Ένας ακόμη κυκλικός κόμβος επί της Περιφερειακού οδού, στην πόλη της Άρτας

Δημοπρατείται από τον Δήμο Αρταίων η κατασκευή του Κυκλικού Κόμβου επί της Εθνικής Οδού Αθηνών – Ιωαννίνων πλησίον της οδού Ελ. Βενιζέλου. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, η οποία ανοίγει το δρόμο για την κατασκευή νέου κυκλικού κόμβου στην περιοχή της Άρτας.

Το έργο αφορά την αναδιαμόρφωση του ισόπεδου σηματοδοτούμενου τετρασκελούς κόμβου σε κυκλικό επί της Περιφερειακής οδού της πόλης της Άρτας (Ε.Ο. 4), πλησίον της οδού Ελ. Βενιζέλου, στη διασταύρωση με τις οδούς Αγίου Αρτεμίου και Αιακιδών. Ο νέος κυκλικός κόμβος θα έχει συνολική διάμετρο 36μ., με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και δυνατότητα εξυπηρέτησης μεγάλων οχημάτων, με τον προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται στις 900.000 ευρώ με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Ηπείρου.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέχρι την Δευτέρα 9 Μαΐου 2022.

Περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις, παρέχονται στην ηλεκτρονική σελίδα www.arta.gr, στην κατηγορία Εφημερίδα της Υπηρεσίας – Προκηρύξεις.

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας: A/A ΕΣΗΔΗΣ “187445”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Άρτα         20/04/2022

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                 Αριθμός πρωτ.   9338

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                           ΚΗΜΔΗΣ:  22PROC010434465

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              ΑΔΑ: Ψ8ΚΛΩΨΑ-ΠΨΩ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Μ Ε Σ Ω Τ Ο Υ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν

( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )

 • Ο Δήμος Αρταίων, προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» με συνολικό προϋπολογισμό 000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , με CPV 45233128-2 (Κατασκευαστικές εργασίες για κυκλικούς κόμβους) και κωδικό NUTS: EL541.
 • Το έργο συντίθεται από κατηγορίες εργασιών: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ π/υ 74.364,04 €, ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ π/υ 216.799,70 €, ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ π/υ 21.201,00 €, ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ π/υ 117.123,16 €, ΣΗΜΑΝΣΗ π/υ 22.517,00€, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ π/υ 34.134,92 € και ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ π/υ 30.297,20€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ 18% και απρόβλεπτα 15%).
 • Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών ορίζεται η 09/05/2022 ημέρα Δευτέρα, ενώ ως ώρα λήξης ορίζεται η 15:00μ.μ.
 • Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 13/05/2022 ημέρα Παρασκευή, ενώ ως ώρα ορίζεται η 10:00π.μ.
 • Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 95 παρ. 2α) του Ν.4412/2016.
 • Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
 • Αύξων Αριθμός Συστήματος του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού:
 • Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. 166278/25.06.2021 (ΦΕΚ 2813/30.06.2021 τεύχος Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
 • Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης της Προσφοράς, προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
 • Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αρταίων στην διεύθυνση http://old.arta.gr/prokirikseis/.
 • Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2681362235, FAX επικοινωνίας 2681362254, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Αικατερίνη Σιώζου.
 • Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345επ. Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
 • Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως τις 29/04/2022 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 03/05/2022.
 • Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
 1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ που είναι εγκατεστημένα:
 • α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
 • β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
 • γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
 • δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,
 1. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
 2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (γ) και (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).
 • Ειδικά για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, όσον αφορά στην καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και από την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα Ι του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), στην 1η τάξη και άνω στην κατηγορία έργων «ΟΔΟΠΟΙΙΑ».
 • Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής η οποία απευθύνεται στο φορέα κατασκευής του έργου, ήτοι τον Δήμο Αρταίων και ανέρχεται στο ποσό των δεκατέσσερις χιλιάδες πεντακόσια δέκα έξι ευρώ και δεκατρία λεπτά (14.516,13ευρώ), ενώ δε γίνεται δεκτή αν έχει χρόνο ισχύος μικρότερο των δέκα (10) μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης ήτοι τουλάχιστον έως την 09/03/2023.
 • Το χρονικό διάστημα δέσμευσης για την προσφορά είναι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της. Οι προσφορές θα συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα.
 • Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
 • Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ευρωπαικού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», (κωδικός ΟΠΣ: 5119352 και κωδικός ΣΑΕ: 2021ΕΠ01810031).
 • Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο έως 10% της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, υπό την προϋπόθεση της καταβολής από τον ανάδοχο ισόποσης εγγύησης προκαταβολής σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 150 του Ν. 4412/2016
 • Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 • Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων.
 • Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

