Περίληψη διακήρυξης εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος (Πλατεία Σκουφά)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΔΑ: 6Θ71ΩΨΑ-Τ2Π
Άρτα  14 Απριλίου 2022      
Αριθ. πρωτ.: 8941 ΟΙΚ./14-04-2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

      εκτίθενται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος με αριθ. (5), συνολικού εμβαδού 28,80 τ.μ. στην Πλατεία Σκουφά του Δήμου Αρταίων.

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων, που συγκροτήθηκε με την αριθ. 5/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο, στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28 Απριλίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα από 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ.

 

      Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 405,00 ευρώ μηνιαίως.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση συμμετοχής γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μισθωμάτων ενός έτους επί του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς,

ήτοι: ποσό εγγυητικής ύψους τετρακοσίων ογδόντα έξι ευρώ (486,00€).

 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

 

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη να αναρτηθεί αμελλητί στο διαδίκτυο & στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), όπου θα αναρτηθεί και η διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής και δημοσιεύεται σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα.

 

                                                                                                  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΤ-ΜΑ (5) ΠΛ.ΣΚΟΥΦΑ 2022

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5, του άρθρου 51 και των παρ. 1 και 2, του άρθρου 52, του Ν. 4849/21 (ΦΕΚ 207/5.11.2021 τεύχος Α’): «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων….. και λοιπές διατάξεις», ο Δήμος μπορεί να χορηγεί άδειες και θέσεις δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο κατόπιν προκήρυξης, ενώ οι θέσεις παραχωρούνται σε: α) παραγωγούς πωλητές, β) επαγγελματίες πωλητές, ήτοι ανέργους που είναι κάτοχοι κάρτας ανεργίας σε ισχύ, άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον από οποιαδήποτε αιτία και γονείς ανηλίκων τέκνων με αναπηρία 50% τουλάχιστον, από οποιαδήποτε αιτία. Πιο ειδικά και αποκλειστικά για θέσεις δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο, από τον μήνα Μάιο, ως και τον μήνα Σεπτέμβριο, σε : α) ανέργους για παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων, β) σε υφιστάμενους κατόχους άδειας και θέσης δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο ή δικαιώματος για πλανόδια δραστηριοποίηση, από τον Δήμο Αρταίων, αποκλειστικά για τη λειτουργία κινητής καντίνας ή φορητής εγκατάστασης έψησης.

Με τις αριθμ. 295/2018 και 357/2019 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου ορίσθηκαν οι θέσεις του στάσιμου εμπορίου, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, αποκλειστικά για το ψήσιμο κάστανων και καλαμποκιών ως εξής:

Κοινότητα Άρτας
Πλατεία Κρυστάλλη (1 θέση)
Πλατεία Ζέρβα (περίπτερο) (1 θέση)
Εκκλησάκι Αγίου Μάρκου (1 θέση)
Πλατεία Μονοπωλίου (έξω από το μεσαίο περίπτερο) (1 θέση)
Σκουφά και Μάνθα (Άγ. Δημήτριος) (1 θέση)
Σκουφά και Γριμπόβου (1 θέση)
Κεντρική πλ. Αγ. Αναργύρων (Άγ. Θεράποντας) (1 θέση)
Κεντρική πλ. Εργατικών Κατοικιών (1 θέση)
Πλατεία Γλυκορίζου (1 θέση)

Κοινότητα Κεραματών
Έξω από το Δημοτικό Σχολείο (1 θέση)
Έμπροσθεν του Ι.Ν. Αγ.Τριάδας (1 θέση)
Δίπλα από το αντλιοστάσιο θέση Μαρέτη (1 θέση)

Κοινότητα Λιμίνης
Πλατεία Λιμίνης (3 θέσεις)
Πίσω από το κοινοτικό γραφείο (3 θέσεις)
Στη βρύση δίπλα στην παιδική χαρά (2 θέσεις)

Κοινότητα Ροδαυγής
Κακολάγκαδο στην πέτρινη βρύση (3 θέσεις)
Πλατεία Ροδαυγής (1 θέση)

Κοινότητα Καμπής
Κεντρική πλατεία (1 θέση)
Κόμβος Φιλιππιάδας – Καμπής (1 θέση)
Γήπεδο Καμπής (1 θέση)

Κοινότητα Κορωνησίας
Κεντρική πλατεία προς το λιμάνι (1 θέση)

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι των παραπάνω κατηγοριών που επιθυμούν την χορήγηση της σχετικής άδειας και της θέσης στάσιμου εμπορίου για το ψήσιμο καστάνων και καλαμποκιών, για
τις παραπάνω θέσεις, να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους ως την Τρίτη 26 Απριλίου 2022, στο γραφείο του Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, ως εξής:

