάτων μιας και με την επένδυση εξαλείφονται τα φαινόμενα διαρροής του νερού και μειώνεται κατά πολύ το κόστος συντήρησης του

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο, «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί»  της πύλης  www.promitheus.gov.gr, καθώς  και  στην  ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.arta.gr)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό  ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν ηλεκτρονικό φάκελο στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α «180928» για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, στην 3η τάξη και άνω..

Για φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο  βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται  ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου  της διακήρυξης.

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16/12/2021., ημέρα Πέμπτη  και  ώρα  15:00  μ.μ.    και  ως  ημερομηνία  και  ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 21/12/2021., ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με αντίστοιχα άρθρα του ν. 4412/2016.

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Κάθε  προσφέρων  μπορεί να υποβάλει μόνο  μία  προσφορά.

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη  από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη  διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2  έως  1.4  της  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  με  αρ.  117384/26-10-2017  (3821  Β’) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους τριάντα τέσσερις χιλιάδες, πεντακόσια εξήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (34.567,74 ΕΥΡΩ €) και ισχύ μέχρι την …16/02/2023….

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Μέτρο 4 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας, ΥΠΟΔΡΑΣΗ 4.3.1«Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» με Κωδικό ΟΠΣΑΑ (0022009876), συγχρηματοδοτείται από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και είναι εγγεγραμμένο στο ΠΔΕ με ενάριθμο 2021ΣΕ08210009.

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο,   ποσού ίσο με …86.418,00ευρώ (ογδόντα έξι χιλιάδες, τετρακόσια δέκα οχτώ ευρώ)

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

Για τη δημοπράτηση του έργου έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 2644/29-10-2021 σύμφωνη γνώμη δημοπράτησης της ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δικαιούχου Δήμος Αρταίων (Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου) αρμόδιος υπάλληλος Σιώζου Αικατερίνη (τηλ.:2681362235 email:siozou@arta.gr ) και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αρταίων (τηλ.:2681362205 Φαξ:…2681362254), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014– 2020  ΣΑ 082/1.

Ο ενάριθμος του έργου είναι :  2021ΣΕ08210009.

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : “180928”

 

…Άρτα…,…16/11/2021.

Ο  Δήμαρχος Αρταίων

Χρήστος Τσιρογιάννης

 

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ 12. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΗΜΔΗΣ_ΔΙΑΥΓΕΙΑ_sighn 14. Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___161121 

EESPD  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗ SXEDIA

 

 

Δεν κλείνουν τα γραφεία της ΕΤΑΝΑΜ στην Άρτα

Απάντηση στις φήμες περί κλεισίματος των γραφείων της ΕΤΑΝΑΜ στην Άρτα, έδωσε ο Δήμαρχος κ. Τσιρογιάννης, στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπενθυμίζεται πως η ΕΤΑΝΑΜ λειτουργεί για την υποστήριξη της επενδυτικής και οικονομικής δραστηριότητας του Νομού Άρτας.

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο: «Σύμφωνα  με την ενημέρωση που έχω ως μέλος του Διοικητικού συμβουλίου της ΕΤΑΝAΜ, δεν έχει τεθεί ζήτημα κλεισίματος ή υπολειτουργίας του εν λόγω γραφείου. Συμφώνα και με απόφαση του Δ.Σ της ΕΤΑΝΑΜ, μετά την μετατροπή της εταιρείας σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το γραφείο της Άρτας θα συνεχίσει να λειτουργεί ως γραφείο ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και θα συνεχίσει να υποστηρίζεται με το υφιστάμενο προσωπικό για τις ανάγκες υλοποίησης των προγραμμάτων. Δεν τέθηκε πότε θέμα από την ΕΤΑΝΑΜ να κλείσει το γραφείο της Άρτας, γεγονός το οποίο γνωστοποίησε και η ΕΤΑΝΑΜ και με σχετική ανακοίνωσή της».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη η οποία αναφέρει τα έξης:

  • Να μην κλείσει το γραφείο της ΕΤΑΝΑΜ στην Άρτα και να λειτουργεί καθημερινά.
  • Μιας και οι δύο (2) υπάλληλοι του Παραρτήματος της ΕΤΑΝΑΜ στην Άρτα είναι οι μοναδικοί Μηχανικοί της ΕΤΑΝΑΜ, να λειτουργεί το Τεχνικό Τμήμα στην Άρτα.
  • Οι υπάλληλοι της ΕΤΑΝΑΜ που κάποιες φορές μπορεί να μετακινηθούν για υπηρεσιακούς λόγους της ΕΤΑΝΑΜ από Άρτα προς Πρέβεζα, να αποζημιώνονται για την εκτός έδρας μετακίνηση τους.
  • Για λόγους ισορροπίας και επειδή η ΕΤΑΝΑΜ είναι Αναπτυξιακή Άρτας και Πρέβεζας, θα πρέπει, όταν ο Πρόεδρος της ΕΤΑΝΑΜ είναι από την Άρτα ο Διευθύνων Σύμβουλος να είναι από την Πρέβεζα και αντίστροφα.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΡΑΛΗΣ – Στη γενέτειρα | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΑΡΤΑΣ «Γ. ΜΟΡΑΛΗΣ» | 4 Δεκεμβρίου 2021 – 6 Φεβρουαρίου 2022

Ο Δήμος Αρταίων και η Εταιρεία Μελέτης, Έρευνας και Προβολής της Νεοελληνικής Τέχνης – Εργαστήριο Γιάννης Μόραλης συνδιοργανώνουν την έκθεση «Γιάννης Μόραλης – Στη γενέτειρα».