Άρτα     20 – 04 – 2022

Ο Δήμαρχος  Αρταίων

Τσιρογιάννης Χρήστος

Β. ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΟΜΒΟΥ Γ. ΣΧΕΔΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛ ΚΟΜΒΟΥ Δ. ESPD Ε. ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ PDF  Α1. H_M_KOMBOY 

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες μετατόπισης του δικτύου αποχέτευσης/ ομβρίων/ ύδρευσης από το Μικρό αρχαίο θέατρο της Αμβρακίας

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες μετατόπισης του δικτύου αποχέτευσης, ύδρευσης και όμβριων υδάτων, στο Μικρό αρχαίο θέατρο της Αμβρακίας. Ειδικότερα, αφαιρεθήκαν οι αγωγοί μέσα από τον χώρο του αρχαίου θεάτρου, ενώ στην συνέχεια η ΔΕΥΑΑ πέρασε περιμετρικά την αποχέτευση ομβρίων/ακαθάρτων και την ύδρευση, αφού πρώτα έγινε η στερέωση των πρανών.

Στο σημείο των εργασιών βρέθηκε ο Δήμαρχος Αρταίων, Χρήστος Τσιρογιάννης, ο Διευθυντής της ΔΕΥΑΑ Βασίλης Κρανιώτης και στελέχη της ΔΕΥΑΑ, καθώς και στελέχη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας προκειμένου να δουν από κοντά την πορεία των εργασιών, αλλά και να ενημερωθούν από τον εργολάβο για την ημερομηνία ολοκλήρωσής του.

Ο Δήμαρχος Αρταίων κατά την επίσκεψη του στο σημείο τόνισε: «Ήταν μια εικόνα που δεν τιμούσε καθόλου την πόλη μας και όσοι φώναζαν, φώναζαν δικαίως. Από εδώ και στο εξής όμως, το μικρό αρχαίο Θέατρο της Αμβρακίας είναι “απελευθερωμένο” από τους πλαστικούς σωλήνες, μιας και η ΔΕΥΑΑ πέρασε περιμετρικά την αποχέτευση ομβρίων/ακαθάρτων και την ύδρευση, αφού πρώτα όμως έγινε η στερέωση των πρανών.

Μαζί με την Αρχαιολογία και χρηματοδότηση και από την Περιφέρεια Ηπείρου, σε λίγο καιρό το αρχαίο Θέατρο της Αμβρακίας κα o περιβάλλοντας χώρος αυτού, θα είναι έτοιμος να μας μεταφέρει την μαγεία της ιστορίας μας και να ενσωματωθεί αυτός ο όμορφος χώρος στην ζωή της πόλης μας, αποτελώντας και ένα χώρο τουριστικού ενδιαφέροντος».

Επιμνημόσυνη δέηση για τα 26 θύματα που χάθηκαν στον βομβαρδισμό της Άρτας το Πάσχα του 1941

Με μια σεμνή λειτουργιά, τελέστηκε το πρωί της Κυριακής στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Δημητρίου, η επιμνημόσυνη δέηση για τα αθώα θύματα από τον βομβαρδισμό της Άρτας την 19η, 20η και 21η Απριλίου του 1941, παρουσία της Δημοτικής Αρχής, και συγκεκριμένα του Δημάρχου Αρταίων Χρήστου Τσιρογιάννη, του Αντιδημάρχου Πολιτισμού Νίκου Λιόντου και του Αντιδημάρχου Οικονομικών Χριστόφορου Σιαφάκα. Μια εκδήλωση την οποία η Δημοτική Αρχή σκοπεύει, να καταστήσει πλέον θεσμό και κάθε χρόνο να τιμάτε με ιδιαίτερο σεβασμό και επισημότητα.

Η επιμνημόσυνη δέηση θα τελείται κάθε χρόνο βάσει και της πρόσφατης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων, για την ανάπαυση των ψυχών, των αθώων θυμάτων από τον τριήμερο βομβαρδισμό της Άρτας, την πρώτη Κυριακή πριν τις 19 Απριλίου κάθε έτους, ως ημέρα μνήμης και τιμής των αθώων αυτών θυμάτων. Αν η Κυριακή αυτή τυγχάνει να είναι Κυριακή του Πάσχα, τότε η μέρα μνήμης να μετατίθεται για την επόμενη Κυριακή.