Α. Οι παραγωγοί πωλητές, αίτηση στην οποία θα δηλώνεται η επιθυμητή θέση δραστηριοποίησης και αντίγραφο της άδειάς τους, σε ισχύ
Β. Οι επαγγελματίες πωλητές,
i. αίτηση στην οποία θα δηλώνεται η επιθυμητή θέση δραστηριοποίησης, αντίγραφο της άδειάς τους, σε ισχύ και κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή
ii. αίτηση στην οποία θα δηλώνεται η επιθυμητή θέση δραστηριοποίησης, αντίγραφο της άδειάς τους σε ισχύ και οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο αποδεικνύει το ατομικό ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον από οποιαδήποτε αιτία ή του ανήλικου τέκνου τους σε ποσοστό επίσης 50% τουλάχιστον από οποιαδήποτε αιτία.

Ειδικότερα, για τους μήνες Μάιο-Σεπτέμβριο (ψήσιμο καλαμποκιών):
i. Αίτηση, στην οποία θα δηλώνεται η επιθυμητή θέση δραστηριοποίησης, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή
ii. Αντίγραφο άδειας και θέσης δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο ή δικαιώματος για πλανόδια δραστηριοποίηση, από τον Δήμο Αρταίων, αποκλειστικά για τη λειτουργία φορητής εγκατάστασης έψησης.

Διευκρινίζεται ότι κάθε θέση μπορεί να παραχωρείται σε περισσότερους από έναν πωλητές για διαφορετικά διαστήματα του έτους ή για διαφορετικές ημέρες ή ώρες δραστηριοποίησης. Δεν
επιτρέπεται η ταυτόχρονη δραστηριοποίηση περισσοτέρων του ενός πωλητών στην ίδια θέση.

Σε κάτοχο άδειας για δραστηριοποίηση στο στάσιμο εμπόριο μπορεί να παραχωρηθεί κατά μέγιστο μία (1) από τις παραπάνω θέσεις. Αν στον κάτοχο άδειας έχουν παραχωρηθεί περισσότερες θέσεις, τότε θα πρέπει με δήλωσή του προς τους αντίστοιχους φορείς λειτουργίας να επιλέξει ποια θα διατηρήσει παραιτούμενος από τις λοιπές σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών.

Υποψήφιοι με ελλιπή δικαιολογητικά θα αποκλειστούν.

Πληροφορίες παρέχονται στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιοι Ανδρέου Μαρία, Λιάγκα Αγγελική, στα τηλέφωνα 26813 62289 και 26813 62244.

anakoinosi dimosia prosklisi gia stasimo emborio 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

ΑΔΑ: ΩΧ7ΡΩΨΑ-Ρ3Τ

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Άρτα: 13-04-2022
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                           
      Αρ. Πρωτ.: 8790
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ     

                                                   

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

            Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου υπόλοιπο 2021 – 2022 και για σχολικό έτος 2022 – 2023 (cpv 15894200-3), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 146.583,60 (84.207,60 € για το 2022 και 62.376,00 € για το 2023) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 30-04-2022 ημέρα Σάββατο ώρα 15:00 μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016.  Ο αριθμός του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ο 158968.  Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 06-05-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Αντίγραφα της διακήρυξης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό  και πληροφορίες γι’ αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος, τηλ.2681362243), καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.arta.gr στην επιλογή «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» – «Προκηρύξεις».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

5ε ΣΙΤΙΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

Στα «χέρια» του Επιμελητηρίου Άρτας, η συγκριτική μελέτη για την χωροθέτηση του Επιχειρηματικού Πάρκου Άρτας

Στα «χέρια» του Επιμελητηρίου Άρτας, είναι πλέον η μελέτη για την «Συγκριτική Αξιολόγηση Περιοχών με σκοπό την επιλογή της βέλτιστης θέσης χωροθέτησης του Ε.Π. Άρτας», όπως ακριβώς είχε δεσμευθεί η δημοτική αρχή.

Επιπλέον, με έγγραφό του προς το Επιμελητήριο ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης, ζητά από το Επιμελητήριο να προχωρήσει άμεσα σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου ο επιχειρηματικός κόσμος, τα τοπικά συμβούλια, φορείς και απλοί πολίτες να λάβουν πλήρη ενημέρωση από τους μελετητές για τα αποτελέσματα.

Στόχος της μελέτης ήταν να γίνει μια συγκριτική αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων της κάθε περιοχής, προκειμένου η τοπική κοινωνία:

 1. Να έχει πλήρη εικόνα για τις αναπτυξιακές προοπτικές από την δημιουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου
 2. Να λάβει απόφαση με βάσει πραγματικά δεδομένα και όχι εικασίες.

