Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας: A/A ΕΣΗΔΗΣ “188116” “Ασφαλτόστρωση κεντρικών οδών Τ.Κ. Ανέζας”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Άρτα :    8276

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                             Αριθμός πρωτ.   :  07-04-2022

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                            ΑΔΑ: 9ΒΥΗΩΨΑ-ΕΘΑ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

 • Ο Δήμος Αρταίων, προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση του έργου: «Ασφαλτόστρωση κεντρικών οδών  Τ.Κ. Ανέζας»

1.Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ   με προϋπολογισμό 177.419,35 (χωρίς Φ.Π.Α.)

 1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο ‘ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί’ της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αρταίων στην διεύθυνση http://old.arta.gr/prokirikseis/.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2681362235, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Αικατερίνη Σιώζου.

 1. Προθεσμία υποβολής των προσφορών: Ημερομηνία: 26/04/2022 και ώρα 15:00μ.μ.

Φάκελοι Προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ

Αύξων Αριθμός Συστήματος του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού:188116

Ημερομηνία αποσφράγισης: 29/04/2022 και ώρα 10:00π.μ. στη διεύθυνση “Δήμος Αρταίων, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου αρ.37, Τ.Κ.47132, Άρτα”.

Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ Α2 τάξης και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 • Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
 • Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
 1. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 3.548,39 ευρώ.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

 1. Το έργο χρηματοδοτείται με 220.000,00€ από Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

    Υπάρχουσα πίστωση για το 2022 220.000,00 €,  KA 64-7323.019.  Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

 1. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων.
 2. Η παρούσα αναρτάται στο διαδίκτυο, στο ΚΗΜΔΗΣ και στον Ελληνικό Τύπο.

Άρτα    07    –  04 – 2022

Ο Δήμαρχος  Αρταίων

Τσιρογιάννης Χρήστος

ΜΕΛΕΤΗ ESPD 9. Περίληψη διακήρυξης_ΨΗΦΙΑΚΗ 10. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΨΗΦΙΑΚΗ 12. Οικονομική_προσφορά_Έργου_ΨΗΦΙΑΚΗ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Λέοντος, Ανδρομάχου, Δωδώνης, Φλέμιγκ και Αγίας Σοφίας

Μονοδρόμηση οδών και  χωροθέτηση νέων θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ.

Νέα κυκλοφοριακά δεδομένα δημοτικών οδών για την  πόλη της Άρτας, έχουν τεθεί σε ισχύ. Πρόκειται για παρεμβάσεις μονοδρόμησης κεντρικών οδών, με σκοπό την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων, την ασφάλεια οδηγών και πεζών, ύστερα από εμπεριστατωμένη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αρταίων.

Πριν από την τελική έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, είχαν προηγηθεί αποφάσεις του Συμβούλιου Κοινότητας Αρταίων, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αρταίων και του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων.

Σε ότι αφορά τις μονοδρομήσεις, οι ρυθμίσεις αφορούν τις οδούς Λέοντος, Ανδρομάχου, Δωδώνης, και τμήματος της οδού Φλέμιγκ. Ειδικά για την περιοχή Λέοντος, Ανδρομάχου και Δωδώνης, ισχύουν τα εξής:

 • Μονοδρόμηση της οδού Λέοντος, στη νότια πλευρά του Δημοτικού Σταδίου με φορά από την οδό Κομμένου προς την οδό Χυτοπούλου.
 • Μονοδρόμηση στην οδού Ανδρομάχου, με φορά από την οδό Χυτοπούλου προς την οδό των οδών Αφών Καλυβιώτη.
 • Μονοδρόμηση της Οδού Δωδώνης με φορά από την οδό Αφών Καλυβιώτη.
 • Μονοδρόμηση τμήματος της οδού Φλέμιγκ από την Μάξιμου Γραικού προς την Αράχθου.

Σε ότι αφορά την κυκλοφοριακή ρύθμιση επί της οδού Αγίας Ειρήνης στην πόλη της Άρτας ισχύουν τα εξής:

 • Αμφίδρομη κίνηση επί της οδού Αγίας Ειρήνης από την συμβολή της με την οδό Αγίου Αρτεμίου, έως τα όρια του οικοπέδου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Επιπλέον, καθορισμός και χωροθέτηση γενικής θέσης ΑμεΑ στη οδό Σκουφά και Καμηλών.