Το πρώτο θύμα από βομβαρδισμό στην Άρτα έπεσε η δεκαοχτάχρονη Κωνσταντίνα Ντούντα την στιγμή που μάζευε ξύλα στον Άραχθο. Οι Ιταλοί αεροπόροι είδαν από ψηλά τον Άραχθο και πίστεψαν ότι πρόκειται για σιδηροδρομική γραμμή, οπότε έσπευσαν να την καταστρέψουν.

Τα στοιχεία για τα ονόματα των θυμάτων αντλήθηκαν από το βιβλίο του αείμνηστου Δημάρχου Αρταίων Κωνσταντίνου Βάγια, για τον βομβαρδισμό της Άρτας.

Η επιμνημόσυνη δέηση τελείται στη μνήμη:

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Κ.  ΜΠΟΤΣΑΣ                          ΕΤΩΝ  38

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΚΟΛΟΒΟΣ                               ΕΤΩΝ  48

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ                  ΕΤΩΝ  56

ΑΓΛΑΙΑ ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ               ΕΤΩΝ  20

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ               ΕΤΩΝ  51

ΠΑΝΤΕΛΗΣ Δ. ΚΑΤΣΙΩΛΑΣ                         ΕΤΩΝ  39

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΕΥΣΤΡ. ΠΑΛΑΝΤΖΑ                ΕΤΩΝ  62

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΤΟΔΟΥΛΟΣ                       ΕΤΩΝ  70

ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΝΩΛΗΣ             ΕΤΩΝ  17

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΒΑΣ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ               ΕΤΩΝ  90

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΩΝ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ               ΕΤΩΝ   20

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΤΗΣ                                        ΕΤΩΝ  46

ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΙΝΤΖΕΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΛΕΩΝ. ΚΟΛΙΟΥΛΗ                        ΕΤΩΝ  11

ΤΑΚΗΣ ΣΚΕΝΤΟΣ                                         ΕΤΩΝ  48

ΠΑΝΤΕΛΗΣ Δ. ΚΑΤΣΩΛΑΣ                        ΕΤΩΝ  37

ΑΓΓΕΛΙΚΗ Δ. ΧΕΙΜΑΡΙΩΤΗ                      ΕΤΩΝ  20

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΕΞΑΡΧΟΣ                               ΕΤΩΝ  16

ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΚΩΝ. ΜΠΙΤΣΚΑΝΑΚΗ          ΕΤΩΝ  14

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡ. ΡΥΣΤΕΜ                            ΕΤΩΝ  50

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΜΠΟΣ                             ΕΤΩΝ  52

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΟΓΟΘΕΤΟΥ                     ΕΤΩΝ  16

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΙΟΝΤΟΥ                              ΕΤΩΝ  14

ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΕΚΟΥ (ΤΖΑΒΕΛΑ)                   ΕΤΩΝ  39

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΕΝΤΗΣ                            ΕΤΩΝ  32

Εντάχτηκε στο “Αντώνης Τρίτσης” το έργο «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων και σχολικών μονάδων του Δήμου Αρταίων»

Ένα εκτεταμένο έργο συντήρησης δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων και σχολικών μονάδων του Δήμου Αρταίων, προωθεί η Δημοτική αρχή μετά και από τη ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” και την έγκρισή του από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, κ. Στέλιο Πέτσα.

Πρόκειται για παρεμβάσεις συντήρησης δύο δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, αυτών της Καμπής και της Ανέζας, και σχολικών συγκροτημάτων με επίστρωση χυτού ελαστικοσυνθετικού δαπέδου στα γήπεδα μπάσκετ, σε είκοσι τρία (23) σχολεία του Δήμου. Επιπλέον σε τριάντα τρία (33) σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Αρταίων, προβλέπονται παρεμβάσεις που αφορούν ελαιοχρωματισμούς, βελτίωση υδροροών, τοποθέτηση θυρών, Η/Μ εργασίες και εργασίες πυρασφάλειας κλπ, με τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται στις 950.799,87 ευρώ.

«Προχωρούμε άμεσα σε ένα ακόμη σπουδαίο έργο το οποίο θα αναβαθμίσει αθλητικές και σχολικές υποδομές του Δήμου μας. Οι παρεμβάσεις μας είναι συνεχείς με στόχο να παρέχουμε στους αθλητές και τους μαθητές μας ιδανικές συνθήκες σε χώρους που περνούν καθημερινά αρκετές ώρες», δήλωσε ο Δήμαρχος Αρταίων Χρ. Τσιρογιάννης.