Υπενθυμίζεται, πως θέση της Δημοτικής Αρχής και προσωπικά του Δημάρχου, είναι να στηρίξει την τελική πρόταση του επιχειρηματικού κόσμου της πόλης, όπου και αν τελικά χωροθετηθεί το Πάρκο.

Αντίστοιχη ενημέρωση, έχει προγραμματιστεί και για τους Δημοτικούς Συμβούλους με συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τις επόμενες ημέρες.

Αθλητική εκδήλωση με καλεσμένους κορυφαίους αθλητές και ολυμπιονίκες της Άρσης Βαρών

Την Πέμπτη, 14 Απριλίου 2022 στις 10 το πρωί, στο κλειστό Γυμναστήριο Τ9 στους Κωστακιούς, ο Δήμος Αρταίων σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας διοργανώνουν αθλητική εκδήλωση με θέμα: «Αθλητισμός και νέοι. Αξίες διαχρονικές και σχέσεις ζωής», με προσκεκλημένους τον Πύρρο Δήμα, τετράκις Ολυμπιονίκη, αθλητή της άρσης βαρών, τον Δημήτριο Μπακοχρήστο, δις Παραολυμπιονίκη της άρσης βαρών, τον Χρήστο Τριφύλλη, Εθνικό προπονητή της άρσης βαρών και τον συντονιστή της εκδήλωσης τον Βασίλη Σκουντή, Αθλητικογράφο.

Στόχος της εκδήλωσης η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα σεβασμού στη διαφορετικότητα, την αλληλεγγύη και τη φιλία, η απόκτηση εμπειρίας και γνώσεων σχετικά με την επίδραση του αθλητισμού στη ζωή μας, η σημασία και το δικαίωμα όλων των ατόμων σε ομαδικές δραστηριότητες και η ενδεχόμενη ωφέλεια της άσκησης σε άτομα με ιδιαίτερες δεξιότητες και ικανότητες τόσο σωματικά, όσο και κυρίως σε ψυχοκινητικό επίπεδο.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της αθλητικής εκδήλωσης, θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του γηπέδου, συλλογή τροφίμων για το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Αρταίων και αιμοδοσία σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Άρτας και τον Σύλλογο Αιμοδοτών Άρτας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Αρταίων, έχει προβλέψει την μετακίνηση των μαθητών των σχολείων του Νομού Άρτας, ενώ θα τηρηθούν αυστηρά όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.

Με τον τελικό Κυπέλλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Άρτας 2021-2022, μεταξύ “Αναγέννησης” και “ΑΕ Ξηροβουνίου” εγκαινιάστηκε το νέο Γήπεδο των Κεραματών

Χρ.Τσιρογιάννης: «Παραδώσαμε ένα γήπεδο στολίδι για μικρούς και μεγάλους, για ερασιτέχνες και επαγγελματίες και πλέον είναι στην διάθεση όλων των Αθλητικών Σωματείων της ΕΠΣ Άρτας». 

Πριν την έναρξη του τελικού Κυπέλλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Άρτας 2021-2022, μεταξύ “Αναγέννησης” και της “ΑΕ Ξηροβουνίου” το Σάββατο το μεσημέρι, πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης – παραλαβής του νέου ελαστικοσυνθετικού χλοοτάπητα, του Δημοτικού γηπέδου Κεραματών.

Προηγήθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός, παρουσία του Δημάρχου Αρταίων, Χρήστου Τσιρογιάννη, του προέδρου της ΕΠΣΑ, Θανάση Τρομπούκη, του Βουλευτή Χρήστου Γκόκα, των Αντιδημαρχών Νίκου Λιόντου, Χριστόφορου Σιαφάκα, Μιχάλη Κοτσαρίνη, Γιώργου Μπουκουβάλα, του Προέδρου της ΔΗΚΕΔΑ Δημήτρη Σφήκα, του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Αρταίων Κώστα Ζέρβα, του Προέδρου της Τ.Κ. Κεραματών Δημήτρη Κατσαρού, του Προέδρου της Τ.Κ Αρταίων Αντώνη Καραμπίνα, του Αντιπροέδρου της Τ.Κ Αρταίων Γιώργου Γιαννούλη, και μελών του ΔΣ της ΕΠΣΑ. Ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον Δήμαρχο και τον πρόεδρο της Ένωσης, ο οποίος απένειμε και τιμητική πλακέτα στο Δήμαρχο Χρήστο Τσιρογιάννη για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης και την υλοποίηση του έργου και στον μηχανικό Λεωνίδα Βερλέκη.