Καθορισμός δύο (2) θέσεων ολιγόλεπτης στάθμευσης στα ΚΕΠ στην πλατεία Κρυστάλλη για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών του ΚΕΠ.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις υποστηρίζουν και τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία.

Ανακοίνωση Δήμου Αρταίων αναφορικά με την ανακοίνωση του ΔΣ Εργαζομένων του Δήμου Αρταίων: Οι ποινές υπεβλήθησαν σε εργαζόμενους με ανάρμοστη συμπεριφορά και με άδεια από την «σημαία»

Αναφορικά με την ανακοίνωση του Δ.Σ του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου Αρταίων, ο Δήμος Αρταίων γνωστοποιεί πως όλες οι αποφάσεις ελήφθησαν σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες, όπως αυτές προβλέπονται στην περίπτωση τέλεσης πειθαρχικών παραπτωμάτων.

Ειδικότερα, οι υπάλληλοι (και όχι ο υπάλληλος όπως εσκεμμένα και παραπλανητικά για μικροπολιτικούς λόγους εμφανίζει η ανακοίνωση των εργαζομένων) στους οποίους υπεβλήθησαν οι ποινές -το ελάχιστο να σημειωθεί των οποίων προβλέπει ο Υπαλληλικός Κώδικας- υπέπεσαν σε:

 • ανάρμοστη συμπεριφορά ενώπιον του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας,
 • αδικαιολόγητη πολυήμερη απουσία από την εργασία,

λόγοι οι οποίοι και αποκρύπτονται από την ανακοίνωση του ΔΣ του Σωματείου.

Οι ποινές επεβλήθησαν ως όφειλαν και όπως ορίζονται από τον Υπαλληλικό κώδικα ύστερα από αναφορές των ανώτερων τους.

Αρμόδιοι για το εάν τηρούν το ωράριο τους, εάν απουσιάζουν εν ώρα εργασίας χωρίς λόγο, εάν εκτελούν σωστά τα καθήκοντα τους, και εάν συμπεριφέρονται με κόσμιο τρόπο οι υπάλληλοι, είναι οι Προϊστάμενοι, οι Διευθυντές και οι Αντιδήμαρχοι, οπότε αυτοί εισηγήθηκαν και την διαδικασία που ακολουθήθηκε όπως φυσικά προβλέπεται.

Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος Αρταίων ξεκαθαρίζει πως οι ποινές «επιβάλλονται» από την ίδια την συμπεριφορά των εργαζομένων, οι οποίοι οφείλουν να τηρούν τον Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων. Η χυδαιολογία και η «άγραφη» άδεια, δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν.

Παραδίδεται ο νέος ελαστικοσυνθετικός χλοοτάπητας του Δημοτικού Γηπέδου Ποδοσφαίρου Κεραματών

Το Σάββατο 9 Απριλίου 2022, πριν την έναρξη του τελικού Κυπέλλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Άρτας 2021-22, μεταξύ της Αναγέννησης Άρτας και της ΑΕ Ξηροβουνίου, ο Δήμος Αρταίων θα πραγματοποιήσει την τελετή παράδοσης – παραλαβής του νέου ελαστικοσυνθετικού χλοοτάπητα του Δημοτικού Γηπέδου Ποδοσφαίρου Κεραματών (Ε.Π.Σ. Άρτας).

Το Σάββατο 9 Απριλίου το καθιερωμένο Δημοτικό Μνημόσυνο

Το Σάββατο 9 Απριλίου στις 9 στο πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων του Κοιμητηρίου της Άρτας, θα τελεστεί το καθιερωμένο Δημοτικό Μνημόσυνο.

Το ετήσιο Αρχιερατικό Μνημόσυνο τελείται για την ανάπαυση των ψυχών των πεσόντων για την πατρίδα κατά τους απελευθερωτικούς πολέμους του Έθνους και των ταφέντων στο κοιμητήριο Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Οπλιτών, καθώς και των αείμνηστων Ευεργετών και Δωρητών του Δήμου, της Πόλεως και των διατελεσάντων Δημάρχων.