Ξεκίνησε η διανομή προϊόντων για το Πάσχα, από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αρταίων

Χρ. Τσιρογιάννης: «Πακέτο αγάπης» από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου μας.

Αρνί, μοσχαρίσιο κρέας, κοτόπουλο νωπό, χοιρινές μπριζόλες, ελαιόλαδο, αλεύρι, ζάχαρη, τοματοχυμός, κριθαράκι, ρύζι, μακαρόνια, περιλαμβάνει το «πακέτο αγάπης» που διανέμει στους δικαιούχους του το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αρταίων, από σήμερα Μεγάλη Δευτέρα.

Η πασχαλινή διανομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου έχει ήδη ξεκινήσει και ολοκληρώνεται τη Μεγάλη Τετάρτη στις εγκαταστάσεις της δομής. Εκεί εξυπηρετούνται 178 οικογένειες, ανάμεσά τους περίπου 130 παιδιά.

Επίσης θα διανεμηθούν μωρομάντηλα και μάσκες για παιδιά ηλικίας έως 6 ετών, στους εγκεκριμένους ωφελούμενους του Κοινωνικού Φαρμακείου.

Αυτονόητα, η διανομή πραγματοποιείται με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας με προγραμματισμένο ραντεβού από τους δικαιούχους.

Τα προϊόντα προέρχονται από πόρους του Δήμου, αλλά και δωρεές πολιτών, φορέων, συλλόγων και επιχειρήσεων και διατίθενται εντελώς δωρεάν στους ωφελούμενους του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Αρταίων.

Ο Δήμος Αρταίων ευχαριστεί όλους όσοι συνεισφέρουν σ΄ αυτή τη μεγάλη δράση αλληλεγγύης και εύχεται σε όλους, Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα.

Διαβούλευση  επί της υπ. αριθμ. 10/2022 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: “Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Κανονισμού Λειτουργίας & Διαχείρισης των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Αρταίων”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άρτα, 15 Απριλίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   ΠΡΟΣ:
ΤMΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
Πληρ.: Ζιώγα Μαλίτσα
Τηλ.: 2681362210
Email: zioga@arta.gr
  Δημότες  Δήμου Αρταίων

ΘΕΜΑΔιαβούλευση επί της υπ. αριθμ. 10/2022 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ: ΡΒ0ΙΩΨΑ-Β94) με θέμα: «Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Κανονισμού Λειτουργίας & Διαχείρισης των Δημοτικών Κοιμητηρίων (αριθ. 626/2017 ΑΔΣ με ΑΔΑ: 6Μ5ΣΩΨΑ-8ΘΞ) του Δήμου Αρταίων

Στα πλαίσια  της εύρυθμης λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Αρταίων και σε εφαρμογή του γενικότερου νομικού πλαισίου που διέπει και καθορίζει τους κανόνες για τη διοίκηση, τη διαχείριση και τη λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων και ειδικότερα τις διατάξεις του Α.Ν. 582/1968 (ΦΕΚ 225/Α) και του Β.Δ/τος του 58 (ΦΕΚ 171/Α), η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αρταίων εισηγήθηκε και συνέταξε τις παρούσες Τροποποιήσεις-Συμπληρώσεις του ισχύοντα Κανονισμού, οι οποίες εγκρίνονται από το συμβούλιο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, που επιθυμούν να  συμμετέχουν στη διαβούλευση, να αποστείλουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους επί των  συγκεκριμένων τροποποιήσεων-συμπληρώσεων του αρχικού κανονισμού λειτουργίας & διαχείρισης των δημοτικών Κοιμητηρίων στo κάτωθι ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email): zioga@arta.gr, μέχρι τις 18-4-2022 και ώρα 15:00 μ.μ.

Η ΑΝ/ΤΡΙΑ Δ/ΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΚΙΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Αρ 10-2022 Απόφαση ΕΠΖ

Αρ 626-2017 ΑΔΣ – Κανονισμός Κοιμητηρίων

Ξεκινούν οι εκδηλώσεις για την «Βυζαντινή Άρτα» σε Ιερούς Ναούς, Βυζαντινά μνημεία με έθιμα και ψαλμωδίες

Χρ. Τσιρογιάννης: «Προβολή των Βυζαντινών μνημείων της Άρτας, με στόχο την αύξηση του τουριστικού ρεύματος προς την περιοχή μας».