«Παραδώσαμε ένα γήπεδο στολίδι πλέον για μικρούς και μεγάλους, για ερασιτέχνες και επαγγελματίες και εύχομαι ο νέος αυτός χώρος να στεφθεί από επιτυχίες και διακρίσεις. Το γήπεδο αυτό ανήκει σε όλα τα αθλητικά σωματεία του Δήμου, στην ΕΠΣ Άρτας αλλά και σε όλους τους κατοίκους των Κεραματών, ως χώρος άθλησης και ψυχαγωγίας. Επόμενος μας στόχος, η αναβάθμιση και η βελτίωση των εγκαταστάσεων του δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου “Γεώργιος Γιολδάσης” στα ΚΤΕΛ Άρτας», ανέφερε σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

Το έργο προϋπολογισμού 270.500,00 ευρώ εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών το 2020, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», ύστερα από πρόταση που υπέβαλε ο Δήμος Αρταίων και υλοποιήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Επιπλέον στο πλαίσιο του έργου κατασκευάστηκε και δίκτυο ομβρίων.

Με κάθε επισημότητα τελέστηκε το Δημοτικό Μνημόσυνο

Με κάθε επισημότητα τελέστηκε το πρωί του Σαββάτου στον Κοιμητηριακό Ναό των Αγίων Αποστόλων, το καθιερωμένο Δημοτικό Μνημόσυνο, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτας κ.κ. Καλλινίκου και παρουσία φορέων της πόλης.

Το ετήσιο Αρχιερατικό Μνημόσυνο τελείται (βάσει της αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων 161/14-03-1946) για την ανάπαυση των ψυχών προσφιλών μας, των πεσόντων για την πατρίδα κατά τους απελευθερωτικούς πολέμους του Έθνους και των ταφέντων στο κοιμητήριο Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Οπλιτών, καθώς και των αείμνηστων Ευεργετών και Δωρητών του Δήμου, της Πόλεως και των διατελεσάντων Δημάρχων.

Παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Βουλευτής Άρτας Γιώργος Στύλιος, ο Βουλευτής του ΚΙΝΑΛ Χρήστος Γκόκας, ο  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Χριστόφορος Σιαφάκας, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων Σωτήρης Χρηστούλης, ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Δημήτρης Βαρέλης, Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι, o Πρόεδρος της Κοινότητας Αρταίων Αντώνης Καραμπίνας, εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων της πόλης, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας και υπάλληλοι του Δήμου Αρταίων.

Το Δημοτικό Μνημόσυνο τελείται στη μνήμη:

 • Αρχιερέων, Ιερέων, Ιερομονάχων, Μοναχών και ευσεβών χριστιανών, των αοιδήμων Αρχιερέων: Σεραφείμ, Γενναδίου, Σπυρίδωνος, Ιγνατίου και Σεραφείμ.
 • Των μακαριστών Δημάρχων, των από της απελευθερώσεως της πόλεως Άρτης μέχρι την σήμερον εν πίστει τελειωθέντων: Ιωάννου  Αντωνοπούλου, Ευαγγέλου  Γαρουφαλιά, Ευαγγέλου  Χέλμη, Αντωνίου  Γαρουφαλιά, Μιχαήλ  Πατσαλιά, Γεωργίου  Καλατζή, Παντελεήμονος  Καλυβιώτου, Ιωάννου  Παπαβασιλείου, Χρήστου  Γκίζα, Ανδρέου  Κοσσυβάκη, Νικολάου  Σιμεντζή,  Κωνσταντίνου  Βάγια.
 • Του μεγάλου ευεργέτου του Δήμου Αρταίων και του Νοσοκομείου της πόλεως ταύτης: Αλεξάνδρου Ζάρα.
 • Των μεγάλων ευεργετών του Νοσοκομείου: Αλεξίου Αλεξοπούλου, Κωνσταντίνου  Ζησοπούλου.
 • Του ευεργέτου του Δήμου: Παναγιώτου Τζανέτου
 • Των ευεργετών της πόλεως: Γεωργίου Τσικνιά, Ιωάννου  Πατσαλιά, Αλεξάνδρου  Συρεπισίου, Κλέωνος  Τσέτη και  Κωνσταντίνου  Τσιλιγιάννη
 • Των μεγάλων ευεργετών & δωρητών της Ι. Μητροπόλεως  Άρτης: Στεφάνου  και  Ελένης  Τζερτζεμέλη, Χαραλάμπους  Ματσούκα, Αικατερίνης  Τσούτσινου, Ελένης  Καμενίδου και  Χρυσάνθης  Θεοδώρου.
 • Των ιδρυτών του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος  «ΕΛΕΗ  ΑΡΤΗΣ» Μιχαήλ  και  Χρήστου  Αλεξοπούλου.
 • Των μεγάλων ευεργετών και  θεμελιωτών  αυτού Νικολάου  Πριοβόλου και  Γεωργίου  Κουτσονίκα.
 • Των μεγάλων  ευεργετών: Χριστοδούλου  Καρυστινού, Ειρήνης  και  Ευθυμίου  Σταλημέρου, Μαρίας  και  Νικολάου  Βλαχούτση, Αθανασίου  Ματσούκα, Παναγιώτου  Μητσογιάννη, Αλεξάνδρου    και  Αικατερίνης  Χατζοπούλου, Κωνσταντίνου  και  Χρυσαυγής  Κωσταμίχου, Καλλιόπης  και  Γεωργίου  Γκίνου, Αποστόλου  Λεοντάρη, Ιωάννου  και  Ελένης  Βαμβακά, Αγαθονίκης  Κουτσονίκα, Αθηνάς  Πίσπερη, Αχιλλέως  και  Μαργαρίτας  Μάγγου, Ελένης  και  Λεωνίδου  Αρβανιτογιώργου, Σοφίας  Γκαρτζούνη και Δημητρίου  Γαρουφαλλιά.
 • Των ευεργετών: Σταύρου  Παπαχρήστου  Ιερέως, Αλεξάνδρου  Λυμούρη, Αποστόλου  Τάχου,Βασιλείου  Τσώλη, Δημητρίου  Πλακούτση, Αγγελικής  Μπαικούση, Άννας  Σέρρη, Αποστόλου  και  Λευκωθέας  Παπαρούνη, Ελευθερίου , Αθανασίας  και  Δανάης  Βήχα, Σπυριδούλας  Ζέρβα, Άννης  Σέρρη, Νικολάου  Ναζοπούλου, Ευτυχίας  Ψαθά, Κωνσταντίνου  Πλεύρη, Ελένης  και  Δημητρίου  Δημοκολιού, Σαββούλας  Ριγανέλα, Φωτεινής  Κλάγκου, Αμαλίας  Καρασούλα, Θωμάς  Κωστοπούλου, Ιερέως  Βασιλείου  Καρακώστα  & Ελένης  Πρεσβυτέρας, Φωτεινής  Κωστάκη-Πλακούτση, Γεωργίου  Μανακανάτα, Δημητρίου  Τόλου, Νικολέτας  Κατσαντά, Δημοσθένους & Ιουλίας  Αντωνίου,  Αθανασίου  Γιαννάκου
 • Των μεγάλων  ευεργετών του  Μουσικοφιλολογικού  Συλλόγου  «ΣΚΟΥΦΑΣ»: Πέτρου  Γαρουφαλλιά, Βασιλείου  Αγραφιώτη, Κικής  Λαμπρινοπούλου, Χρήστου  και  Σαπφούς  Μπαρμπαστάθη, Δημητρίου  Πλακούτση, Δημητρίου  Χέλμη.