Τις προτεινόμενες θέσεις χωροθέτησης νέου Δικαστικού Μεγάρου στην πόλη της Άρτας, απέστειλε ο Δήμος Αρταίων

Χρ. Τσιρογιάννης: «Να ενώσουμε δυνάμεις για να γίνει το Δικαστικό Μέγαρο Άρτας».

Σε συνέχεια της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Παναγιώτη Αλεξανδρή στο Δημαρχείο και σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας, ο Δήμος Αρταίων σε συνεργασία με τον Πρόεδρο Μιχάλη Νικολάου και τα Μέλη του ΔΣ, απέστειλαν όπως τους ζητήθηκε, τις προτεινόμενες θέσεις χωροθέτησης νέου Δικαστικού Μεγάρου στην πόλη της Άρτας, με χαρακτηριστικά της κάθε θέσης (έκταση, ιδιοκτήτες κλπ), καθώς και συνημμένα έγγραφα όπως, τοπογραφικό διάγραμμα, τεχνικές εκθέσεις, έγγραφα ιδιοκτησίας κλπ, στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και στον Πρόεδρο Πρωτοδικών Άρτας.

Όπως είχε αναφέρει τόσο στον Γενικό Γραμματέα όσο και στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, ο Δήμαρχος Χρ. Τσιρογιάννης, κύριο μέλημα και στόχος της Δημοτικής Αρχής, είναι να επισπευστεί η διαδικασία εύρεσης της βέλτιστης θέσης, προκειμένου η πόλη μας να αποκτήσει άμεσα το δικό της Δικαστικό Μέγαρο, προς εξυπηρέτηση την Δικηγόρων, των πολιτών του Νομού Άρτας και της ευρύτερης περιοχής.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου του Δήμου Αρταίων από το Γενικό Λογιστήριο του Υπουργείου Οικονομικών

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου του Δήμου Αρταίων για το 2019, από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία διήρκεσε συνολικά περίπου τρεις μήνες. Οι Υπηρεσίες του Δήμου Αρταίων ανταποκρίθηκαν με ταχύτητα και επαγγελματισμό στις απαιτήσεις του ελέγχου καθ΄ όλη την διάρκεια της. Το τελικό αποτέλεσμα του ελέγχου της επάρκειας του συστήματος διαχείρισης  του φορέα, έδειξε ότι το επίπεδο των υπηρεσιών του Δήμου στις αυξημένες απαιτήσεις λειτουργίας του, είναι πολύ καλό, σε συνάρτηση με τις αυξημένες αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί στους Δήμους, λαμβανομένων υπόψη του οικονομικού μεγέθους του φορέα και της λειτουργικής και θεσμικής του πολυπλοκότητας αλλά και την εμφανή υποστελέχωση των Υπηρεσιών.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο έλεγχος πραγματοποιείται σε τυχαίο χρόνο από το Υπ. Οικονομικών.

Μαθήματα Ρομποτικής από τα παιδιά του ΚΔΑΠ του Δήμου Αρταίων, παρακολούθησε ο Δήμαρχος Χρ. Τσιρογιάννης και ο Πρόεδρος της ΔΗΚΕΔΑ Δημήτρης Σφήκας

Μαθήματα ρομποτικής είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν χθες το απόγευμα, ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της ΔΗΚΕΔΑ Δημήτρη Σφήκα, από τα παιδιά που συμμετέχουν στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Αρταίων, το οποίο το λειτουργεί  στο 7ο Δημοτικό και στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Άρτας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης έγινε ενημέρωση από τους υπευθύνους του ΚΔΑΠ για την πολύπλευρη δραστηριότητα που αναπτύσσεται στη συγκεκριμένη δομή, σε όλη τη διάρκεια του έτους. Ειδικότερα, το τελευταίο διάστημα μετά την εισαγωγή της Ρομποτικής σε 17 δημοτικά σχολεία, ο Δήμος πρόσθεσε στις δραστηριότητες των παιδιών του ΚΔΑΠ και το μάθημα της Ρομποτικής. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τα παιδιά κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομποτικούς μηχανισμούς με ειδικό εκπαιδευτικό εξοπλισμό που τους παρέχει ο Δήμος, δημιουργούν πρωτότυπες κατασκευές, συνεργάζονται και πειραματίζονται  μεταξύ τους, πάνω σε πολλά και διαφορετικά εκπαιδευτικά εργαλεία.