Με μια σειρά εκδηλώσεων που αναδεικνύουν τα υπέροχα Βυζαντινά Μνημεία, τους Ιερούς Ναούς και έθιμα της Άρτας, πραγματοποιείται φέτος η «Βυζαντινή Εβδομάδα» που διοργανώνει από σήμερα Παρασκευή 15 Απριλίου, και καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας ο Δήμος Αρταίων σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας και την Ιερά Μητρόπολη Άρτας.

Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν αναβιώσεις εθίμων, χορωδιακούς ύμνους, ψαλμούς κ.α. και γίνονται με στόχο αφενός την δημιουργία ενός κλίματος ιδιαίτερης θρησκευτικής κατάνυξης κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας και αφετέρου την προβολή των Βυζαντινών μνημείων της Άρτας, που αποτελούν σήμα κατατεθέν για την περιοχή μας, με στόχο και την αύξηση του τουριστικού ρεύματος προς την περιοχή μας.

«Η Βυζαντινή Άρτα, είναι ένα μοναδικό ταξίδι για τις Άγιες Ημέρες του Πάσχα, ένα ταξίδι γνωριμίας με τους Ναούς, τα Βυζαντινά Μνημεία, και τα έθιμά μας. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους συμπολίτες μας, αλλά και στους επισκέπτες της περιοχής μας την ευκαιρία να περάσουν τις Άγιες αυτές ημέρες με κατάνυξη, αλλά και να γνωρίσουν καλύτερα την περιοχή μας μέσα από τον πολιτιστικό της πλούτο και την γαστρονομία της», αναφέρει σε δήλωσή του ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Πολιτισμού Νίκος Λιόντος.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής :

Παρασκευή 15 Απριλίου

 • “Λαζαροτράγουδα” – Πολιτιστικός Σύλλογος Ροδαυγής και Φορείς του χωριού, αύλειος χώρος Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Ροδαυγής, ώρα 19.30 μ.μ.

Μεγάλη Δευτέρα 18 Απριλίου – Αίθουσα «Σκουφά», ώρα 21.00

 • Ρεσιτάλ Πιάνου από τον σολίστ Valeriy Ismagilov σε έργα των Frédéric Chopin και Sergei Rachmaninoff ( Μουσικό Σχολείο Άρτας )

Μεγάλη Τρίτη 19 Απριλίου – πεζόδρομος οδού Σκουφά, ώρα 20.30

 • “Ύμνοι Μεγάλης Εβδομάδας” – Συμμετέχουν οι Φιλαρμονικές του Μ/Φ Συλλόγου Άρτης «Ο Σκουφάς», Δήμου Ιωαννιτών και Ηγουμενίτσας

Μεγάλη Τετάρτη 20 Απριλίου -Παρηγορήτρια, ώρα 21:00

 • “Πάσα Πνοή” ανθολογία Βυζαντινών Ύμνων και Λαικών Θρηνών με τον Μάνο Αχαλινωτόπουλο και τον Πρωτοψάλτη Χρήστο Χαλκιά

Μεγάλη Πέμπτη 21 Απριλίου

 • “Αναβίωση εθίμου – βάψιμο αυγών” – Πλατεία Αγίου Νικολάου , ώρα 11.00 π.μ.
 • “Έθιμο της φωτιάς” – Σύλλογος «Φίλοι Ι.Ν. Αγίας Θεοδώρας», αύλειος χώρος Ι.Ν. Αγίας Θεοδώρας, ώρα 19:45 μ.μ.
 • Εγκώμια από τον Εφηβικό Ψαλτικό Χορό  Μουσικού Σχολείου Άρτας – ώρα 22:00, Σύλλογος «Φίλοι Ι.Ν. Αγίας Θεοδώρας», Ιερός Ναός Αγίας Θεοδώρας,
 • “Στόλισμα Επιταφίων με τον παραδοσιακό τρόπο” – Σύλλογος «Φίλοι Ι.Ν. Αγίας Θεοδώρας», Ιερός Ναός Αγίας Θεοδώρας, ώρα 24.00

Μεγάλη Παρασκευή 22 Απριλίου

 • Xαγιάτι Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Ροδαυγής, ώρα 19.00: “Τα πάθη του Χριστού” – Πολιτιστικός Σύλλογος Ροδαυγής και Φορείς του χωριού
 • Περιφορά των Επιταφίων στο κέντρο της πόλης με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής του Μ/Φ Συλλόγου «Σκουφάς»

Μεγάλο Σάββατο 23 Απριλίου 

 • Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, ώρα 10.00 π.μ.: “Αναβίωση εθίμου – σπάσιμο πιάτων και κανατών”, με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής του Μ/Φ Συλλόγου Άρτης «O Σκουφάς»
 • Πλατεία Αγίας Θεοδώρας, ώρα 23.30: “Ιπτάμενα φλεγόμενα αερόστατα στον ουρανό της πόλης” – Σύλλογος Φίλων Ι.Ν. Αγίας Θεοδώρας

 Κυριακή του Πάσχα 24 Απριλίου

 • “Παραδοσιακό καγκελάρι” στην Ροδαυγή – Πολιτιστικός Σύλλογος Ροδαυγής και Φορείς του χωριού, πλατεία Ροδαυγής, ώρα 19.30 μ.μ.