 • Των μεγάλων  ευεργετών του  Ιερού  Μητροπόλεως Ναού Αγίου Δημητρίου Άρτης: Μιλτιάδου και  Άννης  Μάνθα
 • Των δωρητών αυτού: Δημοσθένους  Κασίμη, Λεωνίδου  Πανταζή, Χρήστου  Καρασούλα Βασιλείου  Τρομπούκη.
 • Πάντων των  ευεργετών  της  πόλεως  και  Ιεράς  Μητροπόλεως  ταύτης  και  των  Ιδρυμάτων  αυτών: Ξενούλας  Χριστοδούλου, Λάμπρου  Παπανικολάου, Παναγιώτου  Γιώτη, Βασιλικής  Λαμπρινοπούλου, Παρασκευής  Κωσταδήμα, Σοφίας  Τζίμα, Ανθής  Ζήση, Ευδοξίας  Τασούλη, Ευαγγέλου  Κολιού, Βασιλικής  Εμμανουήλ, Σοφίας  Γκίζα, Λεωνίδου  Ανάγνου, Αλκιβιάδου  Σταματιάδη, Κωνσταντίνου  Θάνου, Ευστρατίας  Γκόγκα, Παρασκευής  Ματσούκα, Σωτηρίου  Τρομπούκη.
 • Των δωρητών: Ελένης  και  Βασιλείου  Αναγνωστοπούλου, Λουϊζης  και  Αποστόλου  Σέρρη, Καλλιρόης, Αλεξάνδρου  Σπυριάδη, Κωνσταντίνου  Τόλη, Νικολάου  και  Χρυσάνθης  Γιώτη, Σωτηρίου  Συμπεθέρου, Κωνσταντίνου  Σμέρου, Γεωργίου  Σαμαρτζή, Μελπομένης  Παπαδήμα, Αθανασίου  Βήχα, Οουλίας  Κομπορόζου, αδελφών  Δημητρίου  Τσέτη.
 • Των Ιδρυτών  του  Γηροκομείου  Άρτης: Σεραφείμ  Τίκα  Αρχιερέως, Γεωργίου  και  Σοφίας  Μάτσου Βασιλείου  Κυριακή.
 • Των μεγάλων  ευεργετών  και  δωρητών  αυτού: Μιλτιάδου  και  Άννης  Μάνθα, Γεωργίου  και Ρωξάνης  Μπουρνάκα, Νικολάου & Ευγενίας  Παπανικολάου, Ελένης  Ποντίκη, Βιργινίας  Σπύρου, Θωμά  Γιώτη, Ελένης  Στεφανή, Θεοδώρας  Κασιούκα.
 • Αξιωματικών , Υπαξιωματικών και  Οπλιτών: Γεωργίου  Μιχάλη, Νικολάου  Μανωλοπούλου, Χαραλάμπους  Ματθαιάκη, Αντωνίου  Μώφα, Λαζάρου  Μαυρομάτη, Ευαγγέλου  Μαγγίνα, Δημητρίου  Μαντά, Αναστασίου  Μιχαλούδη, Δημητρίου  Μήτσου, Εμμανουήλ  Μπαϊρακτέρη, Κωνσταντίνου  Νικολάου, Παναγιώτου  Νίκα, Νικολάου  Παναγιώτιδη, Ιωάννου  Παπαδημητρίου, Κωνσταντίνου  Παπαϊωάννου, Εμμανουήλ  Παρθαινάκη, Θεοχάρους  Παπαδοπούλου, Σπυρίδωνος  Ρέγγη, Βασιλείου  Ραπζοτάκη, Ιωάννου  Στεργιανέλη, Χρήστου  Σελιώδη, Λάμπρου  Σακελλαρίδου, Γεωργίου  Σεμερτζή, Αθανασίου  Τσώνη, Βασιλείου  Τσότσου, Δημητρίου  Υφαντή, Γεωργίου  Φλώρου, Κωνσταντίνου  Φακίτσα, Θεοδώρου  Φίλιου, Αθανασίου  Φαπύρα, Κωνσταντίνου  Χριστακοπούλου, Παναγιώτου  Ανδριανού, Στεφάνου  Αρκάδη, Κωνσταντίνου  Βασιλάκη, Αθανασίου  Γαλανοπούλου, Λαζάρου  Γιάνναρη, Ηλία  Γιάννου, Δημητρίου  Δαρδούνη, Γεωργίου  Διανέλου, Θεοδώρου  Δολιανίτη, Εμμανουήλ  Διαβάτη, Ζήση  Επιφανίου, Παναγιώτου  Θεφιλογιαννάκη, Παναγιώτου  Θεοφανίδη, Κωνσταντίνου  Κουντουριώτη, Ιωάννου  Κασάπη, Αθανασίου  Κωστούλα, Παναγιώτου  Κατσιγιάννου, Κωνσταντίνου  Καντά, Ευστρατίου  Κεραμίδα, Γεωργίου  Κρυστάλλη, Νικολάου  Κόντη, Νικολάου  Καραμάνου, Δημητρίου  Κωσταρίνη, Δημητρίου  Κατή, Θεοδώρου  Καράμπελα, Ευαγγέλου  Κίτσιου, Κωνσταντίνου  Κορτσονάκη, Βασιλείου  Καρασίλη, Δημητρίου  Κουτρούλα, Κωνσταντίνου  Διβάνη, Δημητρίου  Λινάρδου, Αλεξάνδρου  Ματσούκα, Μιχαήλ  Μπογέα,  Αντωνίου  Μπερπέρη.