Η ιδιαίτερη πατρίδα του καλλιτέχνη, η Άρτα, υποδέχεται για πρώτη φορά έκθεση αφιερωμένη σ’ εκείνον.
Ο Γιάννης Μόραλης υπήρξε ένας από τους κορυφαίους Έλληνες εικαστικούς δημιουργούς του 20ού αιώνα, μια πολύπλευρη καλλιτεχνική προσωπικότητα – ζωγράφος, γλύπτης, χαράκτης, σκηνογράφος – που επηρέασε καθοριστικά το τοπίο της μεταπολεμικής τέχνης στην Ελλάδα τόσο με το έργο του όσο και με τη διδασκαλία του.
Η έκθεση πραγματεύεται τη ζωή και το έργο του ζωγράφου, παρουσιάζοντας αντιπροσωπευτικά έργα από όλες τις περιόδους δημιουργίας του, ακόμα και από την παιδική του ηλικία. Ζωγραφικά έργα, σχέδια και χαρακτικά, μελέτες, προσχέδια, γλυπτά και κεραμικά αντικείμενα, εικονογραφήσεις βιβλίων και εξώφυλλα δίσκων αποτυπώνουν το εύρος της δημιουργίας του, καθώς και το ενδιαφέρον του για τις εφαρμοσμένες τέχνες.
Προσωπικά αντικείμενα του Γιάννη Μόραλη, ψηφιακές εφαρμογές και εποπτικό υλικό πλαισιώνουν τα έργα τέχνης, ενισχύοντας τη βιωματική διάσταση της εμπειρίας του επισκέπτη, ο οποίος θα γνωρίσει τον καλλιτέχνη και άνθρωπο Γιάννη Μόραλη από τα πρώτα του βήματα έως το τέλος της εικαστικής διαδρομής του.
Τα έργα και το αρχειακό υλικό της έκθεσης ανήκουν στην οικογένεια Μόραλη. Αρκετά από τα έργα που θα εκτεθούν – ιδιαίτερα αυτά της πρώιμης περιόδου δημιουργίας του καλλιτέχνη -, καθώς και σχέδια, μελέτες και φωτογραφικό υλικό παρουσιάζονται στο κοινό για πρώτη φορά.
Μια έκθεση φόρος τιμής στον ζωγράφο αλλά και στη γενέτειρά του, που προβάλλει τις αφετηρίες των καλλιτεχνικών του αναζητήσεων, τις εικαστικές του καταβολές, τη δημιουργική πορεία του και τη σύνδεσή του με το ευρύτερο καλλιτεχνικό γίγνεσθαι.

Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου, της Περιφέρειας Ηπείρου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας και του Μ/Φ Συλλόγου «Σκουφάς».

ΧΟΡΗΓΟΙ της έκθεσης «Γιάννης Μόραλης – Στη Γενέτειρα»

Πλατινένιος Χορηγός: ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε

Χορηγός Επικοινωνίας: MEGA

Αργυροί Χορηγοί:
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε)
Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρτας (Δ.Ε.Υ.Α.Α)
Καράλης Α.Ε
Νέα Οδός
Γκαρτζονίκας Α.Ε.Β.Ε.
Βασιλάκης Δημήτρης και ΣΙΑ Ο.Ε
Θ. Νιτσιάκος Α.Ε.Β.Ε
ΙΟΝ Α.Ε

Χορηγοί:
Ποτοποιία Γάτσιος
Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Άρτας
Ξενοδοχείο «Βυζαντινό»

Χορηγός Ψηφιακής Υποστήριξης: Euronics Καραντζιάς Γεώργιος

*Θα τηρηθούν όλοι οι κανόνες υγειονομικής ασφάλειας για την προστασία του κοινού.

Διάρκεια έκθεσης: 4 Δεκεμβρίου 2021 – 6 Φεβρουαρίου 2022
Τόπος: Δημοτική Πινακοθήκη Άρτας «Γ. Μόραλης» (Νικ. Πλαστήρα 13, Άρτα)
Ώρες λειτουργίας: Τρίτη έως Παρασκευή 10.00 -14.00 και 17.00 – 21.00
Σάββατο και Κυριακή 11.00 -19.00
Δευτέρα κλειστά
Πληροφορίες: τηλ. 26810 24946, www.arta.gr και www.jmoralis.gr