Δευτέρα 25 Απριλίου

 • “Παραδοσιακό καγκελάρι” στον Ι.Ν Αγίου Γεωργίου Αμμοτόπου, ώρα 10.00 π.μ.

Τρίτη 26 Απριλίου

 • “Παραδοσιακό καγκελάρι” στον Ι.Ν Αγίων Αναργύρων Αμμοτόπου, ώρα 10.00 π.μ.

* Να σημειωθεί, τέλος, ότι σε όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας ο Βυζαντινός Ναός της Παναγίας Παρηγορήτισσας θα είναι  ανοικτός για το κοινό ως εξής:
Mεγ. Δευτέρα – Mεγ. Τετάρτη 8.30 π.μ. έως 15.30 μ.μ.
Μεγ. Πέμπτη – Μεγ. Σάββατο από 08.30 π.μ. έως 15:30 και 23.00μ.μ – 02.00 π.μ.

Το Κλειστό Γυμναστήριο Τ9 των Κωστακιών υποδέχθηκε τους κορυφαίους της Άρσης Βαρών

Χρ. Τσιρογιάννης«Ευχαριστώ τους κορυφαίους της Άρσης Βαρών που αποδέχθηκαν την πρόσκληση μας για να συναντήσουν τους μικρούς μαθητές. Είμαστε εδώ για να προσφέρουμε κάθε ημέρα και πιο πολλά στον λαό της Άρτας».

Στο κατάμεστο Κλειστό Γυμναστήριο Τ9 τον Κωστακιών από μαθητές Δημοτικών σχολείων του Νομού Άρτας, πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι, η αθλητική εκδήλωση με θέμα «Αθλητισμός και νέοι. Αξίες διαχρονικές και σχέσεις ζωής» με προσκεκλημένους τον κ. Πύρρο Δήμα, τέσσερις φορές Ολυμπιονίκη, αθλητή της άρσης βαρών, τον κ. Δημήτριο Μπακοχρήστο, δύο φόρες Παραολυμπιονίκη της άρσης βαρών, τον κ. Χρήστο Τριφύλλη, Εθνικό προπονητή της άρσης βαρών και τον συντονιστή της εκδήλωσης τον κ.  Βασίλη Σκουντή, Αθλητικογράφο. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Αρταίων σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας και υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ηπείρου.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα σεβασμού διαφορετικότητας, αλληλεγγύης, το δικαίωμα όλων στην άθληση, η απόκτηση εμπειρίας σχετικά με την επίδραση του αθλητισμού στη ζωή μας.

Αξίζει να σημειωθεί πως κατά την διάρκεια της αθλητικής εκδήλωσης στο χώρο το Αθλητικού Κέντρου, πραγματοποιήθηκε και συλλογή τροφίμων για το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Αρταίων και αιμοδοσία σε συνεργασία με το Γ.Ν.  Άρτας και τον Σύλλογο Αιμοδοτών Άρτας.

Ακολούθησε η  βράβευση των κορυφαίων αθλητών και ανθρώπων του αθλητισμού και συγκεκριμένα, τον Πύρρο Δήμα βράβευσε ο Δήμαρχος Αρταίων κ. Χρήστος Τσιρογιάννης, τον Δημήτριο Μπακοχρήστο βράβευσε η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας κα. Κλεοπάτρα Βασιλείου με την κα. Φανή Μπισκανάκη Συντονίστρια Φυσικής Αγωγής από το ΠΕΚΕΣ Ηπείρου, τον Χρήστο Τριφύλλη βράβευσε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αρταίων κ. Δημήτριος Ευαγγέλου και ο Αντιπερειφερειάρχης της Π.Ε. Άρτας κ. Βασίλης Ψαθάς, τέλος τον Βασίλη Σκουντή βράβευσε ο πρώην διαιτητής Καλαθοσφαίρισης και μέλος της Κεντρικής Διαιτησίας της ΕΟΚ και Καθηγητής Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Άρτας κ. Κωνσταντίνος Μητσόπουλος μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας και Αθλητισμού της Περιφέρειας Ηπείρου κ. Οδυσσέα Πότση.

Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της εκδήλωσης που έκαναν τον κορυφαίο αθλητή Πύρρο Δήμα να συγκινηθεί ήταν όταν σε ερώτηση μαθητή Δημοτικού σχολείου αναφέρθηκε στις δύσκολες στιγμές που αντιμετώπισε ερχόμενος στην Ελλάδα.

«Μόνο χαρά νοιώθουμε που το στολίδι του Δήμου μας το Κλειστό Γυμναστήριο Τ9, γέμισε από παιδικά χαμόγελα από φωνές και ενθουσιασμό και αυτό πραγματικά όχι μόνο μας κάνει περήφανους, αλλά μας δίνει το κίνητρο να κάνουμε ακόμη περισσότερα. Οι κορυφαίοι αυτοί αθλητές που τους ευχαριστώ από καρδίας για τα διδάγματα που πέρασαν στα παιδιά μας, με το ήθος και την απλότητα τους μας έκαναν να αισθανθούμε διπλά υπερήφανοι που είμαστε Έλληνες. Θέλουμε τα παιδιά μας δίπλα στον αθλητισμό γατί μέσα από αυτόν διδάσκονται τα ποιο σημαντικά μαθήματα για την ζωή τους και θα κρατήσω αυτό, το μήνυμα που είχαν οι μικροί μαθητές τυπωμένο στα μπλουζάκια τους «όπου κοιτάς ….θα φτάσεις ……», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Δημήτρης Ευαγγέλου.

Τέλος, ο Δήμος Αρταίων ευχαριστεί, για την στήριξή της την Περιφέρεια Ηπείρου, την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Άρτας και την Διευθύντρια κα. Κλεοπάτρα Βασιλείου για τα εφόδια που προσφέρει στους μικρούς μαθητές μέσα από τέτοιες εκδηλώσεις, τους χορηγούς και όσους εργάστηκαν για να πραγματοποιηθεί αυτή η εξαιρετική αθλητική εκδήλωση.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 18/04/2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, το ν. 4830/2021 τις διατάξεις της παρ. 3δ και 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, την αριθμ. 3022/11-2-2022 αίτηση 13 δημοτικών συμβούλων και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21, τις υπ αριθ. εγκυκλίους ( ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929/23.11.2021), ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 2158/14.01.2022 (ΦΕΚ 67/14.01.2022 τεύχος Β’) «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και για τους λοιπούς με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής ePresence.gov.gr, (σχετικό link και οδηγίες θα σας αποσταλούν με νέο mail) την 18η Απριλίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Μ. Δευτέρα και ώρα 19.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 18-4-2022
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8869/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Εισηγητής: Δήμαρχος Αρταίων κ. Χρήστος Τσιρογιάννης
 Ενημέρωση Δημάρχου για διάφορα θέματα
1. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου (κατηγορίας Α2, Ομάδα 10η & 11η): «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 52 MW στην περιοχή Αμμοτόπου και Καμπής της Δ.Ε. Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων, Π.Ε.Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου» που θα χωροθετηθεί εντός Δημοτικής έκτασης
2. Ενημέρωση για τα αποτελέσματα της Μελέτης Αξιολόγησης Περιοχών για το Επιχειρηματικό Πάρκο
3. Απευθείας εξαγορά ακινήτου, ιδιοκτησίας Λεωνίδα Παπαγιάννη, στο παραλίμνιο Πάρκο
4. Αποδοχή ρυμοτομούμενων τμημάτων ακινήτων, που βρίσκονται εντός της πόλεως της Άρτας και τέθηκαν από τους ιδιοκτήτες τους σε κοινή χρήση με συμβολαιογραφικές πράξεις

Εισηγητής κ. Σιαφάκας Χριστόφορος
Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας

5. Άνοιγμα νέου καταθετικού τραπεζικού λογαριασμού στην Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου και ορισμός προσώπων που θα τον κινούν με τις υπογραφές τους
6. Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Κανονισμού Λειτουργίας & Διαχείρισης των Δημοτικών κοιμητηρίων (αριθ. 626/2017 με ΑΔΑ: 6Μ5ΣΩΨΑ-8ΘΞ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)
Εισηγητής κ. Λιόντος Νικόλαος Αντιδήμαρχος

Εισηγητής κ. Λιόντος Νικόλαος
Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς και Διοικητικών Υπηρεσιών

7. Εισήγηση επί του θέματος: καθορισμός ημερομηνίας εορταστικών εκδηλώσεων των Ιστορικών μαχών Γριμπόβου 1897 και 1912-1913 για το έτος 2022.