 

 

Βράβευση για τους εθελοντές και χορηγούς του 6ου Δρόμου του Γιοφυριού

Με τη βράβευση των εθελοντών και των ανθρώπων που στήριξαν την μεγάλη αθλητική διοργάνωση του Δήμου, την Παρασκευή το βράδυ, στην κατάμεστη αίθουσα της «Διώνη» του Εκθεσιακού Κέντρου του Δήμου, έπεσε και τυπικά η αυλαία του 6ου Ημιμαραθωνίου «Ο Δρόμος του Γιοφυριού», που διοργάνωσε με απόλυτη επιτυχία ο Δήμος Αρταίων το Σάββατο 26 Μαρτίου και την Κυριακή 27 Μαρτίου.

Η καθιερωμένη, πλέον, εκδήλωση είχε σαν στόχο να τιμήσει και να προβάλλει το έργο των εθελοντών και των ανθρώπων που στηρίζουν την διοργάνωση του αγώνα. «Οι εθελοντές αποτελούν ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι κάθε επιτυχημένης διοργάνωσης του Δήμου μας και ιδιαίτερα του Δρόμου του Γιοφυριού», ανέφερε, αρχικά, στο χαιρετισμό του ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Νίκος Λιόντος.

Και συνέχισε: «Ευχαριστώ από καρδιάς όλους σας, εθελοντές και χορηγούς της εκδήλωσης του Δήμου μας, διότι η επιτυχία του αγώνα οφείλεται σε πολύ σημαντικό βαθμό στη δική σας προσφορά. Η σημερινή βράβευση είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμεΧαίρομαι πραγματικά, γιατί κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας επιθυμούν να βοηθήσουν», κατέληξε στο χαιρετισμό του ο κ. Λιόντος.

Υπενθύμισε, ακόμη, ότι ο Δήμος Αρταίων έχει θεσπίσει την Χάρτα και το Μητρώο του Εθελοντή, όπου μπορούν να ενταχθούν συμπολίτες όλων των ηλικιών, που επιθυμούν να προσφέρουν σε κάθε τομέα της κοινωνικής ζωής, μέσα από τις δράσεις που πραγματοποιεί ο Δήμος Αρταίων.

Παρέστησαν μεταξύ άλλων, ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης Μιχάλης Κοτσαρίνης, ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Κώστας Χαρακλιάς, ο Αντιπρόεδρος της Τ.Κ Αρταίων Γιώργος Γιαννούλης, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κεραματών Δημήτρης Κατσαρός, ο δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Γιώτης, εκπρόσωποι φορέων και εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας.

Συνεδρίασε το Συντονιστικό Τοπικό Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) του Δήμου Αρταίων, με θέμα «Προγραμματισμός ενόψει Αντιπυρικής περιόδου»

Με βάση την πολύ καλή προετοιμασία και επίδοση της περσινής χρονιάς, έτοιμο και φέτος το Συντονιστικό. 

Λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας. Τι οφείλουν να κάνουν οι ιδιώτες.

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) του Δήμου Αρταίων, με θέμα: «Προγραμματισμός ενόψει Αντιπυρικής περιόδου». Στόχος της σύσκεψης, ο καλύτερος συντονισμός και η προετοιμασία για την πρόληψη, αλλά και την αντιμετώπιση πυρκαγιών ενόψει και της αναπηρικής περιόδου 2022. Αυτό που τονίστηκε στην αίθουσα από όλους τους εμπλεκόμενος φορείς ήταν η πολύ καλή προετοιμασία και επίδοση της περσινής χρονιάς.

«Το μυστικό για την προστασία από τις πυρκαγιές είναι η πρόληψη και ο απαραίτητος συντονισμός», ανέφερε στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Παντελής Κωλέτσος, επιπλέον σημείωσε ότι η συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς είναι εξαιρετική και ο Δήμος Αρταίων, με την πολιτική προστασία είναι σε πλήρη ετοιμότητα. «Θα πρέπει τόσο οι φορείς, όσο και οι πολίτες να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες και να συνεργάζονται μεταξύ τους, προκειμένου να προετοιμαστούμε για την αντιμετώπιση  των προβλημάτων που πιθανόν να προκύψουν».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Διοικητής της Π.Υ Νομού Άρτας κ. Σπύρος Παπαστάθης, ο Διοικητής της Π.Υ Δήμου Αρταίων κ. Απόστολος Παπαποστολού, ο Υποδιοικητής της Π.Υ Άρτας, κ. Γιώργος Δημητρίου, ο Υποδιοικητής του Στρατοπέδου Άρτας Σπυρίδων Γούλας, ο προϊστάμενος της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε Άρτας, Κώστας Τζουμάκας, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών Άρτας κ. Δημήτριος Χελάς, ο Προϊστάμενος της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αρταίων Γιώργος Τζελέπης και ο Προϊστάμενος της Δημοτικής Αστυνομίας Κώστας Σταμάτης.

Επιπλέον επισημάνθηκε, ότι άκρως απαραίτητος είναι ο καθαρισμός οικοπέδων από ιδιώτες για την πρόληψη των πυρκαγιών. Από την 1η Μαΐου ξεκίνα επίσημα η αντιπυρική περίοδος 2022, γεγονός που σημαίνει ότι μπαίνουν σε ισχύ μια σειρά από απαγορεύσεις, νέα πυροσβεστική διάταξη, με στόχο την πρόληψη και την μείωση πιθανών πυρκαγιών στον Δήμο μας.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός της πόλης και των οικισμών του Δήμου Αρταίων, και σε απόσταση 100 μέτρων από τα όρια των οικισμών, να μεριμνήσουν για τον καθαρισμό και αποψίλωση των πιο πάνω χώρων, καθώς και απομάκρυνση τους.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την νομοθεσία, σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες δεν καθαρίσουν τα οικόπεδα, τους ακάλυπτους χώρους κλπ, ο Δήμος είναι αναγκασμένος να τα καθαρίσει ο ίδιος επιβάλλοντας, την χρέωση των εργασιών αλλά και διπλό πρόστιμο.