Το ΚΔΑΠ του Δήμου Αρταίων φιλοξενεί 60 παιδιά, τα οποία φοιτούν σε αυτό στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, για όλο το χρόνο. Έκτος από την σχολική μελέτη, το ΚΔΑΠ διαθέτει τμήμα μαγειρικής, ρομποτικής, μουσικής, αθλοπαιδιών κ.α.

Η φιλοσοφία των δραστηριοτήτων του ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική και ευχάριστη απασχόληση παιδιών ηλικίας 5 έως 12 ετών. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνονται  εκπαιδευτικές εκδρομές και επισκέψεις σε μουσεία, σε χώρους διαδραστικής ψυχαγωγίας και σε άλλους χώρους μάθησης και δημιουργικής έκφρασης.

Το ΚΔΑΠ απασχολεί προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, εκπαιδευτικούς και συγκεκριμένα,  μουσικό, γυμναστές και παιδαγωγό και λειτουργεί καθημερινά από την λήξη του σχολικού ωραρίου έως και τις 10 το βραδύ.

Όπως ανέφερε ο κ. Τσιρογιάννης: «Η  επίσκεψη αυτή ήταν μια ακόμη ευκαιρία για να διαπιστώσουμε ότι τα ΚΔΑΠ του Δήμου μας προσφέρουν ευκαιρίες δημιουργικής απασχόλησης στα παιδιά, και τώρα ακόμη περισσότερες με το μάθημα της Ρομποτικής, που μετά από τα Δημοτικά μας καταφέραμε να βάλουμε και στο ΚΔΑΠ μας. Τα παιδιά μας διδάσκονται καινούργια διαφορετικά, σύγχρονα, καινοτόμα πράγματα. Είναι μια πολύτιμη κοινωνική δομή, αλλά και μια ασφαλή και ποιοτική λύση στις εργαζόμενες οικογένειες του Δήμου μας. Επιπλέον προχωράμε στον εμπλουτισμό των δραστηριοτήτων της με κάτι διαφορετικό, είτε σε ότι αφορά τον αθλητισμό, είτε την Καινοτομία. Ακόμη, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Αστρονομίας θα προμηθεύσουμε τα σχολεία μας με ένα τηλεσκόπιο για να γνωρίσουν και το μάθημα της αστρονομίας οι μαθητές».

Ενώ ο κ. Τσιρογιάννης συνέχισε: «Ευχαριστούμε όλους τους εργαζόμενους των ΚΔΑΠ μας, για την προσφορά τους και τους γονείς που μας εμπιστεύονται για την δημιουργική απασχόληση των παιδιών τους. Επίσης ευχαριστώ τον Πρόεδρο Δημήτρη Σφήκα και το Δ.Σ της ΔΗΚΕΔΑ για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν, αλλά και την Διεύθυνση των Σχολείων για την παραχώρηση των χώρων και την υποδειγματική τους  συνεργασία».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της ΔΗΚΕΔΑ Δημήτρης Σφήκας, πρόσθεσε: «Τα παιδιά μας μαθαίνουν και κατασκευάζουν ρομποτικές εφαρμογές με μεγάλο ενθουσιασμό, ενώ παράλληλα, εξοικειώνονται με έννοιες των Μαθηματικών, της Πληροφορικής και γενικότερα των επιστημών, με έναν βιωματικό, ευχάριστο και αποτελεσματικό τρόπο. Ευελπιστούμε  τα παιδιά να αγκαλιάσουν την ρομποτική».

 

Από την Δευτέρα 4 Απριλίου έως και την 6 Απριλίου 2022, διανομή τροφίμων για τους ωφελούμενους του επισιτιστικού προγράμματος ΤΕΒΑ

Δωρεάν διανομή τροφίμων για τους ωφελούμενους του επισιτιστικού προγράμματος ΤΕΒΑ και συγκεκριμένα, κοτόπουλο και πατάτες, θα πραγματοποιηθεί από την Δευτέρα 4 Απριλίου 2022 έως και την 6 Απριλίου 2022, στην Κεντρική Λαχαναγορά του Δήμου Αρταίων, από τις 08:00 το πρωί, έως και τις 12:00 το μεσημέρι.

Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα σχετικά με την ημέρα προσέλευσης, η οποία θα γίνεται με αλφαβητική σειρά για την αποφυγή συγχρωτισμού, τηρώντας παράλληλα αυστηρά τους κανονισμούς ατομικής υγιεινής και τα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας, για την πρόληψη της διασποράς της covid 19. Όλοι οι δικαιούχοι θα πρέπει κατά την διάρκεια της διανομής να φορούν προστατευτική μάσκα και να τηρούν τις αποστάσεις.

Επίσης, ο κάθε δικαιούχος θα παραλαμβάνει την ποσότητα που του αναλογεί επιδεικνύοντας το δελτίο της αστυνομικής του ταυτότητας και το ΑΜΚΑ.

Σας παραθέτουμε την συνταγή διανομής:

ΠΡΟΪΟΝ 1 ΜΕΛΟΣ & 2 ΜΕΛΗ 3 ΜΕΛΗ & 4 ΜΕΛΗ 5 ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΑΝΩ
Κοτόπουλο (2 κιλά) 3 τεμάχιο 4 τεμάχια 5 τεμάχια
Πατάτες (Συσκευασία 2 κιλών) 4 τεμάχια 7 τεμάχια 9 τεμάχια

Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δε δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής, τα προϊόντα μπορεί να παραλαμβάνει τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) η εξουσιοδότηση φέρει βεβαίωση γνησίου υπογραφής από αρμόδια Αρχή ή β) η εξουσιοδότηση δε φέρει βεβαίωση γνησίου υπογραφής αλλά συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας του εξουσιοδοτούντος ωφελουμένου ή άλλου επίσημου εγγράφου από το οποίο προκύπτουν ο ΑΜΚΑ ή ο ΑΦΜ του.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ, ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ

ΑΔΑ: 6ΘΞ7ΩΨΑ-Ν60                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                           Άρτα: 01/04/2022
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                                     Αρ.Πρωτ.: 7733/2022
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών
Πληρ.: Μερκοβίτη Ανδριάνα
Τηλ.: 2681362290
e-mail : merkoviti@arta.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ, ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε.ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας Εξοπλισμού παιδικών χαρών, ιστών & φωτιστικών σωμάτων για τη Δ.Ε. Αμβρακικού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού  191.493,20 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η δαπάνη για τη  σύμβαση βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση στο προϋπολογισμό έτους 2022 στον Κ.Α. 64-7135.007«Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών, ιστών και φωτιστικών σωμάτων για τη ΔΕ Αμβρακικού (αλιείας και θάλασσας 2014-2020)» ύψους 130.000,00 € και Κ.Α. 30-7135.023 «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών, ιστών και φωτιστικών σωμάτων για τη ΔΕ Αμβρακικού» Ιδία συμμετοχή ύψους 61.493,20 €.

Η Πράξη «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ» με Κωδικό MIS/ (ΟΠΣ): 5074514 εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020», συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). (κωδ. ενάριθ. Έργου 2021ΣΕ08610049) και από ιδίους πόρους. Έχει ενταχθεί  στην Ενωσιακή Προτεραιότητα  4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» του Ε.Π. «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020», αφορά σε υποέργο προμήθειας με τίτλο ” Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών, ιστών και φωτιστικών για την Δ.Ε. Αμβρακικού»

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 16/04/2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 15:00μμ στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει βάσει του 4497/2017.  Ο αριθμός του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ο 158230.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.  Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Εγγύηση συμμετοχής

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται στο 2% της αξίας για την οποία κατατίθεται προσφορά χωρίς τον ΦΠΑ ήτοι 3.089,00 €.

Τα προς προμήθεια είδη που κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :37535200-9 « Εξοπλισμός παιδικών χαρών » & 45316100-6  « Ιστοί φωτισμού και φωτιστικά led».

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στις προκηρύξεις, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Μερκοβίτη  Ανδριάνα,   τηλ.2681362290)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΜΗΘ ΕΞΟΠΛ ΠΑΙΔΙΚ ΧΑΡΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤ ΣΩΜΑΤ ΔΕ ΑΜΒΡΑΚ