Εισηγητής κ. Ευαγγέλου Δημήτριος
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας & Εθελοντισμού, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης

8. Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και Συμπλήρωση της κατάστασης δικαιούχων της Δομής Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων
9. Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και Συμπλήρωση της κατάστασης δικαιούχων της Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων

Εισηγητής κ. Κοτσαρίνης Μιχαήλ
Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας

10. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου έτους 2022

Εισηγητής κ. Χρηστούλης Σωτήριος
Αντιδήμαρχος Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας και Χωροταξίας

11. Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου εξόδου σε Αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του κ. Πέτρου Μπίζα στην θέση «ΡΟΓΓΙΑ – ΚΑΙΖΕΣ» ΤΚ Κεραματών Δήμου Αρταίων

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Τράμπας

Νέα έκθεση στην Δημοτική Πινακοθήκη Άρτας: Κατερίνα Ασλανίδου «Στο Χώμα, στο Χρώμα»

Μια ακόμη έκθεση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, φιλοξενεί η Δημοτική Πινακοθήκη Άρτας από αύριο Παρασκευή 15 Απριλίου και για ένα μήνα. Πρόκειται για την ατομική έκθεση της ζωγράφου και εκπαιδευτικού Κατερίνας Ασλανίδου με τίτλο «Στο χώμα, στο χρώμα».

Η ζωγράφος και εκπαιδευτικός σε σχολεία του Νομού Άρτας, παρουσιάζει στην Δημοτική Πινακοθήκη «Γιάννης Μόραλης» έργα κολλάζ με μεικτές  τεχνικές που δημιουργούν υφές και έντονα χρωματικά πεδία, αποτυπώνοντας με την προσωπική της γλώσσα και γραφή την αγάπη για τον άνθρωπο και κυρίως για τη φύση που τον περιβάλει. Τα έργα χαρακτηρίζονται από αντιθέσεις επίπεδων και καμπύλων φορμών και από τη χρήση φυσικών υλικών όπως ξερά φύλλα, άνθη, φτερά. Χαρακτηριστική είναι η μουσικότητα αλλά και ο λυρισμός που αποπνέουν τα έργα, καθώς η ζωγράφος επηρεάστηκε από ποίηση και ήχους  κατά τη διάρκεια της δημιουργικής διαδικασίας.

Όπως δηλώνει και η ίδια, με τα έργα της επιθυμεί να ενεργοποιήσει τις αισθήσεις του θεατή προκειμένου να αποτυπώσει και να διαφυλάξει στη μνήμη του το περιεχόμενο της εικόνας, πέρα από το ορατό και το προφανές. Έτσι, τα κολλάζ  λειτουργούν ως ενθύμια οπτικά, επαναφέροντας στο θεατή συναισθήματα παλιά και γνώριμα, καταγεγραμμένα από τις αισθήσεις του, που φθίνουν και σταδιακά χάνονται για πάντα.

Λέει η Κατερίνα Ασλανίδου: «Τα έργα μου είναι χάρτες με ίχνη, από μνήμες που επιζούν μέσω των  αισθήσεων. Επιθυμώ να μην ξεχαστούν οι μυρωδιές μετά τη βροχή, η αληθινή γεύση των φρούτων, η ολόμαυρη σκιά του βουνού μέσα στη νύχτα, το κλεμμένο παιδί και οι όμορφες λέξεις».

Λίγα λόγια για την εκπαιδευτικό και ζωγράφο:

Γεννήθηκε το 1978 στην Αθήνα. Απoφοίτησε το 2003 από την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας όπου σπούδασε ζωγραφική με καθηγητή το Χρόνη Μπότσογλου. Από το 2005 εργάζεται ως καθηγήτρια εικαστικών μαθημάτων σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση .Έχει διοργανώσει και εμψυχώσει  εργαστήρια σχετικά με δημιουργική γραφή, τέχνη και θεατρική έκφραση για παιδιά και ενήλικες. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 10 ομαδικές εκθέσεις και έργα της ανήκουν σε ιδιωτικές συλλογές. Ζει στην Άρτα και διδάσκει εικαστικά σε γυμνάσια του νομού.

Η παρούσα έκθεση με τίτλο «Στο χώμα , στο χρώμα» είναι η 7η ατομική της.