Παρακαλούνται όλοι οι Δημότες να μεριμνήσουν άμεσα για τον καθαρισμό των οικοπέδων τους, και να τα διατηρούν καθαρά καθόλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, η οποία έχει διάρκεια από 1/5 έως 31/10/2022 τόσο για την ασφάλεια όσο και για την αποφυγή επιβολής προστίμων από τον Δήμο.

Σε δημοπράτηση το έργο ασφαλτόστρωσης 2 χιλιομέτρων, κεντρικών οδών στην περιοχή της Ανέζας

Εργασίες ασφαλτόστρωσης κεντρικών οδών στην περιοχή της Ανέζας, αναμένεται να υλοποιηθούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Δήμου Αρταίων.

Ειδικότερα, πρόκειται για παρεμβάσεις ασφαλτόστρωσης κεντρικών οδών, μήκους περίπου 2 χιλιομέτρων. Μεταξύ άλλων προβλέπεται να υλοποιηθούν, εργασίες για την ασφαλτική αποκατάσταση, καθώς και διαγράμμιση του οδοστρώματος, με βαφή υψηλής αντοχής και ανακλαστικότητας.

Ο Δήμος Αρταίων, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ασφαλτόστρωση κεντρικών οδών Ανέζας» προϋπολογισμού 220.000 ευρώ, χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέχρι την Τρίτη 26 Απριλίου 2022. Περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις, παρέχονται στην ηλεκτρονική σελίδα www.arta.gr, στην κατηγορία Εφημερίδα της Υπηρεσίας – Προκηρύξεις.

Ενημέρωση από την ΑΔΑΕ ΟΤΑ για την πρόσληψη δημοσιογράφου

Η Διοίκηση της ΑΔΑΕ ΟΤΑ υπενθυμίζει προς όλες τις κατευθύνσεις πως ο Δημοτικός Ραδιοφωνικός Σταθμός Amvrakia FM 91,9, αν και ενημερωτικού χαρακτήρα, μέχρι τώρα δεν διαθέτει στο δυναμικό του πτυχιούχο δημοσιογραφίας και ενημέρωσης.

Λειτουργεί μέσα από την μεγάλη και πολύ καλή παρουσία εθελοντικών στελεχών. Ως εκ τούτου, πρόθεση της διοίκησης είναι η στελέχωση του δυναμικού του σταθμού με πτυχιούχο δημοσιογράφο, μέλος αναγνωρισμένης ένωσης δημοσιογράφων και η στελέχωση θα γίνει με κριτήρια τύπου ΑΣΕΠ και με κλειστό μειοδοτικό διαγωνισμό.

Τα όσα λέγονται και ακούγονται περί συγκεκριμένων προσώπων είναι απλά φήμες. Οι εθελοντές θα παραμείνουν στις θέσεις τους, με τις εκπομπές τους και τις ώρες τους, αλλά ο σταθμός θα ενισχύσει τον ενημερωτικό του χαρακτήρα και μόνο. Κάτι για το οποίο είχε γίνει η αρχή, ύστερα από την επιστολή του Δημάρχου Αρταίων στις 03/11/2021 και με Αρ.Πρ. 23700, με την οποία απεύθυνε κάλεσμα σε όλους τους δημοσιογράφους της πόλης μας για να αποκτήσουν το δικό τους ραδιοφωνικό βήμα σε ειδικά διαμορφωμένη ζώνη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Amvrakia FM, με σχεδόν μηδενικό ενδιαφέρον. Άλλωστε δεν θα είναι η πρώτη φορά που το Δημοτικό Ραδιόφωνο προχώρα στην πρόσληψη δημοσιογράφων όπως συνέβη και κατά την διάρκεια του πρώτου και του δεύτερου κύματος της πανδημίας.

Η ροή του προγράμματος δεν θα διαταραχτεί, ενώ η προσθήκη της ενημέρωσης, είναι σημαντική για την κοινωνία, για τους δημότες, τους επιχειρηματίες, την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό κ.α, ενώ θα συνάδει με την φιλοσοφία των Δημοτικών Ραδιοφώνων με ενημερωτικό και μουσικό χαρακτήρα.

Δυστυχώς, απορούμε γιατί κάποιοι σήμερα, προτρέχουν και διαστρεβλώνουν καταστάσεις την στιγμή που κάνουμε ενέργειες για την εξέλιξη και αναβάθμιση του Δημοτικού Ραδιοφώνου, κάτι το οποίο στον χώρο των ΜΜΕ είναι απολύτως φυσιολογικό και συμβαίνει και στα υπόλοιπα δημοτικά ραδιόφωνα σε γειτονικές μας περιοχές.